Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hofstraat 41
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHofstraat 41(niet bekend)4-053 G-297G-214


Naastliggers vanHofstraat 41
ten oostenHofstraat 43
ten zuidende Hofstraat
ten westenHofstraat 39


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hofstraat 39, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Gijsbert Lammerts


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0035v van 14 apr 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ275‑00‑00 GGkamer met loods en ledige plaats
koperGijsbert Lammerts, gehuwd met
koperAeff Hanckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan Gerryts
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenHobbe Gerloffs
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperSybrandt Dircx, gehuwd met
verkoperSiouck Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Lammerts x Aeff Hamkes kopen een kamer met loods en ledige plaats nz. Hofstraat. Ten O. Jan Gerrits, ten Z. de Hofstraat, ten W. Hebbe Gerlofs, ten N. het kerkhof. Grondpacht 2 CG aan de Stad. Gekocht van Sybrandt Diercx x Siouck Harmens, voor 275 GG.


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0116v van 3 jan 1630 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ00‑00‑00 cghuis met weefwinkel, loodske en ledige plaats
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJan van Steenwick
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westende stad Harlingen: huis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper van 1/2burgemeester Hilbrant Dircks, gehuwd met
verkoper van 1/2Dyuecke Tyaardts, en
verkoper van 1/2Jancke Buwalda [staat: Bualda] voor haar kind, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Lou Tyaardts, erfgenamen van
erflaterwijlen Tyaard Loussecretaris
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTen O. Jan van Steenwick, ten Z. de straat, ten W. de stads huisinge, ten N. het kerkhof. Grondpacht 2 CG aan de Stad.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0072v van 2 dec 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat220‑00‑00 GGhuis waarin een weefwinkel, met loods en ledige plaats ten westen
koperJoris Aerts linnenwever
koperFoeck? Gerryts
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende huizen van Jan van Stienwijck
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: heerenstraat]
naastligger ten westende stad Harlingen: eerdhuysinge {baarhuis?)
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperVictoor Hendricx
verkoperDoutjen Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Aerts, linnenwever x Foeck Gerryts


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0022r van 15 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat240‑00‑00 GGhuis
koperJan Eelckes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaes Ypes
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten westenTiebbe Ypes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperSicke Sioerdts c.u.


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 208 folio 118r van 21 mrt 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Hofstraat 41
Jan Eelkes Crollinnenwever
requirantHein Jansen Crol meerderjarig, mede sprekende voor
Harmen Jansen oud in het 17e jaar
Trijntie Jans oud 8 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0118r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan ten overstane van de presiderende burgemeesteren Hendrick Coenraats ende Evert Ruierds als commissarien geadsocieert met dr. Dominici Wringer secretaris ten sterfhuise van Jan Eelkes Crol in leven burger ende linnenwever alhier van alle de goederen aldaar bevonden, ten versoeke van Hein Jansen Crol meerderjarich voor hem selfs, voor 't gerechte in desen spreeckende voor Harmen Jansen olt in 't 17e jaar, en Trijntie Jans olt 8 jaaren, op 't aangeven van de mede erfgenaam Hein Jansen Crol voornoemt, het sterfhuis gefrequenteert hebbend, die de belofte daertoe staande [in] handen van de mede commissaris Evert Ruierds heeft gepreaesteert, waarop tot de beschrijvinge is geprocedeert als volcht. Actum, den 21e martij 1667.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027ra van 8 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat234‑00‑00 GGkamer
koperAlbart Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaas Ypes
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof [niet vermeld]
verkoperde weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0038v van 11 dec 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ200‑00‑00 CGwoning
koperJurje Martens, gehuwd metmr. koordewerker
koperDoedtie Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenHofstraat [staat: straat]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenHet groot kerkhof
verkoperJetske Arjens, weduwe van
verkoperwijlen Albert Jacobskoster van de grote kerk


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0163r van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hoffstraat NZ225‑00‑00 CGwoning
koperJoukjen Jans, weduwe van
koperwijlen Dirk Eelckes
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJurre Martens, gehuwd metkoordewerker
verkoperDoedtie Jacobs


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212v van 8 apr 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ160‑00‑00 CGwoning
koperHessel Pieckes turfdrager
verpachter grondde stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaan
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSybe Jansen Reiersmr. gortmaker


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0255v van 14 dec 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ240‑00‑00 CGwoning
koperHarmen Israëls bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZacharias Berghaen
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenhet doodgravershuisje
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHessel Piekes, gehuwd met
verkoperAttie Steffens


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0111v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een niaar zonder dat de precieze reden is aangegeven of is te herleiden uit de context. Degene die in bezwaar gaat doet dat in ieder geval om het eerste recht van koop af te dwingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ112‑00‑00 GGhuis
koper door niaarHendrik Pesma notaris
geniaarde koperRoelof Tjerksmr. bontwever
bewonerTheunis Heslingmr. bontwever30‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat NZ
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperLijsbeth Lucas, weduwe van te Grettingaburen onder Almenum
verkoperwijlen IJsbrand Harmens


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0017r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ234‑00‑00 CGhuis
koperFrans Jans bontwever
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
huurderAndries c.u.30‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperDieuwke Pesma, gehuwd met
verkoperA. R. van Dalsennotaris


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0165r van 5 mei 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ200‑00‑00 CGhuis
koperJohannes Hendriks Volbrink, gehuwd met
koperYbeltje Jans Beuckens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperAntje Fransen, laatst weduwe van
verkoperwijlen Hendrik Donker


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0083v van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ170‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Homeulen koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperJohannes Hendriks Volbrink, gehuwd met
verkoperYbeltje Jans Beukeurs


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0091v van 25 apr 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ220‑00‑00 CGhuis
koperMarijke Folkerts, weduwe van
koperwijlen Gerryt Harmensz
eerdere eigenaarJohannes Hendriks Volbrink c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperHarmen Homeulenkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMarijke Folkerts wv Gerryt Harmens koopt een huis in de Hofstraat dat door Johannes Hendriks Volbrink? was gekocht. Ten O. de diaconen v.d. Ger. Gemeente, ten Z. de Hofstraat, ten W. het Stads baarhuis, ten N. het Kerkhof. Gekocht van koopman Harmen Homeulen voor 220 gg.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0308v van 1 mrt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hofstraat 41Hofstraat NZ wijk G-301200‑00‑00 CGhuis
koperAnthon Nieuwenhuis, gehuwd metbontwever
koperMarijke Harmens
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostende Gereformeerde Gemeente: diaconie
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende stad Harlingen: baarhuis
naastligger ten noordenkerkhof
verkoperMarijke Folkerts, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Harmens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthon Nieuwenhuis, bontwever x Marijke Harmens kopen een huis G-301, nz. Hofstraat. Grondpacht 2 cg aan de Stad. Ten O. de Gereformeerde Diaconie, ten Z. de Hofstraat, ten W. het Stads baarhuis, ten N. het kerkhof. Gekocht van Marijke Folkerts wv Gerryt Harmens, voor 200 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-053, pag. 79Hofstraat 41Anthoon Nieuwenhuis wed0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Harm Dirks Ploegergebruiker van wijk G-297, wewer; eigenaar is Johannes Harm. vd Ploeg wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Johannes Harmens van der Ploeg... den 5 jun ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-297Hofstraat 41Johannes Harmens van der Ploeg wedHarmanus Dirks Ploeger wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1749Hofstraat 41wed. Dirk NumanwinkelierscheHarlingenhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Janna Monsma... dv Oepke M, en Hiltje Zandstra; BS ovl 1860; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-297; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Pieter H Visseroud 35 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, schuitmakersknecht, wijk G-297; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-297HofstraatPieter Harst Visser35 jschuitmakersknegtJourem, protestant, gehuwd
G-297HofstraatJanne Oepkes Monsma46 jMakkumv, protestant, gehuwd
G-297HofstraatHarst P Visser9 jFranekerm, protestant, ongehuwd
G-297HofstraatUilkje Monsma5 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 284 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-297Hofstraat 41Iege Jans de Boer, overleden op 15 februari 184310 jr (geboren 1/11/1832), overleden Hofstraat G 297, zoon van Jan Klazes de Boer, werkman en wijlen Eltje Jans Velthuis (wed. Pieter van Vliet), broer van minderjarige Riemke Jans de Boer, halfbroer van minderjarige Matthijs Pieters van Vliet (uit 1e huwelijk moeder) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 222 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-297Hofstraat 41Jan Klazes de Boer, overleden op 9 september 184450 jr, geboren Herbayum 17/8/1794, werkman, overleden Hofstraat G 297, gehuwd, vader van Riemke Jans de Boer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Aaltje de Wit... wijk A-220, wijk C-127, 132, wijk G-281, 297; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-126; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Anna Dirks van Arum... BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Willem Barteles Verwer... Hijltjes; BS huw 1830, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-297Hofstraat 41Zwaantje Harmanus Holmans... huw 1830, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-271, wijk G-289, 292, 297, wijk H-005, 117, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1749Hofstraat G-297Jacob Alberts Wiersmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3724Hofstraat G-214Jacob A. Wiersmawoonhuis


1899 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50079 (notaris Sybe Okkinga) repertoire nr. 46 van 11 nov 1899
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-214Hofstraat 41koopaktefl. 975twee woningen onder een dak in de Hofstraat G-214 [en G-215]
 
verkoperJacob Allerts Wiersma
koperCoenraad Leers


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4613Hofstraat 41 (G-214)Coenraad Leerswoonhuis
  terug