Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Drie Roemersteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDrie Roemersteeg 76-0646-0646-033E-152E-148


Naastliggers vanDrie Roemersteeg 7
ten oostenVoorstraat 14
ten zuidenDrie Roemersteeg 9
ten westende Drie Roemersteeg
ten noordenDrie Roemersteeg 5


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0248r van 1 feb 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dierck Lieuwessteeg]250‑00‑00 gghuis of drie kamers
koperTied Laeses, weduwe van
koperwijlen Dierck Syourdts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende ledige plaats van Tied Laeses en haar dochter
naastligger ten westenDirck Lieuwessteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten noordenmr. Douwe Annes
verkoperMeynert Cornelis, gehuwd met
verkoperGertke Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTied Laeses wv Dierck Syourdts, koopt huysinge ofte drie camers staende in Dierck Lieuwes steege, streckende vande leedige plaetse daer de proclamante met haer dochter toecompt noortwaerts tot aende huysinge daer mr. Douwe Annes toebehoort. Ten Z. de proclamante, ten W. de Dierck Lieuwes steege, ten N. mr. Douwe Annes. Vrij mede gebruik van de steeg. Geen grondpacht. Gekocht van Meynert Cornelis x Geertke Harmens, voor 250 gg.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0500v van 23 feb 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuwessteeg]00‑00‑00 cgvier huizen of woningen
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Sipcke Ruyrdts, voormomber
crediteur q.q.Schelte Hessels Vries, voormombers van
crediteur q.q.de nagelaten kindskinderen van wijlen Evert Wopkes, rechthebbende van
crediteur (triumphant)Etien Dirx
verkopermagister Dominico Annio, gehuwd metpostulant te Sneek
verkoperMargriete Dircx
tekst in de margeDouwe Annes procureur postulant binnen Sneeck, inhereert sijn voorgaende protestatien, ontkent goetwillige uutwijsinge gedaen te hebben, daeraff oock niet sal geblijcken dan sich holdende aen sijn voorgaende protestatien, seght allenich uutwijsinge gedaen te hebben door communatie van meerder confuys, protestende derhalven van dat confuys ende proclamatie op den voornoemden Schelte Hessels ende verspierende hij Douwe voorgaende als man en voocht ende alsoo in de naem ende van wegen Margriete Dirxdr. sijn huisvrouw, gelijck hij onvercort de selve verspieringe ende protestatie van voornoemde Schelte voorverhaelt, heeft aende Hove geappelleert, appellerende niet alleen van 't geene geattenteert is na vorder, versoeckende tot dyen fine apostelen, den 4 marty.
eerdere samenvatting door Yde Elsingain Dirck Lieuwes stege


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0032r van 13 apr 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ [staat: Dirck Lieuuessteeg]500‑00‑00 ggdrie huizen aan elkaar
koper van 1/2dr. Focco Feykes, gemachtigde vanadvocaat Hof van Friesland
koper van 1/2Hero Gatses
koper van 1/2Tziets Rintses, gehuwd met
koper van 1/2Lyuue Eelckes zeilmaker
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenals bewoner Haye Laes
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDouue Annes, gehuwd metpostulant te Sneek
naastligger ten noordenMargareta Dircx te Sneek
verkoperDouue Annes, gehuwd metpostulant te Sneek
verkoperMargarete Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHero Gatses, vertegenwoordigd door dr. Focco Feyckes, advocaat voor het Hof van Friesland voor 1/2, en Tziets Rintses x zeilmaker Lyuwe Felckes voor 1/2, kopen drie huizen of woningen oz. Dirck Lieuwessteeg. Ten Z. Haye Laes, ten N. de verkopers. Gekocht van postulant voor het gerecht van Sneek Douwe Annes voor hemzelf en als man en voogd van zijn vrouw Margreta Dircx, voor 500 gg.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181r van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendr. Feyckes


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0181v van 29 mei 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemersteeg OZ [staat: Dirck Lieuuessteeg]122‑00‑00 gghuis
koperPieter Jansen, gehuwd met
koperGriet Dircks
bewonerde weduwe van wijlen Isackturfdrager
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenTied Laeses*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirck Syourdts*
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenGaets [staat: Bauck], weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hans Piers
verkoperdr. Feyckes te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jans x Griet Dircks kopen een huis oz. Dirck Lieuwessteeg, bewoond door wd. turfdrager Isack. Ten Z. Tied wv Dirck, ten N. Bauck wv Hans Piers. Geen grondpacht vermeld. Gekocht van doctor Feyckens te Leeuwarden voor 122 gg.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0105r van 21 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet gewezen huis van dr. Focke Feickens


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0112r van 11 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Jans


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0177r van 20 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg [staat: Dirck Lieuuessteeg]305‑10‑00 gg3/4 huis en kamer
koperClaes Bartels, gehuwd met
koperTeetske Dircks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende kopers Claes Bartels c.u.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenDirck Hommes
verkoperJan Dircks, broer
verkoperRombert Dircks, broer
verkoperLaes Dircks, broers en zonen van
verkoperTeetske Dircks, en erfgenamen van
erflaterwijlen Tied Laesens


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0044v van 16 sep 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGriet, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Cliphoet


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0256r van 11 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Jansen Clijffoet


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0071v van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemersteeg [staat: Dirck Lieuuessteeg]714‑00‑00 cghuis
koperLycke Haenties, weduwe van
koperwijlen Sybren Tieerdts Suringar
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAaltie Douues, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pytters te Terschelling
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAmalyke Haenties wv Sybren Tjeerdts Suringar koopt een huis in de Dirk Lieuwessteeg. Gekocht van Aeltie Douwes wv Jan Pytters en nu op Terschelling wonend en het recht van eigendom verkregen hebbend van de dochter en zwager van haar wl. man bij acte van scheiding, voor 714 cg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0074r van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLyke Haantjes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-064 , folio 117Drie Roemersteeg 7huis
eigenaards. Reneman tot Buitenpost
gebruikerWillem Jacobs
gebruikerAise Tammes
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-064 , folio 76vDrie Roemersteeg 7huis
eigenaards. Renemans tot buytenpost
gebruikerJan Harmens cum soc.
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0044v van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. H. Reneman c.u.


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0212r van 10 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ80‑00‑00 cghuis
koperHaeringh Minnes, gehuwd met
koperGeertie Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Sickes
naastligger ten zuidenHaeringh Minnes, gehuwd met
naastligger ten zuidenGeertie Cornelis
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPytter
verkoperAmelia Surringar, gehuwd met
verkoperds. Henricus Renemanpredikant te Buitenpost


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0238v van 1 okt 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ [staat: Romersteeg]100‑00‑00 cghuis met een woning ten zuiden
koperClaes Oeges, gehuwd met
koperBerber Uylkes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Sickes
naastligger ten zuideneen woning ook in deze koop begrepen
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg [staat: Romersteeg]
naastligger ten noordenGeertie Cornelis, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Hareng Minnes
verkoperGeertie Cornelis, gehuwd met
verkoperHareng Minnes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-064 , folio Drie Roemersteeg 7huis
eigenaards. Reneman
gebruikerWybe Fongers
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0280v van 29 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ100‑00‑00 cghuis
koperHendrik Jansen, gehuwd met
koperMeinouw Bockes
verpachter grondde stad Harlingen0‑15‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirk Sickes
naastligger ten zuidenClaes Oeges
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenPyter
verkoperGeertje Cornelis, weduwe van
verkoperwijlen Haring Minnes


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0298v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Jansen koopman


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0073v van 20 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenMeinouw Bockes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-064 , folio 77rDrie Roemersteeg 7huis
eigenaarHendrik Jansen
gebruikerSjoerd Fransen
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0159v van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ235‑00‑00 cghuis
koperClaas Jacobs Braam, vader en voorstander van zijn zoonkoopman onder Almenum
koperJacob Claassen Braam
naastligger ten oostenJacob Claassen Braam q.q.
naastligger ten zuidenClaas Reiners
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Reinder Sybes
verkoperHendrik Jansen, gehuwd met
verkoperMeinouw Bockes


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0225r van 19 jan 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaas Braam n.f.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-064Drie Roemersteeg 7Geertje Bokkes, bestaande uit 3 personen, insolvent00‑00‑00 cg0
6-064Drie Roemersteeg 7IJsbrand Felten, bestaande uit 4 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-064 , folio 77rDrie Roemersteeg 7huis
eigenaarKlaas Braam
gebruikerYttie Ulbes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
opmerkingde boven kaemer ledig


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-064, fol. 106rDrie Roemersteeg 7Geertje Bokkes een weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderen6:16:00 cg1:2:00 cgvan geringh bestaen


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-064, fol. 109rDrie Roemersteeg 7IJsbrand Felten(s) c.u., bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderen6:16:00 cg1:2:00 cgoud en arm


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0011r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0017r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van FrieslandFraneker


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0014r van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ150‑00‑00 gghuis
koperClaas Nauta distillateur en koopman
huurderYttie Ulbes 18‑00‑00 cg
huurderJan Pieters 0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
naastligger ten zuidenJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenSaeke Jacobs n.u.
verkoperJacobus Braam J.U.D.advocaat Hof van Friesland te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Nauta, destillateur, koopt een huis oz. Drie Romerssteeg. Ten O. en Z. de verkoper, ten W. die steeg, ten N. Saeke Jacobs. Gekocht van advocaat bij het Hof van Friesland Jacobus Braam, voor 150 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-064 , folio 78rDrie Roemersteeg 7huis
eigenaarClaas Nauta
gebruikerTrijntje Jansz
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
opmerking[vermeld als 6-063]


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-064 , folio 78rDrie Roemersteeg 7huis
eigenaarClaas Nauta wed.
gebruikerTrijntje Jans
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
opmerking[vermeld als 6-063]


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0076v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Claas Nauta


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-033 , folio 131vDrie Roemersteeg 7woning
eigenaarAntje Nauta
gebruikerLouwrens Ruurds
huurwaarde23‑00‑00 cg
gebruikerAnthoni IJserdoorn
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-033 , folio 131vDrie Roemersteeg 7woning
eigenaarAntje Nauta
gebruikerAnne Poulus
huurwaarde23‑00‑00 cg
gebruikerAnthoni IJserdoorn wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-033 , folio 131vDrie Roemersteeg 7woning
eigenaarAntje Nauta
gebruikerChrist. Bruining
huurwaarde23‑00‑00 cg
gebruikerDirk de Lange wed.
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0263r van 12 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ105‑00‑00 gghuis
koperoud burgemeester Syds Schaaff
huurder benedenChristiaan Bruining c.u.23‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSyds Schaaff
naastligger ten zuidenOcke van der Stok
naastligger ten noordenLijsbeth Somers
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curatorprocureur postulant
verkoper q.q.Abe Hilverda, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Anna Pieters, weduwe van
verkoperwijlen Claas Nautakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Schaaff, oud-burgemeester, koopt een huis in de Drie Romerssteeg. Ten O. de koper, ten Z. Ocke v.d. Stok, ten W. die steeg, ten N. Lijsbeth Somers. Gekocht van de redder van de boedel van Anna Pieters wv Claas Nauta, voor 105 gg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0117v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Drie Roemersteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenElisabeth Soomers Westzaandam


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0213v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ achter en ten noorden van het huis en cementmalerij aan de Lanen171‑00‑00 cgtwee kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijkste
koperdr. Bouwe Scheltema medicinae doctor te Rotterdam
koperTaco Scheltema te tussen Arnhem
koperPieter Rodenhuis
huurderJohannes Jacobus c.s.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Schaaff c.u.
naastligger ten zuidenOkke van der Stok
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenOkke van der Stok c.u.
verkoperOkke van der Stok, gehuwd met
verkoperGeertje Pieters Scheltema


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0022v van 25 mrt 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Drie Roemersteeg 7Drie Roemerssteeg OZ2000‑00‑00 cgtwee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij
koperJohannes Norel mr. loodgieter
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Schaaff
naastligger ten zuidenhuis en cementmalerij
naastligger ten westenDrie Roemerssteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.P. Rodenhuis, procuratiehouder van
verkoperBouwe Scheltema te Rotterdam
verkoperTaco Scheltema te Velp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van eene huisinge & cementmalerij cum annexis, staande en geleegen aan de noordkant van de Laanen, hebbende Hendrik Meyer ten oosten, Marten Hendriks erven ten westen en `t volgende perceel ten noorden. 2) Twee kamers onder een dak met nog een kamer bij de noordelijkste, alle staande in de Drie Romerssteeg agter, ten noorden van de huisinge en cementmalerij


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-033 , pag. 128Drie Roemersteeg 7S. Schaaff wed.1‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 7Hendrik Martin Tietgegeb 25 mei 1811 HRL, ovl 27 apr 1812 HRL; wijk E-152, zv Otto Heinrich Gustaaf T, en Grietje Daniels Keets; BS geb 1811, ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 7Johannis Klaases Norel... arbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-130; gebruiker G. Lemke wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-152; gebruiker Jan Oorthuis, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-153, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-152Drie Roemersteeg 7Johannes NorelJan Oorthuissjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1252Drie Roemersteeg 7Rients de Wit koopmanHarlingenhuis (50 m²)


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 03 aug 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
E-152Drie Roemersteeg 7Woning naast E-153 in de Drie Romerssteeg, bewoner Simon van der, Mey. Finaal verkocht op 15 aug 1832 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 7Henke de Vriesoud 36 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-152; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 7Meindert Regoord... en Janke Dirks; BS huw 1827; oud 34 jaar, geb Berlikum (!) en wonende te HRL. 1839, buitenvaarder, wijk E-152; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-152LaanenMeindert Regoord [Rigoor]34 jbuitenvaarderBelkumm, protestant, gehuwd
E-152LaanenHenke de Vries36 jMakkumv, protestant, gehuwd
E-152LaanenJacob Regoord [Rigoor]11 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-152LaanenJanke Regoord [Rigoor]8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-152Drie Roemersteeg 7Jan B Oorthuis... wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); J.O. en Anna Leyenaar, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1252Drie Romersteeg E-152Folkert Ates Nauta woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3599Drie Romersteeg E-148 Okke Norel woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4376Drie Roemersteeg 7 (E-148)Bauke van der Schaafwoonhuis


2023
0.06259298324585


  terug