Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 25
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Ossenmarkt 258-1228-1228-133F-121F-115


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 25
ten oostenGrote Ossenmarkt 27
ten zuidende Grote Ossenmarkt
ten westenGrote Ossenmarkt 23
ten noordende Vijversteeg


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168v van 3 apr 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]400‑00‑00 ggledige plaats
koperSymen Pyckes
naastligger ten oostenJelmer Bennema
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Ansckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJelmer Bennema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Pyckes, wydschipper, koopt een ledige plaets aan de Ossenmarkt. Ten O. de verkoper, ten W. erven Jacob Anskes. Geen grondpacht. Gekocht van Jelmer Bennema, voor 400 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183r van 9 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]270‑00‑00 ggledige plaats of huisstede
koperGerlof Iemes, gehuwd met
koperWopckien Claeses
naastligger ten oostende ledige plaats van de verkopers Symen Pyckes c.u.
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jacob Anskes
naastligger ten noordenJan Doorn
verkoperSymen Pyckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Iemes x Wopckien Claeses koopt een ledige plaets of huisstede op de nz. Grote Ossenmarkt. Ten O. de ledige plaets van verkoper, ten W. erven Jacob Anskes, ten Z. die straat, ten N. Jan Doorn(stra?). Gekocht van Symen Pyckes, voor 270 gg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 11rGrote Ossenmarkt 25Gerlef Yemes, scheepstimmerman (mr. -), absentf. 2000-00-00


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0364r van 6 sep 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]550‑00‑00 cghuis
koper door niaarRuyrd Tjeerds wijdschipper
geniaarde koperAntie Jans IJsenbeeck
toehaakeen ducaat tot een verering
naastligger ten oostenSipke Reyns gortmaker
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt[ [staat: Ossenmarkt]
naastligger ten westenGerloff Ymes
naastligger ten noordenPothontjesteeg
verkoper van 1/3Lijsbeth Symons, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirck Allertstrekschipper op Leeuwarden
verkoper van 1/3Antie Reyners, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Minne Symons
verkoper van 1/6Aeltie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/6Frans Eevertsslager
verkoper van 1/6Jancke Jans, schoonzus van
verkoper van 1/6Frans Eevertsslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Tjeerds, wijdschipper, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Antie Jans IJsenbeek, een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. Sipke Reyns, gortmaker, ten W. Gerloff Ymes, ten Z. die straat, ten N. de Pothondjessteeg. Gekocht van Lijsbet Symens x Dirck Allerts, trekschipper op Leeuwarden, voor 1/3, Antie Reiners wv Minne Symens, voor 1/3, en Aeltie- en Jancke Jans, resp. huisvrouw en schoonzuster van Frans Everts, slachter, voor 1/3, voor 550 cg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0230r van 10 mei 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ750‑00‑00 cghuis
koperAlbert Christiaens, gehuwd metmr. koekbakker
koperBrechtie Jans
huurderAlbert Christiaens 30‑00‑00 gg
naastligger ten oostende gortkokerij van Sipk Rins
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat of ossemerk]
naastligger ten westenGerlof Ymmis
naastligger ten noordenPothondjessteeg
verkoperRuird Tjeerdswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Christiaens, mr. koekebakker x Brechtje Jans koopt een huis nz. Ossenmarkt. Ten O. de gortmakerij van Sipke Reins (Kingma?), ten W. Gerlof Ymes, ten Z. die straat, ten N. de Pothondjesteeg. Gekocht van Ruurd Tjeerds, wijdschipper, voor 750 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122Grote Ossenmarkt 25huis, houthuis en werf
eigenaarClaes Gerloffs
gebruikerClaes Gerloffs
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122Grote Ossenmarkt 25huis, houthuis en werwen
eigenaarClaes Gerlofs
gebruikerClaes Gerlofs
aanslag huurwaarde13‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingaen de Boode Ruwel betaelt


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0152v van 6 dec 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 25Grote Ossenmarkt NZ [staat: Ossenmarkt]248‑00‑00 gghuis bestaande uit voorhuis, peykamer, gang of galderij, loods bakhuis en achter huurders boven en beneden kamer
koper door niaarGerrit Tjallinghs mr. gortmaker
geniaarde koperSalomon Stapertchirurgijn
huurderAnne Wessels
huurderJan Alefs c.u.
naastligger ten oostenGerrit Tiallings mr. gortmaker
naastligger ten zuidenGrote Ossenmarkt [staat: straat]
naastligger ten westenClaes Gerlofs koopman
naastligger ten noordenPothondjesteeg
verkoperAlbert Christiaansmr. koekbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Tjallings, mr. gortmaker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Salomon Stapert, mr. chirurgijn, een huis (met beschrijving) met vrij in- en uitgang etc. in een steeg ten N., nz. Ossenmarkt. Ten O. de koper, ten W. Claas Gerlofs, ten Z. die straat, ten N. de zogen. Pothondjessteeg. Gekocht van Albert Christiaens, mr. koekebakker, voor 248 gg.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerHessel Harmens dogters
aanslag huurwaarde04‑06‑08 cg
opmerking[voor de tweede keer vermeld als 8-121]
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarHarmen Wassenaer
gebruikerHarmen Wassenaer
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruikerJurre Hendriks
aanslag huurwaarde04‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruiker
opmerkingledig


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarClaes Gerlofs
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingledig


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-122Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerryt Tjallings
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingledig


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-133Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarGerryt Tjallings erven
gebruikerJacob Sipkes wed.
huurwaarde33‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑12‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-133Grote Ossenmarkt 25huis
eigenaarSytske Vlasblom
gebruikerJoerd Wokpes
huurwaarde52‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-133 , pag. 172Grote Ossenmarkt 25T. van Benthem 2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Tjalling Poppes Schaafsma... Kerk HRL 1806, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1833 1834 huwelijken, ovl 1856, ovl 1871; gebruiker van wijk F-121, timmerman; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); T.P.S., Timmerknecht, wonende te HRL in 1815, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Tjerk van Benthem... v. B. eigenaar en gebruiker van wijk C-157; medegebruiker is C. Schaafsma, 1814.(GAH204); rnid. van wijk F-121, gebruiker is Tjalling P. Schaafsma, timmerman, 1814 (GAH204); rnid. van wijk F-232, pakhuis; gebruiker is ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-121Grote Ossenmarkt 25wed T van BenthemTjalling P Schaafsmatimmerman


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 23 sep 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
F-121Grote Ossenmarkt 25Huizinge aan de Ossemarkt, eigenaar nicolaas, klok. Finaal verkocht op 28 sep 1831 in het Heeren-logement door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1409Grote Ossenmarkt 25 Nicolaas Klok kleermakerHarlingenhuis en erf (72 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Jelte Eiberts de Wilde... 1858, huw 1861, ovl 1871, bev.reg. HRL 1860-80; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk F-121; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-121Grote Ossenmarkt 25Wijpkjen Martens van der Mey... HRL; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-303; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-121; VT1839; geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL, dv Marten Jans van der mei en IJfke Douwes ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-121OssemarktJelte Eyberts de Wilde28 jkuiperHarlingenm, protestant, gehuwd
F-121OssemarktWiepkje van der Mey41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-121OssemarktAlbert Kuipers13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktTjietske Kuipers16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktYefke Kuipers15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktFrauwkje Kuipers10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktJohanna Kuipers8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-121OssemarktMayke de Wilde4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 615 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Trijntje Hanzes Lijn, overleden op 25 januari 18464 mnd (geboren 31/10/1845), overleden Ossenmarkt F 121, dochter van Hans Willem Lijn, winkelier & Geertruida Willems Jager, zuster van minderjarige Willem, Rinske en Hielke Hanzes Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 621 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Trijntje Hanzes Lijn, overleden op 10 april 18472 mnd (geboren 12/2/1847), overleden Ossenmarkt F 121, dochter van Hans-Willem Willems Lijn, koopman en Geertruida Willems Jager, zuster van minderjarige Willem, Rinske en Hielke Hanzes Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 947 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Hans Lijn, overleden op 1 maart 1848levenloze zoon van Hans-Willem Willems Lijn, koopman/winkelier (F 121) en Geertruida Willems Jager, broer van minderjarige Willem, Rinske en Hielke Hanses Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2719 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-121Grote Ossenmarkt 25Sjouwkje Hanses Lijn, overleden op 7 augustus 1852dochter van Hans-Willem Willems Lijn, koopman (Ossenmarkt F 121) en Geertruida Willems Jager, zuster van minderjarige Willem, Rinske, Hielke en Geertruida Hanses Lijn. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1409Grote Ossenmarkt F-122Jouke Rees woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3055Gr. Ossenmarkt F-115 Harm Kok Houwink woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4740Grote Ossenmarkt 25 (F-115)Harm Kok Houwink (te Amsterdam)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 25 Hendrik Huesebootwerkerf. 700f. 500


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 25G. (Gerben) Bijlsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 25beeldbepalend pand9 van 10  terug