Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 38
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 384-201 4-205 H-164H-198


Naastliggers vanZuiderhaven 38
ten oostenZuiderhaven 40
ten westenZuiderhaven 36
ten noordende Zuiderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderhaven 38naamloze steeg ten noorden


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025ra van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ [staat: in de zuider nieuwe stad]800‑00‑00 GGhof met bomen, planten een belv?d?re
koper provisioneelIda van Kyll, weduwe van
koper provisioneelwijlen burgemeester Claas Sanstra
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Trijntje Jans
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerrit Gerrits
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat naar de lijnbaan]
naastligger ten noordende hof van Claas Freeercx Braam
verkoperwijlen burgemeester Claas Sanstra


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0188v van 20 feb 1687 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrouckje Claessen Braem, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Romke Jacobs koopman
naastligger ten westendr. Sibrandus Beckjus


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0050ar van 19 mrt 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Jan Janes schipper
naastligger ten westende hof van dr. S. Bechjus n.u.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0145r van 25 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ127‑14‑00 GG3/4 hof
koperds. Feddo van Slooten predikant te Midlum
eigenaar van 1/4Feddo van Slootenpredikant te Midlum
huurder voor 1 jaarGillis Vermeersch mr. blikslager21‑00‑00 CG
naastligger ten oostenR. C. Fontein
naastligger ten zuidenHebea Kyl
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperHeere Jansen van Slootengrootschipper
verkoperJane Jansen van Slootengrootschipper
verkoperPietie Jansen van Slooten, gehuwd met
verkoperIsbrandt Pietersgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Fedde van Slooten te Midlum koopt 3/4 hof zz. Zuiderhaven, waarvan hij al 1/4 bezit. Ten O. Reiner Claessen Fontein, ten W. de straat, ten Z. Hebea Kijl, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van grootschippers Heere- en Jane Jans van Slooten, en Pietie Jansen van Slooten x grootschipper Isbrandt Pieters, voor 127 GG 14 st.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0221r van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ154‑00‑00 CGhof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis
koperGilles Vermeersch, als vader en voorstander van zijn dochters
koperRoeloffke Vermeersch, en
koperLijsbet Vermeersch
naastligger ten oostenReiner C. Fontein
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Bechjus
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: steeg naar het bolwerk]
naastligger ten noordenZuiderhaven en haven
verkoperds. Fedde van Slotenpastor te Midlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGilles Vermeersch, als vader en voogd over zijn dochters Roelofke en Lijsbeth, te A`dam, koopt een hof met bomen, bloemen etc. en zomerhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. Reiner Claessen Fontein, ten W. een steeg naar het bolwerk, ten Z. erven dr. Bechius, ten N. de straat en haven. Zie voorwaarden in de acte. Gekocht van ds. Fedde van Slooten te Midlum, voor 154 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Zuiderhaven 38
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Zuiderhaven 38huis
eigenaarWybe Hiddes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan‑‑


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0211r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38twee_achterNieuwe Heerestraat OZ bij de stadsmuren81‑14‑00 GGtuin met vruchtbomen, planten en stenen zomerhuis
koperTieerd Gerbens, gehuwd metmr. lijnslager
koperAukjen Beerns
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenReiner Clasen Fontein koopman
naastligger ten zuidenals bewoner Joost Andries c.soc.
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordenJillis Vermeersch
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopman te Leeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd van te Leeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen van te Leeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakker te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier in de Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 van te Breda
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Gerbens, mr. lijnslager x Auckjen Beerns koopt een mooie hof met bomen en een stenen zomerhuis, aan de oz. v.d. Nieuwe Heerenstraat, omtrent de Stadsvesten. Grondpacht 2 cg. Ten O. Reiner Clasen Fontein, ten W. die straat, ten Z. Joost Andries, ten N. Jilles Vermeersch. Gekocht van Jan Tiommes Wijngaarden, mr. bakker te Leeuwarden en Tietze Jentjes v.d. Veen, burger-vaandrig te Leeuwarden x Antie Tiommes Wijngaarden, erven van Jeltie Bockes, die voor de helft erfgenaam was van hebbea Kijl, eb van Tiomme Jans Wijngaerden, koopman en mr. bakker mitsgaders monsieur Cornelis de Maire, cassier ub de bank van lening te leeuwarden, last en procuratie hebbende van Anna Christina Losecaet c.s., te Breda voor de andere helft, erfgenamen van Hebbea Kijl te Harlingen, voor 81 gg. 14 st.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Zuiderhaven 38huis
eigenaarWybe Hiddes
gebruikerWybe Hiddes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0251v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38een_achterZuiderhaven ZZ275‑00‑00 CGtuin
koperYeke Goverts Potkast c.u.mr. gortmaker
naastligger ten oostenReiner Claesen Fontein sr
naastligger ten zuidenTjeerd Gerbens
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: steeg naar het bolwerk]
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperGilles Vermeersch


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0216v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38achterNieuwe Heerestraat OZ244‑00‑00 CGhuis
koperGerryt Gerryts, gehuwd metbontwever
koperAntje Claeses
verpachter grondN. N. 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenVliethoorn
naastligger ten zuidenHendrik Arents bontwever
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordende weduwe van Tjeerd Gerbens
verkoper q.q.vroedsman Tjebbe Johannes, president en gecommitteerde vd Diakonie Ware Gereformeerde Gemeente voor
verkoper q.q.vroedsman Wiltetus Jelgersma, president en gecommitteerde vd Diakonie Ware Gereformeerde Gemeente voor
verkoper van 1/3Joost Andries, gehuwd met
verkoper van 1/3Antje Jans
verkoper van 1/3Aeltje Jans, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jan Symons
verkoper van 1/3Tjalling Fransenzoutdrager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Gerryts, bontwever x Antje Claeses koopt huis in de NIEUWE HEERESTRAAT. Ten O. Vliethoorn, ten W. de straat, ten Z. Hendrik Arends, bontwever, ten N. de hof van wd. Tjeerd Gerbens. Gekocht van Joost Andries x Antje Jans voor 1/3, Abeltje Jans wv Jan Symons (Schiere?) voor 1/3 en Tjalling Fransen, zoutdrager voor 1/3.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0388r van 4 feb 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38twee_achterZuiderhaven ZZ [staat: nieuwe haven]90‑00‑00 GGhof
koperYcke Goverts Potkast mr. gortmaker
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende heer Vliethoorn
naastligger ten zuidenGerrit Gerrits bontwever
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]
naastligger ten noordenYcke Goverts Potkast
verkoperAukjen Beerns, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Gerbensmr. lijnslager


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0059r van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenSchoolstraat [staat: Nieuwe Heerestraat]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Zuiderhaven 38huis
eigenaarGerloff Pieters
gebruikerGerloff Pieters
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑13‑06 CG
opmerking[samen met 4-202]


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0287v van 3 feb 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Nieuwe Heerestraat bij het bolwerk bij de Spijkerboor500‑00‑00 CGhuis
koperJan Hendriks Tengers mr. bontwever
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Romke Backer 1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenFokke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten zuidenHendrik Arents bontwever
naastligger ten westenNieuwe Heerestraat
naastligger ten noordende nagelaten dochter van Gerlof Pyters
verkoperAntie Claeses, gehuwd met
verkoperWillem Claesesmr. bontwever


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-201 Zuiderhaven 38Gerlof Pieters, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0dogter


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Zuiderhaven 38huis
eigenaarGerlof Pytters erv.
gebruikerGerlof Pytters erv.
huurwaarde100‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑03‑10 CG


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0085v van 2 dec 1764 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ2828‑00‑00 CGdeftig dwarshuis
koper van 1/3Trijntje Gerlofs, gehuwd met
koper van 1/3de heer Allard Scheltinga koopman
koper van 1/3dr. Adrianus Heeringa te Leeuwarden
koper van 1/3Willem Douwes te Pingjum
naastligger ten oostende heer Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenTrijntje Gerlofs
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 3/4Fokke Tjeerds van Esta, voor zich en voor zijn dochterkoopman
verkoper van 1/4Fredske Fokkes van Esta meerderjarige vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Gerlofs x Allaard Scheltinga, dr. Adrianus Heeringa te Leeuwarden en Willem Douwes, mr. timmerman te Pingjum kopen elk voor 1/3 een deftig dwarshuis, twee houtschuren, extra grote hof, wagenhuis en paardenstal erachter. Ten O. Robijn Arjens, ten W. Trijntje Gerlofs, ten Z. de Baanstraat, ten N. strekkende tot aan de haven. Gekocht van Fokke Tj. van Esta voor 3/4 en zijn dochter Tiedske Fokkes van Esta voor 1/4.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0149r van 18 okt 1778 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven1600‑00‑00 CG1/3 huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardestalling
koperTrijntie Schellingwouw, gesterkt met
koperNicolaus van Loon
eigenaar van 2/3Willem Douwesstadsbouwmeester
naastligger ten oostenRobijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat tot aan de haven
naastligger ten westenAllard Scheltinga
verkoperAdrianus van Heeringamedicinae doctor te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTrijntje Schellingwou x dr. Nicolaas van Loon koopt 1/3 huis en 2 houtschuren, grote tuin, stal en wagenhuis, bewoond door Willem Douwes, stadsbouwmeester, die ook de overige 2/3 bezit. Ten O. Robijn Arjens, ten W. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Adrianus van Haringa, med. dr. te Leeuwarden.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0189v van 5 sep 1779 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven1600‑00‑00 CG1/3 huis, houtstekken, hof, wagenhuis en paardestallen
koperAllard Scheltinga
koperdr. Nicolaus van Loon
eigenaar van 1/3Allard Scheltinga
eigenaar van 1/3dr. Nicolaus van Loon
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenAllard Scheltinga
naastligger ten noordenZuiderhaven van Baanstraat tot aan de haven
verkoperWillem Douweskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllard Scheltinga en dr. Nicolaas van Loon kopen 1/3 van (een huis met 2 houtschuren, grote tuin, wagenhuis en paardenstal), zz. Zuiderhaven, waarvan kopers al 2/3 bezitten. Ten O. Robijn Arjens, ten W. de kapt. Allard Scheltinga, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven, strekkende van de Baanstraat tot aan de haven. Gekocht van Willem Douwes, koopman, voor 1600 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0068v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven WZ1700‑00‑00 CG1/2 timmerwerf, timmerschuur of loods, knechtenwoning
koperNicolaus van Loon koopman
eigenaar van 1/2Nicolaus van Loonkoopman
huurderPieter Tetrode en comp.
naastligger ten oostenZuiderhaven
naastligger ten zuidenPieter Huidekoper
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAllard Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas van Loon koopt 1/2 huis, schuur, wagenhuis, hof en paardenstal w. v. hij al de 1/2 bezit. Ten O. wd. Robijn Arjens, ten W. de verkoper, ten Z. de Baanstraat, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van Allard Scheltinga, voor 1700 cg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0069v van 20 mei 1781 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 38Zuiderhaven ZZ2400‑00‑00 CG1/2 van een huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal
koperNicolaus van Loon koopman
eigenaar van 1/2Nicolaus van Loonkoopman
naastligger ten oostende weduwe van Robijn Arjens
naastligger ten zuidenBaanstraat
naastligger ten westenAllard Scheltinga koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperAllard Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaNicolaas van Loon koopt 1/2 huis met 2 houtschuren, tuin, wagenhuis en paardenstal, waarvan hij al 1/2 bezit. Ten O. wd. Robijn Arjens, ten W. de verkoper, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Allard Scheltinga, voor 2400 cg.


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0281v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 40, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAllard Scheltinga


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-205, pag. 94Zuiderhaven 38A Scheltinga6‑00‑00 cg(wallen)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Zuiderhaven 38Allard Scheltinga... HRL, balsteenleverancier 1764-1765, pacht grond 1800-1810, koopman en verkoopt een huis in 1797, ovl wijk H-164; BS ovl 1813; voogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis , welke gelden dhr A.S. aan het ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Zuiderhaven 38Greult Harmensgeb 1765 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL; wijk H-164; BS ovl 1814; gebruiker van wijk H-149, gealimenteerd, eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Zuiderhaven 38M. van der Kooygebruiker van wijk H-164, commissaris der convooyen, eigenaar is A. Scheltinga erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-164Zuiderhaven 38A Scheltinga ervenM van der Kooy commissaris bij de convooyen


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 56 en 59 van 5 mei 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-164Zuiderhaven 38provisionele en finale toewijzingfl. 3182huis, zomerhuis, kantoor, stalling en wagenhuis etc. H-164
 
verkoperde nalatenschap van wijlen Allard Scheltinga (te Franeker)
koperSicco Posthuma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1927Zuiderhaven 38Sikke PosthumahoutkoopmanHarlingenhuis (200 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 189 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Hendrika M. Sicco Posthuma, overleden op 9 mei 1834M.=Margaretha, 9 jr, dochter van Sicco Posthuma, houtkoper (Zuiderhaven H 164) en Hinke Rodenhuis, zuster van minderjarige Johannes-Frans, Yppe, Petrus, Jacobus, Jetze en Bregtje Sicco Posthuma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Zuiderhaven 38Hinke Rodenhuis... en Hendrikje Scheltema; BS huw 1817, ovl 1845, ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-164; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-164Zuiderhaven 38Sikko Johannes Posthuma... Posthuma, houtkopers, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-164; VT 1839; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van S.P., (reparaties), 31 dec 1810: f. 10:6:0 ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, maart (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Sytske Visser, overleden op 26 maart 183930 jr, geboren Vlieland, overleden Bolwerk H 164, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 30) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-164Sicco Posthuma60 jkoopmanAchlumm, protestant, gehuwd
H-164Henke Rodenhuis54 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-164Johannes Posthuma21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Yppe Posthuma20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Petrus Posthuma16 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jacobus Posthuma13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Jetze Posthuma10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-164Bregtje Posthuma19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Trijntie Smit24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-164Antie de Boer26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 430 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-164Zuiderhaven 38Sicco Posthuma, overleden op 12 december 184667 jr, geboren Achlum 26/4/1779, overleden Zuiderhaven H 164, houthandelaar, weduwnaar, vader van Johannes-Frans, koopman, Ype, idem, Bregtje, Petrus, secretariecommies en minderjarige Jacobus en Jetze Siccos Posthuma (voogd is broer Ype). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-164Zuiderhaven 38Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 28 jul 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-164Zuiderhaven 38Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 16 aug 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 25 aug 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
H-164Zuiderhaven 38Eene kapitale dubbele welingerigte en van onderscheidene vertrekken voorziene Heerenhuizinge c.a. aan den zuidkant van de Zuiderhaven. Finaal verkocht op 30 aug 1871 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 4812.


1893 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 38 (Hangt in kantoortje in Verpleeghuis Dukdalf.), HarlingenZuiderhaven 38 (Hangt in kantoortje in Verpleeghuis Dukdalf.)Spoelstra, G S;Drost, EG.S. Spoelstra
E. Spoelstra - Drost
O.L.V. Geboorte
1893
D.D.'


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 38wed C. Vranken geb. Crokszonderf. 1000f. 1000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpleging


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpleging


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1934 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefstichtingr.k. ziekenverpleging


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting170R.K. Ziekenverpl.


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefstichtingr.k. ziekenverpleging


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 38Jozefstichting655R.K. Ziekenverpl.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 38Ziekenhuis St. Jozef655


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641
ZuiderhavenZiekenhuis, R.K. St. Jozef641
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef641
Zuiderh.W.E. de Ruiter641(b.g.g.) Rooms Kath. Ziekenhuis St. Jozef


1962 - advertentiebron: Wegwijs in Harlingen, plattegrond
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 38, HarlingenZuiderhaven 38 St. Jozefziekenhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 38P.J. (Pieter) Crijver
  terug