Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 61
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 618-1628-1628-185F-010F-016


Naastliggers vanZuiderhaven 61
ten oostenZuiderhaven 63
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 59
ten noordenSchritsen 18


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven] letter A no. 23116‑14‑00 ggledige plaats, voor en achter 24 houtvoeten, lang 74 houtvoeten
koperTiomme Oedses houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperObbe Geerties, gehuwd met
verkoperRixt Tiercx


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0071v van 28 mei 1643 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ [staat: nieuwe haven]940‑00‑00 ggledige plaats met kamer ten noorden, in de kaart met letter A nr. 23
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie
naastligger ten oostende plaatsen en kamers van Cleys Bartles
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche compagnie
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTiomme Oedses


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0212r van 7 nov 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ600‑05‑00 gghoutstek met huis en keuken
koper door niaarde Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
geniaarde koperCornelis Joosten Heynskoopman
geniaarde koperIJsbrandt Joosten Heynskoopman
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende plaats van Sybrandt Feytema
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Symen Wybrens
verkoperPytter Jacobs Roordastadsroeper


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0209r van 13 nov 1687 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ100‑00‑00 gg1/4 huis
aanhandelaarFoecke Warners zeevarend gezel
aanhandelaarInne Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJurjen Claesses Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Sanstra equipagemeester
naastligger ten noordenPytter Jurjens
verwandelaarInne Gerryts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-162Zuiderhaven 61houtstek en tuin
eigenaarReiner Fontein
gebruikerReiner Fontein
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0298v van 6 jun 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ bij het college50‑00‑00 gg1/4 huis
koperWijnsen Wierds te Arum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Jurrien Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten noordende kamer van Foeke Anskes
verkoperBartle Jenties te Kimswerd
verkoperJacob Lents te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijnsen Wierds te Arum koopt 1/4 van een huis nz. Zuiderhaven omtrent het College, waarvan hij al een deel bezit. Ten O. het pakhuis van Jurrien Fontein, ten Z. de straat en haven, ten W. het Landspakhuis, ten N. Foeke Anskes. Grondpacht (1/1) 4 CG aan de Stad. Gekocht van Bartle Jenties te Kimswerd en Jacob Lents te Makkum, voor 50 GG.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-162Zuiderhaven 61kool & houtstek
eigenaarReinder Fontein
aanslag huurwaarde04‑16‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720
opmerkingalsoo het niet meer als twelif caroly guld.
opmerkingvoort jaer te huir doet


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0102v van 23 feb 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ bij het college140‑00‑00 cg1/2 huis
koperhuisman Wyntien Wyns c.u. te Arum
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Jurjen Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten noordende kamer van de erfgenamen van wijlen Foeke Anskes
verkoper q.q.Christoffel Middaghten, gelastigde vanschout bij nacht
verkoperSteven Innes
verkoperWillem Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWijntien Wijns [Wiertsma], huisman te Arum, koopt 1/2 huis nz. Zuiderhaven omtrent het College. Ten O. het pakhuis van erven Jurjen Fontein, ten Z. de straat en haven, ten W. het Landspakhuis, ten N. de camer van erven Foeke Anskes. Grondpacht (1/1) 4 CG aan de Stad. Gekocht van (schout bij nacht Christoffel Middaghten, als gelastigde van) Steven Innes en Willem Jansen, voor 140 CG.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0214v van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ bij het college334‑00‑00 cghuis
koper door niaarJanke Broers
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
geniaarde koperMelle Ynses, gehuwd met
geniaarde koperAeltie Rinses
naastligger ten oostenhet pakhuis van de erfgenamen van wijlen Jurjen Clasen Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten noordende kamer van de erfgenamen van wijlen Foeke Anskens
verkoperWyntien Wierts te Arum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Broers koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Melle Ynses x Aeltie Rinses, een huis nz. Zuiderhaven omtrent het Collegie. Ten O. het pakhuis van erven Jurrien Clasen Fontein, ten Z. de straat en haven, ten W. het Landspakhuis, ten N. erven Foeke Anskes. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Wijntien Wierts te Arum, voor 334 cg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-162Zuiderhaven 61kool- en houtstek
eigenaarAdje Pyters erven
gebruikerJan Aukes
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-162Zuiderhaven 61kool en houtstek
eigenaarPyter Adams
gebruikerGerloff Pyters
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-162Zuiderhaven 61kool en houtstek
eigenaarPytter de Adam
gebruikerFolkert Pytters
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-162Zuiderhaven 61kool- & houtstek
eigenaarPyter de Adam
gebruikerFolkert Pyters
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0091r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ374‑21‑00 gghuis
koperPhillippus Hanekuik koopman
huurderTjepke Clazes c.s.schipper
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten noordenPyter Hendriks
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
erflaterwijlen Lolkje Rinkes, laatste weduwe van
erflaterwijlen Cornelis Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik koopt een huis nz. Zuiderhaven. Ten O. en W. de pakhuizen v.d. Admiraliteit, ten Z. de straat en haven, ten N. Pyter Hendriks. Gekocht van Sara Broers x mr. bakker Pier Eelkes, als mede-erfgenaam van haar moeder Lolkje Rinkes wv Cornelis Fockes, voor 374 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-162Zuiderhaven 61kool- & houtstek
eigenaarPyter de Adam
gebruikerFolkert Pyters
aanslag huurwaarde02‑03‑10 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0254v van 17 mei 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ bij de Jan Ruurdsstraat703‑14‑00 cghuis
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid
huurder grote voorhuisTjepke Clases c.u.35‑00‑00 cg
huurder voorkamer westCornelis Pyters c.u.brugman16‑00‑00 cg
huurder woonkelderUilkjen Cornelis 10‑00‑00 cg
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: pakhuis
naastligger ten noordenObbe Hendriks
verkoper van 1/2Mayke Folkerts de Haas, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Philippus Hanekuikkoopman
verkoper q.q.Allard Scheltinga, curator ad actum over
verkoper van 1/8Johannes Hanekuik, en
verkoper van 1/8Aagjen Hanekuik
verkoper van 1/8dr. Stijl, zoon van
verkoperJelle Stijlkoopman
verkoper van 1/24Rinske IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/24Sjoerd Schrikkoopman
verkoper van 1/24Thomas IJsenbeekkoopman
verkoper van 1/24Hylke IJsenbeekkoopman
erflaterwijlen Philippus Hanekuik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. smid, koopt een huis nz. Zuiderhaven, omtrent de Jan Ruurdstraat (met beschrijving). Ten O. en W. de pakhuizen van de Admiraliteit, ten Z. de haven, ten N. Obbe Hendriks (Rademaker). Gekocht van Mayke Folkerts de Haas wv Philippus Hanekuik voor 1/2, de curator over Johannes- en Aagje Hylkes Hanekuik voor 1/8, dr. Simon Stijl met zijn vader Jelle Stijl voor 1/8, Rinske IJsenbeek x Sjoerd Schrik voor 1/8, en Thomas- en Hylke IJsenbeek voor 1/8, als erven van Philippus Hanekuik, voor 703 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-185Zuiderhaven 61woning
eigenaarAdmiraliteit
gebruikerTiete Scheltes
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-185Zuiderhaven 61magazijnen
eigenaarhet Land
gebruikerTiete Scheltes
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0379r van 2 mei 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ naast het Lands magazijn278‑07‑00 gghuis gebruikt als smederij
koper provisioneelN. N.
gebruikerwijlen Meile Dirks Faber
huurder bovenvoorkamerJan Neurenberg 82‑00‑00 cg
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: magazijn en verdere grond
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Admiraliteit in Friesland: magazijn en verdere grond
naastligger ten noordende Admiraliteit in Friesland: magazijn en verdere grond
verkoper q.q.Jan Arends Faber, curatormr. smid
verkoper q.q.Thijs Sakes Bandstra, curatoren overassistent Admiraliteit in Friesland
verkoperJannetje Meiles, minderjarige dochter van
erflaterwijlen Meile Dirks Fabermr. smid
erflaterwijlen Dirk Christiaans Fabermr. smid


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0279r van 20 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 61Zuiderhaven NZ1132‑02‑00 cghuis
koperhet Departement van Marine
gebruikerals smederij door Meyle D. Faber
naastligger ten oostenhet Departement van Marine: magazijn en verdere grond
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet Departement van Marine: magazijn en verdere grond
naastligger ten noordenhet Departement van Marine: magazijn en verdere grond
verkoperJohannes Jacobus Kerkhovenmr. timmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Commissarissen van het Dept. van Marine afd. Harlingen, kopen een huis naast `s Lands Magazijn. Ten O., W. en N. `s Lands Magazijn en de verdere gronden, ten Z. de haven. Het pand was voorheen een smederij van Meile Dirks Faber. Gekocht van mr. timmerman Johannes Jacobus Kerkhoven, voor 1132 cg. Het is reeds betaald door de equipagemeester de Roock.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-185 , pag. 177Zuiderhaven 61het Land 0‑00‑00 cglands pakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-010Zuiderhaven 61Ernst van Assen... Grote Kerk HRL 1805, 1810, BS ovl 1811, huw 1829, huw 1840, ovl 1868, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; gebruiker van wijk C-063, apothecar; eigenaar is Klaas Blok, 1814. (GAH204); oud 62 jaar, geb St. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-010Zuiderhaven 61de Marinepakhuis


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 23 en 28 van 9 sep 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-010Zuiderhaven 61provisionele en finale toewijzinghuis en smederij F-010
 
Hendrik Smith (q.q.)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1475Zuiderhaven 61 Directie In- en Uitgaande Regten en Accijnsen Harlingenpakhuis en erf (210 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-010Zuiderhaven 61Anna Clasina van Assen... dv Ernst vA., en Wybkje Agatha Reddingius; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-010, 51; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-007; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1475Zuiderhaven F-010Aagje Repko woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3563Zuiderhaven F-016 Het Rijk entrepot


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3563Zuiderhaven 61 (F-016)Staat der Nederlandenpakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 61rijksmonument 20779  terug