Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 23 (niet bekend) (niet bekend) A-086 A-089
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 23 1-071 1-114 A-086 A-089
Naastliggers vanDroogstraat 23
ten oostenDroogstraat 25
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 21
ten noordenZoutsloot 20


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0219r van 4 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): schuur


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0255r van 9 dec 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): vermaning


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-071Droogstraat 23huis
eigenaarJan Auckes
gebruikerBaukjen Haies
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-071Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Auckes
gebruikereen vrijster
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerHaye Jacobs
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperJan Gerrits, gehuwd metmr. timmerman280-00-00 CG
koperAntje Jans
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): vergaderplaats
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westentuiningang weduwe van Anne Jans koopman
naastligger ten noordenJohannes Pieters
verkoperSybrigje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Pieters
tekst in de margeClaes Reyers Mahui, burger en coopman binnen Harlingen, selven in judicio praesent, in desen met sijn procureur Tuyninga gesterkt, versoekt ratione sanguinis et vicinitatis 't niaer van nevenstaende geproclameerde huysingne cum annexis, onder belofte en aenneminge der eerste koperen handen zoo ten respecte van de beloofde coopschat als alle accessorien van dien vrij cost- en schadeloos zullen garanderen en ontheffen, en nadien de proclamant in d'versogte naer is acquiescerende, zoo versoekt de retrahent dat alle andere handen van 't geproclameerde mogen worden afgewesen en op sijn persoon gedecerneert in forma. Fiat adjudicatio op de retrahent in forma.


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0288v van 4 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Anne Jans


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0014r van 5 dec 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperWytse Heins, gehuwd metscheepstimmerman450-00-00 CG
koperTrijntie Tytes
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJan Everts
naastligger ten noordenJohannes Pieters leertouwer
verkoperJan Gerryts, gehuwd mettimmerman
verkoperTettie Yedes


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Aukes
gebruikerwed. Pieter Poppes
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-071 Droogstraat 23Janke Gerrits, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-10-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-071 Droogstraat 23kamer
eigenaarJan Aukes erv.
gebruikerJanke Gerrits
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0123v van 8 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperJan Simons, gehuwd metmr. metselaar475-00-00 CG
koperClaaske Gosses
naastligger ten oostende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEeltie Rinses
naastligger ten noordenGijsbert Johannes
verkoperTrijntie Tyttes, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Heins


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0182r van 2 jul 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oosteneigenaars van de suikerraffinaderij


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZnieuwe woning
 
koperEvert Oosterbaan zoutbrander en koopman588-00-00 GG
huurderHendrik Daniels
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
verkoperde eerder vermelde hof van vroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd metGroningen
verkoperHarmanus RasschencommiesGroningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0227v van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 21, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende eigenaren van de suikerraffinaderij


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0109v van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 23Droogstraat NZhuis
 
koperSimon Jans mr. metselaar446-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eeltje hovenier
naastligger ten noordenRoeloff Schone
verkoper q.q.Rinke Backer, executeur vankoopman
verkoperwijlen Jan Simonsmr. metselaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-114 Droogstraat 23Jan D Zeilmaker0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Foekje Cornelis Faber... augh 1853 HRL, ongehuwd, dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Jan Douwes Zeylmaker... van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-086, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-004, lijnbaan; gebruiker Klaas R. Kuiper, lijndraayer, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-086Droogstraat 23Jan D Zeylmaker wedJan D Zeylmaker wedpakhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 279Droogstraat 23wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Immertje Jans Spitske... dv Jan Gerrits S, en Sjoerdje Jans Krol; BS ovl 1836; 1859 overlijdens, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Yemkje Dirks Tademaoud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-086; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-086DroogstraatYemkje Tadema72 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-086DroogstraatAnna H Bandsma21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd, naaister


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 279A-084 Arie de JongHarlingeneen timmerwinkel tot een woonhuis gemaakt


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-086Droogstraat 23Antje Rienks Walingsgeb 5 dec 1806 HRL, ovl 15 sep 1870 HRL, huwt met Siebolt Mulder op 19 mei 1842 HRL, DG, dv Rients W, en Joukje vd Wal; BS huw 1842, ovl 1844 1870 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk F-273


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 279A-086 (Achterstraat)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 279A-089 (Droogstraat)Egbert Landwoonhuis
Sectie A nr. 3267A-089 (Droogstraat)Egbert Landplek grond
Sectie A nr. 3019*A-090 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis
Sectie A nr. 3019*A-091 (Droogstraat)Jan A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5275Droogstraat 23 (A-089)Theodorus Keijzerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 23P.Attematransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 23H. (Henderina) Beuker
  terug