Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 148-1398-1398-151F-095F-096


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 14
ten oostenGrote Ossenmarkt 16
ten zuidenZuiderhaven 47
ten westenGrote Ossenmarkt 12
ten noordende Grote Ossenmarkt


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0017v van 20 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende dochter van Claes Spaenke


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0021r van 11 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0126r van 17 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenvoormalige kamer van Sent Romckes


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0125v van 14 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0028r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0233v van 14 nov 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPiecke Jansen


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0260v van 11 apr 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPiecke Jans


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0072v van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [niet vermeld]299‑00‑00 gghuis
koperJan Pieckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenhuisman Tieerd Jansen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenEernst slotmaker
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: de brede straat]
naastliggerHette stalman
verkoper q.q.Waling Tieerdsen


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0225v van 30 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Pieckes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0119r van 21 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]310‑00‑00 gghuis
koperoud gemeensman Here Reyns, gehuwd met
koperMary Sioerdts
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Jan Ruierdts Sanstra
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHans Jacobs schoenlapper
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperJan Piekes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0123v van 7 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Pykes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0241r van 11 dec 1664 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]142‑00‑00 cggrondpacht van 1-08-00 cg
koperburgervaandrig Iske Taakes Jelgersma te Franeker
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Sipke Heeres1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMarten Clasen te op Franeker-reks endt ?


1668 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 209 folio 163r van 23 jul 1668 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Ossenmarkt 14
inventarisantSipke Heeres, weduwnaar (1) vanmr. scheepstimmerman
wijlen Martien Dirx
Dirk Sipkes oud 20 jaren
inventarisantSipke Heeres, gehuwd (2) metmr. scheepstimmerman
Janke Clasen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0163r] Warderinge van huisgeraden ende inboelen sampt voorts inventaris ende staet van goederen, gedaen ende gemaekt ten huise van Sipke Heeres meester scheeps timmerman binnen Harlingen, sich ad secunda vota begeven hebbende met Janke Clasen, omme door desen te geraken tot scheidinge ende deilinge tuschen hem ende sijn soon Dirk Sipkes, rede 20 Jaren old, bij sijn overledene huisvrou Martien Dirx echtelick verweckt, ende vervolgens omme te dienen tot een pertinente staet van alle het genige hij Sipke, soo voor hem, als den geseiden sijn soon, aen sijn tegenwoordige huisvrouw voornoemt 't echte aenbrengt. Zijnde de huisgeraden door His Romkes ende Diuke Douwes, gesworen wardeersters geprijseert, ende voorts alles gedaen ende gesloten, ten overstane van de burgemeester Gellius Vetzensius als commissaris ende dr. Dominicus Wringer secretaris, soo volcht. Actum den 23e Julij 1668.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0254v van 11 mrt 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Dirck Sipkes


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002ra van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]360‑00‑00 gghuis
koperBeert Gerryts wijdschipper
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenJurjen Groenewolt
naastligger ten zuidenHencke Heeres
naastligger ten westenThijs Janses
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperUylckjen Bauckes voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Dirck Sipkes


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0304v van 12 jan 1690 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [niet vermeld]96‑00‑00 cg6/7 van 5-12-00 cg grondpacht uit 3 huizen
koperJan Symens
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Beert Gerryts1‑08‑00 cg
verkoper van 1/7Ruyrd Zanstra, erfgenaam
verkoper van 1/7Tjerck Zanstra, erfgenaam
verkoper van 1/7Cleis Zanstra, erfgenaam
verkoper van 1/7de erfgenamen van wijlen Claes Zanstra, erfgenaam
verkoper van 1/7Tietie Zanstra, erfgenaam
verkoper van 1/7de kinderen van wijlen Jacob Zanstra, erfgenamen vanequipagemeester
erflaterwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstra


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0010v van 6 nov 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenBeert Gerrits


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0258r van 8 jun 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Beert Gerrits


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0293v van 26 apr 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Beert Gerrits


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139 , folio 160Grote Ossenmarkt 14huis
eigenaarTierk Feddriks vrouw
gebruikerSimen Douwes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139 , folio 105vGrote Ossenmarkt 14huis
eigenaarTjerk Feddrix vrouw
gebruikerTjerk Feddrix vrouw
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdoet geen huir


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0197v van 26 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFijke Douwes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139 , folio Grote Ossenmarkt 14huis
eigenaarwed. Tjerk Feddriks
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingdoet geen huir


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0301v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFijke Douwes


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0067r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFijke Douwes


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0127v van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenFijke Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139 , folio 106rGrote Ossenmarkt 14huis
eigenaarFeyke Douwes
gebruikerFeyke Douwes vrouw
opmerkingdoet geen huur


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0053v van 4 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFijke Douwes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-139Grote Ossenmarkt 14Fijke Douwes, bestaande uit 3 personen04‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0058v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ450‑00‑00 gghuis
koperHendrik Croese, gehuwd methofmeester op het Admiraliteitsjacht
koperBeerntje Meinertshage
huurderFreerk Ruirds c.u.
naastligger ten oostenJan Micchiels
naastligger ten zuidenoud burgemeester Joost Agema
naastligger ten westenYme Jans
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperFijke Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Symon Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Croese, hofmeester op het Admiraliteitsjacht x Beerntje Meinertshage kopen een huis zz. Ossemerkt, als huurders bewoond door Freerk Ruirds c.u. Geen grondpacht. Ten O. Jan Michiels, ten Z. oud burgemeester Joost Agema, ten W. Yme Jans, ten N. de Ossemerkt. Gekocht van Fijke Douwes wv Symon Douwes, voor 450 gg.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139 , folio 106rGrote Ossenmarkt 14huis
eigenaarHendrik Crose
gebruikerHendrik Crose
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0117v van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Croese* hofmeester


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139 , folio 107rGrote Ossenmarkt 14huis
eigenaarHendrik Crosee
gebruikerHendrik Crosee
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0168v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt]358‑00‑00 gghuis
koperJacob Pyters koopman
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Migchiels
naastligger ten zuidenPaulus Dirks timmerman
naastligger ten westenYeme Jans
naastligger ten noordenOssenmarkt
verkoperBeerdtje Meindershagen, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Hendrik Croese
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pyters [Nijboer], koopman, koopt een huis zz. Osmerk. Geen grondpacht. Ten O. wd. Jan Michiels, ten Z. timmerman Paulus Dirks, ten W. Yeme Jans, ten N. de Osmerkt. Gekocht van winkelierse Beerndtje Meindershagen wv Hendrik Croese, voor 358 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-139 , folio 107rGrote Ossenmarkt 14huis
eigenaarHendrik Crosee
gebruikerHendrik Crosee
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑14 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0005v van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Pytters


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-151 , folio 179rGrote Ossenmarkt 14huis
eigenaarJacob Pieters
gebruikerOudsger Doedes
huurwaarde30‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Pieters


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0103v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ350‑00‑00 cghuis
koperoud burgemeester Jouke Hendriks Olinjus
naastligger ten oostenDirk Cornelis
naastligger ten zuidenS. Wybenga
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Yeme Jansen
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperJacob Pieters Nijeboerkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJouke Hendriks Olinjus, oud-burgemeester, koopt een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Dirk Cornelis [Zijlstra], ten W. erven Yeme Jansen, ten Z. Schelte Wybinga, ten N. de straat. Gekocht van koopman Jacob Pieters Nijeboer.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-151 , folio 179rGrote Ossenmarkt 14huis
eigenaarJouke Olinjus
gebruikerBroer Jansen
huurwaarde35‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0218v van 16 sep 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ400‑00‑00 cghuis
koperSchelte Wybenga koopman
huurderBroer Jans c.u.
naastligger ten oostenDirk Cornelis c.u.
naastligger ten zuidenSchelte Wybenga
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Yeme Janzen
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperoud burgemeester J. H. Olinjus
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Wybinga koopt een huis zz. Ossenmarkt. Ten O. Dirk Cornelis [Zijlstra], ten W. erven Yeme Janzen, ten Z. de koper, ten N. de straat Gekocht van Jouke H. Olinjus, oud-burgemeester


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0152v van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Wybenga


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 47, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Yemes
naastligger ten noordenJan Yemes


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0095v van 20 jan 1793 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 14Grote Ossenmarkt ZZ147‑00‑00 gghuis en erf
koper door niaarP. Tetrode, gehuwd metkoopman
koper door niaarAurelia Gratama
geniaarde koperAlbert Bolman
geniaarde koperHarke van der Stok
geniaarde koperJohannes Jac. Kerkhoven
naastligger ten oostenJan Yemes
naastligger ten zuidenledige grond
naastligger ten westenJan Yemes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperBaukje Feytama, gehuwd met
verkoperSchelte Wybenga


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-151 , folio 179rGrote Ossenmarkt 14huis
eigenaarP. Tetrode
gebruikerP. Tetrode
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
opmerkinghieronder beklemd de grond van nos. 8-153,
opmerking8-191 en 8-192


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0195r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmejuffrouw weduwe P. Tetrode


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0349v van 4 feb 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen P. Tetrode


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-151 , pag. 174Grote Ossenmarkt 14Pieter Tetrode 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-095Grote Ossenmarkt 14Coert Lambertus van Beyma... Hogenburg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk F-005, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk F-095, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-099, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-100, kantoor, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-095Grote Ossenmarkt 14C L van Beijmawagenhuis


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 48 en 55 van 21 apr 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-095Grote Ossenmarkt 14provisionele en finale toewijzingfl. 473huis F-004 en wagenhuis etc. F-005 & F-095
 
verkoperJulius Matthijs van Beyma (te Workum)
koperMurk Jacobs Hoek


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1459Grote Ossenmarkt 14Murk Hoek timmermanHarlingenpakhuis of bergplaats (60 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1459Grote Ossenmarkt F-095Dirk Haagsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1459Gr. Ossenmarkt F-096wed. Friedrich Hagemann en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1459Grote Ossenmarkt 14 (F-096)Pieter Wiglemawoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 14A.M. (Anna) Grobbe


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 14beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.31318998336792


  terug