Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Heiligeweg 68
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 68 3-195 3-212 G-023 G-021
Naastliggers vanHeiligeweg 68
ten oostenFranekereind 6
ten zuidenHeiligeweg 66
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 70


1616 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0037r van 5 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenPieter Jacobs


1629 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0084v van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0077r van 13 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0198v van 7 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 68Heiligeweg [staat: Turfhaven]huis
 
koperJacob Peters c.u.koopman1500-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenCornelis Ariens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenhet huis van Grietie Fridses
verkoperMaycke Gerrits


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0032r van 25 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jacob Peters


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0179v van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 68Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]huis
 
koperGrietje Pieters, weduwe van805-15-00 GG
koperwijlen Sipke Jansen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Doede Pieters
naastligger ten zuidenHaring Feikes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenGrietje Bentes jongedochter
verkoperde erfgenamen van wijlen Trijntje Claases, weduwe van
verkoperwijlen Jacob Pytterskoopman


1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0012r van 13 mrt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Sipke Jansen olieslager


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0018va van 2 aug 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Sipke Jansen olieslager


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 40r van 29 jan 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Heiligeweg 68
 
overledeneGrietie Pytters, weduwe van
wijlen Sipke Jans
Frouck Sipkes
aangeverJan Sipkes c.u.grootschipper
Haringh Feykes voor zijn drie kinderen, weduwnaar van
Trijntie Sipkes
wijlen Hendrick Hiddes, gehuwd (x) met
wijlen Antje Sipkes
Taeke Sytses, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overmr. grofsmid
Maertie Hendrix kind uit (x)
Trijntie Hendrix kind uit (x)
inleiding bij de boedelinventarisatie[0040r] Ontsegelinge van slotten, ende vervolgens beschrievinge ende inventarisatie gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Taco Wybrants Jellema ende Augustinus Pytters Brouwer als commissaris, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Grietie Pytters weduwe van wijlen Sipke Jans van alle sodanige goederen aldaer ten sterfhuyse bevonden, zijnde hier onder mede begrepen de goederen van haer dochter Frouck Sipkes, ten versoeke van Jan Sipkes grootschipper voor hem selven sampt Haringh Feykes als vader en wettige voorstander over sijn drie kinderen, bij sijn wijlen huysfrouwe Trijntie Sipkes in echte getogen, mitsgaders Taeke Sytses mr. groffsmidt als geauthoriseerde curator over Maertie ende Trijntie Hendrix naegelaten kinderen van wijlen Hendrick Hiddes ende Antje Sipkes, ad actum divisionis, alle erfgenamen van Grietie Pytters vermelt, sijnde de aengevinge gedaen door Jan Sipkes cum uxore, die de beloften daer toe staende hebben gepraesteert in handen van de commissaris Jellema bovengedacht, waerop dan also in manieren als volght in beschrievinge is geprocedeert. Actum den 29e January 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0059ra van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Sipkes grootschipper


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0157v van 14 nov 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Sipkes grootschipper


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0348r van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 68Heiligeweg ZZ bij de Turfdragersbrug [staat: Turfhaven]huis
 
koperJetske Jacobs, weduwe van450-00-00 GG
koperwijlen Jurien Rosee cementmaker
naastligger ten oostenPhilippus Lucas
naastligger ten zuidenburgerhopman colonel Posthumus
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenJan Ulbus mr. bakker
verkoper van 1/6Diuke Jans, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen Sipke Harings
verkoper van 1/6stadsmajoor Feike Harings Feltsma
verkoper van 1/6Foekien Jans, gehuwd met
verkoper van 1/6Claes Jansen IJsenbeekmr. huistimmerman
verkoper van 1/6Grietie Jans, gehuwd met
verkoper van 1/6Hendrik Jansenmr. kistmaker
verkoper van 1/6Trijntie Hendrikx, gehuwd met
verkoper van 1/6Dirk Foppesgaljootschipper
verkoper van 1/6Trijntie Pieters c.m.Leeuwarden


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0385r van 27 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van wijlen Jan Sipkes grootschipper


1716 - reëelkohieradresgebruik
3-195Heiligeweg 68huis
eigenaarJetske Jacobs
gebruikerRimmert Huberts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
3-195Heiligeweg 68huis
eigenaarJetske Jacobs
gebruikerRemmert Huberts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingaen de executeur betaeld


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0063v van 21 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBauke Foekes


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236r van 16 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 68Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaaven] bij de Turfdragersbrughuis
 
koperRemmert Huiberts, gehuwd metpottenbakker510-00-00 CG
koperIetske Pytters
naastligger ten oostenPhilippus Lucas koopman
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Tjebbes
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenJohannes Hylkes
verkoperReinuke Dirks, gehuwd met
verkoperJan Tomas


1726 - reëelkohieradresgebruik
3-195 Heiligeweg 68huis
eigenaarRimmert Huiberts
gebruikerRimmert Huiberts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0252r van 24 apr 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRemmer Huybers mr. pottenbakker


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0290r van 17 jan 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRimmert Huiberts mr. pottenbakker


1736 - reëelkohieradresgebruik
3-195 Heiligeweg 68huis
eigenaarRimmert Huiberts
gebruikerRimmert Huiberts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0169r van 10 feb 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRimmert Huyberts


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0042v van 30 aug 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRimmert Huiberts


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
3-195 Heiligeweg 68Remmert Huyberts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
3-195 Heiligeweg 68huis
eigenaarRimmert Huiberts
gebruikerRimmert Huiberts
huurwaarde36-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-10-14 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door Rimmert Huiberts


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0252r van 6 sep 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenBauke Jans


1778 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0090v van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0265v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 68Heiligeweg OZ [staat: Turfdragersbrug OZ]huis
 
koper door niaarDirk Wetzen koopman475-00-00 GG
geniaarde koperTjerk Sjoerds, gehuwd met
geniaarde koperTydsdke Baukes van Rheenen
huurderBlijde Freerks
naastligger ten oostenD. Fontein
naastligger ten zuidenC. Aardenburg
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: straat]
naastligger ten noordenDirk Wetzens
verkoperGosse Baukes Klavermr. schrijnwerker


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0052r van 15 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Wetzens


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0108v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 68Noordijs OZ [staat: Turfdragersbrug OZ]huis
 
koperJan Hannema koopman590-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirk Wetzenkoopman


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0180r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 66, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenDirk Cornelis Wetzens


1789 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0156r van 8 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Heiligeweg 70, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenJan Hannema


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
3-210 Heiligeweg 68Jielles Keimpes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
3-212 Heiligeweg 68Jan Hannema2-00-00 CGhuis


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51002 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 154 van 8 nov 1810
adressoortbedraggebruik
G-023Heiligeweg 68koopaktefl. 300huis G-023
 
verkoperJan Hannema
koperAdam Stark (gehuwd met Johanna Meerbeek)


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0066v van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Heiligeweg 68Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ] wijk G-023huis
 
koperAdam Stark, gehuwd met300-00-00 CG
koperJohanna Meerbeek
huurderAdam Stark
huurderJohanna Meerbeek
naastligger ten oostenDirk Fontein
naastligger ten zuidende weduwe Frans Arjens
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenBeerend Oorthuis
verkoperJan Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAdam Stark x Johanna Meerbeek kopen een huis oz. van de Turfdragersbrug, wijk G-023. Ten O. Dirk Fontein, ten Z. wd. Frans Arjens, ten W. de straat of Turfhaven, ten N. Berend Oorthuis. Geen grondpacht. Gekocht van Jan Hannema, voor 300 cg.


1813 - bewonersadresnaamgegevens
G-023Heiligeweg 68Maria Theresia Meerbeekgeb 1742 ... , ovl 12 feb 1813 HRL, huwt met Engel Meerbeek, ovl wijk G-023; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-023Heiligeweg 68Adam Sterkeigenaar en gebruiker van wijk G-023, slaapsteehouder, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-023Heiligeweg 68Adam Sterk Adam Sterk slaapsteehouder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 953Heiligeweg 68Coenraad SlijmHarlingenherbergierhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-023Heiligeweg 68Coenraad Slym... 15 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, zoutmeter, wijk G-023; VT 1839; C.S. eigenaar van perceel nr. 953 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 620, huis en ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-023Heiligeweg 68Maria Schoot... bewijs, 15 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb deventer (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-023; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-023Heiligeweg 68Coenraad Slijm stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-023TurfhavenCoenraad Slijm52 jGrauwm, rooms katholiek, gehuwd, zoutmeter
G-023TurfhavenMaria H Schoot47 jDeventerv, rooms katholiek, gehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 953G-023 (Turfhaven)Eeltje D. Eelkemawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 953G-021 (Gedempte Turfhaven)Wijtske Eelkema, wed. K.J. Volbedawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 953Heiligeweg 68 (G-021)Hisse Visser (en Cons.)woonhuis


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.D. Kalksma208Rijw. en motoren
  terug