Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 131-1261-1261-193A-111A-122


Naastliggers vanBildtstraat 13
ten oostenZoutsloot 30
ten zuidenBildtstraat 15
ten westende Bildtstraat
ten noordende Zoutsloot


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0287v van 17 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis de Zon, van Hendrick


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0233v van 6 nov 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sonneman


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0076r van 23 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIsack Janssen


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0077r van 20 aug 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende nieuw gebouwde kamer van Gabbe Freercks, gehuwd met
naastligger ten noordenJysk Andries


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0019v van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van wijlen Jan Cornelis


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0036r van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 13Biltstraat OZ0‑00‑00 cghoekhuis daer de Vergulden Sonne uitsteeckt
koperN. N. de Vergulde Zon
naastligger ten oostenJentie Rutgers
naastligger ten zuidenRomcke Greolts
naastligger ten westenBildstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoper van 4/6Wyger Syoerds
verkoper van 1/6Syoerd Hendricks
verkoper q.q.Jacob Clases van der Roorda, curator over
verkoper van 1/6de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pieters Bilkert, gehuwd met
verkoper van 1/6weduwe Bauck Hendricks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van Wyger Syoerds voor 4/6, Syoerd Hendricks voor 1/6 en Jacob Clasen van der Voorda als curator over de 3 weeskinderen van Jan Pieters Bilckert x Bauck Hendricks voor 1/6, een hoekhuis oz. Bildtstraat, daer den vergulden sonne uitsteeckt. Ten O. Jentie Rutgers, ten Z. Romcke Greolts, ten W. en N. de straat. Geen grondpacht.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0127r van 21 dec 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 13Bildtstraat OZ725‑00‑00 gghuis waar de Vergulde Zon uitsteekt
koperGabbe Freerckx, gehuwd metde Vergulde Zon
koperJisch Andries
naastligger ten oostenJentie Rutgers
naastligger ten zuidenRompcke Greolts
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperLijsbet Liuwes c.s., weduwe van
verkoperwijlen Dirck Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGabbe Freerks x Jisck Andries kopen een huis oz. Bildstraat daer de vergulden son wtsteeckt. Ten O. Jentie Rutgers, ten Z. Romcke Greolts, ten W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Lijsbet Liuwes wv Dirck Cornelis c.s., voor 725 GG.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132r van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGabbe Freerx e.a.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0165v van 9 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 13Bildtstraat OZ [staat: WZ]232‑00‑00 cgkamer
koperHeyltie Piters, weduwe van
koperwijlen Ariaen Dirx
verpachter grondde stad Harlingen0‑04‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: westen]N. N.
naastligger ten zuidende weduwe Heyltie Piters
naastligger ten westen [staat: oosten]Bildtstraat
naastligger ten noordenLou Sytses
verkoperJisk Andries, weduwe van
verkoperwijlen Gabbe Freerx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeiltie Piters wv Ariaen Dirx koopt een camer c.a. in de Bildtstraat. Ten Z. het eigen huis v.d. koper, ten N. Lolcke? Sytses? Gekocht van Jisk Andries wv Gabbe Freerks, voor 232 cg.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0224r van 24 mei 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBildtstraat, huis in de


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0141r van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGabbe Freerx
naastligger ten westenhet andere huis staande in de Bildtstraat


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0197r van 25 jan 1652 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199v van 8 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 13Bildtstraat OZ1190‑00‑00 gghuis alwaar de Vergulde Zon uithangt
koperAefke Poppes, weduwe vande Vergulde Zon
koperwijlen burgemeester Tierck Carstes, en
koperAntie Tierckx, weduwe van
koperwijlen burgemeester Pyter Claeses
naastligger ten oostenFrederick Sipkes brouwer
naastligger ten zuidenHillebrand Peters
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat]
verkoperFreerck Gabbes c.f.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAeffke Poppes wv Sierck Scheltes, en Antie Siercks wv Pyter Claeses kopen huis 'de Vergulde Zon'. Ten O. brouwer Frederick Ipkes, ten Z. Hillebrand, ten W. en N. de straten. Gekocht van Freerck Gabbes.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0015v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTjerck Hock wijdschipper


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0276r van 17 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet hok van Tjerck Pyters wijdschipper


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0238v van 31 aug 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTierck Hock schipper
naastligger ten westenPybe Auckes schipper


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0240r van 3 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tierk Pieters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-126 , folio 16Bildtstraat 13huis
eigenaarTierk Houkema wed.
gebruikerTierk Houkema wed.
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-126 , folio 9vBildtstraat 13huis
eigenaarTierk Houkema erven
gebruikerPieter Houkema
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0055r van 3 dec 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 13Bildtstraat OZ op de hoek van de Pijp500‑00‑00 gghuis
koperPoppe Tjeerds, gehuwd met
koperAntie Hessels
naastligger ten oostenkinderen van Stellingwerf
naastligger ten zuidenvroedsman Sjoerd Pyter Bierma q.q.
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPyter Tjerx
verkoperJan Dirxen IJsenbeek
verkoperClaeske Tjerx, gehuwd met
verkoperEelke Piers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPoppe Tjeerds x Antie Hessels, kopen seekere huisinge met alle losse goederen, dogh alle de backersgereetschappen sullen de Coopers op tauxatie ontfangen. Staende ende geleegen in de Bilstraat op de hoek van de pijp. Ten O. de KINDEREN van Stellingwerf, ten W. de Bilstraat, ten Z. Sjoerd Pieters Bierma, vroedsman, in qualiteit, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Pyter Tjerx, Jan Dirksen IJsenbeek ende Claeske Tjerx, huisvrouw van Eelke Piers, voor 500 goltguldens a 28 stuyvers.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0188r van 12 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 13Bildtstraat op de hoek van de pijp777‑10‑00 cghuis en losse goederen
koperJan Gerlofs, gehuwd met
koperAntie Ruurds
naastligger ten oostenJoghum Stellingwerff
naastligger ten zuidenSjoerd Bierma
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPoppe Tjeerdsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerlofs en Anke Ruurds egtelieden, kopen een huis, doch de backersgereetschappen op taxatie, staande in de Bilstraat op de hoeck van de pijp. Ten O. Jochum Stellingwerf, ten W. de Bilstraat, ten Z. de burgemeester Sioerd Bierma, ten N. de Soutsloot. Gekocht van Poppe Tjeerds, mr. backer, voor 777 cg a 20 stuyvers.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-126 , folio Bildtstraat 13huis
eigenaarwed. Jan Gerloffs
gebruikerwed. Jan Gerloffs
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0124v van 2 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Gerlofs mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-126 , folio 10rBildtstraat 13huis
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-126Bildtstraat 13Jan Gerlofs, bestaande uit 8 personen16‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0098v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gerlofs mr. bakker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-126 , folio 10rBildtstraat 13huis
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0115r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gerlofs


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-126, fol. 15rBildtstraat 13Jan Gerlofs Builart cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en 2 kinderenbakker, mr.65:0:00 cg11:0:00 cgbestaet wel


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0032r van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-126 , folio 10rBildtstraat 13huis
eigenaarJan Gerlofs Houkema
gebruikerJan Gerlofs Houkema
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0061r van 12 apr 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Gerlofs


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-126 , folio 10rBildtstraat 13huis
eigenaarJan Gerlofs
gebruikerJan Gerlofs
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0161r van 22 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 13Bildtstraat OZ850‑21‑00 gghuis en neeringrijke backerij
koperTjepke Gratama koopman
toehaakeen zilveren ducaton
huurderPieter Halma 80‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan H. Speltje
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten zuidenImkje Builard
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperGerlof Janzen Builardtrekveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjepke Gratama koopt huis en bakkerij oz. Bildtstraat. Ten O. Jan H. Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. Imkje Builard, ten N. de Zoutsloot. Het is verhuurd aan Pieter Halma. Gekocht van Gerlof Janzen Builard, trekschipper.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0215v van 18 jun 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gratama


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-193 , folio 20vBildtstraat 13huis en bakkerij
eigenaarT. Gratema erven
gebruikerPieter Halma
huurwaarde83‑03‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal81‑03‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑15‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-193 , folio 20vBildtstraat 13huis
eigenaarT. Gratama
gebruikerPieter Halma
huurwaarde83‑03‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal81‑03‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑15‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0234r van 25 nov 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 13Bildtstraat OZ1300‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperPieter Halma, gehuwd metmr. bakker
koperGrietje Rienks
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Speltje
naastligger ten zuidende weduwe S. Wynia c.s.
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Halma, mr. bakker x Grietje Rienks koopt huis en bakkerij. Ten O. erven Jan Speltie, ten W. de Bildtstraat, ten Z. wd. S. Wijnia, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Tjepke Gratama.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-193 , folio 20vBildtstraat 13huis
eigenaarPieter Halma
gebruikerPieter Halma
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0336r van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 13Bildtstraat OZ1050‑00‑00 gghuis en bakkerij
koperAnske Alles, gehuwd metmr. bakker
koperBaukjen Pieters Halma
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen J. H. Speltje
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen S. Winia
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperPieter Halmamr. bakker


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0042v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-193 , pag. 21Bildtstraat 13Anske Alles 2‑00‑00 cg


1813 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Bildtstraat 13, HarlingenBildtstraat 13Boonstra, Geertje'Op den 22 Feb. 1813
is den eerste steen
aan dit gebouw
gelegd door
GEERTJE BOONSTRA
oud 13 jaar.'


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-111Bildtstraat 13Jan Walings Faber... H, huwt met Dirkje Cornelis en Jannetje Welling; BS geb en ovl 1825, ovl 1831; eigenaar en gebruiker wijk A-111, bakker, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 144:7:0 ter Saeke geleverd Brood ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-111Bildtstraat 13Jan Walings FaberJan Walings Faberbakker


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 170 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-111Bildtstraat 13Jannetje Jans Welling, overleden op 25 september 1825dochter van wijlen Jan Welling en wijlen Johanna van der Hut (echtelieden te Alkmaar), vrouw van Jan Walings Faber, mr. bakker (Bildstraat A 111, testamentair erfgenaam, zoon van wijlen Waling Jans Faber & wijlen Trijntje Minnes), geen kinderen, geen naaste bloedverwanten. Saldo fl. 284,06. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 262Bildtstraat 13Douwe Molenaar bakkerHarlingenhuis (102 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
A-111Bildtstraat 13Rinse van Vliet stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-111BildstraatRinze van der Vliet24 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-111BildstraatBerendtie G Schippers26 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 190 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-111Bildtstraat 13Jantje Ymkes Smit, overleden op 30 juli 184032 jr, overleden Bildstraat A 111, vrouw van Yme Willems Lijn, mr. bakker, moeder van minderjarige Willem-Anske, Hiltje, Aaltje en Ymke Ymes Lijn. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 302 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-111Bildtstraat 13Ymke Ymes Lijn, overleden op 16 mei 18411 jr, overleden Bildstraat A 111, zoon van Yme Lijn, bakker en wijlen Jantje Ymkes Smit, broer van minderjarige Willem-Anske, Hiltje en Aaltje Ymkes Lijn. Saldo fl. 210,90. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-111Bildtstraat 13Feikje Dijkstrageb 1794/98 HRL, ovl 21 jun 1875 HRL, huwt met Hendrikus Jans Jorna, werkster in 1851, dv Johannes Hilles D, en Dirkje Feikes/Goverts BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-111


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 262Bildtstraat A-111Johs. Haijes c.u.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-111Bildtstraat 13Een huis en erf c.a., waarin jaren een brood- en kleinbakkerij is uitgeoefend in de Bildtstraat op den hoek der Zoutsloot, bewoond door G.R., Albarda. Provisioneel verkocht op 7 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris A.G. van der Hoel te Minnertsga.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
A-111Bildtstraat 13Een huis en erf c.a., waarin jaren een brood- en kleinbakkerij is uitgeoefend, voorzien van twee nieuwe ovens in de Bildtstraat op den hoek der Zoutsloot, in gebruik bij G.R., Albarda. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris A.G. van der Hoel te Minnertsga. Waarop geboden is f. 1635.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 262Bildtstraat A-122 Gerlof Alberda woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4322Bildtstraat 13 (A-122)Hendrik Scholten (te Ermelo)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Bildtstraat M. Bottemajongens: , meisjes:
vrouwen:
bakker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 13M. Bottemabakker


1960 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
BildtstrJ. Alkema2577Rijw bromf h


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 13J. (Johannes) Alkema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 13beeldbepalend pand9 van 10
Bildtstraat 13rijksmonument 20313


2023
0.08679986000061


  terug