Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Grote Bredeplaats 13
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Grote Bredeplaats 13 8-004 8-004 C-016 C-010


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 13, Harlingen
Naastliggers vanGrote Bredeplaats 13
ten oostenGrote Bredeplaats 15
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 11
ten noordenNoorderhaven 16


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0054v van 17 nov 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJan Jochums


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0261r van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: op het oude blokhuis NZ van de brede plaats]huis daer den Vergulden Hulck uutsteeckt
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
bewonerJan Jochumsbakker
protesteert vanwege een hypotheekPieter Dircks nom. curatorio
protesteert vanwege een reversaalTiaerd Loussecretaris van Harlingen
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Jochums voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vanbakker
verkoperwijlen Machtel Tiaardts


1621 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0264v van 11 feb 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: op het oude blokhuis NZ brede plaats]huis daer den Hulck uuthanght
 
koper provisioneelN. N. 1212-00-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Cornelis Kunst
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenoud burgemeester Hero Jansen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1638 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0063r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: Oude Vismarkt]huis daer de Hulck uythangt
 
koperAtte Taeckes, en1412-00-00 GG
koperAntie Claesses
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Cunst
naastligger ten westenwijlen burgemeester Hero Jansen
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Jacob Pyetters
verkoperJan Fransen Sleutele
verkoperGryettie Lamberts


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0176r van 15 nov 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAtte Takes


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047v van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: voorstraat bij de oude vismarkt]huis
 
koperEbeltie Fockes, weduwe van2200-00-00 GG
koperwijlen Dirck Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije (achter)uit- en ingang
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Kunst
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenNanne Keimpes kistmaker
naastligger ten noorden*Jacob Pytters biersteker
verkoperAtte Takesmr. schoenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEbeltie Fockes wv Dirck Cornelis koopt een huis nz. Voorstraat naast de Oude Vismarkt. Ten O. erven Cornelis Kunst?, ten W. Nanne Keimpes. Vrij in- en uitgang door de steeg die ten O. achter het huis loopt. Gekocht van mr. schoenmaker Atte Takes voor 2200 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002v van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYbell Fokkes


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0003raa van 13 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenIbell Fokkes


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0049r van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenIbel Fockes


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0060v van 17 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenIbel Fockes


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0238r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenYbel Fockes


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 147r van 2 dec 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Grote Bredeplaats 13
 
overledeneYebel Fockes
Cornelis Dirx [niet vermeld]
Antie Tjeerdts voor haar drie kinderen, weduwe van
wijlen Focke Dirx
Grietie Dirx, gehuwd met
Claes Sybes Bontekoe, bij testament verzochte curator overwijdschipper
de kinderen van Wytske Dirx, gehuwd met
[burger]majoor Gerryt Stoffels Middachten executeur
aangeverMayke Dirx jongedochter doch major annis
inleiding bij de boedelinventarisatie[0147r] Inventarisatie ende bescrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Jacobus Goslingh en Jan Symens Bijlaen als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Yebel Fockes in leven burgerse binnen Harlingen, van alle sodanige goederen actien en crediten sampt uit- en inschulden als den overledenen metterdoodt ontruymt en naegelaten heeft ende ten selve sterfhuys zijn bevonden, ten versoecke van de erfgenamen van welgedachte Yebel Fockes, met namen Cornelis, Antie Tjeerdts als moeder en wettige voorstanderse over haer drie kinderen bij wijlen Focke Dirx in echte getogen, Grietie Dirx echte huysvrouwe van Claes Sybes Bontekoe wijdschipper in desen met den selven gesterct, ende deselve Claes Sybes Bontekoe als bij testament versochte curator over de kinderen van Wytske Dirx, Gerryt Stoffels Middachten major en executeur, als man en voogd over voorschreven Wijdske Dirx sijn echte huysvrouw, ende eindelijk Mayke Dirx jongedochter doch major annis, alles op het aengeven van de selve Maycke Dirx, die oock om sulx getrouwelyck te zullen doen, den solemnelen eede in forma heeft gepraesteert in handen van welgedachte heeren [0147v] commissarien, waerop tot de bescrievinge is geprocedeert, soo volght, actum den 2e december 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0120v van 31 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Yebel Fockes


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYbel Fockes


1688 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0220r van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenYbel Fockes


1716 - reëelkohieradresgebruik
8-004Grote Bredeplaats 13huis
eigenaarYbel Fockes erven
eigenaarnu Douwe Reins
gebruikerDouwe Reins
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG


1716 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0256v van 19 jan 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat na nevens de Bredeplaets]huis
 
koper door niaarDouwe Reins, gehuwd methoutmolenaar670-00-00 GG
koper door niaarTeetske Clases
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
geniaarde koperMeile Ruirds, gehuwd met
geniaarde koperAeffke Sioerds
naastligger ten oostenGerrit Gerrits Schiere
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaets en Voorstraat]
naastligger ten westenMinne Jeies mr. kuiper
naastligger ten noordenSimon Cornelis mr. blokmaker
verkoperDirck Cornelis c.s.koopman
verkoperDirck Fockes c.s.koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Reins, houtmolenaar onder Midlum, koopt als curator over de voorkinderen van zijn vrouw Taetske Clases Bontekoe, na niaar ratione sanguinis tegen Meile Ruurds x Aefke Sioerdts, een huis nz. Voorstraat naast de Bredeplaats. Ten O. Gerrit Gerrits Schiere, ten Z. de Bredeplaats, ten W. mr. kuiper Minne Jeyes, ten N. mr. blokmaker Simon Cornelis. Er is vrij in- en uitgang achter, door de steeg naar de Noorderhaven. Gekocht van Dirck Cornelis en Dirck Fockes c.s., voor 670 gg.


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0284r van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenDouwe Reins mr. bakker


1719 - reëelkohieradresgebruik
8-004Grote Bredeplaats 13huis
eigenaarDouwe Reins
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-6-1720


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0132r van 25 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenDouwe Reins


1726 - reëelkohieradresgebruik
8-004 Grote Bredeplaats 13huis
eigenaarTjetske Gerrits
gebruiker
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0252r van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat naast de Breedeplaats]huis
 
koperTjetske Gerrits, weduwe van1475-00-00 CG
koperwijlen Jetse Hanses mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen vroedsman Gilles Jansen Wiersma
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Bredeplaats en straat]
naastligger ten westenMinne Jejes mr. kuiper
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten noordenals bewoner Simon Cornelis blokmaker
verkoperDouwe Reins, gehuwd met
verkoperTaetske Clases Bontekoe
verkoperwijlen haar eerste man Douwe Durxhoutmolenaar


1736 - reëelkohieradresgebruik
8-004 Grote Bredeplaats 13huis
eigenaarClaas Symons
gebruikerClaas Symons
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
8-004 Grote Bredeplaats 13huis
eigenaarClaas Simons
gebruikerClaas Simons
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0242r van 2 okt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Simons


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0244r van 10 jun 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Simons


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0188v van 14 jan 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenClaes Symens bakker


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0218r van 2 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg achter Noorderhaven


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0186r van 20 feb 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ, Voorstraat nevens dehuis en bakkerij
 
koper door niaarAlbert Jans, gehuwd metmr. bakker1260-21-00 GG
koper door niaarFettje Clases
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
geniaarde koperJan Symonsdistillateur
naastligger ten oostenJoost Zeeman gerechtsbode
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westenCoenraad Ostwald
naastligger ten noorden*steeg waarlangs vrij in- en uitgang naar de Noorderhaven
naastligger ten noordenJan Hendriks Pot
verkoperYmkjen Jetses, weduwe van
verkoperwijlen Claas Symonsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Jans [Gonggrijp], mr. bakker x Fettje Clases koopt, na niaar ratione sanguinis tegen destillateur Jan Symons, een huis en bakkerij nz. Voorstraat bij de Bredeplaats, met vrij in- en uitgang langs een steeg naar de Noorderhaven. Ten O. gerechtsbode Joost Zeeman, ten Z. de Bredeplaats, ten W. Coenraad Oswald, ten N. Jan Hendriks Pot. Met overname van de inventaris. Grondpacht 9 st aan de Stad. Gekocht van Ymkjen Jetses wv mr. bakker Claas Symons.


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0156v van 4 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAlbert Jans


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0108r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAlbert Jansen


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0225r van 24 sep 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenAlbert Jans


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0116r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenvroedsman Albert Gonggrijp


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0268r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 13Voorstraat NZ nevens de Breedeplaatshuis en bakkerij
 
koperBauke Thomas, gehuwd metmr. bakker4500-00-00 CG
koperAntje Taekes
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostenHendrik van der Mey
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats NZ [staat: Bredeplaats]
naastligger ten westenCoenraad Oswald
naastligger ten noordenOtte Aukes
verkopervroedsman Albert Gonggrijpmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Thomas, mr. bakker x Antje Taekes kopen huis en bakkerij nz. Voorstraat nevens de Bredeplaats, thans door de verkoper zelf bewoond en gebruikt. Grondpacht 9 st aan de stad. Vrije waterlossing van de plaats noordwaarts naar de haven. Vrij in- en uitgang langs een steeg naar de Noorderhaven. Ten O. Hendrik v.d. Mey, ten Z. de Bredeplaats, ten W. Coenraad Oswald, ten N. Otte Aukes [Overdijk?]. Gekocht van Raad in de Vroedschap en mr. bakker Albert Gonggrijp voor 4500 cg.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0045r van 11 dec 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenBauke Thomas


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0148r van 17 okt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Grote Bredeplaats 13Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat nevens de Grote Bredeplaats]huis en bakkerij
 
koperThomas Baukes mr. bakker1000-00-00 GG
koperJohannes Rinsma bedienaar van het boelgoedsontvang
verpachter grondde stad Harlingen0-09-00 CG
naastligger ten oostenFrans Feersma
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats
naastligger ten westende weduwe van Harmen Gonggrijp
naastligger ten noordenOtte Overdijk
verkoperBauke Thomas, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntje Taekes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Baukes, mr. bakker, en bedienaar van het boelgoedsontvang Johannes Rinsma kopen een huis en bakkerij nz. Voorstraat nevens de Grote Bredeplaats. Ten O. Frans Feersma, ten Z. de Grote Bredeplaats, ten W. wd. Harmen Gonggrijp, ten N. Otte Overdijk. Grondpacht 9 st aan de Stad. Gekocht van Bauke Thomas x Antje Taekes, voor 1000 GG.


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0218v van 20 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Noorderhaven 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenThomas Baukes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
8-004 Grote Bredeplaats 13Thomas Baukes c s4-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-016Grote Bredeplaats 13Hendrik Poort... bij W. Wagenaar en J.U. Eikhout, 1812; BS huw 1811, huw 1812, huw 1816; eigenaar en gebruiker van wijk C-016, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-201; gebruiker Baukje Siebrens, broodverkoopster 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-016Grote Bredeplaats 13H Poort H Poort bakker


1816 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 13Oud Harlingen Magazine 1992[..] kocht hij [Dirk Lautenbach] het pand van Hendrik Poort, Meester broodbakker te Harlingen


1816 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 229 van 3 jul 1816
adressoortbedraggebruik
C-016Grote Bredeplaats 13koopaktefl. 1800huis en bakkerij aan de Grote Bredeplaats C-016
 
verkoperHendrik Poort
koperCornelis Lautenbach


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 507Grote Bredeplaats 13Dirk Cornelis LautenbachHarlingenbakkerhuis en erf (120 m²)


1833 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49026 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 131 en 142 van 24 apr 1833
adressoortbedraggebruik
C-016Grote Bredeplaats 13provisionele en finale toewijzingfl. 800huis en bakkerij op de Groote Bredeplaats C-016
 
verkoperDirk Cornelis Lautenbach
verkoperHillegonda Merkelbach
koperAnne Reinders Blijstra
koperSjeuwke Sipkes Westerbaan


1833 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 09 apr 1833
C-016Grote Bredeplaats 13Uitmuntende huizinge en broodbakkerij, met annexen, ten dienste der scheepvaart zeer gelegen aan de Groote Breedeplaats, eigenaar d.c., lautenbach. Finaal verkocht op 1 mei 1833 door notaris Wijma..


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-016Grote Bredeplaats 13Antje Pieters Nauta, overleden op 21 januari 1835dochter van Pieter Willems Nouta, mr. bakker Grote Bredeplaats C 16 (tekent 'Nauta') en Jetsche Christoffels de Haas, zuster van minderjarige Willem Pieters Nauta. (in akte 'Nouta') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-016Grote Bredeplaats 13Anne R Blijstra... ovl 1886; bev.reg. HRL 1851 wijk C-189, 16; oud 32 jaar, geb Blija en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-016; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-016Grote Bredeplaats 13Cornelis Jaarsma... ongehuwd, bakkersknecht en bakker, zv Harmen J, en Antje de Vries; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk C-016; oud 32 jaar, geb Oosternijkerk en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-016; ... (alles)


1839 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 13Oud Harlingen Magazine 1992Uit de volkstelling 1839 van Harlingen is op te maken dat de familie Anne R. Blijstra, bakker, dan woonachtig is op Grote Bredeplaats 13


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-016BreedeplaatsAnne R Blijstra32 jBlijam, protestant, gehuwd, bakker
C-016BreedeplaatsSjouwkje Westerbaan27 jBolswardv, protestant, gehuwd
C-016BreedeplaatsAntie A Blijstra6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-016BreedeplaatsDurkje Blijstra4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-016BreedeplaatsKornelis H Jaarsma32 jOoster Nijkerkm, protestant, ongehuwd, bakkersknegt
C-016BreedeplaatsAntie M Bangma20 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-016Grote Bredeplaats 13Sipke Annes Blijstra, overleden op 7 oktober 18417 dg (geboren 30/9/1841), overleden Grote Bredeplaats C 16, zoon van Anne Reinders Blijstra, bakker en Sjieuwke Sipkes Westerbaan, broer van minderjarige Antje, Durkje en Jan Annes Blijstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-016Grote Bredeplaats 13Douwe Pot, overleden op 16 december 18414 jr, geboren Leeuwarden 4/8/1837, overleden Harlingen (Bredeplaats C 16). (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 507C-016 (Grote Breedeplaats)Frederikus R. Dumanwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 507C-010 (Grote Breedeplaats)Fredrikus R. Dumanwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 507Grote Bredeplaats 13 (C-010)Wybren H. Bumawoonhuis


1914 - variaadresbronbericht
Grote Bredeplaats 13Oud Harlingen Magazine 1991Bakkerij Buma, Grote Bredeplaats. Later van R. Miedema.


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Gr. Bredeplaats 13 Wijbren Bumabroodbakker
vorige grondslagf. 2000
huidige grondslagf. 2000


1922 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl. 13R. Buma215Bakker


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl. 13R. Buma215Bakker


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl. 13R. Buma215Bakker


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. Breedepl. 13R. Buma215Bakker


1928 - adresboekadresnaamberoep
Groote Breedeplaats 13R.Bumabroodbakker


1934 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 13, HarlingenGrote Bredeplaats 13 Bumabakkerij


1935 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 13, HarlingenGrote Bredeplaats 13 Bumabrood-, koek- en banketbakkerij


1957 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 13, HarlingenGrote Bredeplaats 13G. Miedemabrood-, koek- en banketbakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Grote Bredeplaats 13S. (Siebren) Vellinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 13rijksmonument 20356


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 507Grote Bredeplaats 13


onbekend - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 13, HarlingenGrote Bredeplaats 13G. Miedemabrood-, koek- en banketbakkerij
  terug