Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zuiderstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zuiderstraat 23 4-258 4-266 H-265 H-250
Naastliggers vanZuiderstraat 23
ten oostenZuiderstraat 25
ten zuidende Zuiderstraat
ten westende Westerstraat


1646 - rooiboek blz. 5r sub 1adresbetrefttekst
Zuiderstraat 23 Foppe Sybrants, mr. smid
Taecke Jacobs Haspelman
D'Magistraet van Harlingen door hunnen committeerden de presiderende Burgemeesteren dr. Johannes Clingbijl ende Jan Geerts van Gelder, oculare inspectie genomen, ende derselver rapport verstaen hebbende heeft geaccordeert ende geconsenteert, accordeert ende consenteert mits desen aen Foppe Sibrants mr. Smit van Sneeck hier sullende comen woonen, om tot sijn groote Smits winckel van groote scheeps anckers in sijne huysinge van Taecke Jacobs Haspelman gecocht, staende in de suyder nieuwe Stadt ten zuydwesten vande zuyder brugge t'maecken mede t'mogen gebruycken de plaetse vande stoepen ende loeff voor't voors. huys nade haven, doch niet langer als sulcx den Magistraet deser Stede believen sal, ende onder expresse conditie dat hij gehouden sal wesen t'alle tijdens tot believen van de gemelde Magistraet den voors. winckel so verre in te trecken ofte op te setten dat de stoepen vrij gemaeckt ende ontledigt wert, sucx hij aenneempt ende belooft te doen, ende krachtens bij desen onder verbant sijner goederen ende submissie van desen Gerechte. In kennisse mijn hant, neffens d'hant van mij secretaris ter ordonnantie vande welgemelde Magistraet hierondergestelt. Actum Harlingen den 24en January 1646. (get.) foppe sybrents. (get.) Andr. Heemstra 1646.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-258Zuiderstraat 23huis
eigenaarYpe IJsbrandts
gebruikerYpe IJsbrandts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-258Zuiderstraat 23huis
eigenaarYpe IJsbrandts
opmerkingaen de executeur betaeld
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-258 Zuiderstraat 23huis
eigenaarYpe IJsbrands
gebruikerYpe IJsbrands
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-258 Zuiderstraat 23huis
eigenaarJurjen Carstens
gebruikerJurjen Carstens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-258 Zuiderstraat 23Tjerk Andrys, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-258 Zuiderstraat 23huis
eigenaarJurjen Carstens
gebruikerJurjen Carstens
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0008r van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJurjen Carsten wagenaar
1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0077r van 3 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zuiderstraat 25, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBenne Thomas c.u.
1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0079r van 10 jul 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 23Bij de Zuiderpoorthuis
 
koper door niaarEvert Paulus Beva mr. reidmaker380-00-00 GG
geniaarde koperEeltje Aukes Travailekoopman
huurderBenne Thomas c.u.
naastligger ten oosten[als huurder] Tjeerd Tjeerds de Jong
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWesterstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPyter Ceimpes
verkoperJurjen Carsten de Jongkoopman


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0002r van 1 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 23Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]huis en bakkerij
 
koperMeile Dirks Faber mr. ijzersmid3000-00-00 CG
naastligger ten oostenPieter Leistra
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenWesterstraat [staat: reed]
naastligger ten noordende heer Jarig van der Ley
verkoperEvert Bevabankier


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0032r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 23Zuiderstraat NZ 23/25 [staat: bij de Zuiderpoort]dubbel huis en bakkerij
 
koperPieter Dirks, zoon van590-15-00 CG
koperDirk Sipkes bakkerKimswerd
huurderJan Walings bakker55-00-00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenWesterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJohannes Jans
naastligger ten noordenJohannes Jans
verkoperGrietje Schoonebeek, weduwe van
verkoperwijlen Jarig Jacobs van der Leykoopman


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0284v van 3 sep 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zuiderstraat 23Zuiderstraat NZ [staat: Zuiderpoort] wijk H-208dubbel huis en bakkerij
 
koperBart Feddes koopman777-00-00 CG
huurder kamersGerben Pieters 24-00-00 CG
huurderde weduwe van Okke Fransen
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: Zuiderpoort]
naastligger ten zuidenWesterstraat [staat: Zuiderpoort]
naastligger ten westenJohannes Jans
naastligger ten noordenPieter Cornelis
verkoper q.q.Douwe Hansen, gelastigde vankoopman
verkoperPieter Dirks


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-266 Zuiderstraat 23Johannes J Beuker0-00-00 CGzomerhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1983Zuiderstraat 23Godert PosthumusHarlingenbakkerpakhuis (66 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Styntje Aukes Dijkstra... in 1834 visverkoopster; BS huw 1834, huw 1842, VT1839, bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, 161, 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Aaltje Sjoerds Okkensgeb 1790/94 Stavoren, ovl 24 dec 1859 HRL, 1e huwt met Jan Rienstra, 2e huwt met Arjen Rinia, N.H., dv Sjoerd O, en Trijntje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-265


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Akke Beernts... BS ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198, 200, wijk D-172, wijk E-274, wijk F-102, wijk G-182, supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Arjen Lieuwes... zv Lieuwe Gellofs en Aafke Arjens; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, G- 151, supp wijk H-265; weesvoogden betalen f. 13:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende loon van A.L., 5 feb 1810 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Geertje van Beemen... vB., en Hendrikje Cornelis Bijtschat; BS huw 1816, ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Jan Douwes Vann der Zee... ovl wijk H-224 zv Douwe Jans vdZ, en Trijntje Tjeerds de Boer; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Reinder Bijlsma... en Antje Reinders Tiemsma; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk G-282, wijk H-079, 103, 109, 143 supp wijk H-265; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, houtzaagmolenaar, wijk H-185; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Sietske Sipkes... Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-109, wijk H-140, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839; kind: Wytse Epkes, geb 18 sep 1810, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Sjoerd Barends de Vries... Reintje Sjoerds vd Vorm; dopen Grote Kerk HRL 1810, bsha186ihu, bev.reg. HRL 1851 wijk D-169, supp wijk H-265, lijst ingez. Minnga/ Sexb. 1825; geb 23 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk Harlzv Barend de Vries en ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Tetje Harmens Schuitingageb 26 apr 1792 Lemmer, ovl 10 mrt 1858 HRL, huwt met Sjoerd Barteles Schouwmans, N.H., dv Harmen Michielsen en Antje Doekes; BS ovl 1842; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-117, supp wijk H-265


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Trijntje Gerritsgeb 1792/94 HRL, ovl 8 dec 1855 HRL, ongehuwd, N.H., dv Gerrit ... , en Aafke Mulder; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk G-239, supp wijk H-265


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Trijntje Wessels Cuperus... Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 supp wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Wytske Liekles Webber... Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-301, supp wijk H-265; Freerk Lijkles en W.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, ... (alles)


1862 - bewonersadresnaamgegevens
H-265Zuiderstraat 23Johanna Hoekveld... wijk H-224, N.H., dv Lodewijk H, en Engeltje Douwes; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, supp wijk H-265; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-229; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1983H-207 (Bij de Zuiderpoort)Siebe J. Dekkerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1983H-250 (Zuiderstraat)Jurjen Posthumuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5197Zuiderstraat 23 (H-253)Jan Dijk (en Cons.)woonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Zuiderstraat 23Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zuiderstraat 23 Haring haringatapper
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zuiderstraat 23B.Soolsmacafehouder
  terug