Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 215-046 5-041 E-248E-247


Naastliggers vanHeiligeweg 21
ten oostende Heiligeweg
ten zuidende Grote Kerkstraat
ten westenHeiligeweg 23
ten noordenHeiligeweg 23


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 21naamloze steeg ten noorden


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0014v van 14 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0225v van 8 apr 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAgge Heris


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0388v van 15 feb 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAgge Heeris


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0050r van 19 jan 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfmarkt WZ]372‑07‑00 GGhuis
koperoud burgervaandrig Sibrandt Hessels, gehuwd methet Vergulde Paard
koperBarbara Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van Bastiaen Pouwels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg in eigendom
verkoperHarmen Gerrits, gehuwd met
verkoperAeltie Baltus


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0143v van 27 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfmarkt WZ]746‑00‑00 GGhuis waar het Vergulde Paert uithangt, met het vrije eigendom van de steeg ten noorden
koperPytter Jacobs, gehuwd methet Vergulde Paard
koperTrijntie Gatses
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
toehaak1-00-00 GG voor de armen
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfmarkt]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouwels
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenTierck Hansen
verkoperSybrant Hessels, gehuwd metsteenbakker
verkoperBerber Jacobs


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0091v van 2 sep 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPyter Jacobs


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0100r van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1671 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 211 folio 8r van 22 mrt 1671 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 21
aangeverPytter Jacobs, weduwnaar (1) vanmr. timmerman
wijlen Trijntie Gatses
Symen Jansen, geauthoriseerde curatordekenkramer
Pytter Gatses te Schalsum, geauthoriseerde curatoren over
de drie nagelaten kinderen uit (1)
aangeverPytter Jacobs, gehuwd (2) metmr. timmerman
Aecht Pytters
inleiding bij de boedelinventarisatie[0008r] Inventarisatie ende beschrijvinge zampt warderinge gedaen ten overstane van de praesiderende burgemeesteren Henricus Caesarius ende Gosse Joannis Adema als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten huyse van Pytter Jacobs mr. timmerman ende burger binnen deser stede, zich ad 2a vota begeven hebbende met Aecht Pytters van alle de goederen uit- en inschulden bij hem met sijn overledene huisvrouwe Trijntie Gatses in leven en na haer doodt met sijne kinderen bij de selve echtelijck geprocreert, gepossideert ofte beseten geweest, alles ten versoecke van Symen Jansen dekencramer, en burger alhier, ende Pytter Gatses tot Schalsum wonende als geauthoriseerde curatoren ad hunc actum over de drie nagelatene kinderen van voornoemde Trijntie Gatses in dier qualiteit als requiranten, ende vervolgens versoeckende uitwijsinge, staet ende liquidatie van den voornoemde kinderen moederen goederen op en tegens den voornoemden haren vader die als requireerde den behoorlijcken boelede aen welgedachte commissaris handen na vereisch heeft gepraesteert, zijnde de warderinge der huisgeraden ende inboelen den vader en sijn tegenwoordige huisvrouwe door Diucke Clases en Diucke Douwes geswooren wardeersters gedaen en toegetauxeert en is vervolgens geprocedeert soo volcht actum den 22 marty 1671.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 169r van 5 jan 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 21
overledenePytter Jacobs, weduwnaar (1) vanmr. huistimmerman
N. N.
Yde Pytters voorkind uit (1)
Fedde Tjeerdts, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overkoopman
Jacob Pytters voorkind uit (1)
Symen Jansen, geauthoriseerde curator overdekenkramer
Jan Pytters voorkind uit (1)
overledenePytter Jacobs, gehuwd (2) metmr. huistimmerman
aangeverAecht Pytters
inleiding bij de boedelinventarisatie[0169r] Ontzegelinge van slotten, vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Jacobus Goslingh en Jan Symens, als commissarissen geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Pytter Jacobs in leven burger ende mr. huystimmerman alhier, van alle sodanige goederen uyt- ende inschulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Yde Pytters voor hem selve, Fedde Tjeerdts burger ende coopman binnen deser stede als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Jacob Pytters, ende Symen Jansen dekencramer als geauthoriseerde curator over Jan Pytters, allen voorkinderen van Pytter Jacobs bovengenoemt, in dier qualiteit requiranten, ende Aecht Pytters, naegelatene weduwe van de overledene bovengedacht, in dier qualiteit requireerde, naedat de requireerde een solemnele eede heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Bijlaen om alles des selve sterfhuys' goederen trouwelyck te zullen [0169v] aengeven en is tot de beschrievinge geprocedeert in manieren als volght. Actum den 5e Januarii 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0225r van 5 nov 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYede Pieters timmerman


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0034r van 24 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYede Pieters timmerman


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-046Heiligeweg 21huis
eigenaarYde Pieters
gebruikerYde Pieters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0285v van 17 jan 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYde Pieters mr. huistimmerman


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-046Heiligeweg 21huis
eigenaarYde Pieters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-046Heiligeweg 21huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerYde Pyters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑08 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0065v van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]749‑00‑00 CG2/3 huis en timmerhuis daarachter
koperDoecke Symons, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Clases
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
toehaakvier zilveren lepels
bewonerwijlen Yde Pieters
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenhuis bewoond door Grietie Wouters
naastligger ten westenBeresteeg
naastligger ten noordenHaye Pyters
verkoper van 1/3Trijntie Yedes, gehuwd met
verkoper van 1/3Thijs Hendriks, enscheepstimmerman
verkoper van 1/3Janneke Yedes, gehuwd met
verkoper van 1/3Jacob Joukesscheepstimmerman
erflaterwijlen Yde Pietershuistimmerman


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0066v van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ bij de Kerkbrug295‑14‑00 GGhuis
koper door niaarHaye Pieters mr. blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
geniaarde koperTjeerd Pyters, gehuwd metmr. sleefmaker
geniaarde koperAntie Wijnands
huurderBartel Jacobs c.u.
naastligger ten oostenHaye Pytters blauwverver
naastligger ten zuidenHeiligeweg
naastligger ten westenDoeckle Wybes
naastligger ten noordenPhilippus Bos
verkoperoud burgervaandrig Arjen Arjens Altenamr. pannenbakker
verkoperJacob Poptamr. chirurgijn te Pingjum


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0003r van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven]374‑10‑00 CG1/3 huis met timmerhuis
koperDoeke Symons, gehuwd metmr. bakker
koperAntie Clases
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenGrytie Wouters
naastligger ten westenBerensteeg
naastligger ten noordenHaye Pieters
verkoperSybe Oepkes, weduwnaar vanzeevarend persoon
verkoperwijlen Antie Yedes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-046Heiligeweg 21huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerYde Pyters
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0257r van 9 sep 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoeke Symons


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-046 Heiligeweg 21Doeke Symons, bestaande uit 4 personen12‑00‑00 cg0


1744 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0050v van 6 dec 1744 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDoeke Symons


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-046Heiligeweg 21huis
eigenaarDoeke Symons
gebruikerDoeke Symons cum soc.
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0033v van 3 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven WZ]500‑00‑00 GGhuis met plaats en loodske
koperTjepke Gratama koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderRobertius Susman c.u.
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenRinse Tjepkes
naastligger ten westenBeerestraat
naastligger ten noordenAntje Hayes
verkoperde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Doeke Symons, gehuwd met
verkoperAntje Claases


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0132v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]513‑07‑00 GGhuis
koperRein Gerbranda, gehuwd met
koperAntie Keimpes Veerdijk
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderB. Cohen c.s.
huurder achterkamerYde Tjeerds*
naastligger ten oostenLykle Blomberg
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westenSteffen Christoffels
naastligger ten noordenBeresteeg
verkoperTjepke Gratamakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRein Gerbranda x Antie Keimpes Veerdijk koopt huis bij de Kerkbrug. Ten O. Lykle Blomberg, ten Z. het diept, ten W. Steffen Christoffels, ten N. de Beeresteeg. Gekocht van Tjepke Gratama.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0074v van 25 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAntje Keimpes Veerdijk c.m.


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0148v van 14 jan 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Turfhaven bij de Kerkbrug]900‑00‑00 CGhuis
koperYede Tjeerds, gehuwd metkoopman
koperTjepkje Sjoerds
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurderB. Cohen c.s.koopman
huurder achterkamerYde Tjeerds
naastligger ten oosten [staat: westen]Cornelis Harings
naastligger ten zuidenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten westen [staat: oosten]Steffen Christoffels
naastligger ten noordenBeeresteeg
verkoperRein Gerbranda, gehuwd met
verkoperAntje Keimpes Veerdijk


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0179r van 9 dec 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYede Tjeerds


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0245v van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIede Tjeerds


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0112r van 22 feb 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 23achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenYede Tjeerds c.u.


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0248r van 16 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 21Heiligeweg NZ [staat: Kerkbrug WZ op de Turfhaven]275‑21‑00 GGhuis
koperHeere Wybrens mr. metselaar
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
huurder benedenBenjamin Cohen 50‑00‑00 CG
huurder bovenWillem Weszeling 0‑07‑00 CG
huurder achterkamer als kaaspakhuisYede Tjeerds
naastligger ten oostenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenRoelof van Dijk
naastligger ten westenBeeresteeg
naastligger ten noordenCornelis Harings
verkoper q.q.Jacob P. Nijeboer, geauthoriseerde redderkoopman
verkoper q.q.Minne Vink, geauthoriseerde redders vankoopman
verkoperde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds, weduwe van
verkoperwijlen Yede Tjeerdskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metselaar koopt huis wz. van de Kerkbrug, op de Turfhaven. Ten O. die straat, ten W. de Beeresteeg, ten Z. Roelof van Dijk, ten N. Cornelis Harings. Gekocht van de redders van de boedel van Tjepkje Sjoerds wv Yede Tjeerds.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0220v van 14 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWybren Heeres


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0307r van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 23, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen Heere Wybrens


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0197v van 10 nov 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Heere Wybrens


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0255v van 12 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Heere Wybrens


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-041, pag. 106Heiligeweg 21Jetske Heeres3‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0141r van 10 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRoelof van Dijk


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 187 van 24 mei 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-248Heiligeweg 21koopaktefl. 100huis E-248
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperSamuel Salomon de Jong


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Albert Slooyerovl voor 1815; wed. A.S. gebruiker wijk E-248; medegebruikers Nathan E. Cohen wed, winkelier, Pieter Bos, sjouwer, Pieter Jans wed., gealimenteerd; eigenaar is Samuel S. de Jong, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Nathan Eliasar Cohen... van wijk E-244; eigenaar is Samuel S. de Jong, -pakhuis, 1814. (GAH204); wed. N.E.C. gebruiker van wijk E-248, winkelier; medegebruiker Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, en Pieter Jans wed. ; eigenaar is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Pieter Bosgebruiker van wijk E-248, sjouwer; medegebruikers Nathan E. Cohen wed., winkelier, Albert Slooyer wed., en Pieter Jans wed., gealimenteert; eigenaar is Samuel S. d Jong, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Pieter Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-248, gealimenteerd, medegebruikers zijn Nathan E. Cohen wed., winkelier, Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, eigenaar is Samuel S. de Jong, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Samuel Salomons de Jong... eigenaar van wijk E-244, pakhuis, medegebruiker Nathan E. Cohen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-248, gebruikers van wijk E-248, Nathan E. Cohen, winkelier, Albert Slooyer wed., Pieter Bos, sjouwer, Pieter ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-248Heiligeweg 21Samuel S de Jong Nathan E Cohen wedwinkelier
E-248Heiligeweg 21Samuel S de Jong Albert Hooyer wed
E-248Heiligeweg 21Samuel S de Jong Pieter Bos sjouwer
E-248Heiligeweg 21Samuel S de Jong Pieter Jans wedgealimenteerd


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 70 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-248Heiligeweg 21Sybren Daniels van der Pol, overleden op 7 oktober 18211 1/2 jr, zoon van Daniel Jans van der Pol, timmerman (Turfhaven E 248) en Janna Sybrens Wykel, broer van minderjarige Aafke, Jan en Imkje Daniels van der Pol. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 10 van 16 jan 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-248Heiligeweg 21koopaktefl. 100huis E-248
 
verkoperSamuel Salomon de Jong
koperGosse Douwes Minnema
koperJantje Dirks de Wit


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 994Heiligeweg 21Gosse Douwes MinnematimmermanHarlingenhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Gepke Durks de Wit... HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1847; oud 58 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk E-248; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-248Heiligeweg 21Harke Hogerhuisoud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammer, wijk E-248; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
E-248Heiligeweg 21H Hogerhuis stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-248TurfhavenHarke Hogerhuis62 jwolkammerHarlingenm, protestant, gehuwd
E-248TurfhavenGepke D de Wit58 jAlmenumv, protestant, gehuwd
E-248TurfhavenKlaaske Hogerhuis21 jAlmenumv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 309 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-248Heiligeweg 21Harke Paulus Hogerhuis, overleden op 24 februari 184365 jr (geboren 29/4/1777), wolkammer, overleden Turfhaven E 298 (moet zijn:248), man van Gepke Durks de Wit, winkeliersche, vader van Klaaske Harkes Hogerhuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 332 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-248Heiligeweg 21Trijntje Bonnes IJlstra, overleden op 22 oktober 184423 jr, geboren Almenum, naaister, overleden Turfhaven E 248, ongehuwd, zuster van Gosse Bonnes IJlstra, beurtschippersknecht. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 997 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-248Heiligeweg 21Gepke Dirks de Wit, overleden op 13 december 184766 jr, geboren Almenum 16/2/1781, overleden Turfhaven E 248, weduwe, grootmoeder van minderjarige Bonne Gosses Ylstra (voogd is van der Gosse Bonnes Ylstra, schippersknecht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1852 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7021 aktenr. 2609 (filmnr. 120/121)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-248Heiligeweg 21Catharina Maria Spandou, overleden op 31 juli 1852geboren Den-Haag 16/7/1852, overleden aldaar, dochter van Geertje Spandou (Kleine Kerkstraat E 248). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 994Turfhaven E-248Harke P. Hoogerhuiswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 994Gedempte Turfhaven E-247Rein Wijnaldawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 994Heiligeweg 21 (E-247)Laas Wijnalda (Rzn.)woonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Heiligeweg 21L. Wijnaldajongens: 1, meisjes: 0
vrouwen: 0
mineraalwaterfabriek


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 21 Laas Wijnaldaslijterf. 1400f. 1100


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 21L. Wijnaldawijnhandelaar


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Heiligeweg 21, HarlingenHeiligeweg 21G. Bouritiusgoedkoope electrische handelsdrukkerij


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 21beeldbepalend pand5 van 10


2006 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Heiligeweg 21Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 2006
  terug