Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 30
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 305-0805-0805-079G-188G-235


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 30
ten oostenGrote Kerkstraat 32
ten westenGrote Kerkstraat 28
ten noordende Grote Kerkstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Grote Kerkstraat 30Honingmansteeg ten noorden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0017r van 30 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]403‑16‑00 gghuis met een ledige plaats erachter
koperSyrck Claessen, gehuwd met
koperAncke Fransen
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
protesteert vanwege een reversaalPoppe Hansses
begunstigde van een lijfrenteAndle Lyuwes
naastligger ten oostenSybrandus Abelis
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten westenClaes bezemmaker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperJan Tjepckes, gehuwd met
verkoperYda Alberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDyrck Laessen ende Ancke Frans dr. kopen een huis met ledige plaats daar achter in de Kerkstraat. Ten O. Sybrandus Abelis, ten W. bezemmaker Claes en een doorgaande steeg. Mits dat de vercoper meede inde betalinge sullen ontvanghen een ...vrije bryeff van vijfftien dalers holdende op ... Lyuwes ende een gulden ter 28 stuyvers ... blijckende bij een coopbryeff daer van sijnde. Grondpacht 6 st aan de Stad. Gekocht van Jan Tjepckes x Yda Alberts voor 403 gg 16 st.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0096v van 17 dec 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat ZZ633‑00‑00 gghuis en plaats
koper door niaarTialle Siouues
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
geniaarde koperSioerd Tiepkes c.u.koopman
naastligger ten oostenJan Willems grafmaker
naastligger ten zuidenhet huis van Tialling turfdrager
naastligger ten westenBartel Sioerds
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkopermanhaften kapitein Jan Jochums van der Horst c.u.


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0134r van 30 jun 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 30achterHarmen Honigmans steeg NZ160‑00‑00 cgkamer
koperJan Oedses, gehuwd met
koperFenne Martens
naastligger ten oostenGeertie Gerryts
naastligger ten zuidenHarmen Honigmans steeg
naastligger ten westenTialle Siouwes c.u.
naastligger ten noordenJan Jochums
verkoperTialle Siouwes, gehuwd met
verkoperTrijn Gabbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Oedses x Fenna Martens koopt een camer c.a. in de Harmen Honingmansteeg. Ten O. Geert Gerryts, ten W. de verkoper, ten Z. die steeg, ten N. Jan Jochums. Gekocht van Tiallingh Siouma x Trijn Gabbes, voor 160 gg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0186r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat ZZ [staat: Kerkstraat]550‑02‑00 gghuis
koperEvert Rioerts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenJan Willems doodgraver
naastligger ten zuidenFenne Ras
naastligger ten westenRippert Jacops bakker
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
verkoperTialling Siouues c.u.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0212r van 19 sep 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 30achterHarmen Honingsmanssteeg alias weg na Romen leggende113‑00‑00 ggkamer
koperburgemeester Jan Rogiers de Gavere c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Oedses, gehuwd met
verkoperFenne Martens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBurgemeester Jan Rogiers de Gavere koopt een camer in de Harmen Honingmansteeg alias `de weg naar Romen`, liggende ten W. naast het huis van Evert Ruerts. Gekocht van Jan Oedses x Fenna Martens voor 113 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0053v van 3 sep 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 30achterHarmen Heuningsmanssteeg104‑14‑00 ggkamer
koperRuirdt Ewerts Hogenhuis, gehuwd metmr. chirurgijn
koperTjamcke Pouwels
naastligger ten oostenGeert Gerrits
naastligger ten zuidenHarmen Heuningsmanssteeg
naastligger ten westenTjallingh Sjouckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTheodorus Eysma, gehuwd metluitenant van een compagnie soldaten
verkoperGeertie Jans de Gawere, universele erven van
erflaterwijlen burgemeester Jan Rogiers de Gawere
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuyrd Ewerts Hogenhuis, mr. chirurgijn x Tjamcke Pouwels koopt een camer met alle goederen, in Harmen Honingmanssteeg. Ten O. Geert Gerrits, ten W. Tjallingh Sjouckes?, ten Z. die steeg, ten N.?. Gekocht van Theodorus Eijsma, ltn. van een comp. soldaten x Geertie Jans de Gavere, als erfgenaam van wl. burgemeester Jan Rogiers de Gavere, voor 104 gg.


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0117r van 23 mrt 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat ZZ300‑00‑00 cghuis
koperJacob IJsbrandts, gehuwd metmr. kleermaker
koperDoedtie Clases
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostenJan Jansen Grafsma
naastligger ten zuidende kamer van Sytse Doedes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob Ripperts
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]
verkoperSijke Ruirdts, gehuwd met te Hindelopen
verkoperSibren Takes te Hindelopen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-080Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarJacob IJsbrandts wed.
gebruikerJacob IJsbrandts wed.
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-080Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarJacob IJsbrandts wed.
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan21‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-080Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarwed. Jacob IJsbrands
gebruikerwed. Jacob IJsbrands
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-080Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarJacob IJsbrands wed.
gebruikerJacob IJsbrands wed.
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-080Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarClaas Wybrens
gebruikerHendrik Anthony
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-080Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarClaas Wybrens
gebruikerHendrik Anthoni
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0001r van 28 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat ZZ strekkende tot aan de Petercelystraat653‑00‑00 gghuis, schuur en koemelkerij
koperGryttje Piebes, weduwe van
koperwijlen Coenraad Bakker
huurderClaes Wybrens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenHendrik Pauwels
naastligger ten zuidenPetercelystraat
naastligger ten westenvrije steeg
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoper q.q.Otte Sybes Salverda, hypothecaire crediteurmr. wolkammer en koopman
verkoper q.q.Andries Doedes, hypothecaire crediteuren vankoopman
verkoperClaes Wybrens, gehuwd metkoemelker
verkoperGeertje Hommes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGryttje Piebes wv Coenraad Bakker, bootsman, koopt huis, schuur en koemelkerij zz. Grote Kerkstraat, strekkende achterwaarts tot aan een der Typelstegen, de Peterseliestraat genaamd. Ten O. Hendrik Pauwels, ten W. een vrije steeg, ten Z. de Peterseliestraat, ten N. de Grote Kerkstraat. Grondpacht 6 st. Gekocht van (de hypothecaire crediteuren van) Claas Wybrens x Geertje Hommes, koemelkers, voor 653 gg. 7 st.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-080Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarClaas Wybrens
gebruikerHendrik Anthoni
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarCoenraad Bakker wed.
gebruikerAlbert Floris
huurwaarde25‑00‑00 cg
gebruikerCoenraad Bakker wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerRommert Claases
huurwaarde20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-079Grote Kerkstraat 30huis
eigenaarCoenraad Bakker wed.
gebruikerCoenraad Bakker wed.
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerCornelis Saakes wed.
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerJan Jansen
huurwaarde21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑05‑06 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0236v van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 30Grote Kerkstraat ZZ800‑00‑00 cghuis
koperAndries Cup, gehuwd metmr. chirurgijn
koperChristina Reynders
naastligger ten oostenHans Claases*
naastligger ten zuidenGrietje Piebes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jacob schoorsteenveger
naastligger ten noordenGrote Kerkstraat
verkoperGrietje Piebes, weduwe van
verkoperwijlen Coenraad Bakkerbootsman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Cup, mr. chirurgijn x Christina Reynders kopen huis in de Grote Kerkstraat, thans door de verkoperse in eigendom bewoond. Geen grondpacht. Ten O. Hans Clasen, ten Z. de verkoperse, ten W. wd. Jacob schoorsteenveger, ten N. de Kerkstraat. Gekocht van Grietje Piebes wv bootsman Coenraad Bakker, voor 800 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-079 , pag. 110Grote Kerkstraat 30A. Cup erven2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30 Kupovl voor 1815; erven K. eigenaar van wijk G-188, gebruikers zijn Zijtse van Hettinga verwer, Jacob Kamphuis, baardscheerder, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Jacob Kamphuisgebruiker van wijk G-188, baardscheerder, medegebruiker is Zijtse van Hettinga, eigenaar zijn erven Kup, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Sytse Romkes van Hettinga... ged 31 jul 1768 Grote Kerk HRL, zv Romke Sijtses van Hettinga en Anke Doekles; gebruiker van wijk G-188, verwer, medegebruiker Jacob Kamphuis, baardscheerder, eigenaar is Cup erven, 1814. (GAH204); geb 7 jun ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-188Grote Kerkstraat 30erven KupZytze van Hettingaverwer
G-188Grote Kerkstraat 30erven KupJacob Kamphuisbaardscheerder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1624Grote Kerkstraat 30 Nanne Wal koopmanSt. Anna Parochiehuis (119 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 22 mrt 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
G-188Grote Kerkstraat 30Huizinge cum annexis in de Groote Kerkstraat. Finaal verkocht op 10 apr 1833 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Jacobus Cornelis Rooswinkel... zv Henricus R, en Elisabeth Idema; BS huw 1828, huw 1854, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Minke Franses de Vries... 1806, BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-192; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-188; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Willem Oenes Visser... HRL 1851 wijk E-237, wijk G-192, 193, 283, 318; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-188; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 67 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-188Grote Kerkstraat 30Anna E. Willems Visser, overleden op 23 april 1839E.=Elisabeth, 3 jr, overleden Kerkstraat G 188, dochter van Willem O. Visser, zoutmeter en Minke F. de Vries, zuster van minderjarige Grietje, Aaltje, Oene en Frans Willems Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-188Grote KerkstraatWillem Oenes Visser33 jzeilmakerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-188Grote KerkstraatMinke F de Vries33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-188Grote KerkstraatOene W Visser7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-188Grote KerkstraatFrans W Visser1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-188Grote KerkstraatJacobus Visser6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-188Grote KerkstraatGrietie Visser12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-188Grote KerkstraatAaltie Visser9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 212 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-188Grote Kerkstraat 30Jacobus Willems Visser, overleden op 8 september 184015 mnd (geboren 29/5/1839), overleden Kerkstraat G 188, zoon van Willem O. Visser, zeilmaker en Minke F. de Vries, broer van minderjarige Grietje, Aaltje, Oene en Frans Willems Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Antje Otmageb 16 sep 1801 Workum, ovl 11 mrt 1876 HRL, huwt met Wiebren Nauta, N.H., Vst 30 mei 1854 uit Workum, dv Okke Nauta en Rinske Vriesema; BS ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Ida Benning... dv Hendrik Berends B., en Geertruida van Eerenthuis; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1831 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-188Grote Kerkstraat 30Wiebren Nautageb 25 dec 1809 Workum, ovl 24 dec 1876 HRL, huwt met Antje Otma, koopman in 1851, Vst 30 mei 1854 uit Workum, N.H., zv Martinus N, en Botje Radsma; BS ovl 1876; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238


1851 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2136b (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-188Grote Kerkstraat 30Jan Willems Visser, overleden op 30 april 1851zoon van Willem Oenes Visser, zeilmaker (Grote Kerkstraat G 188), moeder van Grietje (vrouw van Hendrik Willems Leeksma, timmerman) en minderjarige Aaltje, Oene, Frans, Trientje, Lizabeth en Jacoba Willems Visser. Saldo fl. 17,90. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2334 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-188Grote Kerkstraat 30Anna Elisabeth Willems Visser, overleden op 27 januari 1852dochter van Willem Oenes Visser, mr. zeilmaker (Grote Kerkstraat G 188), zuster van Grietje (vrouw van Hendrik W. Leeksma, timmerknecht) en minderjarige Aaltje, Oene, Frans, Trientje en Coba Willems Visser. Saldo fl. 37,40. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 82 van 31 aug 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-188Grote Kerkstraat 30koopaktefl. 700huis G-188
 
verkoperPetrus Lodewijk Mirande
koperJacob Abraham de Vries


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1624Kerkstraat G-188erv. Douwe W. Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1624Kerkstraat G-235 Jacob A. de Vries woonhuis


1890 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50067 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 76 van 8 apr 1890
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-235Grote Kerkstraat 30koopaktefl. 1200winkelhuis en erf
 
verkoperJacob Abrahams de Vries
koperLammert Buisman


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1624Grote Kerkstraat 30 (G-235)Lammert Buismanwoonhuis


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 30L. Buisman209Groentenh.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 30L. Buisman209Groentenh.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 30L. Buisman209Groentenh.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 30L. Buisman209Groentenh.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkstraat 30S. v/d Heideschoenmaker


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr. 30H. Vriesema414Groenteh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. de Boer414Groentenh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkstr.J. de Boer414Groentenh.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Kerkstraat 30O. (Oepke) Smeding


1979 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Kerkstraat 30 (oostgevel), HarlingenGrote Kerkstraat 30 (oostgevel)DE KOPERENBEL'
afbeelding van een bel
5-6-1979  terug