Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 63
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 63(niet bekend)(niet bekend)8-184F-011F-017


Naastliggers vanZuiderhaven 63
ten oostenZuiderhaven 65
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 61


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0217v van 8 mei 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]0‑00‑00 cghuis, loods en plaats
aanhandelaarJucke Dircks, gehuwd met
aanhandelaarJelcke Dueckes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende ledige plaats van Jan Cornelis
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende ledige plaats van Obbe Geerties
naastligger ten noordende kamers van Hans smid
verwandelaarRobijn Wybes, gehuwd metgrootschipper
verwandelaarMaria Tiaerdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJucke Dircks x Jelcke Dueckes kopen een huis, loods en plaats nz. Zuiderhaven.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0123r van 17 jan 1630 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven] letter A no. 25116‑14‑00 ggledige plaats, voor 24 en achter 25 houtvoeten breed
koperTiomme Oedses houtkoper
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Pieter Upckes Cromwal
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenEme Rogiers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperObbe Geerties, gehuwd met
verkoperRixt Tiercx


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0067v van 4 jul 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ500‑00‑00 ggtwee ledige plaatsen of huissteden, met kamers en plaats erachter, voor en achter 50 voeten breed
koperCleys Bartels veerschipper
naastligger ten oostenoud burgemeester Cromwel
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkoper Tyomme Oedses houtkoper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTyomme Oedseshoutkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCleys Bartels [Lanting], veerschipper, koopt 2 ledige plaetsen of huissteden nz. Zuiderhaven met de kamers daarachter. Het geheel is achter en voor 50 voet breed. Ten O. oud-bugemeester Cromwal, ten W. de verkoper. Geen grondpacht. Gekocht van houtkoper Tiomme Oedses voor 500 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0072r van 4 jun 1643 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]470‑00‑00 ggledige plaatsen van ca. 23 voeten breed
koperde Geoctroieerde Noordse Compagnie
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende bewindhebbers van de geoctroyeerde Noordsche compagnie
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenJacob Pyters
naastligger ten noordenIme Feddes
verkoperburgemeester Sanstra c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe bewindhebbers van de geoctrooieerde Noordsche Compagnie v.d. Kamer Harlingen, kopen namens hun mede-participanten een ledige plaets nz. Nw. Zuiderhaven, gemiddeld breed (wyd) 23 voet en 2 duim. Ten O. de al gekochte plaetsen, ten W. Jacob Pyters, ten N. Jean Feddes. Gekocht van burgemeester Sanstra c.u., voor 470 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0074r van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ1000‑00‑00 ggtwee ledige plaatsen of huissteden naast elkaar
koperSuffridus Joannis, gehuwd metsecretaris te Ameland
koperMaycke van der Laan
naastligger ten oostenSuffridus Joannis c.u.secretaris te Ameland
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende Geoctroieerde Compagnie: gekochte plaatsen
naastligger ten noordenSuffridus Joannis c.u.secretaris te Ameland
verkoperCleis Bartels, gehuwd met
verkoperTietsche Dirx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSuffridus Joannes, secretaris op Ameland x Maycke v.d. Laan koopt 2 ledige plaetsen of huissteden, voor en achter breed 50 voeten, te meten vanaf het huis van de verkoper, zodanig dat tussen deze verkochte plaetsen en het huis van de kopers 1 voet en tussen deze en de eigenaars van de andere ledige plaets ten westen, een 1/2 voet voor de waterlossing moet blijven liggen. Het geheel ligt nz. Zuiderhaven. Ten O. en N. de koper, ten W. de door de Bewindhebbers v.d. geoctrooieerde Noordsche Compagnie gekochte plaetsen. Gekocht van Cleis Bartels x Tjitske Dirx, voor 1000 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0141r van 20 apr 1662 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ bij de Groene brug1520‑00‑00 gghuis met 2 pakhuizen (zowel ter oost- als westzijde) en plaatsen en een slachthuis
koper door niaarde Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen22‑05‑00 cg
geniaarde koperburgemeester Harmen Synes Nauta
huurderoud burgemeester Jan Knijff
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Nanning Aarnts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Pieters, en haar zoon
naastligger ten westenburgervaandrig Roorda [staat: Roda]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Symen Wijnkan
naastligger ten noordenHendrik Ringers bode
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperde Groenlandse Compagnie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen burgemeester Harmen Synes Nauta, een huis met twee grote pakhuizen resp. ten O. en W. daarvan, en plaatsen, slachthuis en traanbakken, zoals door de geoctrooieerde Noordsche Cie. te Harlingen en de oud-burgemeester Jan Knijff, de boekhouder, wordt gebruikt en bewoond, nz. Zuiderhaven bij de Groene Brug. Ten O. wd. Nanningh Aarnts, ten Z. de haven en straat, ten W. wd. Jacob Pieters met haar zoon, vaandrig Roda en wd. Symen Wijnkan, ten N. bode Hendrik Ringers en de Schritsen. Grondpacht samen 22 CG 5 st aan de Stad. Gekocht van de Bewindhebbers v.d. Groenlandsche Cie., voor 15020 GG.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 14rZuiderhaven 63Feycke Claasenf. 1000-00-00 in 't collegie


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0151v van 12 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 63Zuiderhaven NZ526‑14‑00 gghoutstek, koolstek, onbebouwd terrein en tuin
koperde Admiraliteit in Friesland
huurder koolstek en tuinFolkert Pyters koopman32‑00‑00 cg
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: bootsmanswoning
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenLolkjen Rinkes
naastligger ten noordende tuin van Martyni kapitein
naastligger ten noordenHomme Clases c.s.
verkoperFongerke Arjens, weduwe van te Holwerd
verkoperwijlen Gerben Ates
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe Admiraliteit koopt een houtschuur, koolstek, ledige grond en tuin c.a. gelegen bij- en aanelkaar, nz. Zuiderhaven. Ten O. het huis van de bootsman van het College, ten Z. de straat en haven, ten W. Lolkje Rinkes, ten N. de tuin van kapitein Martyni en Homme Clases. Geen grondpacht. Gekocht van Fongerke Arjens wv Gerben Ates te Holwerd, voor 526 gg. 14 st.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-184Zuiderhaven 63magazijn
eigenaarAdmiraliteit
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-184Zuiderhaven 63magazijnen
eigenaarhet Land
gebruikerTiete Scheltes
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-184 , pag. 177Zuiderhaven 63het Land 0‑00‑00 cglands magazijn


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-011Zuiderhaven 63C. van Esgebruiker van wijk F-011, constructeur; eigenaar is Marine, magazijn, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-011Zuiderhaven 63de Marinemagazijn
F-011Zuiderhaven 63de MarineP van Esconstructeur


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1476Zuiderhaven 63 Jan Valckenier zeehandelaarHarlingenpakhuis, erf en plein (1660 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-011Zuiderhaven 63Johannes H Weytinghoud 41 jaar, geb Zaltbommel en wonende te HRL. 1839, rector der Latijnse School, wijk F-011; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-011Zuiderhaven 63Trijntie Koolmanoud 38 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, wijk F-011; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-011ZuiderhavenJohannes H Weytingh41 jrector der Lat. schoolZaltbommelm, protestant, gehuwd
F-011ZuiderhavenTrijntie Koolman38 jKampenv, protestant, gehuwd
F-011ZuiderhavenHerman Weytingh5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-011ZuiderhavenHenderika Weytingh11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-011ZuiderhavenCatharina Weytingh7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-011ZuiderhavenKarel Graafland19 jParamaribom, protestant, ongehuwd (de voogd te Amsterdam wonende)
F-011ZuiderhavenJitske Kolksma26 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1476Zuiderhaven F-011Franciscus Velthuis woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3562Zuiderhaven F-017 Gemeente Harlingen school


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3562Zuiderhaven 63 (F-017)Gemeente Harlingenhbs


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderhaven 63 Janus Kammingaconcierge H.B.S.f. 700f. 900


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 63J. Kammingaconcierge h.b.s.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 63C.A.F. Magazijn889


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC.A.F. Magazijn889


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC.A.F. Magazijn889


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenC.A.F. Magazijn889


1960 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 63 (hal binnen), HarlingenZuiderhaven 63 (hal binnen)Wirtz, P JAfbeelding van het wapen van Harlingen
'SINT HUBERTUS'
afbeelding van een naar links varend zeilschil met volle zeilen
'IN VEILIGE HAVEN'
'deze steen
is gelegd door
de zeer eerwaarde heer
P.J. WIRTZ
pastoor van Harlingen
11 februari 1960'


1961 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 63, HarlingenZuiderhaven 63anno HUIZE 1961
ST. HUBERTUS'


1962 - variabron: Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'
adresgegevens
Zuiderhaven 63Bejaardencentrum St. Hubertus


1991 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Zuiderhaven 63 (hal binnen), HarlingenZuiderhaven 63 (hal binnen)wooncentrum 'st. hubertus'.
geopend op 7 juni 1991
door L.J. LYKLEMA
lid van gedeputeerde staten
van friesland'  terug