Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 51
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 511-1321-1321-201A-092A-103


Naastliggers vanDroogstraat 51
ten oostenDroogstraat 53
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 47
ten noordenZoutsloot 40


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0386r van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0386r van 15 jan 1604 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 51Droogstraat in de nieuwe stad0‑00‑00 ggtwee kamers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenburgemeester Fedde Claes
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenWytze Pybes
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarwijlen Jan van Hasselt, gehuwd metpostulant
eerdere eigenaarwijlen Pietertgien Hendricx
verkoperHendrick Jansgoudsmid
verkoperTrijn Jans, gehuwd met
verkoperJacob Pieters Doncker
verkoperBaertgien Jans, gehuwd met
verkoperBouwe Luyties
verkoperFedrick Jans, gehuwd met
verkoperRicxt Jans
verkoperAeltgien Sents voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jans van Hasselt de jonge
verkoperde weeskinderen van wijlen Jetse Jans, gehuwd met
verkoperwijlen Hester Matheus
erflaterwijlen Jan Jans van Hasselt de oude, gehuwd met
erflaterwijlen Pieterthien Hendricx


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0393r van 12 feb 1604 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 51Droge Straet in de nieuwe stad106‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenburgemeester Fedde Claessens
naastligger ten zuidenDroogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Jan Jans van Hasselt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (c) een kamer van wl. [Jan Janssen] van Hasselt in de nieuwe stad in de Droogstraat. Ten O. (?) burgemeester Fedde Claessen. Provisioneel geboden 106 GG.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0220v van 5 jun 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kamer van Bouwe Luyties


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0160r van 14 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 51Droogstraat NZ222‑00‑00 ggkamer
koperCornelis Johannis Trompetter, gehuwd met
koperAeltie Minnes
naastligger ten oostenJan Harmens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wytse Piebes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Bruuen Luytyes, gehuwd met
verkoperBeertie Jans


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0159r van 10 jan 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 51Droogstraat233‑00‑00 ggkamer met loods en een ledige plaats
koperOtte Doeckes, gehuwd met
koperWelmoed Siuckes
bewonerburgerhopman Sybrant Cornelis
naastligger ten oosten [staat: westen]de kamer van Attke Jacobs*, weduwe van
naastligger ten oosten [staat: westen]wijlen Wytse Meynerts*
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Trompetter
naastligger ten noordende ledige plaats van Folcku Wytses
verkoper q.q.Stoffel Baniers, gelastigde
verkoper q.q.Jan Harmens, gelastigden van
verkoperburgerhopman Sybrant Cornelis*


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0023v van 15 jan 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 51Droogstraat0‑00‑00 cghuis of kamer en ledige plaatsen
koperHendrik Hanssen c.u.
naastligger ten oostende kamer van Attie Jacobs*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Wytse Meynerts*
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Trompetter
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOtte Doekes c.u.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0238r van 8 mei 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Trompetter


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0118r van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Cornelis Trompetter


1658 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 175v van 22 okt 1658 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Droogstraat 51
inventarisantAeltie Minnes, weduwe van
wijlen Cornelis Trompetter
requirantde weesvoogden van Harlingen
Sibrich Aetes het sterfhuis hebbende gefrequenteerd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0175v] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ende gemaeckt bij de heer Bartel Lanting presiderende burgemeester der stede Harlingen ende bij deselve Gerechte tot desen verordoneerde commissaris geadsocieert met den secretaris der voorschreven stede, ten sterffhuise van Aeltie Minnes naegelaten weduwe van Cornelis Trompetter, van alle den mobilen ende inboelen aldaer bevonden, ter versoeke van de weeshuijsvoogden deser steede ende op het aengeven van Sibrich Aetes, sedert 't overleden van voorschreven Aeltie Minnes sterfhuis frequenteert hebbende, onder eede solemneel in handen van welgedachte heer commissaris gepresteert om d' aenneminge in aller getrouuicheit te sullen doen, in volge welx is gepraedeert soo volgt, desen 21e October 1658.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0243r van 2 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 51Droogstraat NZ326‑19‑00 cghuis
koper finaalMinne Jansen
naastligger ten oostenTeunis Melchers
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenPytter Douues
verkoper q.q.de stad Harlingen weesvoogdij, alimentatores van
verkoperAeltie Minnes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0030v van 5 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 53, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinne Jansen


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0130r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0025v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 51Droogstraat NZ170‑00‑00 gghuis
koperGrietie Wybes, weduwe van
koperwijlen Teunis Jansen
naastligger ten oostende schuur van Jacob Romckes Braam
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten noordenburgerhopman Minne Jansen
naastligger ten westenSasker Montes rogverschieter
huurderGerryt Gerbens c.u.
verkoperJacob Pytters
verkoper q.q.Gerryt Gouckes, curator over
verkoperNanneke Nannings
verkoper q.q.Tjeerdt Oebles, curator
verkoperPier Pytters, en
verkoperSjouckie Nannings, gehuwd met
verkoperHendrick Clases


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-132 , folio 16Droogstraat 51huis
eigenaarSybe Sweerds
gebruikerHarmen Meyes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-132 , folio 10rDroogstraat 51huis
eigenaarSybe Sweerds
gebruikerTiepke Sakes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-132 , folio Droogstraat 51huis
eigenaarAnske Sybes
gebruikerAnske Sybes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-132 , folio 10vDroogstraat 51huis
eigenaarAnske Sybes
gebruikerAnske Sybes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-132Droogstraat 51Anske Sybes, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-132 , folio 10vDroogstraat 51huis
eigenaarAnske Sybes
gebruikerAnske Sybes
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-132, fol. 15vDroogstraat 51Anske Sybes cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenmetselaar, mr.25:14:00 cg4:7:00 cgbestaet reedelijk


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-132 , folio 10vDroogstraat 51huis
eigenaarUilke Anskes
gebruikerSjoerd Cornelis
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-132 , folio 10vDroogstraat 51huis
eigenaarUilke Anskes
gebruikerSjoerd Cornelis
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-201 , folio 21vDroogstraat 51huis
eigenaarUilke Anskes wed.
gebruikerSipke Sytses
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerMeindert [niet ingevuld]
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal38‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑19‑14 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0077v van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 49, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-201 , folio 21vDroogstraat 51huis
eigenaarTaede Taedses
gebruikerHiltje Martens
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerGosling Claases
huurwaarde22‑00‑00 cg
huurwaarde totaal42‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal40‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑07‑04 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0172r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar waarvan de uitkomst niet (hier) is vastgelegd. Hierdoor is vooralsnog onduidelijk of de oorspronkelijke koper het onroerend goed inderdaad heeft verkregen, of degene die in bezwaar is gegaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 51Droogstraat NZ 49/53151‑00‑00 ggstalling en wagenhuis
koperS. Gratama
koperT. Gratama
naastligger ten oostende erfgenamen Mecima
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westen[als gebruiker] Taede Taedzes
naastligger ten noordenRein Faber
verkoper van 1/2Freerk Fonteinkoopman
verkoper van 1/4Aurelia Fontein, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/4Georgius Coopmansmedicinae doctor te Franeker
verkoper van 1/4erfgezeten Dirk Fontein, alle verkopers als erfgenamen van te Salwerd
erflaterwijlen Claas Fontein te Ried


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-201 , folio 21vDroogstraat 51huis
eigenaarTaede Taedes
gebruikerledig
huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Freerks
huurwaarde24‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal22‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑01‑12 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0164v van 19 jan 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar waarvan de uitkomst niet (hier) is vastgelegd. Hierdoor is vooralsnog onduidelijk of de oorspronkelijke koper het onroerend goed inderdaad heeft verkregen, of degene die in bezwaar is gegaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 51Droogstraat NZ 49/53500‑00‑00 cgstalling en wagenhuis
koperWatze Ruitinga apotheker en chemist
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenTaede Taedzes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Fonteinkoopman


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0011r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 51Droogstraat NZ250‑05‑00 cghuis
koperSimon Haantjes mr. timmerman
huurderGrietje Hanses
huurder achterkamerClaaske Claases
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenG. A. van der Werf koopman
naastligger ten noordenS. Feenstra
verkoperde erfgenamen van wijlen Grietje Rintjes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-201 , pag. 22Droogstraat 51Symon Haantjes 1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-092Droogstraat 51Haring Jelles van der Wal... HRL 1796, BS geb 1811, ovl 1819, 18126 huwelijken, huw 1836, ovl 1837, ovl 1850, ovl 1859; gebruiker wijk A-092, metzelknegt; medegebruiker Lupkje Jans; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); H.J. v. d. W., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-092Droogstraat 51Lupkjen Jans... gehad den 4 jan 1789 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 4 feb ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-092Droogstraat 51Simon Haantjes Molenaar... te HRL, 1815, id. bij A.S. de Vries en S.J. Nieuwhoff, 1815; BS huw 1815, ovl 1823; eigenaar van wijk A-092; gebruiker Haring J. van der Wal, metzelknegt, en Lupkjen Jans, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-092Droogstraat 51Simon H MolenaarHaring J van der Walmetzelknegt
A-092Droogstraat 51Simon H MolenaarLupkjen Jans


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 246Droogstraat 51wed. Schelte van der Hoef en mede eig.Harlingenpakhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-092Droogstraat 51Carel Friedrich D?Nj?S Richter... BS huw 1831, ovl 1847, ovl 1892; oud 33 jaar, geb Stettin, (!) en wonende te HRL. 1839, zeevarende, wijk A-092; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-092Droogstraat 51Immertje Jans Spitske... 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk D-091; oud 54 jaar, (vnm: Immelia), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-092; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-092Droogstraat 51Leentje Klazes Draaisma... wijk G-173, dv Klaas Siebrens D, en IJmkje Baukes BS huw 1825, ovl 1842, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk B-080; oud 44 jaar, (vnm: Leene), geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-222; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-092Droogstraat 51Wiebe IJnsma... wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-092DroogstraatKarel Richter33 jzeevarendeStettyngezin 1, m, protestant, gehuwd
A-092DroogstraatKlaasje de Vries49 jStavorengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-092DroogstraatTheresia Meyer18 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-092DroogstraatImmelia Spitske54 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 747 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-092Droogstraat 51Klaasje Hanzes de Vries, overleden op 4 oktober 184755 jr (geboren 1792), overleden Achterstraat A 92, wed. Frans Meyer, vrouw van Karel-Fredrik Dunjos Rigter, varensgezel (mede testamentair erfgenaam), moeder van Theresia Franses Meyer (vrouw van Hendrik Minses Ouda, verver). Saldo fl. 230,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-092Droogstraat 51Sara Reinders van der Veer... Vst 12 feb 1859 uit Medemblik, N.H., dv Reinder vdV, en Wimke ... ; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-092, wijk G-127, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 250Achterstraat A-092IJnse K. Renema woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3452Droogstraat A-103 Geertje Polleboer wed. Karel Frederik Rigter en dochterwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3452Droogstraat 51 (A-103)Poppe Nauta (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 51P. Nautastalhouder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 51R. (Roelof) Breidenbach


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Droogstraat 51beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.10706400871277


  terug