Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zuiderstraat 314-263 4-271 H-211H-253
 huisnummer lager  Zuiderstraat 314-264 4-271 H-212H-253


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0169v van 7 mrt 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: zuidwester hoek van de straat van de Kettingbrug tot de Zuiderpoort]949‑00‑00 GGhuis met een houtstek ten noorden en de mosterdmolen daarop staande
koperPieter Siuerdts, gehuwd met
koperAalcke Alles
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
toehaakeen rijksdaalder voor elk van de twee kinderen van de verkopers
grondpacht verschuldigd aan dit perceelJan Idsens2‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelGerryt Piebes2‑00‑00 CG
naastligger ten noordoosten [staat: noorden]Zuiderhaven [staat: haven en straat]
naastligger ten zuidoostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenGerryt Piebes
naastligger ten noordwestenObbe Geertyes
verkoperFermer Fermers, gehuwd met
verkoperLijsbeth Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Siuerdts x Aalcke Alles kopen een huis en houtstek ten noorden, met een mosterdmolen er op, op de zuidwesterhoek van de straat van de kettingbrug naar de Zuiderpoort. Ten ZO de straat, ten ZW Gerryt Piebes, ten NW Obbe Geerts, ten N de haven en een straat. Grondpacht 8 cg aan de Stad, waarentegen zij uit de huizen van Jan Idskens en Gerryt Piebes elk 2 cg ontvangen. Gekocht van Fermer Fermers x Lijsbeth Clases voor 949 gg en een rosenobel voor de verkoperse en de twee kinderen elk een rijksdaalder.


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0170r van 9 mei 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]781‑00‑00 GGhuis en het houtstek ten noorden
koperHans Hanssen
koperSicke Scheltes
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Pybes
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: zuider nieuwe stad en straat]
verkoperJan Pyters, broer van
verkoperSioerdt Pyters


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0033v van 27 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoortsbrug]1000‑00‑00 GGhuis en houtstek aan elkaar
koperTaeco Jacobs Haspelman, gehuwd met
koperJancke Hendrycx
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
toehaakeen rozenobel
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenPyter Claessen Botter
naastligger ten westende grote timmerwerf
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperHans Hansen, ?gehuwd met
verkoperLolck Scheltes
verkoperSicke Scheltes, ?gehuwd met
verkoperJancke Harckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeco Jacobs Haspelman x Jancke Hendrijcx koopt een huis en houtstek, aan elkaar gebouwd, bij de Zuiderpoortsbrug. Ten O. de straat ten W. de grote timmerwerf, ten Z. Pyter Claeses, ten N. de haven. Gekocht van Hans Hanses, Lolcke Scheltes, Sicke Scheltes en Janke Harkes. Prijs 1000 gg. en 2 Rosenobels extra tot een verering.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0240r van 6 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [niet vermeld]1300‑00‑00 GGhuis en houtstek
koperFoppe Sybrants, gehuwd metmr. smid
koperPyttie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat lopend naar Zuiderpoort]
naastligger ten zuidenhet huis van Jan Anskes
naastligger ten westende grote werf
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperTaecke Jacobs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Sybrants, mr. smid x Pyttie Jacobs koopt een huis en houtstek c.a. Ten O. de straat naar de Zuiderpoort, ten W. de Grote Werf, ten Z. Jan Anskes, ten N. de haven. Gekocht van Taecke Jacobs [Haspelman], voor 1300 gg.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0218r van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]1025‑07‑00 GGhuis en houtstek
koperReyn Lous c.u.mr. ijzersmid
huurderReyn Lous c.u.mr. ijzersmid
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidoostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordwestende Admiraliteit in Friesland: grote timmerwerf
verkoperFoppe Sybrandankersmid


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0165r van 17 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]1275‑00‑00 GGhuis en houtstek
koperBauck Claessen, weduwe van
koperwijlen Hylcke Aernts
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat die naar de Poort loopt]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende grote timmerwerf
verkoperSioerdtie Pytters


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0083v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31oostZuiderpoortsbrug, bij de213‑00‑00 GGsmitte of houtstek
koper door niaarAene Hylckes, zoon vanmr. smid
koper door niaarBauck Claeses
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
geniaarde koperburgervaandrig Ruyrd Ulbes
naastliggerArjen van Hemert
naastligger ten oostenZuiderstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoper q.q.Harmen Piters Valck c.soc., gelastigde van
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0084r van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31westZuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoortsbrug]311‑00‑00 GGhuis
koperArjen van Hemert
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten noordoostende smederij verkocht in de voorgaande akte
naastligger ten zuidoostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidwestenN. N.
naastligger ten noordwestenN. N.
verkoper q.q.Harmen Piters Valck c.soc., gelastigde van
verkoperde gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen van Hemert koopt een huis omtrent de Z. poortsbrug, met ten Z.O. de straat, ten N. de smitte. Gekocht van Harmen Pyters Valck c.s., als gecommitteerde crediteuren van wl. Bauck Clases, 311 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-263Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Schiere erven
gebruikerTiamke Rinses
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-264Zuiderstraat 31huis
eigenaarArjen van Hemert
gebruikerClaes Fransen
gebruikerFrans Jansen
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
opmerkinggeeft geen huir


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-263Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Jansen erven
gebruikerTiamke Rinses
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-264Zuiderstraat 31huis
eigenaarwed. Arjen van Hemert
gebruikerHans Arjens
opmerkinggeeft geen huir
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0198v van 7 mei 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoortbrug]253‑00‑00 GGhoutstek en smidse
koperPyter Gerlofs koopman in hout
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurder voor 7 jarenKeimpe Pyters 28‑00‑00 CG
huurder voor 7 jarenAbe Jacobs
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Arjen van Hemert
naastligger ten westenKeimpe Pyters
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoper van 1/6Trijntie Claeses, gehuwd met
verkoper van 1/6oud burgerhopman Sytse Vos
verkoper van 1/6Sara Gillis voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Swerus Clasen
verkoper van 1/6Gerloff Claseshoutmolenaar
verkoper van 1/6Wopkjen Claeses meerderjarige dochter
verkoper van 1/6Jan Clases meerderjarige vrijgezel
verkoper q.q.Gerloff Clases, geauthoriseerde curator over zijn zuster
verkoper van 1/6Lijsbeth Claeses
erflaterwijlen Claes Gerlofskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Gerlofs, houtkoopman, koopt een houtstek en smitte? c.o.a. bij de Zuiderpoortsbrug. Ten O. de straat, ten W. Keimpe Pieters, ten Z. erven Arjen van Hemert, ten N. de straat en haven. Gekocht van Trijntie Clasen x Sytse Vos, burger-hopman, voor 1/6, Sara Gilles als moeder en als wd. Swerus Clasen, voor 1/6, Gerlof Clases, houtmolenaar, voor 1/6 en Wopkje Clases, Jan Clases en Lijsbeth Clases elk voor 1/6.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-263Zuiderstraat 31huis
eigenaarDirk Jansen erven
gebruikerTjamke Rinses
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-264Zuiderstraat 31huis
eigenaarArjen van Hemert erven
gebruikerHans Arjens
huurwaarde08‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑06‑08 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0221v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31westZuiderstraat NZ [staat: nabij de Zuiderpoortbrug]300‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperDuco Symons, gehuwd met
koperAntje Claeses
verpachter grondN. N. 2‑00‑00 CG
naastligger ten zuidoostenZuiderstraat [staat: straat naar Zuiderpoort]
naastligger ten noordwestengrote timmerwerf
naastligger ten noordensmederij [staat: smitte]
verkoper van 3/4Hans Arjensmr. bakker
verkoper van 1/4Gerke Arjens, gehuwd met
verkoper van 1/4Gerben Ates
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDuco Simons, mr. bakker x Antje Claesen koopt een huis omtrent de Z. poorts brug. Ten Z.O. de straat van Zuiderbrug naar Z. poort, ten N.W. de grote timmerwerf, ten N. DE SMIDSE?. Met bedingen. Gekocht van Hans Arjens, mr. bakker, voor 3/4 en Fongerke Arjens x Gerben Ates, voor 1/4, voor 300 cg. (zie ook bij nr. 36.)


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0370r van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31westZuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderbrug]145‑00‑00 GGhuis
koperBerend Hendriks Dahl [staat: Dalh], gehuwd met
koperHiltje Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderGerrit Dirks c.u.25‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat van de Zuiderbrug naar de Zuiderpoort]
naastligger ten zuidende heer Gerard Sybrens Suiringar
naastligger ten westenKeimpe Pieters
naastligger ten noordende weduwe en zonen van Pieter Gerlofs koopman
verkoperDoecke Symons, gehuwd met
verkoperAntje Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBerend Hendriks Dalh? x Hiltje Jans koopt een huis omtrent de Zuiderbrug. Ten O. de straat tussen deze brug en de Z. Poort, ten W. Keimpe Pyters, ten Z. Gerard Sybren Suringar, ten N. wd. en zonen van Pieter Gerlofs. Gekocht van Doecke (Duco) Symons x Antje Claeses, voor 145 gg.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-263Zuiderstraat 31hoff
eigenaarEvert Hanekuik
gebruikerEvert Hanekuik
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-264Zuiderstraat 31huis
eigenaarTjeerd Syvarda
gebruikerTjeerd Syvarda
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-263Zuiderstraat 31hof
eigenaarEvert Hanekuik
gebruiker
opmerkingvide no. 214 1/2
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-264Zuiderstraat 31huis
eigenaarTjeerd Siverda
gebruikerTjeerd Siverda
huurwaardedit is het selfde percheel 't geene onder no. 12 is gemeld nihil hic‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0144r van 16 okt 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderbrug]60‑14‑00 GGhuis
koperWopke Doedes, gehuwd metmr. wolkammer
koperSytske Oeges
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerard Sybrand Suringar
naastligger ten westenPieter Keimpes de Jongh
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs
verkoperHiltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Barendt Hendriks Dahl
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Doedes, mr. wolkammer x Sytske Oeges koopt een huis omtrent de Zuiderbrug. Met beschrijving. Ten O. de straat, ten W. Pieter Keimpes de jonge, ten Z. Gerard Sybrand Suringar, ten N. wd. Pytter Gerlofs. Gekocht van Hiltje Jans wv Barendt Hendriks Dalh?, voor zichzelf en als moeder van hun kinderen, voor 60 gg.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0155v van 15 nov 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31westZuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderbrug]300‑00‑00 CGhuis
koperJacob Joh. Westerwijk mr. kuiper
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurder voor 10 jarenTiete Bennes
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Andringa
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Keimpes
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw
verkoperJan Symons Bakkerkoopman te Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Johannes Westerwijk, mr. kuiper, koopt een huis omtrent de Zuiderbrug. (Uigebreide beschrijving). Ten O. de straat, ten W. erven Pieter Keimpes, ten Z. erven Andringa, ten N. wd. Folkert Pieters Schellingwou. Gekocht van Jan Symons Bakker te Pingjum, voor 300 cg.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0287v van 8 okt 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31westZuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderbrug]371‑00‑00 GGhuis
koperJentje Douwes, gehuwd metmr. smid
koperTjetske Alles
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Andringa
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pieter Keimpes
naastligger ten noordende weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw
verkoperTjietske Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Johannes Westerwijkmr. kuiper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnna Nieuwenhuis koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen mr. smid Jentje Douwes x Tjetske Alles, een huis bij de Zuiderbrug, bewoond door de verkoper. Ten O. de straat, ten Z. erven Andringa, ten W. wd. Pieter Keimpes, ten N. erven Folkert Pieters Schellingwou. Gekocht van Tjietske Jacobs wv mr. kuiper Jacob Johannes Westerwijk, voor 371 gg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-254 , pag. 67Zuiderstraat 31Sytze Beidschat, 30 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0223v van 23 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 31Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderbrug]500‑00‑00 CGhuis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitte
koperZytse Cornelis Beidschat
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurder huisde weduwe van Heert Rommerts
huurder oude smitteAge Zakes
huurder wagenhuisTjeerd Claasen
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenHartog Jacobs
naastligger ten westenPieter Huidekooper
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: haven]
verkoperPieter Huidekooper


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-271, pag. 101Zuiderstraat 31Zytse Beidschat1‑00‑00 cgwagenhuis


1811 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49004 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 376 van 31 mei 1811
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-211Zuiderstraat 31koopaktefl. 250huis H-211
 
koperSytze Beidschat
verkoperHartog Jacobs


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Jetse Dasgebruiker van wijk H-211, rijdende commies; eigenaar is Sijtze Beidschat, 1814. (H(GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Sytse Cornelis Beidschat... ovl 1840, ovl 1871,; eigenaar van wijk H-210, stalling, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-211, kastelein; medegebruiker Jetse Das, rijdende commies, 1814. (GAH204); S.C.B. ende Jeltje Simons Swart, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-212Zuiderstraat 31Fedde Sjoerds Bijl... wijk H-184, timmerman, 1814. (204); eigenaar van wijk H-191, ledig, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk H-212, pakhuis; eigenaar is P. Huidekooper, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-212Zuiderstraat 31Pieter Huidecoper... gebruiker van wijk C-136, wijnpakhuis, eigenaar is Dirk Fotein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-212, pakhuis, gebruiker is Fedde S. Bijl, 1814. (GAH204); id. van wijk H-221, gebruiker is Sietze Bern. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-211Zuiderstraat 31Sytze Beidschat Sytze Beidschat kastelein
H-211Zuiderstraat 31Sytze Beidschat Jetze Das rijdende commis
H-212Zuiderstraat 31P Huidecoper Fedde S Bijl pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1988Zuiderstraat 31Zijtze Cornelis BeitschatvoermanHarlingenhuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Baukje Beidschat... Kerk HRL 1804, BS ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk H-202; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Teunis Beidschat... en Jantje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1811 BS ovl 1879; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-211; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 45 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Jeltje Simons Zwart, overleden op 14 februari 183968 jr, geboren Hindeloopen, overleden Zuiderpoort H 211, vrouw van Cornelis Sytzes Beidschat (erft vruchtgebruik), moeder van Froukje (vrouw van Pieter E. Wijga, rogmolenaar), Baukje, Simon, houtmolenaar Almenum, Teunis, Trijntje en wijlen Cornelis Sytzes Beidschat (man van Grietje Ottes Overdijk, thans vrouw van Klaas Riemersma, houtzaagmolenaarsknecht, vader van minderjarige Sytze Cornelis Beidschat). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-211Sietse Beidschat68 jherbergierHarlingenm, protestant, weduwnaar
H-211Theunis Beitschat28 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-211Baukje Beidschat34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-211Trijntie Beidschat26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-211Cornelius Piersma24 jLeeuwardenm, protestant, ongehuwd
H-211Geertje Polleboer27 jWiekelv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 218 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Sytse Cornelis Beidschat, overleden op 11 december 184067 jr, herbergier/voerman, overleden Zuidergat H 211, wednr. Jeltje Symons Swart, vader van Froukje (vrouw van Pieter Innes Wijga, rogmolenaar), Baukje, Simon, houtzaagmolenaar Almenum, Teunis, voerman/kastelein, Trijntje en wijlen Cornelis Sytzes Beidschat (1e man van Grietje Ottes Overdijk, thans vrouw van Klaas Sytzes Riemersma, houtzaagmolenaarsknecht Almenum, vader van minderjarige Sytze Cornelis Beidschat). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 935 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-211Zuiderstraat 31Janke Zwart, overleden op 8 januari 184869 jr, geboren Hindeloopen 10/10/1779, overleden Zuiderpoort H 211, ongehuwd, moeder van Froukje (vrouw van Pieter Kallenborn, onderwijzer zeevaartkunde) en Jan Zwart, korenmolenaarsknecht Franeker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-211Zuiderstraat 31Klaaske Jans van Asperengeb 1808 Leeuwarden, ovl 27 jul 1854 HRL, huwt met Jan de Jong, (gk), N.H., dv Jan vA., en Wilhelmina Ferwerda; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk H-211


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1988Bij de Zuiderpoort H-211Simon S. Beidschatwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1988Zuiderstraat H-253Harm Jans Kremerwoonhuis


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49100 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1370, 1376 en 1380 van 1 mrt 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31provisionele en finale toewijzingfl. 2303logement Beitschat op de hoek van de Zuiderstraat H-253
 
verkoperHarmen Jacobs Kremer
verkoperPetrus Louis Charles Mirande
verkoperHerman Otto van der Hoek
koperJan Dijk
koperHein van Asperen


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 255 van 10 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31koopaktefl. 2669logement Beitschat
 
verkoperJan Jelles Dijk
verkoperHein van Asperen
koperfa. A.J. van der Wal


1903 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50083 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 265 van 29 dec 1903
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-253Zuiderstraat 31koopaktefl. 2769logement Beitschat
 
verkoperfa. A.J. van der Wal
koperHaring Haringa


1935 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-21483
Zuiderstraat 31Broer Soolsma


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 31B. Soolsma243Café, garage


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr. 31B. Soolsma761Café, garage


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.Th. Metus761Café


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderstr.J.C. Hoppe761Café


1962 - variabron: Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'
adresgegevens
Zuiderstraat 31Visafslag
  terug