Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 164-2404-2394-245H-180H-226


Naastliggers vanZuiderstraat 16
ten oostenZuiderstraat 18
ten westende Zuiderstraat
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderstraat 16naamloze steeg ten oosten


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0239v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 16Zuiderhaven ZZ [staat: bij de Zuiderbrug]203‑00‑00 gghuis
koperSaak Gosses, weduwe van
koperwijlen Jucke Sjouckes
naastligger ten oostende weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gerroltsma
naastligger ten zuidende weduwe en de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gerroltsma
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat van de Zuiderbrug naar de Zuiderpoort]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Johannis
verkoper q.q.Jetse Jelles Stijl, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Yde Hemmes, gecommitteerden uitmr. ijzersmid
verkoperde crediteuren van Tetske Andries mede voor hun kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Arjens


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0207r van 28 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHibbe Gabes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240 , folio 87Zuiderstraat 16huis
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerBroer Stitterts c.soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240 , folio 56vZuiderstraat 16huis
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerReiner Dirks cum soc.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720
opmerking1720 den 24 july door Stoffel Fockes
opmerkingvoort jaer betaelt 4-00-00


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-240 , folio Zuiderstraat 16huis
eigenaarGerloff Clases
gebruikerGerloff Clases
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0293v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 16Zuiderbrug, bij de160‑00‑00 gghuis
koperTjamke Rinses, weduwe van
koperwijlen Hidde Claesen
huurder voor 1 jaarStoffel Hansen c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Hibbe Gaebes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hibbe Gaebes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Johannes Kraemer
verkoperSjouke Jorkes c.s. te Pingjum


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0006v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenStoffel Sakes


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0015r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Gerlofs


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239 , folio 57rZuiderstraat 16huis
eigenaarGerloff Clases
gebruikerFloris Yedes cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
opmerking[voor de tweede maal vermeld als 4-238]


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-239Zuiderstraat 16Jan Bierma, bestaande uit 6 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239 , folio 57rZuiderstraat 16huis
eigenaarFolkert Pytters
gebruikerJan Bierma cum soc.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-239, fol. 77vZuiderstraat 16Jan Bierma cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 4 kinderencantoorknegt22:13:00 cg3:15:00 cgvan gemeen bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239 , folio 57vZuiderstraat 16huis
eigenaarFolkert Pyters
gebruikerJan Bierma c.s.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0185v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239 , folio 57vZuiderstraat 16huis
eigenaarFolkert Pyters
gebruikerJan Bierma c.s.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑18‑02 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0019r van 18 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 16Zuiderstraat OZ [staat: tussen Zuiderpoort en Zuiderbrug]450‑00‑00 cghuis
koperWiebe Willems, gehuwd metvarensgezel
koperTjietske Aukes
naastligger ten oostenPyter Ceimpes de Jong
naastligger ten zuidenAntje Hibbes, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Cobus Pieters
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPyter Ceimpes de Jong
verkoperHidde Stoffelsscheepstimmerman


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162r van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14a, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybe Willems


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 16Zuiderstraat OZ [staat: tussen de Zuiderpoort en Zuiderbrug]470‑00‑00 cghuis
koperTjeerd Claezes, gehuwd metscheepstimmerman
koperAafke Fransen
naastligger ten oostenPieter Keimpes de Jong
naastligger ten zuidenAntje Hibbes
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Keimpes de Jong
verkoperWybe Willemsvarensgezel


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0145v van 6 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Ceimpes de Jong
naastligger ten noordenTjeerd Clazes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0145v van 6 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Ceimpes de Jong
naastligger ten noordenTjeerd Clazes


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0234r van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSentje Douwes


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-245 , folio 101vZuiderstraat 16woning
eigenaarSchellingwou wed.
gebruikerClaas Vrijburg
huurwaarde38‑00‑00 cg
gebruikerRinse Pieters wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal53‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑14‑08 cg
opmerkingeen woning ledig berigt van de magistraat


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0251v van 21 apr 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSentie Douwes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0269r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSent smid


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-245 , folio 102rZuiderstraat 16woning
eigenaarSchellingwouw wed.
gebruikerSybe Jacobs
huurwaarde20‑16‑00 cg
gebruikerDaniel Boomgaard
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerEnte Watses
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerJochum Gerryts
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde20‑16‑00 cg
huurwaarde totaal109‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal107‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde19‑09‑06 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0117r van 8 okt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sent Douwes


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0193r van 25 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 14a, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van de weduwe van wijlen Volkert Pieters


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0016r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Sent Douwes


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-245 , folio 102rZuiderstraat 16
eigenaarSchellingwouw wed.
gebruikerUilke Bartels
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikermilitairen
huurwaarde21‑00‑00 cg
gebruikerGerben Folkerts
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal66‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal64‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑13‑02 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0025r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 16Zuiderstraat ZZ [staat: bij de Zuiderpoort]70‑00‑00 cghuis
koperSjoerd Douwes Faber te Wommels
huurderJan Carels 0‑10‑00 cg
naastligger ten oostenTjeerd Claasen
naastligger ten zuidenWiarda makelaar
naastligger ten westenGeert de Beer
naastligger ten noordenZuiderstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Sjoerd Douwes Faber, curator over zijn minderjarig nichtjemr. smid te Wommels
verkoperVrouwkje Sentjes onmondig kind, zuster van
verkoperAntje Sintjes, meerderjarige dochter van
erflaterwijlen Sentje Douwes, gehuwd met
erflaterwijlen Tjietske Alles


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-239, pag. 66Zuiderstraat 16Germen Folkerts


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227r van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 18, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-245 , pag. 98Zuiderstraat 16B. Visscher 0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-180Zuiderstraat 16Geert Rinderts de Beer... Baukes; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1851; wed. G. dB. eigenaar en gebruiker van wijk H-180, winkelierse, 1814. (GAH204); G. de B., en Hyke Walles Hettema, beide van HRL, hebben hunne laatste ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-180Zuiderstraat 16wed Geert de Beerwed Geert de Beerwinkeliersche


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 108 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-180Zuiderstraat 16Hieke Walles Hettema, overleden op 8 oktober 1822wed. Geert de Beer (bij Zuiderpoort H 180), moeder van Ymkje (vrouw van Bote L. Tuininga, deurwaarder), Klaas, schipper, Sjoerd, olieslagersknecht en Rindert Geerts de Beer, wagenmakersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1965Zuiderstraat 16Bote Tuininga kantoorbediendeHarlingenhuis en erf (132 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-180Zuiderstraat 16Antje Croes... Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, vader als: G.J. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1965Bij de Zuiderpoort H-180Bauke van der Werf kantoor


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1964Zuiderstraat 16 (H-225)Jacobus N. Wiardawoonhuis


2023
0.19352006912231


  terug