Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Bildtstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 181-0851-0851-126A-117A-128


Naastliggers vanBildtstraat 18
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 20
ten westenZoutsloot 26
ten noordenBildtstraat 16


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 18, HarlingenBildtstraat 18, HarlingenBildtstraat 18, Harlingen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 343r van 5 aug 1599 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Bildtstraat 18Feycke Pieters x Aelcke Martens kopen drie huizen in de Billstraet met de eigendom pro quota van de steeg ten westen. Geen grondpacht. Ten N. timmerman Thoenys [Jans], ten Z. timmerman Rytske. Gekocht van Harmen Gerrits, pannebakker, voor 837 gg. 14 st.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0336r van 12 dec 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ600‑00‑00 gghuis
koperEvert Rinx, gehuwd met
koperGriet Jans
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenPieter Pieters houtkoper
naastligger ten westen*steeg uilopende noord en zuid
naastligger ten noordenjuffrouw Anne van Hout
verkoperRintse Jacobs, gehuwd mettimmerman
verkoperLysken Aerts


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133r van 31 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat725‑00‑00 gghuis
koperRippert Agges, gehuwd met
koperBauck Thomas
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJacob Freericx bakker
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAnna van Hout
verkoperCornelis Bartholomeus van Hemmert, als voorstander van zijn kinderen
verkoperBartholomeus Cornelis, en
verkoperAntie Cornelis
verkoperJan Cornelis van Hemert
verkoperDierck Cornelis van Hemert
verkoperLeyntje Cornelis van Hemert, gehuwd met
verkoperJan van der Hulst, erfgenamen van hun moeder
erflaterwijlen Griet Jans


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0282r van 12 aug 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ825‑00‑00 gghuis
koperEvert Doedes, gehuwd metkuiper
koperMaria Intes
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJacob Freercks bakker
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenjuffrouw Anna ten Hout
verkoperRippert Ages, gehuwd met
verkoperBauck Tomas


1670 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 210 folio 303r van 9 mei 1670 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Bildtstraat 18
inventarisantDoede Sydtses, weduwnaar van
wijlen Jeltie Tjeerdts
requirantGosse Jansen namens hun gezindte
requirantTeecke Sytses namens hun gezindte
Imck Doedes oud 24 jaren
Auckjen Doedes oud 17 jaren
Sinckjen Doedes oud 13 jaren
Welmoed Doedes oud 10 jaren
Mary Doedes oud 7 jaren
Sytsche Doedes oud 4 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0303r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten owerstaen van de praesiderende burgemeesteren Gosse Joannes Adema ende Henricus Caesarius in desen verordonneerde commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretarius in 't sterffhuise van wijlen Doede Sydtses ende dat ten versoecke van Gosse Jansen [= grootschipper, doopsgezind, Jan Jacobsgezind] ende Teecke Sytses als daertoe versocht sijnde voor soo veel haer gesinde is belangende ende bij provisie gestelt als opsichters over Imck Doedes oldt 24 jaeren, Auck Doedes oldt 17 jaeren, Sinckjen Doedes oldt 13 jaeren, Welmoed Doedes oldt 10 jaeren, Mary Doedes oldt 7 jaeren, Sytsche Doedes oldt 4 jaeren, naegelaten weeskinderen van wijlen Doede Sytses bij Jeltie Tjeerdts in echte verweckt, van alle de huisgeraden ende inboelen vasticheden etc. actum den 9e maij 1670.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0042r van 12 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ811‑00‑00 gghuis
koperClaes Andries, gehuwd met
koperGeertie Pytters
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenhet huis van ds. Elias Hanonides
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJan Miranda
verkoperde stad Harlingen: weesvoogdij
verkoperde Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs)
verkoperde meerderjarige kinderen van wijlen Doede Sytses


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0173r van 30 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ390‑00‑00 gghuis
koperSybe Sybes mr. timmerman
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenals huurder Reyner hoosbreider
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenMinne Jansen koopman
verkoperde crediteuren van Claes Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybe Sybes, mr. timmerman, koopt een mooi huis wz. Bildtstraat, met in- en uitgang in de steeg erachter. Ten O. die straat, ten W. die steeg, ten Z. Reyner, hoosbreider, ten N. Minne Jansen. Met condities. Gekocht van de crediteuren van Claes Andries, voor 390 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-085Bildtstraat 18huis
eigenaarSybe Sybes
gebruikerSybe Sybes
aanslag huurwaarde04‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-085Bildtstraat 18huis
eigenaarSybe Sybes
aanslag huurwaarde04‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan28‑6‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0222v van 11 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ411‑21‑00 gghuis
koperJan Hendrix, gehuwd metbrouwer
koperSaartie Claesen
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Hendrix brouwer
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tieerd Dirx Sanstra
verkoper q.q.Jacob Romke Braam, executeurkoopman
verkoper q.q.Fedderick Aises Mahiu, executeurs vankoopman
verkoperhet testament van wijlen Sybe Sybesmr. timmerman


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-085Bildtstraat 18huis
eigenaarJan Bouman
gebruikerJan Bouman
aanslag huurwaarde03‑17‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0336v van 15 okt 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ730‑00‑00 cghuis
koperJacob Dirks, gehuwd metmr. bakker
koperHylkjen Doekes
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenJan Hendriks brouwer
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjeerd Sanstra
verkoperburgervaandrig Jan Buman, gehuwd met
verkoperSara van der Stein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Dirks, mr. bakker x Hylkjen Doekes, koopt huis wz. Bildstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. Jan Hendriks Brouwer, ten N. erven Tjeerd Sanstra. Gekocht van Jan Buma x Sara v.d. Stein.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0298r van 7 feb 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ1500‑00‑00 cghuis en bakkerij
koper van 1/2Jan Dirks, zoon van, en gesterkt metbakkersgezel
koper van 1/2Dirkien Annes
koper van 1/2Wytse Dirks
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenDouwe Sybes
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tjeerd Dirx Sanstra
verkoperJacob Dirx, gehuwd metmr. bakker
verkoperHylkien Doedes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-085Bildtstraat 18huis
eigenaarJan Bouman
gebruikerJan Bouman
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-085Bildtstraat 18huis
eigenaarJan Dirks erv.
gebruikerWybe Dirks
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-085, fol. 9vBildtstraat 18Wybe Dirks cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindbacker, mr.22:0:00 cg3:13:00 cgeen gemeen bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-085Bildtstraat 18huis
eigenaarJan Dirks erven
gebruikerWybe Dirks
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0089v van 16 dec 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ900‑14‑00 cghuis en bakkerij
koperTeevis Jacobs, gehuwd metbakker
koperMayke Fockes
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenHendrik Reins
naastligger ten westeneigenaars van de suikerrafinaderij
naastligger ten noordenJohannes Jansen bierdrager
verkoperDirk Jans van der Vlietmr. bakker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-085Bildtstraat 18huis
eigenaarJan Dirks erven
gebruikerWybe Dirks
aanslag huurwaarde04‑03‑10 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0193v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ1325‑00‑00 cghuis en bakkerij
koperJohannes Bouwes, gesterkt met zijn vadermr. bakker
koperBouwen Bouwes te Pingjum
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrik Reins Faber
naastligger ten westende suikerraffinaderij
naastligger ten noordenJohannes Jans
naastligger ten oostenBildtstraat
verkoperThevis Jacobs Bakkermr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Bouwes, mr. bakker, zn. van Bouwe Bouwes te Pingjum, koopt huis en bakkerij in de Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. de suikerraffineerders van `t oud fabriek, ten Z. erven Hendrik Reins Faber, ten N. Johannes Jans. In- en uitgang door de steeg achterwaarts. Gekocht van Thevis Jacobs Bakker, mr. bakker.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-126Bildtstraat 18huis
eigenaarJohannes Bouwes
gebruikerJohannes Bouwes
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0018r van 4 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ140‑00‑00 gghuis en bakkerij
kopervroedsman Johannes Frank
koperPieter Halma mr. bakker
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenReyn Faber
naastligger ten westensuikerraffinaderij
naastligger ten noordenJan Jansen
verkoperJan Bouwesoud wagenmaker te Pingjum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Frank, mede-raad in de Vroedschap en Pieter Halma, mr. bakker, kopen huis en bakkerij wz. Bildtstraat, v/h van wl. Johannes Bouwes. Ten O. de straat, ten W. de suikerraffinaderij, ten Z. Reyn Faber, ten N. Jan Jansen [van der Molen]. Vrij in- en uitgang langs de steeg achterwaarts. Gekocht van Jan Bouwes, oud-wagenmaker te Pingjum, voor 440 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-126Bildtstraat 18huis
eigenaarJohannes Bouwes erven
gebruikerFrederik Dubert
huurwaarde60‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑09‑00 cg
opmerking[hier vermeld als 1-125]


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0338v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ400‑00‑00 gghuis
koperJohannes Frank, gehuwd met
koperGeertje Offringa
huurderRein Douwes Vettevogel c.u.60‑00‑00 cg
naastligger ten zuidenMichiel Jacobs [staat: Pieters]
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Janse van der Moolen
naastligger ten oostenBildtstraat
verkoperPieter Halmamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Frank x Geertje Gerryts Offringa koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. de Bildtstraat, ten W. dr. H. Westra, ten Z. Michiel Pieters, ten N. wd. Jan Jansen v.d. Moolen. Er is vrij in- en uitgang door de steeg ten W. Gekocht van Pieter Halma, mr. bakker.


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 pagina 494r van sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Bildtstraat 18Jan Abes, schipper x Sytske Hessels koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. dr. H(endrik) Westra, ten Z. Evert Akkringa, ten N. wd. Jan Janzen v.d. Molen. Vrij in- en uitgang door de steeg ten W. Gekocht van Johannes Frank x Geertje Offinga


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0249v van 7 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ1050‑00‑00 cghuis
koperJan Abes, gehuwd metschipper
koperSytske Hessels
huurderRein Douwes Vettervogel c.u.
naastligger ten zuidenE. Akkringa
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten noordenJan Janzen van der Molen, weduwnaar
naastligger ten oostenBildtstraat
verkoperJohannes Frank, gehuwd met
verkoperGeertie Offinga


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0142r van 19 sep 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ850‑00‑00 cghuis
koperEelke Rinses, gehuwd met te Rinsumageest
koperWytske Jacobs te Rinsumageest
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenals gebruiker E. Akkringa
naastligger ten westendr. H. Westra
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Janzen van der Molen
verkoperJan Abes, gehuwd metschipper op Deventer
verkoperZytske Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Rinses x Wytske Jacobs kopen een huis in de Bildstraat. Ten O. de straat, ten Z. als gebruiker E. Akkringa, ten W. dr. H. Westra, ten N. wd. Jan Janzen van der Molen. Geen grondpacht.


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0008v van 15 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 18Bildtstraat WZ950‑00‑00 cghuis
koperLambertus Atlas, gehuwd metmr. bakker
koperJochemke Wybes van der Velde
naastligger ten oostenBildtstraat
naastligger ten zuidenMichiel Jacobs
naastligger ten westendr. H. J. Westra
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jan Jansen van der Moolen
verkoperEelke Rinses, gehuwd met
verkoperWytske Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLambertus Atlas, mr. bakker x Jochemke Wybes v.d. Velde koopt huis wz. Bildtstraat. Ten O. die straat, ten W. Dr. H.J. Westra, ten Z. Michiel Jacobs, ten N. wd. Jan Jansen v.d. Molen. Vrij in- en uitgang door steeg ten W. Gekocht van Eelke Rinses x Wytske Jacobs.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-126 , pag. 14Bildtstraat 18Evert Akkringa 2‑00‑00 cg


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 119 van 11 jun 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-117Bildtstraat 18koopaktefr. 2625huis en de slagerij in de Bildstraat A-117
 
verkoperLambertus Atlas (gehuwd met Jochumke Wybes van der Velde)
koperWybe Wagenaar


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Jantje Uiltjes Eikhout... huwt met Wybe Wagenaar op 13 aug 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 2 en 9 aug 1812 HRL. en Sneek, ovl wijk A-117, dv Uiltje Jans E, (U. Dirks volgens doopregister), en Antje Jans; BS huw 1812, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Wybe Wagenaarhuwt met Sjoukje ... , kind: Trijntje Wybes W, geb 1779 Donkerbroek; BS huw 1852; eigenaar en gebruiker van wijk A-117, bakker, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-117Bildtstraat 18W WagenaarW Wagenaarbakker


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 256 van 16 dec 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-117Bildtstraat 18koopaktefl. 1200huis A-117
 
verkoperWybe Wagenaar
koperTjiepke de Vries (te Franeker)


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 95 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-117Bildtstraat 18Laas Klazes Buwalda, overleden op 6 oktober 1824zoon van Klaas Sybrens Buwalda, mr. bakker (Bildstraat A 117) en (reeds overleden) Eke Lazes Piekinga, broer van minderjarige Antje Klazes Buwalda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 096b (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-117Bildtstraat 18Eke Lazes Piekinga, overleden op 18 februari 1825vrouw van Klaas Sybrens Buwalda, mr. bakker (Bildstraat A 117), moeder van minderjarige Antje Klazes Buwalda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 269Bildtstraat 18 Klaas Buwalda bakkerHarlingenhuis en erf (136 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 259 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-117Bildtstraat 18Klaas Buwalda, overleden op 25 februari 1838bakker Bildstraat A 117, wednr. Eeke Lazes Piekema, vader van minderjarige Antje Klazes Buwalda (voogd is Hemmes van der Meulen, zadelmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Hiltje Deurnat... en Lieskje Jans/Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Rinske Jellersma... BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk E-005; oud 38 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-117; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Trijntje Jans Deurnat... dopen Grote Kerk HRL 1805, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300, wijk G-060, 162, wijk B-114 wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-117BildstraatPaulus Haitsma27 jbakkerFranekerm, protestant, gehuwd
A-117BildstraatRinske Philippus38 jOosterbierumv, protestant, gehuwd
A-117BildstraatTjepke Haitsma12 jFranekerm, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-117Bildtstraat 18Piebe van Rosendahl, overleden op 23 oktober 184335 jr, timmerman, geboren Tzummarum 8/3/1808, overleden Zoutsloot A 117, wednr. en gehuwd, 3 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 79) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-117Bildtstraat 18Hendrik Hinselman... H, en Adriaantje Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 62, wijk ... (alles)


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 39 van 13 mei 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-117Bildtstraat 18koopaktefl. 1800huizinge en bakkerij A-117
 
verkoperAntje Klazes Buwalda
verkoperCornelis Arjens Poort
koperLucas Peereboom


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 269Bildtstraat A-117Tjeerd Ouendag woonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
A-117Bildtstraat 18Eene huizinge en bakkerij c.a. op gunstigen stand in de Bildtstraat, als eigenaar in gebruik bij L., Peereboom. Provisioneel verkocht op 12 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband.


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 14 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
A-117Bildtstraat 18Eene huizinge en bakkerij c.a. op gunstigen stand in de Bildtstraat, als eigenaar in gebruik bij L., Peereboom. Finaal verkocht op 19 okt 1870 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1555.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 269Bildtstraat A-128 Bauke van der Werf woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 269Bildtstraat 18 (A-128)Jan van der Walwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Bildtstraat 18 Jacobus Terpstraslagerf. 900f. 1100


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-7515
Bildtstraat 18Jacobus Terpstra


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 18Jac. Terpstraslager


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildstr.Wierda's Kaashuis296


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 18G.I. (Gerben) Wierda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 18rijksmonument 20316  terug