Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Bredeplaats 317-120 7-126 C-025C-019


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 31
ten oostenGrote Bredeplaats 33
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 29a
ten westenGrote Bredeplaats 29
ten noordenRinnertspijp 10


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Bredeplaats 31Rinnertspijp ten oosten


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 31, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0123r van 27 aug 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinnertspijp


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530v van 7 dec 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinnertspijp


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0343r van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: voorstraat bij de vismarkt]1550‑00‑00 GGhuis met kamers daar achter
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Simons
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westenIsbrant Toenis
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaycke, weduwe van
verkoperwijlen Claes Harmens


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0110r van 19 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 32, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMaicke Jans*, weduwe van
naastligger ten oostenMaicke Jans*, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Andries Wierts
naastligger ten oostenwijlen Andries Wierts


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0153r van 12 jun 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Vismarkt, voor vanaf de straat tot achter naar de haven]2000‑00‑00 CGhuis met 2 kamers daarachter staande en het medegebruik van de steeg ten westen
koperPieter Hendrickx, gehuwd metbode op Amsterdam
koperAeltie Hendrix
toehaakeen rozenobel en een rijksdaalder
huurderde weduwe Maycke Jans Oliphier 40‑00‑00 GG
naastligger ten oostenRomcke Greolts
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenIsbrant Teunis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaycke Jans Oliphier, weduwe van
verkoperwijlen Claes Harmens
tekst in de margeIsbrant Tuenis, als naestleger van de geproclameerde huysinge ende camers cum annexis, versoeckt het niaer van de selve onder praesentatie van des eerste copers handen t'indemneren vrij cost- ende schadeloos t'ontheffen, tot dien eynde alhier presenterende ofte consignerende alle cooppenningen bij de eerste coper betaelt met alle andere ongelden bij de eerste coper uytgeschoten ende gedaen, ende ... bij dese de consentgelden ende het roepgelt, versoeckende mitsdien adjudicatie in forma.
tekst in de margeRomcke Greolts, als naastleger ten oosten ende noorden, versoeckt ratione proximitatis het niaer van de geproclameerde huysinge ende camers, onder prsesentatie van des eerste copers handen in alles vrij cost- ende schadeloos t'ontheffen, tot dien eynde presenterende bij verclaringe van de coper indien hij den eerste termijn ofte so veel als hij betaelt heeft datelicks te ...seren ende voorts alle wettelicke gedane oncosten nae over leveringe van specificatie daertegens te stellene diminutien ende eyntlick tauxatie van den E. Gerechte mede t'refunderen, ende voorts realicken betalende boden-, consent-, roep- ende schrijffgelt ende voorts hem opponerende tegens Isbrant Tuenis niaer versoeck, ofeereert hem dienaengaende liti, ende versoeckt wijders dat hem het niaer voors. sal werden geadjudiceert in forma.
tekst in de margeDe post versoecken Isbrant ende Romcke voors. dat haer t'samen als naestlegers het niaer voors. sal werden geadjudiceert ut supra in omnibus.
tekst in de margePeter Hendricx, per Lubberti, protesteert dat hem het voors. versoeck van niaerneminge sal wesen onschadelick, nopende sijne gedaene melioratie ende alle vordere oncosten.
tekst in de margeEnde is den niaernemers het niaer toegewesen onder voors. praesentatie bij haer gedaen, ende hebben de niaernemers het bode-, consent- roep- ende proclameergelt betaelt ter somma van 37-02-08 CG. Actum den XI july 1630.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0242r van 10 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [niet vermeld]3300‑07‑00 GGhuis
koperTaecke Lauta, gehuwd met
koperBelike Sioerdts Popta
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Tierd Sioerdts
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten westenburgemeester Jan Everts Bijencorff
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSiouckien Andries Popta met echtgenoot en broer


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007r van 4 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Rinnertspijp WZ]3525‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Schelto Juriens Fontein rentmeester
naastligger ten oostenRinnertspijp [staat: straat]
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten westende heer Jan Everts Bijencorff
naastligger ten noordenN. N.
verkoperjuffrouw Alathea Lauta, gehuwd met
verkoperde heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelto Juriens Fontein, rentmeester en mede-vroedschap, koopt een huis wz. Rinnertspijp. Ten O. de straat, ten W. Jan Everts Bijencorff. Geen grondpacht. Gekocht van Alathea Lauta x IJsbrandus van Viersen, secretaris v.d. Rekenkamer van Friesland, voor 3525 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 13vGrote Bredeplaats 31oud burgemeester Fonteyn, absentf. 10000-00-00


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0129v van 20 dec 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenoud burgemeester Schelto Fontein
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jelmer Bennema


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0251r van 25 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Rinnertspijp]1583‑14‑00 GGhuis
koperPhilippus Belida J.U.D.advocaat Hof van Friesland
huurderBaltus Casparus Sterck stadschirurgijn
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten oostenwijlen Fedde Tjeerds
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vinckelbosch kapitein
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarya Fonteyn jongedochter te Dokkum
verkoperGeorgius Fonteynmedicinae doctor te Dokkum
verkoper q.q.Georgius Fonteyn, gelastigde van zijn zustermedicinae doctor te Dokkum
verkoperSusanna Fonteyn, gehuwd met
verkoperJacob Ruitenschildtglasschrijver
erflaterwijlen oud burgemeester Schelte Jurjens Fonteyn, gehuwd met
erflaterwijlen Maria Sybema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Belida, jur. dr. en advocaat bij het Hof van Friesland, koopt een deftig huis c.a. dat van voor tot achter op kelders staat, wz. Rinnertspijp. Ten O. die pijp en Fedde Tjeerds, ten W. erven capitein Jan Finkelbos, ten Z. de Voorstraat, ten N.? Het huis is nu verhuurd aan stadschirurgijn Baltus Casparus Sterck. Gekocht van Marya Fonteyn jdr. te Dokkum, en med.dr. Georgius Fonteyn, voor zich en als gelastigde van zijn zuster Susanna Fonteyn x glasschrijver Jacob Ruitenschild, samen als erven van hun ouders oud-burgemeester Schelte Jurjens Fonteyn x Maria Sybema, voor 1583 gg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0323v van 28 nov 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: bij de Vismarkt]2050‑00‑00 CGhuis
koperMeinert Jansen Hoek, gehuwd met
koperElsien Michiels
toehaakeen dubbele gouden ducaat voor het zoontje van de verkoper
naastligger ten oostenRinnertspijp, de straat op de
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenBauke Rinses wijdschipper
naastligger ten noordengemeensman Gerrit Buwes Schiere
verkoperde gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda J.U.D.advocaat Hof van Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeinert Jansen Hoek x Elsien Michiels koopt een huis c.a. bij de Vismarkt. Ten O. de straat op de Rinnertspijp, ten Z. de Voorstraat, ten W. wijdschipper Bauke Rinses, ten N. de gemeensman Gerrit Buwes Schiere. Gekocht van jur. dr. en advocaat bij het hof van Friesland en gezworen gemeensman der Stad Harlingen Philippus Belida voor 2050 cg. en een gouden dubbele ducaat.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0390v van 18 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMeinert Jansen Hoeck
naastligger ten oostenvroedsman Gerryt Schiere


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-120Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerGillis Vermeersch
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0278r van 19 dec 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Gilles Vermeersch


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-120Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarGillis Vermeersch
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-120Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarGillis Vermeersch
gebruikerGillis Vermeersch
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294v van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGilles Vermeersch blikslager


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0141v van 31 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 31Rinnertspijp WZ, Voorstraat NZ803‑00‑00 GGhuis
koperAndries Jochums, gehuwd metmr. pottenbakker
koperTrijntje Scheltes
huurder gedeelteHarmen Jansen mr. blikslager18‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en diept]
naastligger ten westenJohannes Fransen mr. slager
naastligger ten noordenCornelis Annes
verkoperTrijntje Michiels Bos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Jochums, mr. pottebakker x Trijntje Scheltes koopt huis nz. Voorstraat op de wz. v.d. Rinnertspijp. Ten O. de Rinnertspijp, ten W. mr. slager Johannes Fransen, ten Z. de straat en diept, ten N. Cornelis Annes. Gekocht van Trijntje Michiels wv Vermeersch.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-120Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarTrijntie Scheltes
gebruikerTrijntie Scheltes cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0203r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinnertspijp [staat: steeg]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0037r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Anderies Jochums


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0111r van 29 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Anderys Jochums


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-120 Grote Bredeplaats 31wed. Andrys Jocchems, bestaande uit 1 persoon06‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-120Grote Bredeplaats 31huis
eigenaarwed. Andrys Jochums
gebruikerwed. Andrys Jochums cum soc.
huurwaarde60‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑18‑02 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0218v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] hoek Rinnertspijp1142‑00‑00 GGhuis
kopervroedsman Claes Leystra koopman
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat en diept]
naastligger ten westenJohannes Fransen
naastligger ten noordende weduwe van Jogchum Cornelis
verkoperTrijntje Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Andries Jogchums
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Leystra, koopman koopt huis hoek Voorstraat-Rinnertspijp, door meerdere gezinnen bewoond. Geen grondpacht. Ten O. de Rinnertspijp, ten Z. de Voorstraet en diept, ten W. Johannes Fransen, ten N. Jogchum Cornelis wd. Gekocht van Trijntje Scheltes wv Andries Jogchums, voor 1142 gg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0065v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinnertspijp


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0067r van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaes Leystra


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0151v van 21 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvroedsman Claes Leistra


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0119r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat hoek Rinnertspijp]845‑00‑00 GGhuis
kopergezworen gemeensman Harmanus de Waard
huurderMichiel Schaffenroth
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenTheunis Lourens Coster
naastligger ten noordende weduwe van Daniel Goslings
verkoperhuisman Pieter Leystra te Wijnaldum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus de Waard koopt huis nz. Voorstraat/ westhoek Rinnertspijp, door meerdere gezinnen bewoond. Ten O. en Z. de straat, ten W. Teunis Laurens Coster, ten N. wd. Daniel Goslings. Gekocht van Pieter Leystra te Wynaldum.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0244v van 12 apr 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rinnertspijp 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenH. de Waard


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0098v van 2 sep 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 31Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] op de Rinnertspijp585‑15‑00 CGgroot huis
koperTjeerd Roelofs, gehuwd metboek- en papierverkoper
huurder voorhuis en voorkamerAuke Swerus Vogelsang c.u.50‑00‑00 CG
huurder voorbovenkamerPieter Doekes c.u.26‑00‑00 CG
huurder achterbovenkamerde weduwe van Haye Jans 20‑00‑00 CG
huurder achterbenedenkamerHyke Jurres 20‑16‑00 CG
huurder achterwoningHendrik Simons c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRinnertspijp
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenTeunis Lourens Koster
naastligger ten noordenSimon Haantjes
verkoper q.q.Harmen Radsma, curatorkoopman
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curatoren overnotaris
verkoperHarmanus de Waertkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs [Kabeljauw], boek en papier verkoper x Zytske Fokkes kopen groot huis nz. Voorstraat op de Rinnertspijp. Geen grondpacht. Voorhuis en voorkamer bewoond door Auke Swerus Vogelzang, voor 50 cg. Voorbovenkamer door Pieter Doekes c.u. voor 26 cg. Achterbovenkamer door wd. Haye Jans voor 20 cg. Achteronderkamer door Hijke Jurres voor 20 cg. 16 st. Nog een achterwoning door Hendrik Simons c.u. voor 24 cg. Ten O. en Z. de straat, ten W. Teunis Lourens Koster, ten N. Simon Haantjes. Gekocht van (de geauthoriseerde curatoren over de verlaten boedel van) Harmanus de Waert, koopman, voor 585 cg 15 st.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0271r van 10 jul 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTjeerd Roelofs Cabeljaauw


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-126, pag. 154Grote Bredeplaats 31Tjeerd Roelofs5‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Anthony Bartels de Vries... Harmens, (gk); BS ovl 1821; 1822 overlijdens, ovl 1831, ovl 1855, ovl 1868, ovl 1869; gebruiker wijk C-025, kleermaker; medegebruikers Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31J Widerovl voor 1815; wed. J.W. gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel; eigenaar is wed. T. Kabbeljauw, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Jacob Harkes... in 1806, laatste afk. 31 aug 1806; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815; wed. J.H. gebruiker van wijk C-025, medegebruiker Ant. B. de Vries, kleermaker, P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Joseph ter Meulengebruiker van wijk C-025, varensgesel; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31P Vuustovl voor 1815; gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed. ; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Sietse Rommerts Jager... D-134, ledig plak grond, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-025; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-025, gebruikers zijn Ant. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-025Grote Bredeplaats 31T Kabbeljauw wedAntonius B de Vries kleermaker
C-025Grote Bredeplaats 31T Kabbeljauw wedJacob Harkes wed
C-025Grote Bredeplaats 31T Kabbeljauw wedP Vaust wed
C-025Grote Bredeplaats 31T Kabbeljauw wedJoseph ter Meulen varensgesel
C-025Grote Bredeplaats 31T Kabbeljauw wedJ Wider wed


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-025Grote Bredeplaats 31provisionele en finale toewijzingfl. 435a. huis C-025 en b. huis B-016
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperZytze Rommerts de Jager


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
C-025Grote Bredeplaats 31Huizinge c.a. op de Rinnertspijp. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 527Grote Bredeplaats 31erven Tjeerd Roelofs KabeljaauwHarlingenhuis (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Foekje Cornelis Faber... wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Frans Anthony Posthuma... A-240, sjouwer; eigenaar is Adam Terwocht, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; F.A.P., sjouwerman, geloofwaardig, van Competente ouderdom, en wonende te HRL, is versogt eene ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Gatske van Straten... dv Jan vS, en Antje van Gunde/van Kampen; BS huw 1813, ovl 1840 1869 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-025; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839; geb 24 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Jacob Numanoud 28 jaar, geb Stralzand en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk C-025; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Martje Cornelis Fabergeb 1777 HRL, ovl 3 apr 1847 HRL, ongehuwd, dv Cornelis Jans F, en Fokje ... ; BS ovl 1847; oud 60 jaar, (vnm: Maatje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
C-025Grote Bredeplaats 31S R de Jager stemgerechtigde


1839 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 527Grote Bredeplaats 31 Sijtze Rommerts de JagerHarlingende voorgevel vernieuwd


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-025VoorstraatSytze de Jager55 jkoopmanMidlumgezin 1, m, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatGatske van Straten47 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatRommert de Jager18 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatAntie de Jager22 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatFrans A Posthuma67 jHarlingengezin 2, m, protestant, weduwnaar
C-025VoorstraatFoekje C Faber57 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatMaatje Faber60 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatFrans Rouwing11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-025VoorstraatJacob Numan28 jzeemanStralzandgezin 3, m, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatBerendje van Gelder28 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
C-025VoorstraatHendrik Numan2 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 180 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Jan Jans Hayes, overleden op 11 mei 18409 dg, overleden Voorstraat C 25, zoon van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 205 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Sietse Rommerts de Jager, overleden op 19 augustus 184055 jr, werkman, geboren Midlum, overleden Voorstraat C 25, man van Gatske van Straten, winkeliersche, vader van Antje (vrouw van Jan Hayes, zeeman) en minderjarige Rommert Sietses de Jager. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 379 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Gatske Johns Hayes, overleden op 24 mei 18431 jr (geboren 24/5/1842), overleden Voorstraat C 25, dochter van John Hayes, zeeman en Antje de Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 139 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Gatske Jans Hayjes, overleden op 19 juli 18463 wk (geboren 22/6/1846), overleden Rinnertspijp C 25, dochter van Jan Hayes, zeeman en Antje de Jager, zuster van minderjarige Charlotte en Sietze Jans Hayjes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1028 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Jan Jans Hayes, overleden op 19 november 18472 dg (geboren 17/11/1847), overleden Rinnertspijp C 25, zoon van Jan Hayes, varensgezel en Antje Zytzes de Jager, broer van minderjarige Zytze en Charlotte Jans Hayes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1466 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-025Grote Bredeplaats 31Antje Sytses de Jager, overleden op 3 april 1849vrouw van John Hayes, stuurman (Voorstraat C 25), moeder van minderjarige Charlotte, Sytse en John Johns Hayes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 527Rinnertspijp C-025Johs. Haijes c.u.woonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-025Grote Bredeplaats 31Rinske Poolgeb 1779 Bolsward, ovl 20 aug 1863 HRL, huwt met Johannes Siegmans, ovl wijk C-025, dv Jacob P, en Aafke ... ; BS ovl 1863


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 527Voorstraat C-019Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 257Grote Bredeplaats 31 (C-019)Dirk van der Meerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Bredeplaats 31 jan de Jongschoenmakerf. 500f. 600


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsL. Bal392Techn. opz. Visserij-insp.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gr. BredeplaatsL. Bal392Techn. opz. Visserij-insp.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 31A. (Alle) Haringa


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 9225Grote Bredeplaats 31gemeentelijk monument13 van 20 1925


1997 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1998
adresgegevens
Grote Bredeplaats 31[Sije] Boonstra werd opgevolgd door zijn zoon Hylke


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9225Grote Bredeplaats 31
  terug