Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 9
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 9 4-121 4-117 G-084 G-086
Naastliggers vanHofstraat 9
ten oostenHofstraat 11
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 7
ten noordende Both Apothekerstraat


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0066r van 20 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 9Kimswerderpijp hoek Molensteeg, bij dehuis of 2 kamers
 
koperdoctor Hendricus Schotanus, gehuwd metprofessor in de keizerlijke rechten universiteit Franeker220-00-00 GG
koperGeertke Meynerts
verpachter grondN. N. 1-00-00 CG
naastligger ten oostenJacob Seerps molenaar
naastligger ten zuidenstadswal
naastligger ten westeneen weduwe Margareta
naastligger ten noordenJan brouwer
verkoperMattijs Jans, gehuwd met
verkoperAelcke Folckerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoctor Hendricus Schotanus, professor inde Keyserlicke rechten binnen den universiteyt van Franeker x Geertke Meynerts, kopen een huis of twee kamers bij de Kymswerderpijp op de houck vanden molensteech staende. Ten O. Jacob Seerps mollener, ten Z. de stadswal, ten W. een weduwe met namen Margaretha, ten N. wever? Jan. Grondpacht 20 st aan de Stad. Gekocht van Mattijs Jans x Aelcke Folckerts, voor 220 GG.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0159r van 2 mei 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 9oude Kimswerderpijp hoek Molensteeghuis waarin 2 kamers
 
koper door niaarFrouck Sytses, weduwe van175-00-00 GG
koper door niaarwijlen Cent Rompckes
verpachter grondLaes Dircxs metselaar1-00-00 CG
geniaarde koperSibble Jans, gehuwd met
geniaarde koperMartine Arents Pols
naastligger ten oosten [staat: noorden]N. N.
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenLaes Dircxs metselaar
naastligger ten noorden [staat: oosten]de stad Harlingen: spinhuis
verkoper q.q.Broer Hannia, zwager vanadvocaat Hof van Friesland
verkoperGertke Meynerts Pols voor zich en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen professsor Dr. Henricus Schotanusprofessor primariusFraneker
tekst in de margeFrouck Sytsedr., naegelatene weduwe van wijlen Cent Rompckeszn., ratione propinquitatis ende mede bij consent ende affstandinge van de proclamanten ende vercooperse, versoeckt 't nyaer van de geproclameerde huysinge ofte camers, onder presentatie omme des eersten copers handen in alles vrij costeloos ende schadeloos t'ontheffen naer behooren, tot dien fine betaelt hebbende 't consent- ende roepgelt ter somma van vijff caroliguldens vierdehalve stuyvers. Actum den 5en juny 1613 in judiciem.
tekst in de margeFiat consent ende toegewesen op den nyaernemerse den 5en juny 1613.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrouck Sytses wv Cent Rompckes niaart ratione propinquitatis tegen Sibble Jans x Martien Arents Pols, een huis of twee kamers bij de oude Kimswerderpijp op de hoek van de Mollensteegh. Ten O. de huysinge het Spinhuys gemeenlick genaempt, ten W. Laes Dircx metselaar. Grondpacht 20 st aan Laes Dircx. Gekocht van Gertke Meynert Pols wv dr. Henricus Schotanus in tijden professor primarius binnen Franeker, geassisteerd met Broer Hannia advocaat Hof van Friesland, haar zwager, en voor haar kinderen en erfgenamen van voors. dr. Henricus Schotanus, voor 175 GG.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0237r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 11, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0178r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenN. N.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-121Hofstraat 9kamer
eigenaarburgemeester Bilaen
gebruikerAntie Jilts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-121Hofstraat 9huis
eigenaarLolke Westra
gebruikerAntie Jilts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-121 Hofstraat 9huis
eigenaarvroedsman Westra
gebruikerFocke Jilles cum soc.
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0104v van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGosse Tjebbes


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-121 Hofstraat 9huis
eigenaarerven wed. Tyte Tytes
gebruikerwed. Reiner Cornelis
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1743 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0018r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGosse Tjebbes n.u.


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
4-121 Hofstraat 9Gosse Tjebbes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-121 Hofstraat 9huis
eigenaarGosse Tjebbes nom. ux.
gebruikerGosse Tjebbes nom. ux.
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0157r van 14 jul 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hofstraat 7, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFocke Tjeerds van Esta koopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-117 Hofstraat 9Joris Ottes erven1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Jan Barend Schultz... links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Tjeerd van Beemengeb 1798 HRL, ovl 1 jan 1814 HRL; wijk G-084, zv Servaes vB., en ... ; BS ovl 1814; geb 10 jan 1797, ged 24 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Servaas van Beemen en Froukje Alles


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-084Hofstraat 9Jan Barents Schultz Jan Barents Schultz varensgesel


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 27 van 10 mrt 1827
adressoortbedraggebruik
G-084Hofstraat 9provisionele en finale toewijzingfl. 345huis G-084
 
verkoperHendrik Feikes de Boer
koperJohannes Jans Schoenmaker


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 9Jantje Rinnerts Visser, overleden op 17 oktober 1834dochter van Rinnert K. Visser, werkman (Romerstraat G 84) en Johanna H. Boom, zuster van minderjarige Klaas, Johannes en Marten Rinnerts Visser. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Johanna Boomgeb 5 okt 1804 Rottevalle, winkelierse, N.H., A 25 apr 1881 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-088, 1860-1880; oud 35 jaar, geb Rottevalle en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Rinnert Vissergeb 1794 Aengwirden, ovl 12 sep 1843 HRL, huwt met Johanna Hotzes Boom, zeekapitein, zv Klaas V, en Martje Johannes; BS ovl 1843; oud 45 jaar, geb Engwierum (!) en wonende te HRL. 1839, zeeschipper, wijk G-084; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-084HofstraatRindert K Visser45 jEngwierumgezin 1, m, protestant, gehuwd, zeeschipper
G-084HofstraatJohanna Boom35 jRottevallegezin 1, v, protestant, gehuwd
G-084HofstraatKlaas Visser11 jDokkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJohannes Visser9 jDokkumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatMarten Visser8 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJan Visser4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJantie Visser3 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatSaapke Visser1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatMartje Visser3 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-084HofstraatJohannes van Texel37 jJouwergezin 2, m, protestant, gehuwd, koperslagersknegt
G-084HofstraatAlbertie Fokkema39 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
G-084HofstraatAnna Oelsen6 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 9Jantje Rinnerts Visser, overleden op 4 september 18436 1/2 jr (geboren 20/1/1837), overleden Hofstraat G 84, dochter van reeds 13/9/1843 overleden Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, zuster van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr), Martje (4 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 9Martje Rinnerts Visser, overleden op 9 september 18434 jr (geboren 30/9/1839), overleden Hofstraat G 84, dochter van reeds 13/9/1843 overleden Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, zuster van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 9Rinnert Klases Visser, overleden op 12 september 184349 jr, zeekapitein, geboren Aengwirden 8/7/1794, overleden Hofstraat G 84, man van Johanna Hotzes Boom, vader van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jan (8 jr), Jaapje (5 jr), Wilhelmina (1 jr), wijlen Jantje (overleden 4/9/1843: 7 jr) en wijlen Martje Rinnerts Visser (4 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 9Jan Rinnerts Visser, overleden op 15 september 18438 jr (geboren 12/10/1835), overleden Hofstraat G 84, zoon van wijlen Rinnert Klazes Visser en Johanna Hotzes Boom, broer van minderjarige Klaas (15 jr), Johannes (14 jr), Marten (12 jr), Jaapje (5 jr) en Wilhelmina Rinnerts Visser (1 jr). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Albertje Jans Fokkema... HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Johannes van Texel... C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-084Hofstraat 9Sybrigje Bronsgeb 5 mei 1804 HRL, huwt met Pieter van Hofwegen, (gk), verbleef tijdelijk ivm de kraam, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-221, wijk G-084


1856 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
G-084Hofstraat 9Trijntje Jelles Dijkstra, overleden op 27 november 1856geboren Franeker 27/8/1834, dochter van Jelle Jans Dijkstra, slager (Kerkstraat G 84), zuster van Akke (vrouw van Ynse H. Huitema, gleibakker), Janna (vrouw van Frederik de Bas, tabakskerver), Lamkje en wijlen Tietje Jelles Dijkstra (1e vrouw van genoemde Frederik de Bas, moeder van minderjarige Geertruida Frederiks de Bas). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 07 jan 1869
G-084Hofstraat 9Een huis met erf in de Hofstraat, in gebruik bij H., Eijer. Provisioneel verkocht op 12 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband..


1870 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 jan 1869
G-084Hofstraat 9Een huis met erf in de Hofstraat, in gebruik bij H., Eijer. Finaal verkocht op 26 jan 1870 door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 863..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2743G-086 (Hofstraat)Petrus Meinderswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3743Hofstraat 9 (G-086)Petrus Meinderswoonhuis
  terug