Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderhaven 57
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderhaven 57 8-164 8-187 F-008 F-014
Naastliggers vanZuiderhaven 57
ten oostenZuiderhaven 59
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 55
ten noordenZuiderhaven 55


1622 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0300v van 9 feb 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZ in de zuider nieuwe stadhuis met kamertje daar achter
 
koperTiaard Douues, gehuwd met
koperTrijntie Poppes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hessel Tyalliffs
naastligger ten zuiden
naastligger ten westenGerryt Auckes
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrije in- en uigtgang naar de Schritsen
verkoperJacob Hiddes, gehuwd met
verkoperTrijncke Hoytes


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0024r van 28 aug 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenTiaard Douwes


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven] letter A no. 21ledige plaats, voor 23 voet, achter 23 voet 11 duim, lang 74 voet
 
koperTiomme Oedses houtkoper116-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperObbe Geerties, gehuwd met
verkoperRixt Tiercx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaVijf ledige plaatsen nz. Zuiderhaven (geteekent in de kaarte met litera A, genoteert mit no. 21/22/23/24/ ende 25).


1632 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0067v van 4 jul 1632 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZtwee ledige plaatsen of huissteden, met kamers en plaats erachter, voor en achter 50 voeten breed
 
koperCleys Bartels veerschipper500-00-00 GG
naastligger ten oostenoud burgemeester Cromwel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkoper Tyomme Oedses houtkoper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTyomme Oedseshoutkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCleys Bartels [Lanting], veerschipper, koopt 2 ledige plaetsen of huissteden nz. Zuiderhaven met de kamers daarachter. Het geheel is achter en voor 50 voet breed. Ten O. oud-bugemeester Cromwal, ten W. de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van houtkoper Tiomme Oedses voor 500 gg.


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0067v van 23 apr 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven]ledige plaats met kamer ten noorden, in de kaart met letter A nr. 21 (de meest westelijke plaats)
 
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie 940-00-00 GG
naastligger ten oostende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche compagnie
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenburgemeester Sanstra
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTiomme Oedses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Noordsche Compagnie v.d. Kamer Harlingen kopen 2 ledige plaetsen met de camers ten N. daarvan en de ledige plaets achter die camers, nz. Nieuwe Zuiderhaven, op de kaart aangegeven met nr. 21 en 23. Nr. 21, de westelijke plaets, heeft ten W. de burgemeester Sanstra, ten O. de kopers. Nr. 23 heeft ten W. de kopers, ten O. de plaetsen en camers van Cleis Bartels. Gekocht van erven Tiomme Oedses, voor 940 gg.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]1/5 huis
 
koper provisioneelN. N. 685-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
bewonerWarner Sents
naastligger ten oostenJacob gleibakker
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenburgemeester Jan Sanstra
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Claes Juriens Fontein, ter sterking van
verkoperClaeske Jans voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Sents
verkoper q.q.oud burgerhopman Hoyte Hoytes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Reiners, geauthoriseerde curatoren overzeilmaker
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes erfgenaam van 1/2
verkoperwijlen Lijsbeth Sents
erflaterwijlen oude burgemeester Sent Huyberts
erflaterwijlen Maeycke Warners


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0105r van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]1/2 huis
 
koperJan Reyners zeilmaker685-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderWarner Sents
naastligger ten oostenPytter Jacobs gleibakker
naastligger ten westenburgemeester Jan Ruirdts Sanstra
verkoperde erfgenamen van wijlen Maycke Warners, weduwe van
verkoperwijlen Sent Huyberts


1674 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 205r van 17 jul 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Zuiderhaven 57
 
overledeneSjoerd Tjeerdsoud grootschipper
Andries Douwes, gehuwd met
aangeverTrijntje Tjeerds zuster van de overledene
Uyft Folckerts, geauthoriseerde curator
Hendrick Hendrix, geauthoriseerde curatoren over
de vier nagelaten weeskinderen van Tjeerd Tjeerdsen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0205r] Inventarisatie ende beschrijvinge na voorgaende ontzegelinge van slotten, gedaen ten overstaen van de heren Burgemeesteren Lourens Jacobs Asperen, ende Simon W. Sloterdijck als commissarien geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Sjoerd Tjeerds in leven old grootschipper binnen deser stede van alle sodanige goederen, actien, crediten, als bij de selve metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van Andries Douwes als man ende voogd over Trijntie Tjeerds sijnde een suster van de overledene ende voor de ene helft mede erfgenaem van de selve, sampt Uyft Folckerts ende Hendrick Hendrix als geauthoriseerde Curatoren over de vier nagelatene weeskinderen van wijlen Tjeerd Tjeerdsen te samen erfgenamen voor de ander helfte, alles op 't aengeven van voornoemde Trijntie Tjeerds als den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die de belofte van sulx getrouwelijck te sullen doen gedaen heeft bij manuale stipulatie in handen van de mede commissaris Asperen, waer op tot de beschrijvinge geprocedeert is soo volgt. Actum den 17e july 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212v van 16 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sjoerd Tjeerds


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0017va van 29 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sjoerdt Tjeerds


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0019ra van 29 dec 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 59, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sjoerdt Tjeerds


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0108v van 2 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sioerd Tierdts


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0140r van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZ3/4 huis
 
koperAndries Douwes grootveerschipper603-21-00 GG
eigenaar van 1/4Andries Douwes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurder voorJaepjen Jacobs 30-00-00 CG
huurder achterLijsbeth Hoeff 11-18-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenSmedingh contrarolleur
naastligger ten noordenGerrit Gerrits schoolmeester
verkoperDouwe Andrieswijdschipper
verkoperTjeerd Tjeerdsenwijdschipper
verkoperPoppe Tjeerdtswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Douwes, grootveerschipper, koopt 3/4 van een huis waarvan hij al 1/4 bezit, nz. Zuiderhaven. Ten O. het pakhuis van `t College, ten W. de controleur Smeding, ten Z. de straat, ten N. Gerrit Gerrits. Vrij achter in- en uitgang naar de Schritsen, door een steeg achter het huis. Gekocht van Douwe Andries, Tjeerd Tjeerdsen en Poppe Tjeerdts, allen wijdschippers te Harlingen.


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-164Zuiderhaven 57huis
eigenaarDouwe Andries erwen
gebruikerGaele Pieters cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-164Zuiderhaven 57huis
eigenaarDouwe Andries erwen
gebruikerGaele Pyters cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-7-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0081r van 15 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenerfgenamen van Andries Douwes


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0181v van 10 okt 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZhuis en alle losse en vaste goederen
 
koperTheodorus Crytenburg medicinae doctor325-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente: huis
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: straat en haven]
naastligger ten westende koper Theodorus Crytenburg medicinae doctor
naastligger ten noordenJanke Broers
verkoper q.q.Jan Pieters Oldaens, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/3Tieskjen Wybes Kalff, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Andries Douwes
verkoper van 1/3Trijntie Douwes meerderjarige ongehuwde dochter
verkoper van 1/3Janke Douwes, gehuwd met
verkoper van 1/3Folkert Jansenmr. boekbinder


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-164 Zuiderhaven 57huis
eigenaardr. Crytenburg
gebruikerGeele Pyters cum soc.
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-10-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-164 Zuiderhaven 57huis
eigenaardr. Crytenburg
gebruikerJohannes Goyes c.s.
huurwaarde54-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-01-10 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0091r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenjuffrouw Judith Margareta van Crytenburgh


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0092r van 31 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZhuis
 
koperEke Jans, gehuwd metmr. bakker701-00-00 GG
koperAntie Poppes
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
huurderJohannis Goyes c.u. en c.s.
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westends. Wopkens
naastligger ten noordenLolkjen Renkes
verkoperjuffrouw Judith Margareta van Crytenburgh, gehuwd met
verkoperReinier Blokkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEke Jans (Menalda), mr. bakker x Antie Poppes koopt een huis nz. Zuiderhaven, met in- en uitgang door de steeg naar de Schritsen. Ten O. een pakhuis van de Admiraliteit, ten Z. de straat en haven, ten W. het huis dat ds. Wopkens nu heeft gekocht, ten N. Lolkjen Rinkes. Gekocht van Judith Marnstra van Crijtenburgh x Reiner Blok, voor 701 gg.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
8-164 Zuiderhaven 57Wouter Jetses, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-164 Zuiderhaven 57huis
eigenaarEeke Jansen
gebruikerWouter Jetses cum soc.
huurwaarde54-10-00 CG
aanslag huurwaarde09-18-09 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0183r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0154v van 10 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderhaven 55, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenEeke Jans Menalda


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0060r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZhuis
 
koperEvert Bouwkneght, gehuwd metbeurtschipper500-00-00 GG
koperDoetie Houtkoper
huurderHans Doedes c.u.26-00-00 CG
huurder grote binnenkamerHarke Piers c.u.20-00-00 CG
huurder achterkamerAndries Hendriks c.u.0-06-00 CG
huurder woonkelder vooraan de straatAntie Takes 0-06-00 CG
huurder graanzolderBeernt Piersen 20-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenburgerkolonel H. Gongrijp
naastligger ten noordenPieter Alberts
verkoperJan Menalda
verkoperPoppe Menaldamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Bouwknegt, beurtschipper x Doetie Houtkoper kopen een huis nz. Zuiderhaven, in vieren verhuurd en met een uitgang door een steeg naar de Schritsen. Ten O. een pakhuis van de Admiraliteit, ten Z. de straat en haven, ten W. kolonel H. Gonggrijp, ten N. Pieter Alberts. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Menalda en mr. bakker Poppe Menalda, voor 500 GG.


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0336r van 5 jun 1791 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderhaven 57Zuiderhaven NZhuis
 
koperThomas Paludanus commies ter secretarie1800-00-00 CG
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenweledelgestrenge heer H. J. Gonggrijp
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pieter Alberts
verkoperEvert Bouwknegtwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Paludanus, commies bij de Admiraliteit, koopt huis. Ten O. het Admiraliteitspakhuis, ten Z. de haven, ten W. H.G. Gonggrijp, ten N. erven Pieter Alberts. Met vrij in- en uitgang door een steeg ten N. naar de Schritsen. Gekocht van wijdschipper Evert Bouwknegt.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-187 Zuiderhaven 57T Paludanus4-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-008Zuiderhaven 57H Gonggrijpovl voor 1815; H.G. erven eigenaar van wijk F-007, gebruiker is Thomas Paludanus, 1814. (GAH204); id. van wijk F-008, gebruiker is Sijntje Swanenburg, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-008Zuiderhaven 57H Gonggrijp ervenSijntje Swanenburg


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1473Zuiderhaven 57erven Thomas Palidanus en mede E.Harlingenhuis (114 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-008Zuiderhaven 57Maria van der Zeegeb 1791 Heeg, ovl 12 okt 1847 Leeuwarden; BS ovl 1847; oud 47 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, wijk F-008; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-008Zuiderhaven 57Ybeltje Thomas Zwanenburggeb 1771 IJlst, ovl 10 aug 1843 HRL, ongehuwd, dv Thomas Jans en Antje Feytses; BS ovl 1843; oud 68 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk F-008; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-008ZuiderhavenYebeltie Zwanenburg68 jIJlstv, protestant, ongehuwd, geen
F-008ZuiderhavenMarijke van der Zee47 jHeegv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-008Zuiderhaven 57Ybeltje Thomas Zwanenburg, overleden op 10 augustus 184372 jr, geboren IJlst 8/3/1771, overleden Zuiderhaven F 8, ongehuwd, zuster van wijlen Jan (Sjerp, scheepstimmerman, Thomas, idem, Antje, vrouw van Coenraad Boterweg, bakker, Tjerk, idem, Hilbrand, goud/zilversmid en Feitze Jans Zwanenburg, scheepstimmerman), wijlen Rinske (vrouw van wijlen Frederik de Ruiter, grootmoeder van Frederik, Pieter, Tjietse en Rinse NN's de Ruiter) en wijlen Sara Thomas Zwanenburg (vrouw van wijlen Klaas Sjoerds Tolsma, moeder van Thomas, te Oosterlittens, Anne, te Witmarsum, Pietje, vrouw van Monse Monsma en wijlen Sjoerd Klazes Tolsma, vader van Sybren, te Witmarsum en Klaas Sjoerds Tolsma, aldaar), testamentair erfgenamen zijn alleen de 6 kinderen van haar broer Jan (elk 1/6), verder legaten voor (klein)kinderen van zuster Sara (elk fl. 50,-), Syntje Annes Tolsma (fl. 50,-) en aan de niet verwante Trijntje A. Molenaar (f. 50,-), Riemke Jans Dijkstra (vrouw van Sjoerd Steensma) (fl. 50,-), Marijke Jans van der Zee (fl. 100,-) en Corneliske Nijboer (fl. 10,-). Saldo fl. 1.648,24. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1473F-008wed Bernardus van LoonHarlingengeheel vernieuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-008Zuiderhaven 57Leene van der Ley, overleden op 1 december 184821 jr, overleden Zuiderhaven F 8, vrouw van Justus Hendrik van Loon, zeehandelaar, moeder van minderjarige Bernardus Justus van Loon. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-008Zuiderhaven 57Apolonia Balkstra... dv Hendrik Allards Balk, en IJtje Douwes Reitsma/Reidmaker; BS huw 1815, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-008, wijk G-036, wijk H-148; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-235; VT1839; Op heden den Negen ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-008Zuiderhaven 57Gerhardus Sybrandus Groenewoud... 1812, zv Johannes G, en Sjieuwke Duursma vd bles; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-008, wijk G-036, wijk H-148; gebruiker van wijk G-078, bakkersknegt, eigenaar is Ab. Wierdsma, 1814. (GAH204); ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1473F-008 (Zuiderhaven)Justus Hendrik van Loonwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
F-008Zuiderhaven 57Een Heerenhuis met plaats en bleekveld aan de Zuiderhaven. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1473F-014 (Zuiderhaven)Coenraad Kuhlmanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1473Zuiderhaven 57 (F-014)Coenraad Kuhlman (Jzn.)woonhuis


1916 - kentekenadresnaam
B-1759
Zuiderhaven G. van Slooten


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderhaven 57 Gooike van Slootenreiziger
vorige grondslagf. 2500
huidige grondslagf. 4200


1920 - kentekenadresnaam
B-2978
Zuiderhaven 57G. van Slooten


1923 - kentekenadresnaam
B-5983
Zuiderhaven 57Gooike van Slooten


1924 - variaadresbronbericht
Zuiderhaven 57Oud Harlingen Magazine 1995[gerechtsdeurwaarder Egbert Kuipers] Na eerst op Zuiderhaven 43 te hebben gewoond verhuisde het gezin in 1924 naar Zuiderhaven 57


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderhaven 57E.Kuipersdeurwaarder


1950 - kentekenadresnaam
B-39785
Zuiderhaven 57Cornelis Hoekstra


1965 - adresboekadresnaam
Zuiderhaven 57W. (Willem) Twijnstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 57rijksmonument 20777
  terug