Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.





De omgeving van Heiligeweg 52
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 523-2043-2043-221G-032G-029


Naastliggers vanHeiligeweg 52
ten zuidenHeiligeweg 50
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 54


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 52naamloze steeg ten zuiden


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0256v van 29 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 52Heiligeweg [staat: Turfhaven]500‑00‑00 gghuis en schuur
koperBernt Annes, gehuwd met
koperAntke Cornelis
protesteert vanwege een vorderingJan Claesen te Midlum
protesteert vanwege een obligatieWijnert Poppes, voormomber over te Arum
protesteert vanwege een obligatiede nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Poppes, gehuwd met
protesteert vanwege een obligatiewijlen Anne Wouters
protesteert vanwege een vorderingJan Jarichs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Jansen
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Willems Glaes
eerdere eigenaarIsbrant Jansen
verkoperSymon Willems, gehuwd met te Grou
verkoperAegt Claesen te Grou
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Annes x Antke Cornelis kopen huis op de Turffhaven. Ten Z. Pieter Jans, ten N. Dirck Willems. Eerder gekocht van Isbrant Jans. Nu gekocht van Symon Willems.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0082v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 52Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis, kamer en plaats erachter en een halve steeg ten zuiden
koperAucke Jansen Backer, gehuwd met
koperIdtie Joannis
naastligger ten oostende oude kamer van Joris Symons
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenDirck Meinerts
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pytter Walings
verkoperAttie Aukes, weduwe van
verkoperwijlen Pytter Douwes, en als voogd van hun dochter
verkoperAntie Pytters


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-204Heiligeweg 52huis
eigenaarAucke Backer
gebruikerAucke Backer
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-204Heiligeweg 52huis
eigenaarAucke Jansen Backer
gebruikerAucke Jansen Backer
aanslag huurwaarde08‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1723


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-204Heiligeweg 52huis
eigenaarwed. Auke Backer
gebruikerwed. Auke Backer
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-204Heiligeweg 52huis
eigenaarAuke Bakker wed.
gebruikerAuke Bakker wed.
aanslag huurwaarde07‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-204Heiligeweg 52huis
eigenaarDoede Bakker
gebruikerJan Schoonebeecq
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-204, fol. 55rHeiligeweg 52Jan Schoonebeecq cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindchirurgijn, mr.25:0:00 cg4:3:00 cgbestaet reedelijk


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-204Heiligeweg 52huis
eigenaarDoede Bakker
gebruikerJan Schonebeek
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-204Heiligeweg 52huis
eigenaarDoede Backer
gebruikerJan Schonebeek
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-221Heiligeweg 52huis
eigenaarDoede Bakker
gebruikerhopman Schonebeek
huurwaarde52‑00‑00 cg
af: lasten04‑16‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑11‑10 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0025v van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 52Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]545‑00‑00 gghuis en tuin
koperPhilip Oolgard hovenier
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
huurderJ. Schoonebeek mr. chirurgijn52‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJacob Hibma koopman
naastligger ten oostenM. Vink
naastligger ten zuidenHaaye Jacobs c.u.
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Hibma
naastligger ten noordenM. Vink
verkoper van 1/2Jan van der Hout, erfgenaam van te Dokkum
erflaterwijlen Doede Seerps Backer
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoper van 1/2Jan Aukes Backer, erfgenaam van zijn moeder
erflaterwijlen Berber Jans Backer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilip Oolgaard, hovenier, koopt een huis en tuin c.a. oz. Turfhaven, verhuurd aan J. Schoonebeek, mr. chirurgijn. Ten O. en N. Jacob Hibma, koopman, en Menno Vink, ten W. de straat, ten Z. Haaye Jacobs. Gekocht van Jan v.d. Hout te Dok kum, als erfgenaam van wl. mijn oud-oom Doede Seerps Backer, voor 1/2, en Pieter Huidekoper als gelastigde van Jan Aukes Backer, volgens procuratie te A`dam bij notaris Leendert van Rhijn, Dirk Blok en Lourens Louis, dd. 13 jun 1785, welke Jan Aukes Backer fidei commissaire erf genaam is van zijn moey Berber Jans Backer, als wd. Doede Seerps Backer, voor 1/2, samen voor 545 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-221Heiligeweg 52huis
eigenaarPh. Oolgaard
gebruikerPh. Oolgaard
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0110v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 52Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]975‑00‑00 cghuis
koperTrijntje Jans de Groot bejaarde vrijster
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
naastligger ten oostende heer Fontein
naastligger ten zuidenHaye Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordendr. W. Hanekuik
verkoperBonefacius Ohlgardhovenier


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0191v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 52Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven] wijk G-0321087‑00‑00 cghuis en tuin
koperWybrandus Christiaans, gehuwd metschipper
koperHylkje Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑16‑00 cg
huurderwijlen Trijntje J. de Groot
naastligger ten oostenD. Fontein
naastligger ten zuidenHaye Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordendr. W. J. Hanekuik
verkoperPieter Barends Embdenaarcommies


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-221 , pag. 72Heiligeweg 52Wybren Christiaans 4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-032Heiligeweg 52Wiebren C. de Vrieseigenaar van wijk A-234; gebruiker Dirk Michiels Smit, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-032, varensgesel, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-032Heiligeweg 52Wiebren C de VriesWiebren C de Vriesvarensgesel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 962Heiligeweg 52wed. Wybe Hanekuyk en mede eig.Harlingenpakhuis en erf (240 m²)


1842 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51020 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 130 van 27 mei 1842
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-032Heiligeweg 52koopaktefl. 175huis G-032
 
verkoperBouwe Simons van Hoek
koperSybrandus Tjallingii


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-032Heiligeweg 52Grietje Bangma... Pieter Miedema, DG, dv Meindert B., en Elisabeth ... ; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81; oud 29 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-032Heiligeweg 52Jetske Hendriks Leensma... Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-232, wijk G-032, 151, wijk H-057; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, tonster, wijk E-194; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-032Heiligeweg 52Klaaske de Vriesgeb 1810 HRL, huwt met Gatze de Groot, (gk), N.H., A 13 mrt 1852 Witmarsum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-032, wijk H-070


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-032Heiligeweg 52Pieter Miedemageb 17 jan 1807 Bozum, ovl 31 okt 1866 HRL, huwt met Grietje Bangma, werkman in 1851, DG, ovl wijk G-083, zv Jelte M, en Tjitske Bonnema; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-054, wijk G-032, 69, 74, 81


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2231Turfhaven G-032Petrus Hamstra pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3415Gedempte Turfhaven G-029 Rienkje Kruizinga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5114Heiligeweg 52 (G-029)Hette Hettemawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 52IJ.C. Bolmanstoffeerder
Heiligeweg 52mej. J.J. Kortonderwijzeres meisjesvakschool


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 52H. (Hans) Olivier


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 52rijksmonument 20411







  terug