Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 58 3-201 3-218 G-029 G-026
Naastliggers vanHeiligeweg 58
ten oostenHeiligeweg 60
ten zuidenHeiligeweg 56
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 60


aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 58naamloze steeg ten zuiden


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0068v van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenLaas Wybes


1605 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0459r van 24 mrt 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]kamer
 
koperHille Douwes, gehuwd met140-00-00 GG
koperAntke Isbrants
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHille Douwes
naastligger ten zuidenAntke Isbrants
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps
verkoper q.q.Pieter Reyners, gelastigde van
verkoperde ? Gemeente [staat: de gemeente sijner gesintheyt]


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
naastligger ten noorden, de andere 1/2 toebehorend aan


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: turfhaven OZ]huis en dwarskamer ten noorden met het eigendom van een halve steeg tussen huis en kamer
 
koper door niaarDouue Pieters, gehuwd met1058-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-10-00 CG
geniaarde koperJacob Pieters Hagens, gehuwd met
geniaarde koperJaepgien Gerryts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHarmen Harmens bakker
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
naastligger ten noorden, de andere 1/2 toebehorend aan
naastliggerde erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs Hagen
verkoper van 1/2Ancke IJsbrants, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Hille Douues, zijn moeder
verkoper van 1/4Siuw Jans, haar zoon (resp. broer)Bolsward
verkoper van 1/4Meynte Douues, allen erfgenamen vanBolsward
erflaterwijlen Hille Douues
tekst in de margeDouue Pieterszn. ratione sanguinis versoeckt 't niaer van de geproclameerde huysinge ende camer cum annexis, onder presentatie omme des eersten coopers handen in alles vrij costeloos ende schadeloos te ontheffen,, hebbende tot dien fine oock 't consent- ende roepgelt realyck betaelt. Actum den 4en february 1615 mit versoeck van adiudicatie in forma.
tekst in de margeGeweesen opten niaernemer salf sijn presentatie opten 4en february 1615.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Pieters Hagens x Jaepgien Gerryts kopen een huis en dwarskamer ten noorden daarvan, oz. Turfhaven.


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0133v van 7 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]dwarskamer
 
koper q.q.Wybrandt Seerps, geauthoriseerde curator overzeilmaker225-00-00 GG
koperde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Sybrandt Seerps, gehuwd met
koperwijlen Atke Eedes
verpachter grondN. N. 0-04-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende verkopers Douue Pieters c.u.schoenmaker
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenWybrandt Seerps zeilmaker
verkoperDouue Pieters, gehuwd metschoenmaker
verkoperSiouck Oenes


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0233r van 27 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: turfhaven OZ]kamer
 
koperSteffen Sampsons Engelsman, gehuwd met245-00-00 GG
koperGriet Egberts
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps 0-04-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
naastligger ten zuidenDouue Pieters
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenhet grote huis van de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps
verkoper q.q.Wibrant Seerps, geauthoriseerde curator overzeilmaker
verkoperSeerp Sibrants
verkoperPytke Sibrants, gehuwd met
verkoperHessel Fritses


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0124v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis en plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende achter haar Grietie huisinge tot aan de huis van de voors. Hagen
 
koperFolckert Jacobs van Pomeren, gehuwd met577-00-00 GG
koperFoockel Ockes
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenJacob Piters Hagen
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Piters Hagen
verkoperSeerp Sibrants
verkoperGelckien Andries


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0121v van 12 dec 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis met plaats terzijde
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenJacob Pieter Hagen
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Pieter Hagen
verkoper q.q.burgemeester Sytse Pieters Fogelsang, curator
verkoper q.q.Jentie Jenties, curatoren over
verkoperde drie nagelaten voorkinderen van wijlen Folckert Jans van Pomeren, gehuwd met
verkoperwijlen Attie
verkoperFoockel Ockes voor zich en twee onmondige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Folckert Jans van Pomeren


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0035r van 11 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis en plaats
 
koperN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Jacob Pieters Hagen
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet huis van Jacob Pieters Hagen
verkoper van 1/2Eelck Saeckes voor zich, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Berent Clasen
verkoper van 1/4Jan Jans Modderman voor zich
verkoper van 1/4Gees Jans voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jurien Claessen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jelck Saeckes wv Berent Clasen voor 1/2, en van Jan Janssen Modderman, en van Gees Janssen als moeder en wettige voorstanden van haar kind bij wl. Jurien Clasen voor 1/2, een huis met een plaatsje daarnaast oz. Turfhaven. Ten O. en N. Jacob Pieters Hagens, ten Z. Griet Egberts. Grondpacht 8 st aan de Stad.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis met een ledige plaats ten zuiden
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
huurderTiebbe Sipkes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenGriet Egberts
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven en diept]
naastligger ten noordenhet voormalige huis van Jacob Peters Hagen
verkoper q.q.Sipke Dirx, ter assistentie van
verkoper van 1/3Claeske Peters Hagen, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Hendrick Tijsen
verkoper van 1/3Maritie Peters Hagen, gehuwd met
verkoper van 1/3Lourens Dirx
verkoperAriaentje Ackersloot, gehuwd met
verkoperFrans Jacobs
verkoperPeter Ackersloot
verkoper q.q.gemeensman Foppe Foppes, curator over resp.
verkoperAriaen Ackersloot, en
verkoperAntie Ackersloot, en
verkoperCornelis Ackersloot
erflaterwijlen Jacob Peters Hagen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door (Claeske Pieters Hagen wd. Hendrick Tijssen voor haar zelf geassisteerd met Sipcke Dirx voor 1/3, en Maritie Pieters Hagen gesterkt met haar man Lourens Dirx mede voor haar zelf voor 1/3, en Ariaentie Ackersloot gesterkt met haar man Frans Jacobs en Pieter Ackersloot voor haar zelf, en oud gemeensman Foppe Foppes curator over Ariaen Antie en Cornelis Ackersloot tezamen voor de resterende 1/3, zijnde) de erfgenamen van Jacob Pieters Hagen, (b) een huis op de Turfhaven ten zuiden van (a) met een ledige plaats ten zuiden, nu bewoond door Tiebbe Sipckes. ten Z. Griet Egberts, ten W. de turfhaven. Grondpacht 8 st. aan de Stad.


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0117v van 20 dec 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Adams


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0112v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]huis waar de Swaerte Leers uithangt
 
koperSymen Wybrens 555-00-08 GG
koperMeinte Douwes
naastligger ten zuidenhet huis alwaer de Swaerte Leers uythanght van Meinte Douwes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHendrick bezemmaker
naastligger ten noordenAuk Reiners
verkoperde erfgenamen van wijlen Griet Egberts, [weduwe van]
verkoperwijlen Steven Samsons


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0095r van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg in eigendom


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0008va van 6 mei 1671 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]1/2 huis en erf met een ledige plaats
 
koper provisioneelJacob Rogiers Haspelman 500-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-08-00 CG
naastligger ten oostenAukjen Reinders
naastligger ten zuidenMeinte Douwes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenAukjen Reinders
verkoperAbe Jeltes voor zijn kinderen, gehuwd metmr. bakker en ontvangerSexbierum
verkoperwijlen Trijntje Hilles


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216v van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJan Scheltes 300-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Rogiers
naastligger ten zuidensteeg of uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van Jacob Jacobs
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Rogiers
verkoperGrietie Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Meynte Douwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Scheltes


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0242v van 12 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0060r van 14 dec 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1680 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 376r van 27 jul 1680 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Heiligeweg 58
 
overledeneJacob Rogiers Haspelman, weduwnaar vanscheepstimmerman
Antie Haebels
Aebe Jeltes, geauthoriseerde curator
Haye Jacobs, geauthoriseerde curatoren overwijdschipper
Rogier Jacobs haspelman oud in 't 16e jaar
aangeverNeeltje Rogiers, gehwud met
Haye Jacobs
inleiding bij de boedelinventarisatie[0376r] Ontsegelinge van slotten ende vervolgen inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heer burgemeester Theodorus Stansius als mede commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Jacob Rogiers Haspelman, in leven burger ende schipstimmerman alhier, van alle sodanige goederen actien ende credytten uit- en inschulden aldaer ten sterffhuysse bevonden, ten versoeke van AEebe Jeltes ende Haye Jacobs wijdschipper als geauthoriseerde curatoren over Rogier Jacobs Haspelman old in 't 16e jaer, nagelaten soon van wijlen de overledene Jacob Rogiers voornoemt bij sijn wijlen huysvrouw Antie Haebels echteluyden geprocereert [geprocreeert], zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Neeltje Rogiers, huysvrouw van Haye Jacobs de [die] oock een beloffte daertoe staende om alles getrouwelyck te zullen aengeven heeft gepraesteert in handen van de commissaris bovengenoempt, waerop dan tot beschrivinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 27e july 1680.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1699 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0403r van 29 jan 1699 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperPytter Bruins c.u.mr. metselaar266-00-00 GG
naastligger ten oostenDiucke Pytters Hoogstra
naastligger ten zuidensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenDiucke Pytters Hoogstra
verkoper van 1/3Schelte Jansen, broer vanmr. pottenbakker
verkoper van 1/3Reyner Jansen, broer vankofschipper
verkoper van 1/3Pytter JansenAmsterdam


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226r van 11 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperburgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein c.u.308-00-00 CG
huurder voor 1 jaarN. N. 18-00-00 GG
naastligger ten oostenDieucke Pieters Hoogstra
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenJohannes Cramer
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDieucke Pieters Hoogstra
verkoperJetske Scheltes met consent van haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Bruinsmr. metselaar


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-201Heiligeweg 58huis
eigenaarhopman Kalkenstein
gebruikerGerben Bauckes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0002r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperWybe Douwes Hanekuik c.u.koopman450-00-00 CG
naastligger ten oostenDieucke Pieters Hoogstra
naastligger ten zuidenJohannes Cramer
naastligger ten westenHeiligeweg staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDieucke Pieters Hoogstra
verkoperburgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, gehuwd met
verkoperPyttie Yges


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-201Heiligeweg 58huis
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerJan van Oudenaerde
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-201 Heiligeweg 58huis
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerWybe Hanekuik
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0343ar van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-201 Heiligeweg 58huis
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerYsak Fokkes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0065r van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJan Jansen, gehuwd met550-00-00 CG
koperJanke Gosses
naastligger ten oostende heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Christoffels
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordende heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland
verkoperJanke Jacobs Ollema, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Hanekuikkoopman


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-201 Heiligeweg 58Jan de Boer, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-201 Heiligeweg 58huis
eigenaarJan J. de Boer
gebruikerJan J. de Boer
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0343ar van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0343ar van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0001r van 23 jun 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJan Bernardus Proosterbeek, gehuwd met600-00-00 CG
koperMarijke Johannes
huurderClaas Jacobs c.u.
naastligger ten oostenDaniel Sloterdijk griffier
naastligger ten zuidende weduwe van Sybren Jochems
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenDaniel Sloterdijk griffier
verkoperFetje Jurjens, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansen


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0187v van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenJan Bernardus


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0187v van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 56, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1792 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0354r van 28 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koper provisioneelN. N., curator over171-00-00 GG
huurderN. N. 28-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Hibma koopman
naastligger ten zuidenSimon Oenes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, curator over
verkoperJohannes Proosterbeek, minderjarige nagelaten zoon van
erflaterwijlen Jan Proosterbeektrekveerschipper op Franeker
verkoperEke Jans Proosterbeek, gehuwd met
verkoperJan Janzen de Vriesverver
verkoperClara Tromp voor haar drie minderjarige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernardus Jans Proosterbeek
erflaterwijlen Jan Bernardus Proosterbeektrekveerschipper op Franeker


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0151v van 10 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 60, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJohannes Proosterbeek


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0299r van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 58Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperJacob Jans Puister, gehuwd met520-00-00 CG
koperZytske Okkes
naastligger ten oostendr. W. J. Hanekuik c.u.
naastligger ten zuidende weduwe van Symon Oenes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordendr. W. J. Hanekuik c.u.
verkoperJohannes Proosterbeekmetselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jans, puister x Zytske Okkes kopen een huis oz. Turfhaven. Ten O. en N. dr. W.J. Hanekuik, ten Z. wd. Symon Oenes, ten W. de Turfhaven. Geen grondpacht. Gekocht van metselaar Johannes Proosterbeek, voor 520 CG.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-218 Heiligeweg 58Jacob Poester2-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-029Heiligeweg 58Jacob Porstereigenaar van wijk G-029; medegebruikers Teunis Koster, slagersknegt, en Piebe Bakker wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-029Heiligeweg 58Piebe Coenraads Backer... Tjeerd Bouwes bij P.B. als schoenmakersknegt verdiend, mei 1773. (GAH1104); wed. P.B. gebruiker van wijk G-029; medegebruiker Teunis Koster, slagersknegt; eigenaar is Jacob Ponster, 1814. (GAH204); wed ontvangt van de ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-029Heiligeweg 58Teunis Lourens Coster... id. f. 316:1:0 ter zake geleeverd vleesch, 18 nov 1795, quit. no. 4 (GAH1127); gebruiker van wijk G-029, slagersknegt, medegebruiker is Piebe Bakker wed., eigenaar is Jacob Poxster, 1814. (GAH204); Arend ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-029Heiligeweg 58Jacob Poester Teunis Koster slagersknegt
G-029Heiligeweg 58Piebe Bakker wed


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 7 van 13 jan 1818
adressoortbedraggebruik
G-029Heiligeweg 58koopaktefl. 350huis G-029
 
verkoperFreerk Jans Fontein
koperJan Alberts Bakker


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
G-029Heiligeweg 58provisionele en finale toewijzingfl. 300huis G-029
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperSchelte Jacobs Brouwer


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-029Heiligeweg 58Fredrik Jacobs de Vries, overleden op 30 augustus 1824zoon van Jacob H. de Vries, huisknecht (Achterstraat A 83, thans Turfhaven G 29) en Anna Fredriks Bruikman, broer van minderjarige Jeltje Jacobs de Vries. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-029Heiligeweg 58Klaaske Feddriks Bruikman, overleden op 3 februari 1827zuster van Anna (vrouw van Jacob H. de Vries, huisknecht Turfhaven G 29) en Marijke-Christina Feddriks Bruikman, dienstbode. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 959Heiligeweg 58wed. Wybe Jacobs Hanekuyk en mede E.Harlingenhuis en erf (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-029Heiligeweg 58Johannes Meeth... Appelhof; BS huw 1839, ovl 1842; oud 40 jaar, geb Augustinusga en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk G-029; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-029TurfhavenJohannes Meeth40 jAugustinisgam, protestant, gehuwd, koetsier
G-029TurfhavenYtje Pieters de VriesMidlumv, protestant, gehuwd
G-029TurfhavenLodewijk Meeth2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-029Heiligeweg 58Johannes Meeth, overleden op 7 oktober 184242 jr, knecht, geboren Augustinusga 2/1/1800, overleden Turfhaven G 29, gehuwd, met kinderen. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 48) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-029Heiligeweg 58Rinse Jans van der Pol, overleden op 2 november 18472 mnd (geboren 7/9/1847), overleden Turfhaven G 29, zoon van Jan van der Pol, herenknecht en Wytske Cornelis Steensma, broer van minderjarige Harmen en Cornelis Jans van der Pol. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-029Heiligeweg 58Henriette de Vriesgeb dec 1789 Amsterdam, NI, wordt in bev. reg. 1851-1860 vermeld bij het gezin van Salomon van Messel, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-029


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 959G-029 (Turfhaven)erv. Jacob Hanekuijkwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 959G-026 (Gedempte Turfhaven)Jan van Hulst sr.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4805Heiligeweg 58 (G-026)Siebren Hofmanwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 58 Oege van der Meulenkantoorbediende
vorige grondslagf. 1100
huidige grondslagf. 1900
Heiligeweg 58 Gerrit van der Meulenonderwijzer
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1965 - adresboekadresnaam
Heiligeweg 58L. (Liskjen) Yntema wv de Bruin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 58rijksmonument 20413
  terug