Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 12 4-087 1/2 4-082 H-010 H-013
Naastliggers vanHofstraat 12
ten oostende Hofstraat
ten zuidenRozengracht 9
ten westenHofstraat 10
ten noordende Hofstraat


1667 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0093r van 3 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12aHofstraat ZZkamer met een weefwinkel en plaats ten zuiden
 
koperFrans Hendrix c.u.mr. linnenwever300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenFrederick Samuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperUilck Heeres


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0183r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12aHofstraat ZZhof met bomen en planten en een nieuw gebouwd zomerhuis
 
kopergezworen gemeensman Wopke Jansen Acker c.u.300-22-02 GG
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans wever
naastligger ten oostende kleiplaatsen van het panwerk
naastligger ten zuidenhet panwerk
naastligger ten westende hof van de weduwe van Tieerd Bentes
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFetie Lases Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWopke Jansen Acker, gemeensman, koopt een hof met bomen etc. en een nieuw gebouwd zomerhuis, zz. Hofstraat bij het panwerk van de verkoper. Ten O. de kleiplaatsen v.d. erven wever Frans, ten W. de hof van wd. Tjeerd Bentes Boncq, ten Z. dat panwerk, ten N. de Hofstraat. Gekocht van Fettie Lases Hannema, voor 300 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0191v van 31 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12Hofstraat ZZ tegenover de achteruitgang van het huis genaamd Romenhof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel
 
kopervrijgezel Steven Claasen 525-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostende verkochte hof van Fettie Lases Hannema
naastligger ten zuidenvroedsman Ankse Ippes Zeestra
naastligger ten westenClaes Willems Burger
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten noordende achteruitgang van huis en hof Romen
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Bentes Bonck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSteven Claasen, vrijgezel, koopt een hof met bomen etc., zomerhuis of prieel en een put middenin de hof, Z. Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. de verkochte hof van Fettie Lases Hannema, ten W. Claas Willems Burger, ten Z. Anske Ypes Zeestra, ten N. de Hofstraat. Gekocht van wd. en erven van Tjeerd Bentes Boncq, voor 525 gg.


1674 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0160r van 11 okt 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12Hofstraat ZZ tegenover de achteruitgang van het huis Romenhof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel
 
kopervroedsman Bavius Ziricus notaris425-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Wopke Acker
naastligger ten zuidenJurrien Syborgh koopman
naastligger ten zuidenJan Joannis pannenbakker
naastligger ten westenClaes Burger
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten noordende achteruitgang van huis en hof Romen
verkoperClaes Claesen c.soc., erven van
erflaterwijlen Steven Claesen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBavius Ziricus, not. publ. en vroedsman, koopt een hof met bomen etc., zomer huis of prieel, zz. Hofstraat, tegenover de achter uitgang van het huis 'Romen'. Ten O. Wopke Jansen Acker, vroedsman, ten W. Claes Burgers, ten Z. Jan Joannis, pannenbakker en Jurrien Syborgh, ten N. die straat. Gekocht van Claes Claesen c.s., als erven van..? Clae sen, voor 425 gg.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0247v van 31 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12aHofstraat ZZhof met bomen, planten en zomerhuis
 
koperBarent Hiddes de Vries, gehuwd metkapitein Admiraliteit in Friesland475-00-00 CG
koperAnne Jensma
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
toehaakeen ducaat voor de verkoopster
naastligger ten oostenJan Joannis
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans wever
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende hof van de vroedsman Bavius Ziricus
naastligger ten noordenHofstraat
verkopergezworen gemeensman Wopke Jansen Acker, gehuwd met
verkoperFookeltie Claeses Braem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarent Hiddes de Fries, ordinaris kapitein bij de Admiraliteit x Anna Jensma kopen een hof met bomen en zomerhuis zz. Hofstraat. Ten O. respectievelijk Jan Joannis en erven wever Frans, ten W. vroedsman Bavius Ziricus, ten N. de Hofstraat. Grondpacht 2 cg. Gekocht van gezworen gemeensman Wopke Jansen Acker x Foockeltie Claeses Braem voor 175 cg.


1682 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0234r van 31 dec 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12Hofstraat tegenover de achteruitgang van het huis Roomenhof met prieel
 
koperSimon Siboldi Beeltsma conrector scholarium550-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen4-00-00 CG
naastligger ten oostenBarent Hiddes de Vries kapitein
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Joannes
naastligger ten zuidenAllert gardenier
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burger
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud gemeensman Bavius Siricusnotaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Siboldi Beelsma, conrector scholarum te Harlingen, koopt een hof met bomen etc. en prieel, zz. Hofstraat tegenover de achter uitgang van het huis 'Roma'. Ten O. de capitein Barend Hiddes de Vries, ten W. de hof van erven Claas Burgers, ten Z. wd. Jan Joannes en Allert Kirchman, hovenier, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de oud-gemeensman Bavius Ziricus, not. publ., voor 550 cg.


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0116r van 2 dec 1694 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12aHofstraat ZZhof met zomerhuis
 
koperTheodorus Hugen, gehuwd metmr. goudsmid250-00-00 CG
koperTitie Dirx Roorda
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenJoannes Jans pannenbakker
naastligger ten oostenJetse Stijl
naastligger ten zuidenhet panwerk van Johannes Jansen
naastligger ten westende hof van de conrector
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper van 1/4Anna Jentsma, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Barent Hiddes de Vrieskapitein
verkoper van 1/4Jetske Jans, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jacob Tjebbes
verkoperSiouck Hiddes, gehuwd metSexbierum
verkoperWillem Sioerdts, voor 1/2 tesamen metSexbierum
verkoperEngel CornelisFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Hugen, mr. zilversmid x Titie? Dirx Roorda koopt een hof met bomen etc. en zomerhuis, in de Hofstraat. Ten O. Joannes Jansen, pannebakker, en Jetse Stijl, ten W. de conrectorshof, ten Z. het panwerk van Joannes Jansen (Cramer), ten N. de Hofstraat. Gekocht van Anna Jensma wv capitein Barent Hiddes de Vries, voor 1/4, Jetske Jans wv Jacob Tjebbes (Popta?), voor 1/4, en Jacob Claesses Hatsma als gelastigde van Siouck Hiddes x Willem Sioerdts te Sexbierum en Engel Cornelis te Franeker, voor 1/2, voor 250 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
4-087Hofstraat 12huis
eigenaarYpe Sents
gebruikerYpe Sents
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
4-087Hofstraat 12huis
eigenaarYpe Sents
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
4-087 Hofstraat 12huis
eigenaarYpe Sents
gebruikerYpe Sents cum soc.
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0287r van 27 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12aHofstraat ZZhof met planten, bomen en zomerhuis
 
koperHermanus Dortman, gehuwd metmr. kuiper120-00-00 CG
koperHendrikje Walkes
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Johannes Cramer
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Johannes Cramer
naastligger ten westenvroedsman Doede Vosma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperFijtje Wiegers Mockema, gehuwd met
verkoperSeerp Swermsmr. zilversmid


1736 - reëelkohieradresgebruik
4-087 Hofstraat 12hoff
eigenaarArjen Teunis
gebruikerArjen Teunis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
4-087 Hofstraat 12camer
eigenaarArjen Teunis
gebruikerArjen Teunis
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0073v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12aHofstraat ZZtuin met zomerhuis
 
koperPytter Scheltema, gehuwd metpan- en estrikbakker114-00-00 GG
koperTrijntie Hotses Swerms
verpachter grondde stad Harlingen2-00-00 CG
naastligger ten oostenPytter Scheltema c.u.
naastligger ten zuidenPytter Scheltema c.u.
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordenHofstraat
verkoper q.q.de Gereformeerde Gemeente: weesvoogdij, administratoren over
verkoperde onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman, gehuwd met
verkoperHenderina Walkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Scheltema, pan- en estrikbakker x Trijntje Hotses Swerms koopt een tuin met nw. gebouwd zomerhuis, bloemen etc. zz. Hofstraat. De koper woont ten Z. v.d. tuin en heeft daarmee een mandemuur. Ten O. ook de koper, ten W. burgemeester Doede Vosma, ten N. de Hofstraat. Gekocht van de voogden van het Ger. Weeshuis, als alimentatoren van Walke Harmanus Dortman, minderjarig kind van Harmanus Dortman x Hendrina Walkes, voor 114 gg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
4-087 Hofstraat 12hof
eigenaarSeerp Wildschut
gebruikerSeerp Wildschut
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
4-087 /2Hofstraat 12kamer
eigenaarSjoerd Pytters
gebruikerHarmen Gerrits
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-06 CG


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0135v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenburgemeester Doede Vosma


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rozengracht 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenburgemeester Doede Vosma


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0211r van 14 jan 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12Hofstraat ZZhof en zomerhuis
 
koperAnthoni Vink, gehuwd methovenier300-00-00 CG
koperMinke Minnes
naastligger ten oostenvroedsman Hoogeboom c.s.
naastligger ten zuidenPytter Scheltema
naastligger ten westenAnthoni Vink hovenier
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperoud burgemeester Doede Johannes Vosma


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0128v van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 12aHofstraat ZZhuis en weefwinkel
 
koperJohannes Harmens, gehuwd mettichelaar215-00-00 CG
koperTrijntje Wybes Grettingabuurt Almenum
naastligger ten oostende weduwe van Jan Rients
naastligger ten zuidenJan de Reus
naastligger ten westenJan de Reus
naastligger ten noordenHofstraat
crediteurEelke Dirks Wildschut n.u.koopman
verkoperAntje Harmens Adema, weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Albertsmr. bontwever


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-082 Hofstraat 12Tjeerd Douwes2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Minne Vink... (GAH204); id. van wijk G-286; gebruiker Gerrit Bekker, wewer, gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk H-010; gebruiker Olphert S. Duinker, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
H-010Hofstraat 12M Vink Olphert J Duinker schipper


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
H-010Hofstraat 12Anna Olferts Duiker, overleden op 5 augustus 1821dochter van afwezige Olfert Simons Duiker, kofschipper (op reis naar Lissabon) en Sytske Freerks de Boer (Hofstraat H 10), zuster van Freerk, stuurman (mede opreis naar Lissabon), Simon, idem (op reis naar Suriname) en minderjarige Liekele en Jantje Olferts Duiker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1732Hofstraat 12Jochem Bonnefacius OolgaardHarlingenguardenierhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Hans Eelkes Leyenaar... BS huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Maria de Vriesoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-010; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
H-010HofstraatHans Leyenaar40 jHarlingenm, protestant, gehuwd, geen
H-010HofstraatMaria de Vries40 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-010HofstraatTrijntie Leyenaar12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatEeke Leyenaar9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatJana Leyenaar5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-010HofstraatSietske Leyenaar9 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Anna Knoop... ovl 1839, huw 1840, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-008, wijk F-245, 317, wijk G-013, wijk H-010, 157, supp wijk G-397; oud 41 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-287; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
H-010Hofstraat 12Marijke Jans de Vries... HRL, huwt met Hans Eelkes Leyenaar op 7 dec 1826 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1826, dienstmeid. ovl wijk H-010, N.H., dv Jan dV, en Eeke Proosterbeek; BS huw 1826, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-013; Marike J. d. ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1732H-010 (Hofstraat)Okke Beidschatwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1732H-013 (Hofstraat)Hubert Jans & Co.woonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1732Hofstraat 12 (H-013)fa. Hubert Jans (en Co.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hofstraat 12D. v/d Meulensigarenmaker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.S.M. v.d. Meer746Aann.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hofstr.S.M. v.d. Meer746Aann.


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 12D. (Dirk) Duizendstra
  terug