Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 111-0941-0941-136A-177A-186


Naastliggers vanBildtstraat 11
ten oostenZoutsloot 43
ten zuidende Zoutsloot
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 9


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172v van 23 aug 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort ten noorden of naast de stenen brug of pijp]950‑00‑00 cghoekhuis
koperCornelis Bauckes, gehuwd met
koperLijsbettie Lyuues
huurderN. N. 52‑00‑00 cg
naastligger ten oostenTrijntie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerben Gatties
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van wijlen de vader van Evert Doedes kuiper
verkoperRijckert Meynerts, gehuwd met
verkoperAuctien Thomas


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0108v van 16 jun 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 11Bildtpoort, bij de600‑00‑00 gg1/2 huis
koperHuiegh Willems, gehuwd met
koperPyttie Pytters
naastligger ten oostenTrijntje, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Gerben Gatties
naastligger ten zuidendiept en straat
naastligger ten westendiept en straat
naastligger ten noordenhet nagelaten huis van de vader van Evert Doedes kuiper
verkoperGovert Jelles, gehuwd met
verkoperYtie Innes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0125r van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 11Bildtpoort, bij de595‑00‑00 gg1/2 huis
koperHuyg Willems, gehuwd met
koperPyttie Pytters
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jansen
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenDieuke Mevis
verkoperHille Tiercks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHuigh Willems x Pytie Pyters koopt 1/2 huis omtrent de Bildtpoort. Ten O. erven Jacob Jansen, ten W. en Z. de straten, ten N. Dieuke Mevis?. Gekocht van Hidde? Tiercks, voor 595 gg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0001ra van 20 jan 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ [staat: op de hoek van de Bildtpoortspijp]1100‑00‑00 gghuis
koper provisioneelReyner Jacobs mr. bakker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Jansen
naastligger ten zuidenZoutsloot en Bildtpoortspijp
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat aan de Bildtpoort]
naastligger ten noordenDieucke Mevis
verkoperHuygh Willems mede voor zijn minderjarige kinderen, weduwnaar vanmr. bakker
verkoperwijlen Pytie Pieters


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0205v van 21 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ [staat: benoorden en aan de Bildtpoortspijp]304‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperDouwe Dirks Bolta c.u. te Almenum
naastligger ten oostenOtte Auckes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSicke Ymkes
verkoperJan Gerbens Laansma


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-094Bildtstraat 11huis
eigenaarDouwe Dirks Bolta
gebruikerDouwe Dirks Bolta
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-094Bildtstraat 11huis
eigenaarDouwe Dirks
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan9‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-094Bildtstraat 11huis
eigenaarDouwe Dirks
gebruikerDouwe Dirks
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0124r van 5 sep 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 11Zoutsloot NZ [staat: hoek noordkant Bilpoortspijp]333‑00‑00 gghuis
koperJan Gerlofs mr. bakker
naastligger ten oostenOtto Aukes Overdijk
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenSicco Ymkes
verkoperDouwe Dirks Bolta, gehuwd met
verkoperYtje Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-094Bildtstraat 11huis
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerYfke Huiberts cum soc.
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0271v van 19 okt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ op de hoek bij de Bilpoortspijp aan de Noordkant1050‑00‑00 cghuis
koperSierk Folkerts, gehuwd metmr. metselaar
koperLischjen Beerns
huurderYefke Huiberts
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat en diept]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenSicco Ymkes
verkoperJan Gerlofs Bullartmr. bakker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-094Bildtstraat 11huis
eigenaarwed. Sjierk Folkerts
gebruikerwed. Sjierk Folkerts
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-094, fol. 10vBildtstraat 11Sierk Folkerts weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenwinkelneeringe, doende18:1:00 cg3:0:00 cggemeen bestaen


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0008r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ [staat: op de hoek van de Bildtpoortspijp]851‑00‑00 gghuis
koperJacob Folkerts turfdrager
naastligger ten oostenOtte Aukes Overdijck
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJacob Eyberts n.u.
verkoperLiskjen Beernds voor haar minderjarige dochter, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Sierk Folkerts Geitjebaan
verkoperYttje Sierks Geitjebaan
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Folkerts, turfdrager, koopt een huis op de hoek van de Bildpoortspijp. Ten O. Otte Aukes Overdijk, ten Z. de Zoutsloot, ten W. de straat, ten N. Jacob Eyberts n.u. Geen grondpacht. Gekocht van Liskjen Beerds wv Sierk Folkerts Geitjebaan, winkelierse, voor haarzelf en voor haar minderjarige dochter Yttje Sierks Geitjebaan, voor 851 GG.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-094Bildtstraat 11huis
eigenaarJacob Folkerts
gebruikerLiskje Beernds
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0033v van 29 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 11Bildtpoortspijp, op de hoek bij de100‑00‑00 cghuis
koperDirk Jans van der Muir, gehuwd metwinkelier
koperCatharina Tjallings Sopingjus winkelier
huurderTjerk Jans
naastligger ten oostenClaas Ottes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Hartman Hartmans
verkoperFettje Rienks, weduwe en erfgename van
verkoperwijlen Jacob Folkerts


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-094Bildtstraat 11huis
eigenaarDirk van der Muur
gebruikerDirk van der Muur
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-136Bildtstraat 11huis
eigenaarDirk van der Muur
gebruikerDirk van der Muur
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 11Bildtstraat OZ [staat: dicht bij de Bildtpoort]1561‑14‑00 gghuis
koperHelena van der Muur, gehuwd met
koperMinne Poppes [staat: Foppes] Houttuin
naastligger ten oostenS. Miedema strandmeester
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Fokkes Visser
verkoper q.q.Schelte Wybenga, geauthoriseerde curator overkoopman
verkoperde gerepudieerde boedel van Catharina Sopingius, weduwe van
verkoperwijlen Dirk van der Muurkoopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-136Bildtstraat 11huis
eigenaarMinne Poppes
gebruikerMinne Poppes
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-136 , pag. 15Bildtstraat 11Minne P. Houttuin 1‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-177Bildtstraat 11Minne Poppes Houttuin... A-176, gebruiker is Gerrit Rikkers, agent der policie, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-177, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-179, pakhuis, 1814. (GAH204); Hendrik Fredriks van Hoekzijl uit ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-177Bildtstraat 11M HouttuinM Houttuinkoopman


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 050a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-177Bildtstraat 11Antje Buisman, overleden op 19 augustus 1821vrouw van Minne Poppes Houttuin (reeds overleden), moeder van Poppe Minnes Houttuin, koopman (Bildtpoort A 177). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 51 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-177Bildtstraat 11Minne Poppes Houttuin, overleden op 27 augustus 1821koopman (Bildtpoort A 176/177), wednr. Antje Buisman, vader van Poppe Minnes Houttuin, idem. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-177Bildtstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 1748a. het koopmanshuis A-177, b. pakhuis A-149
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 132Bildtstraat 11erven Abraham Ruiter grutterHarlingenhuis (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-177Bildtstraat 11Tjietske Abrahams de Ruiter... 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-177ZoutslootTjietske A de Ruiter33 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
A-177ZoutslootSjoerd Schaafsma11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-177ZoutslootAbraham Schaafsma9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-177ZoutslootRichard Schaafsma8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-177ZoutslootJan Schaafsma2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-177ZoutslootObe Schaafsma9 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-177ZoutslootGeeltie R Agema19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-177Bildtstraat 11Ymkje Harkema... en Trijntje ... ; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-177; Jan Louws Balk en IJ.J.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam ... (alles)


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 en 17 van 28 feb 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-177Bildtstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 1751huis A-177 en pakhuis A-149
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperPieter Gaeles Bouma


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 132bij de Bildtpoort A-177Sijbren Barends Bos q.q.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 132Bildtstraat A-186 Petrus Hamstra woonhuis


1890 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49091 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 503 en 506 van 22 okt 1890
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-186Bildtstraat 11provisionele en finale toewijzingfl. 792woning aan de voormalige Bildtpoort
 
verkoperOeds Ypes Brouwer (voor zich en als gem. voor Gaele Pieters Bouma te Alkmaar)
verkoperGemeente Harlingen
koperPetrus Pieters Hamstra


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 132Bildtstraat 11 (A-186)Petrus Hamstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Bildtstraat 11 Pieter C. Hamstrawinkelierf. 1800f. 1800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 11P.C. Hamstrawinkelier


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19547
Bildtstraat 11Johannes Hamer


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Bildtstraat 11, HarlingenBildtstraat 11J. Hamertabak, sigaren, sigaretten, koloniale waren


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.B. v.d. Meer338Levensmidd.bedr.  terug