Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 158-127 8-138 F-116F-110


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 15
ten oostenGrote Ossenmarkt 17
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 13
ten noordenVijverstraat 18


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0090v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: heerestraat]


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0237v van 1 mei 1653 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0146r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van de commandeur Ruierd Hilbrandts


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032ra van 10 mei 1668 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidengrote stal


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0001v van 23 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]360‑00‑00 GGledige plaets met al hetgene daarop gebouwd staat
koperDirck Jansen IJsenbeek, gehuwd met
koperWelmoetie Hanses
naastligger ten oostenhet huis van Lolcke Obbes wijdschipper
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westeneen mande muir gemeen met Neeltie Heeres
naastligger ten noordenN. N.
verkoperLolcke Obbeswijdschipper


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 11rGrote Ossenmarkt 15Dirck Jansen Isenbeeck, timmerman (mr. -), absentf. 1000-00-00


1681 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 170v van 1 mei 1681 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Ossenmarkt 15
inventarisantWelmoetie Hanses, weduwe van
wijlen Dirck Jansen IJsenbeeckmr. huistimmerman
Jurjen Clases Fontein, geauthoriseerde curator over
Brechttie Dircks oud 12 jaren
Trijntie Dircks oud 10 jaren
Jan Dircks oud 8 jaren
Claes Dircks oud 6 jaren
Antie Dircks oud 3 jaren
aangeverAntie Jans IJsenbeeck volle moey van de weeskinderen
inleiding bij de boedelinventarisatie[0170v] Ontzegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heere burgemeester Jan Symes Bijlaen als mede commissaris, met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Welmoetie Hanses in leven wedue wijlen Dirck Jansen IJsenbeeck burger ende mr. huystimmerman binnen deser stede van alle sodanige goederen actien ende crediten sampt in- en uitschulden met der doodt ontruympt ende naegelaten heeft ende aldaer ten sterffhuyse bevonden sijn, ten versoecke van de coopman Jurjen Clases Fontein als geauthoriseerde curator over des overledens [0171r] vijff naegelaten weeskinderen met naemen Brechttie, Trijntie, Jan, Claes ende Antie Dircks, respectievelijk old 12, 10, 8, 6 en 3 jaren en dat op het aengeven van den kinderen volle moey Antie Jans IJsenbeeck desen sterffhuyse meest gefrequenteert hebbende, die oock omme alles nae haer beste weten en kennisse alles getrouwelijk te sullen aengeven den behoorlijken belofte bij manuale stipulatie in plaets van solemnelen eede heeft gepresteert in handen van welgedachte heere commissaris, waer op dan also tot den beschrievinge is geprocedeert wes volght. Actum den 1e may 1681.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0375r van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vijverstraat 18, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Lolke Obbes
naastligger ten zuidende kinderen van Dirck Jansen IJsenbeecq


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0080r van 21 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dirck Jansen IJsenbeek
naastligger ten westenals bewoner Claes IJsenbeeck mr. timmerman


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0199v van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]500‑00‑00 GGhuis
koperWouter Sipkes, gehuwd metwijdschipper
koperGeertje Jelgers
naastligger ten oostenDouwe Andries schipper
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenNeeltie Heeres
naastligger ten noordende weduwe van Claes IJsenbeek
verkoper van 1/3Trijntie Dirx, gehuwd met
verkoper van 1/3Jacob Auckesmr. metselaar
verkoper van 1/3Claes Dirx vrijgezel
verkoper van 1/3Antie Dirx, gehuwd met
verkoper van 1/3Michiel Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 15huis
eigenaarJoost Ages
gebruikerJoost Ages
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
grondpacht aan Doedtie Lieuwes
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0296r van 11 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Wouter Sipkes


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 15huis
eigenaarJoost Ages
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑6‑1720
grondpacht aan Grytje Lieuwes erwen
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
aansl. grondp. voldaan16‑8‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 15huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerburgemeester Agema
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aan Grytie Lieuwes erven
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 15huis
eigenaarburgemeester Agema
gebruikerburgemeester Agema
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
grondpacht aanerven Grietie Lieuwes
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-127 Grote Ossenmarkt 15Jan van Dorsen, bestaande uit 3 personen05‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-127Grote Ossenmarkt 15huis
eigenaarburgemr. Agema
gebruikerburgemr. Agema
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑10‑14 CG
grondpacht aanerv. Grytie Lieuwes
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
opmerking[staat: 128]


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0119r van 7 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals huurder Pieter Gelinda
naastligger ten oostenPieter Scheltema


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0064v van 1 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ282‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2burgerhopman Sybrand Feikes Camsma
koper van 1/2Age de Haas executeur
huurderPyter Wijnkoop c.u.36‑00‑00 CG
naastligger ten oostenAntje
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJohannes H. de Haan
naastligger ten noordenPyter Scheltema
verkoperTrijntje Tjerks, gehuwd met te Beetgum
verkoperClaas Eedes de Boermr. huistimmerman te Beetgum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma en Age de Haas, executeur, kopen samen een huis. Ten O. Antje?, ten W. Johannes H. de Haan, ten Z. de Grote Ossenmarkt, ten N. Pieter Scheltema. Gekocht van Trijntje Tjerks x Claes Eedes de Boer, mr. huistimmerman te Beetgum.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190v van 8 dec 1754 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ750‑00‑00 CG1/2 van 2 huizen waarvan 1 met tuin
koperoud burgerkolonel Sybrand Feikes Camsma
huurderTytte Scheltes schipper38‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Feikes c.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJohannes Hyltjes de Haen schipper
naastligger ten noordenPyter Scheltema
verkopermajoor Age de Haasexecuteur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Feikes Camsma, oud-burgerkolonel koopt 1/2 huis en tuin, zz. Lanen en uitkomende op de Schritsen, waarvan hij al een 1/2 bezit. Ten O. erven Jan Wybrens Wijngaerden en Pyter Daniels, ten Z. de Schritsen, ten W. Wessel Keimpes en Teunis v.d. Ley, ten N. de Lanen. Gekocht van majoor en executeur Age de Haas voor 750 cg. (incl. het 1/2 huis dat hij koopt op de nz. Ossenmarkt.).


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0222r van 23 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ700‑00‑00 CGhuis
koperJohannes de Bruin, gehuwd metwinkelier
koperDoetje Dirks winkelier
bewonerJan van Blessum
naastligger ten oostenJan Feikes n.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJohannes Hyltjes de Haen schipper
naastligger ten noordenPytter Scheltema
verkoperkolonel Sybrand Feikes Kamsma


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0187r van 16 mei 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ850‑00‑00 CGhuis
kopervroedsman Augustinus Mockema
naastligger ten oostenFeike Jans
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westenJohannes Hyltjes
naastligger ten noordenJarig Cornelis
verkoperJanneke Schaaff, gehuwd met
verkoperMinne Klaazes Blok


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0237r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Augustinus Mockema


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0238r van 15 jun 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ230‑00‑00 CGhuis
koperAnthony de Boer, gehuwd met
koperAkke Geerts
naastligger ten oostenFeike Jans
naastligger ten westenBoekholt bode
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten noordenherberg de Hoop de Hoop
verkoper q.q.Albert Wijmers Bakker, curatorkoopman
verkoper q.q.Pierre Peaux, curatoren overkoopman
verkoperde boedel van wijlen Augustinus Mockema


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0006v van 17 mei 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthony de Boer, gehuwd met
naastligger ten westenAkke Geerts


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0004r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 15Grote Ossenmarkt NZ425‑00‑00 CGhuis
koperThijs Yedes Duninga, gehuwd met
koperHebbeltje Symons de Groot
naastligger ten oostende Lutherse Gemeente
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt
naastligger ten westende weduwe van de Haan
naastligger ten noordenherberg de Hoop de Hoop
verkoperAnthony de Boer, gehuwd met
verkoperAkke Geerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Yedes Dunninga x Hebeltje Symons de Groot koopt huis nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. de Lutherse Kerk, ten W. wd. de Haan, ten Z. de straat, ten N. de herberg 'de Hoop'. Gekocht van Anthony de Boer x Akke Geerts, voor 425 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-143 , pag. 131Grote Ossenmarkt 15Thijs Yedes Duininga


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0298r van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenThijs Yedes


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-138, pag. 172Grote Ossenmarkt 15Thijs Y Duininga2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-116Grote Ossenmarkt 15Thijs Ydes Duininga... van wijk E-075, pakhuis; eigenaar is R.M. Meintz wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-116, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-031, stalling, 1814. (GAH204); T. IJ.D. ende Heebeltje ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Grote Ossenmarkt 15 T.IJ. Duiningafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-116Grote Ossenmarkt 15Thijs Y Duininga Thijs Y Duininga koemelker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1423Grote Ossenmarkt 15wed. Thijs Yedes DuiningawinkelierscheHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 52 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-116Grote Ossenmarkt 15Hebbeltje Simons de Groot, overleden op 5 maart 183970 jr, winkelierse, overleden Ossenmarkt F 116, vrouw van Geert Roelofs van der Woude, winkelier, geen kinderen, ab intestato erfgenamen zouden zijn geweest de niet met name genoemde kinderen van haar overleden broers Ype, Hendrik, Simon en Allard Simons de Groot, enige testamentair erfgenaam is Hendrina Sybouts van Dam, winkelierse (vrouw van Anne van Straaten, werkman), legaten voor tantezeggers Imkje Simons de Groot (fl. 100,-), kinderen Hendriks de Groot (samen fl. 25,-), kinderen Allards de Groot (samen fl. 25,-) en Trijntje Ypes de Groot (roerend goed). Saldo fl. 213,36. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-116OssemarktAnne J van Straaten43 jwinkelierHarlingenm, protestant, gehuwd
F-116OssemarktHenderina van Dam41 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 3 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-116Grote Ossenmarkt 15Barber Jurjens Zwaal, overleden op 10 maart 184618 jr, geboren Terschelling 15/8/1827, overleden Lanen F 116, dochter van Jurjen Volkerts Zwaal, loods en Janke van Marle, zuster van Dedde (vrouw van Jacob Groothuis, zeeman) en minderjarige Otto, Volkert, Ermania, Elisabeth, Ane, Antje en Maria Jurjens Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-116Grote Ossenmarkt 15Anne Jans van Straten... 1851 wijk C-028, wijk H-143, supp wijk A-280; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-116; VT1839; geb 10 may 1796, ged 5 jun 1796 Grote Kerk HRL, zv Jan van Straaten en Antje Jans; A.J. v. S. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-116Grote Ossenmarkt 15Hendrina Siebouts van Dam... 1851 wijk A-248, wijk C-028, wijk H-143, supp wijk A-280; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-116; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-116Grote Ossenmarkt 15Wemeltje Rimmerts Hogenburg... H, en Aaltje (Johannes); BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-191, wijk A-254, wijk F-116, 124, 344, supp wijk C-234, supp wijk G-437; oud 53 jaar, (geslnm: Hogenburg), geb en wonende te HRL. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1423Grote Ossenmarkt F-116Jurjen F. Zwaalwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1423Gr. Ossenmarkt F-110Erven Jurjen F. Zwaalwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1423Grote Ossenmarkt 15 (F-110)Frans Heslingwoonhuis en hok


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Grote Ossenmarkt 15Frans Hesling


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 15 Franciscus Hesling sr.voormanf. 1500f. 1100


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Groote Ossenmarkt 15F. Heslingstucadoor


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 15J.M. (Johannes) Koopmans
  terug