Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 184-239 (niet bekend)H-180H-226


Naastliggers vanZuiderstraat 18
ten oostenZuiderstraat 20
ten westenZuiderstraat 16
ten noordende Zuiderstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Zuiderstraat 18naamloze steeg ten westen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239Zuiderstraat 18huis
eigenaarHibbe Gabes
gebruikerTeecke Simens
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239Zuiderstraat 18huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerwed. Jan Puisters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan29‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239Zuiderstraat 18huis
eigenaarwed. Hibbe Gabes
gebruikerTjerk Andries
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0032r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Pieter Gerloffs koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239Zuiderstraat 18huis
eigenaarArent Nieuwenhuis
gebruikerSybren Taekes
huurwaarde46‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑13‑06 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-239 Zuiderstraat 18Jan Bierma, bestaande uit 6 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-239Zuiderstraat 18huis
eigenaarFolkert Pytters
gebruikerJan Bierma cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0019r van 18 okt 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162r van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 18Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]500‑00‑00 CGhuis en erve
koperHein Harings, gehuwd methoutstapelaar
koperHiske IJsbrands
naastligger ten oostenPieter Keimpes de Jong
naastligger ten zuidenPieter Keimpes de Jong
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: de straat naar de poort toe lopende]
naastligger ten noordenWybe Willems
verkoperAntje Hibbes, weduwe van
verkoperwijlen Jacobus Pietersmolenmaker


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0168r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0145v van 6 mrt 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 18Zuiderstraat OZ [staat: bij de Zuiderpoort]180‑00‑00 GGhuis
koperSentje Douwes mr. ijzersmid
geniaarde koperJan Westraprocureur postulant en koopman
voormalig bewonerHiske IJsbrands
naastligger ten oostenPieter Ceimpes de Jong
naastligger ten zuidenPieter Ceimpes de Jong
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: Zuiderpoort]
naastligger ten noordenTjeerd Clazes
verkoper van 1/4Ytje Heins ongehuwde dochter, dochter en erfgenaam van
erflaterwijlen Hiske IJsbrands
verkoper q.q.Michiel Nauta, curator enstrandmeester
verkoper q.q.Tjeerd Clazes, curatoren overscheepstimmerman
verkoperHaring Heins
verkopers van 3/4Joukje Heins, en kinderen van
erflaterwijlen Hiske IJsbrands
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintje Douwes, mr. ijzersmid, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Jan Westra, proc. postulant, een huis omtrent de Zuiderpoort, nagelaten door Hiske IJsbrands. Ten O. en Z. Pieter Keimpes jr., ten W....?, ten N. Tjeerd...? Gekocht van Ytje Reins?, dochter van Hiske IJsbrands, als erfgenaam van haar moeder, voor 1/4, en...?, voor 180 gg.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0193r van 25 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderstraat [staat: straat]


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0025r van 20 sep 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 20, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGeert de Beer


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0005r van 18 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 16, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeert de Beer


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-180Zuiderstraat 18Geert Rinderts de Beer... Baukes; BS huw 1824, huw 1826, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1851; wed. G. dB. eigenaar en gebruiker van wijk H-180, winkelierse, 1814. (GAH204); G. de B., en Hyke Walles Hettema, beide van HRL, hebben hunne laatste ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-180Zuiderstraat 18Geert de Beer wedGeert de Beer wedwinkeliersche


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 108 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-180Zuiderstraat 18Hieke Walles Hettema, overleden op 8 oktober 1822wed. Geert de Beer (bij Zuiderpoort H 180), moeder van Ymkje (vrouw van Bote L. Tuininga, deurwaarder), Klaas, schipper, Sjoerd, olieslagersknecht en Rindert Geerts de Beer, wagenmakersknecht. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1965Zuiderstraat 18Bote Lourens TuiningakantoorbediendeHarlingenhuis en erf (132 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-180Zuiderstraat 18Antje Croes... Staal; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-060, wijk G-060, wijk H-180, 201; kind: Eelkje Gerrits de Jong, geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, vader als: G.J. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1965Bij de Zuiderpoort H-180Ids Wiardakantoor


1883 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1995
adresgegevens
Zuiderstraat 18In resp. [?] 1883 [?] volgden nog [als aankoop van de familie Wiarda] de huizen Zuiderstraat [?] 18 [?]


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargaddor, expedit. en assurantieagent


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargaddor, expedit. en assurantieagent


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23vert. fa. Gebrs. Scheuer
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23cargadoor, expediteur en assurantieagent


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Zuiderstraat 18Joannes Kerkhoven


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstraat 18Scheuer23vertegenwoordiger C. Kuhlman Jzn.
Zuiderstraat 18C. Kuhlman Jzn.23cargadoor, expediteur en assurantieagent


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderstraat 18 Johannes Kuhlmancargadoorf. 4300f. 4600


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, expedit. en assurantieagent


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18Scheuer23Vertegenw. C. Kuhlman Jzn.
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, expedit. en assurantieagent


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 18C. Kuhlman Jzn.23Cargadoor, exp. en assur.ag.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 18L. (Lambertus) Ligthart
  terug