Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 55
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 558-1658-1658-188F-007F-013


Naastliggers vanZuiderhaven 55
ten oostenZuiderhaven 57
ten zuidende Zuiderhaven
ten westende Jan Ruurdstraat
ten noordende Jan Ruurdstraat


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0024r van 28 aug 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ450‑00‑00 cgtwee ledige plaatsen aan elkaar
koperJacob Aeltyes, gehuwd metsmid
koperLijsbeth Conelis
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTiaard Douwes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerryt Auckes, gehuwd metmr. stadstimmerman
verkoperLampck Wybes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0145r van 26 apr 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]250‑00‑00 ggledige plaats met een kamer daarachter
koperJan Ruyrts, gehuwd met
koperAefke Cleyses
verpachter grond ledige plaatsde stad Harlingen4‑00‑00 cg
verpachter grond kamerde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenHuybert Sents
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Tiaerdt Douwes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGeert Onnes, weduwe van
verkoperwijlen Hessel Tjallings


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0017va van 29 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ 59/591100‑08‑00 cgdubbelhuis met een vrije in- en uitgang in de steeg ten westen
koperDouwe Andries wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerdt Tjeerds
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: steeg]
naastligger ten noordenAndries Douwes wijdschipper
verkoperAafke Sanstra, en
verkoperHillegonda Sanstra, kinderen en erven van
erflaterwijlen Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Friesland


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0108v van 2 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ1147‑00‑00 gghuis met erf, plaats en tuintje
koperJohannes Smedingh contrarolleur convooien en licenten
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sioerd Tierdts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenAndrys Douwes wijdschipper
verkoperburgemeester van Leeuwarden en oud Statenlid der provincie Tiberius Tacama te Leeuwarden


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-165Zuiderhaven 55huis
eigenaarcontrarolleur Smedingh
gebruikercontrarolleur Smedingh
aanslag huurwaarde10‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-165Zuiderhaven 55huis
eigenaarde contrarolleur Smedingh
aanslag huurwaarde10‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0081r van 15 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ720‑00‑00 gghuis met vrije uitgang in de Jan Ruurdstraat
koperTheodorus Crytenburgh koopman te Amsterdam
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenerfgenamen van Andries Douwes
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordenSteven Cuyck kamerbewaarder
verkoper q.q.ds. Dominicus Sloterdijk, executeur
verkoper q.q.Eelco Scheltinga, executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Johannes Smedingcontrarolleur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Crijtenburgh koopt huis nz. Zuiderhaven. Ten O. erven Andries Douwes, ten Z. de haven, ten W. de Jan Ruurdstraat, ten N. de kamerbewaarder Steven Cuyk, met vrije uitgang in de Jan Ruurd straat. Gekocht van (de uitvoerder van het testament van de) controleur Johannes Smeding.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-165Zuiderhaven 55huis
eigenaardr. Crytenburg
gebruikerdr. Crytenburg
aanslag huurwaarde09‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-165Zuiderhaven 55huis
eigenaardr. Crytenburg
gebruikerReiner Blok
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0091r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ hoek Jan Ruurdstraat1510‑00‑00 gghuis
koperds. Thomas Wopkens doopsgezind predikant
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenjuffrouw Judith Margareta van Crytenburgh
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steven Kuik kamerbode
verkoperjuffrouw Judith Margareta van Crytenburgh, gehuwd met
verkoperReinier Blokkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Thomas Wopkens, leraar der Doopsgezinden, koopt huis nz. Zuiderhaven hoek Jan Ruurdstraat. Met indeling van het huis. Ten O. het andere verkochte huis van de verkoper, ten Z. de straat en haven, ten W. die straat, ten N. erven Steven Cuik. Gekocht van Judith Marnstra van Crijtenburgh x Reinier Blok, voor 1510 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-165Zuiderhaven 55huis
eigenaards. Wopkens
gebruikerds. Wopkens
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-165, fol. 153vZuiderhaven 55ds. Th. Wopkens , bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenleeraer van de doopsgesinde gemeente, old50:0:00 cg8:6:00 cgbestaet wel


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0183r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ op de hoek van de Jan Ruirdstraat1593‑00‑00 ggdubbel huis
koperde heer Fredericus van Alema J.U.D., gehuwd met
koperjuffrouw Maria Magteld Pierson
huurder van 1/2de weduwe van wijlen Sander Annes
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steven Kuik
verkoper van 1/4Claes Wopkens, erfgenaam te Leeuwarden
verkoper van 1/4Sara Wopkens, erfgenaam, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/4Uilke Wytses de Vrieskoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/4Tetje Wopkens, erfgenaam, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/4Oene Oedseskoopman te Leeuwarden
verkoper van 1/4Magdalena Wopkens, erfgenaam, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/4Dirk Jansen, erfgenamen vansleper en koopman te Leeuwarden
erflaterwijlen ds. Thomas Wopkens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFredericus van Alema, jur. dr. x Maria Magteld Pierson koopt dubbel huis nz. Zuiderhaven hoek van de Jan Ruurdstraat, in tweeen bewoond. Het uitbouwsel van het grote huis in die straat is precario. Ten O. Eke Jans Menalda, ten Z. de straat en haven, ten W. de Jan Ruurdstraat, ten N. erven Steven Kuik. Verkopers zijn de (met name genoemde) erven ds. Thomas Wopkes, voor 1593 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-165Zuiderhaven 55huis
eigenaardr. Alema
gebruikerdr. Alema c.s.
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0154v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 55Zuiderhaven NZ hoek Jan Ruurdsstraat2350‑00‑00 cgdubbel huis met tuin
koperHanso Godofredus Gonggrijp, gesterkt met zijn vader
koperluitenant-kolonel Hendrik Gongrijp
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJan Ruurdstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Steeven Kuik
verkoperFredericus van Alema, gehuwd metklerk te Leeuwarden
verkoperMaria Machtelt Pierson
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHanso Godefridus Gonggrijp en zijn vader Hendrik Gonggrijp, ltn. kolonel, kopen een dubbel huis nz. Zuiderhaven, hoek Jan Ruurdstraat. Met indeling en bedingen. Ten O. Eeke Jans Menalda, ten Z. de straat en haven, ten W. de Jan Ruurdstraat, ten N. erven Steeven Kuik. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Fredericus van Alema x Maria Machteld Pierson te Leeuwarden, voor 2350 CG.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-165Zuiderhaven 55huis
eigenaarHanso Gonggrijp
gebruikerHanso Gonggrijp
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-188Zuiderhaven 55huis
eigenaarH. Gonggrijp
gebruikerH. Gonggrijp
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-188Zuiderhaven 55huis
eigenaarH. Gonggrijp
gebruikerH. Gonggrijp
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-188 , pag. 177Zuiderhaven 55H. Gonggrijp 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Ernst van Assen... is Klaas Blok, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk F-007; VT1839; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, extraord. belasting: ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55H Gonggrijpovl voor 1815; H.G. erven eigenaar van wijk F-007, gebruiker is Thomas Paludanus, 1814. (GAH204); id. van wijk F-008, gebruiker is Sijntje Swanenburg, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Thomas Paludanus... Brouwer, brouwersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-105, tuinhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-007; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); T.P., commies ter secretarije bij het Ed. Mog. College ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-007Zuiderhaven 55erven H GonggrijpThomas Paludanus


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1472Zuiderhaven 55 Ernst Assen apothecarHarlingenhuis en tuin (420 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Anna Clasina van Assen... HRL 1805, BS ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-007; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Elisabeth Clazina van Assen... en Wiebkje Agatha Rodengius; dopen Grote Kerk HRL 1810; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-007; VT1839; geb 7 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL, dv Ernst van Assen en Wybkjen Agatha ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-007ZuiderhavenErnst van Assen62 japothecarSt Annam, protestant, weduwnaar
F-007ZuiderhavenJohs. Cornelis van Assen8 jWorkumm, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenElisabeth van Assen28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenCornelia van Assen25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenFronica van Assen24 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenDina van Assen21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenAnna Clasina van Assen34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenRigtje Jans Nijdam21 jExmorrav, protestant, ongehuwd
F-007ZuiderhavenHendrik Bakker15 japothecars leerlingSexbierumm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Maria Elisabeth Padberggeb 16 nov 1801 Heerenveen, ovl 14 mrt 1874 HRL, huwt met Lourens/Rinze Johannes Huurmans, Rooms Katholiek, dv Jozef P, en Margaretha Bs; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, 240, 276, wijk G-028


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-007Zuiderhaven 55Rinze Johannes Huurmans... 1856, zv Johannes H, en Johanna Elisabeth Grafhek; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2652Zuiderhaven F-007Bauke Werf woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3914Zuiderhaven F-013 Sjoerd E. Wiarda woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3914Zuiderhaven 55 (F-013)Sjoerd E. Wiardawoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 55A.J. v.d. Wal & Zonen136woning


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 55 Daam van der Walkapt. stoomschelpenz.f. 3500f. 5000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 55D. v.d. Wal137Directie N.V. "Paul Kruger"


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 55D. v.d. Wal137Directie N.V. "Paul Kruger"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 55D. v.d. Wal137Schoenenmag.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 55D. v.d. Wal137Schoenenmag.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 55H. Pieksma137Schoenenmag.


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 55, HarlingenZuiderhaven 55 schoenenmagazijnschoenenmagazijn


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh. 55H. Pieksma137Schoenenmag.


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11868
Zuiderhaven 55Hylke Pieksma


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 55H. Pieksmaschoenwinkelier
Zuiderhaven 55bisF. Willekeskleermaker


1930 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-15352
Zuiderhaven 55Adriaan Drost


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19331
Zuiderhaven 55bAnne Heeres


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22892
Zuiderhaven 55Johannes Drost


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenJ. Drost254Groentenhandel.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 55R. (Rinze) Hoekstra


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zuiderhaven 55, HarlingenZuiderhaven 55v/h Penhengelsportartikelen


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 55rijksmonument 20775  terug