Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 225-1195-1195-146G-045G-043


Naastliggers vanHeiligeweg 22
ten oostenHeiligeweg 24
ten zuidende Tiepelsteeg
ten westenHeiligeweg 20
ten noordende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 24
ten noordende Tiepelsteeg
ten noordenHeiligeweg 20
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 22naamloze doorlopende steeg ten oosten


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0267v van 16 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven zuid van de Kerkbrug]425‑00‑00 gghuis
koperEpe Lieues, gehuwd met
koperBauck Gherbens
naastligger ten oostenReyner Claessen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJentie Johannes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHoyte Gauckes, gehuwd met te Stavoren
verkoperTysck Annes te Stavoren
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEpe Lieues x Bauck Gherbens kopen een huis op de Turfhaven, ten zuiden van de Kerkbrug. Ten O. Reyner Claessen, ten W. Jentie Johannes. Geen grondpacht. Gekocht van Hoyte Gauckes x Tijsck Annes te Stavoren voor 425 gg.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0040r van 12 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven ten zuiden van de Kerkbrug]huis met ledige plaats
aanhandelaarCornelis Hilbrandts, gehuwd met
aanhandelaarNeeltie Cornelis
naastligger ten oostenReyner Claessen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJemke Johannes
naastligger ten noordenN. N.
verwandelaarEepe Lieuwes, gehuwd met
verwandelaarBauck Gerbrens
tekst in de margeGeproclameert bij mij H.Laeszn. over den kercke alhier 1e den 12en may, 2e den 26en may, 3e den 2en juny 1616.
tekst in de margeGeproclameert over 't gerechte alhier 1e den 11en may, 2e den 1en juny 1616, 3e den 29 may 1619[!].
tekst in de margeToegewesen den 29 may 1619[!] opte proclamanten.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Hilbrants x Neeltie Cornelis wandelkopen een huis en ledige plaats op de Turffhaven ten zuiden van de Kerkbrugge. Aangewandeld van Eepe Lieuwes x Bauck Gerbrens


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0260v van 20 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg [staat: ZZ van de kerkbrug]397‑14‑00 gghuis
koperYske Taeckes, gehuwd met
koperAbtie Tyercks
naastligger ten oostenReiner Claesen
naastligger ten zuiden
naastligger ten westende proclamanten Yske Taeckes c.u.
naastligger ten noorden
verkoperCornelis Hilbrants, gehuwd met
verkoperNeeltie Cornelis


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0344v van 8 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: oude turfhaven ZZ]huis met plaats
koperHessel Bottes, gehuwd met
koperTrijn Hettes
naastligger ten noordoostenReiner Claesen
naastligger ten zuidoosten
naastligger ten zuidwestende verkoper Yscke Taeckes c.u.
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperYscke Taeckes, gehuwd met
verkoperAntie Tyercks


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0176v van 22 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: oude turfhaven]392‑00‑00 gghuis en plaatsje
koperOtte Doeckes, gehuwd met
koperWelmoed Siucks
naastligger ten noordoostensteeg, vrije
naastligger ten noordoostende erfgenamen van wijlen Reyner Clasen
naastligger ten zuidwestenSicke Scheltes
verkoperHessel Bottes, gehuwd met
verkoperEelck Gerbens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOtte Doeckes x Welmoed Siouckes kopen een huis met een vrije steeg ten noordoosten en de plaats daarachter gelegen, zz. Oude Turffhaven. Ten NO erven Reyner Clasen, ten ZW Sicke Scheltes. Gekocht van Hessel Bottes x Eelck Gerbens voor 392 gg.


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0005v van 6 mrt 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: oude Turfhaven]292‑07‑00 gghuis, loods en achterplaats
koperCornelis Jeltes, gehuwd metkleermaker
koperAntie Jelles
naastliggerJan Alberts
naastligger ten noordoostensteeg, vrije
naastligger ten noordoostende erfgenamen van wijlen Reyner Claeses
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten zuidwestenSicke Scheltis
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperOtto Doeckes, gehuwd met
verkoperWelmoed Siuckes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0014v van 15 mei 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Turfhaven ZZ300‑00‑00 gghuis, loods en achterplaats
koperJilt Foeckes c.u.
huurderSioerd Claessen c.u.
naastliggerJan Albarts
naastligger ten noordoostensteeg
naastligger ten noordoostenPiter Cargman
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidwestenLambart Gijsbarts kuiper
naastligger ten westenN. N.
verkoperCornelis Jeltes c.u.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0127v van 11 apr 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Oude Turfhaven ten zuiden van het diept]600‑00‑00 cghuis, loods en plaatsje
koperSeerp Lammerts mr. kuiper
naastligger ten zuidwestende weduwe van wijlen Lammert Gijsberts
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Lammert Gijsberts
naastligger ten zuidenJan Alberts
naastligger ten noordoostenImck, weduwe van
naastligger ten noordoostenwijlen Pytter Reyners
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [niet vermeld]
naastliggersteeg
verkoperLijsbeth Gerryts, weduwe van
verkoperwijlen Jilt Foeckes


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0094r van 17 mrt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ hoek Tiepelsteeg [staat: Turfhaven hoek Peterseliesteeg]300‑00‑00 gghuis
koperPier Janties c.u.brouwer
naastligger ten oostenHendrick Jans stuurman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTiepelsteeg [staat: de ingang van de Peterseliesteeg]
naastligger ten westenHendrick Hendricx smid
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperSicke Scheltes c.u.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0198r van 14 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Oude Turfhaven]606‑16‑00 gghuis
koperJan Sioerds c.u.scheepstimmerman
naastliggerhet huis van wijlen Jan Alberts
naastligger ten noordoostenImpck, weduwe van
naastligger ten noordoostenwijlen Pytter Reiners
naastligger ten zuidwesten*vrije steeg
naastligger ten zuidwestenCornelis Ghijsberts
naastligger ten zuidoostenN. N.
naastligger ten noordwestenHeiligeweg [staat: Oude Turfhaven]
verkoperSeerp Lammerts Swerms


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0264v van 22 apr 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven NZ]537‑14‑00 gghuis
koperJohannes Jacobs Gaarman mr. glasmaker
naastligger ten oostenJan Sioerdts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenOtto Jetses
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Heiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperSaske Thijssen, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperWybren Fransenbleker te Leeuwarden


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0033r van 13 nov 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: op de oude Turfhaven tussen de Kerk- en de twee bruggen]360‑00‑00 cghuis
koperAnne Hayes, gehuwd met
koperAeffke Heres
naastligger ten oostenJelle Jetses timmerman
naastligger ten zuidenJelle Jetses
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en Turfhaven]
naastligger ten noordenJan Jurjens wever
verkoperAndries Tjerx, gehuwd metmr. huistimmerman
verkoperJetske Jans


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-119Heiligeweg 22huis
eigenaarAnne Haies wed.
gebruikerAnne Haies wed.
opmerkingpauper


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0297r van 18 apr 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]120‑00‑00 cgkamer
koperBotte Jacobs, gehuwd met
koperSijke Keimpes
naastligger ten oostenJochem Jelles
naastligger ten zuidenBotte Jacobs, gehuwd met
naastligger ten zuidenSijke Keimpes
naastligger ten westenAeltie Heeres, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Anne Haies
naastligger ten noordenAeltie Heeres, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Anne Haies
verkoperAeltie Heeres, weduwe van
verkoperwijlen Anne Haies


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-119Heiligeweg 22huis
eigenaarAnne Haies wed.
gebruikerAnne Haies wed.
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0159v van 14 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven tussen Kerkbrug en de twee bruggen]310‑00‑00 cghuis
koperBotte Jacobs, gehuwd met
koperSijke Keimpes
naastligger ten oostenBotte Jacobs, gehuwd met
naastligger ten oostenSijke Keimpes
naastligger ten zuidenBotte Jacobs, gehuwd met
naastligger ten zuidenSijke Keimpes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJan Jurjens wever
verkoperAefke Heeres, weduwe van
verkoperwijlen Anne Hayes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-119Heiligeweg 22huis
eigenaarBotte Jacobs
gebruikerwed. Willem Trompetter
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-119Heiligeweg 22huis
eigenaarBotte Jacobs erven
gebruikerJeltie Joris
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-119Heiligeweg 22huis
eigenaarBotte Jacobs erv.
gebruikerJacob Cornelis
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0229v van 1 sep 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Oude Turfhaven]425‑00‑00 gghuis
koperGerrit Geerts, gehuwd metscheepstimmerman
koperDina Alberts
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier
naastligger ten zuiden[geniaarde koper] Keympe Reydsma c.u.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordeneigen steeg die bebouwd mag worden
naastligger ten noordenJacob Willems c.u.
verkoperArjen Bottes Leystraoud mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Geerts, scheepstimmerman x Dina Alberts [de Roo] kopen een huis op de oude Turfhaven, door de kopers bewoond. Geen grondpacht. Ten N. een steeg die bebouwd mag worden. Ten O. vroedsman Jan Olivier, ten Z. Keympe Reydsma, ten W. de straat en diept, ten N. Jacob Willems c.u. Gekocht van Claas Leystra, mede-vroedschap en koopman, voor hemzelf en voor Jacobus Eelcoma, s. th. studiosus te Franeker wegens zijn moeder Jetske Jarichs wv Gerrit Eelcoma, boedelhouderse van zijn wl. vader en haar eigen goederen, hypothecaire crediteuren van Arjen Bottes, voormaals mr. bakker, en als diens gelastigde, voor 425 gg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0030v van 17 dec 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]750‑00‑00 cghuis
koperAge Dirks Agema, gehuwd metmr. steenhouwer en doodgraver
koperNeeltje Jelles
naastligger ten oostenvroedsman Jan Olivier
naastligger ten zuiden[geniaarde koper] Keimpe Hoytes Reidsma
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenHauk Hilles
verkoperGerryt Geerts, gehuwd metscheepstimmerman
verkoperDina Alberts de Roo
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAge Dirks Agema, mr. steenhouwer en doodgraver x Neeltje Jelles kopen een huis op de Turfhaven, bewoond door de verkopers. Geen grondpacht. Ten O. vroedsman Jan Olivier, ten Z. Keimpe Hoites Reidsma, ten W. de straat, ten N. Hauk Gilles. Ten N. ook een steeg die bebouwd mag worden. Gekocht van Gerryt Geerts, mr. scheepstimmerman x Dina Alberts de Roo, voor 750 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-119Heiligeweg 22huis
eigenaarGerryt Geerts
gebruikerGerryt Geerts
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-119Heiligeweg 22huis
eigenaarGerryt Geerts
gebruikerGerryt Geerts
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-146Heiligeweg 22huis
eigenaarAgema wed.
gebruikerSake Jochems
huurwaarde45‑00‑00 cg
af: lasten02‑13‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑14‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0051r van 27 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 22Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]551‑00‑00 gghuis
koperAlbert Doedes mr. scheepstimmerman
huurderSake Joghems c.u.45‑00‑00 cg
naastligger ten oostenFolkje Feddes
naastligger ten zuidenJildren Ruurds
naastligger ten zuidenHidde Ruurds
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Hibbe Jacobs
verkoperNeeltje Jelles, weduwe van
verkoperwijlen Age Agemamr. steenhouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Doedes, mr. scheepstimmerman koopt een huis op de Turfhaven, verhuurd aan Sake Joghems voor 45 cg. Geen grondpacht. Ten O. Folkje Feddes, ten Z. Jildren en Hidde Ruurds, ten W. de Turfhaven, ten N. wd. Hibbe Jacobs. Ten N. ook een eigen steeg die bebouwd mag worden. Gekocht van Neeltje Jelles wv mr. steenhouwer Age Agema, voor 551 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-146Heiligeweg 22huis
eigenaarAlb. Doedes
gebruikerAlb. Doedes
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 52001 (notaris Willem S. Houtsma) repertoire nr. 32 van 22 feb 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-045Heiligeweg 22huurcontracthuis G-045
 
verhuurderJan van der Veen
huurderH. Hoeve


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-146 , pag. 117Heiligeweg 22Jan van der Veen n.ux.1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-045Heiligeweg 22Jan Lammerts van der Veen... (GAH204); eigenaar van wijk D-085; gebruiker Foppe K. Torenbeek, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-045; gebruiker Taeke vd Vorm, kaarsemakersknegt, 1814. (GAH240); id. van wijk G-144; gebruiker Claas D. vd ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-045Heiligeweg 22Jan van der VeenTaeke van der Vormkaarsmakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1611Heiligeweg 22 Jan Veen winkelierHarlingenhuis en erf (137 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-045Heiligeweg 22Lijske Abels van der Hout... Poppes vdH, en Geertje Simons Jager; BS huw 1832, ovl 1836, huw 1840, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-045; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-045HeilgewegSjoerd de Boer47 jmetzelaarHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1611Heiligeweg 22 Sjoerd de BoerHarlingenaanmerkelijk verbeterd en verfraaid


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1611Heilige weg G-045Sijtze P. Boer woonhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-045Heiligeweg 22Sjoerd de Boer... HRL, huw.get. bij J.A. Koopmans en J.J. de Boer, broeder bruid 1820 metzelaar in 1851, N.H., ovl wijk G-045, zv Johannes Sjoerds de B., en Trijntje Dirks; BS huw 1820, huw 1840, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1611Gedempte Heiligeweg G-043 Geert H. Pot woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1611Heiligeweg 22 (G-043)Hendrik Kierswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Heiligeweg 22 Dirk Willem Scheepstrawinkelier & venterf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 22D. Scheepstrawinkelier


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 22S. (Sipke) Bos


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 22rijksmonument 20400  terug