Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 282-1042-1042-135B-016B-020


Naastliggers vanHoogstraat 28
ten oostenHoogstraat 30
ten zuidenScheerstraat 7
ten westenHoogstraat 26
ten noordende Hoogstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0033r van 6 mrt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 30achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Jenckes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0142r van 15 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Jan Hendricx bilbakker


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0174r van 11 okt 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ335‑00‑00 gghuis
koperFreerck Freercx de jonge, gehuwd met
koperMagdalene Carels
naastligger ten oostenAaff, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Marten
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs mr. metselaar
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperRijckert Meynerts, gehuwd met
verkoperAuctien Tomas


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0040r van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ336‑00‑00 gghuis waar de Drie Weyten Bollen uithangen
koperGerrit Cornelis bakkerde Drie Weiten Bollen
naastligger ten oostende weduwe Auck Martens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperMagdalena Carels, gehuwd met te Haarlem
verkoperJan van Wansele te Haarlem


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0130v van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lommertspijp500‑00‑00 gghuis alwaer eertijdts de drie weiten bollen plegen uit te hangen
kopermr. Jan Faber c.u.chirurgijnde Drie Weiten Bollen
naastligger ten oostenOcke steenvoerder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Auckes
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/2de Doopsgezinde Gemeente (Blauwe Schuur): armvoogdij, testamentaire erfgenamen van
erflaterwijlen Gerryt Cornelis
verkoper van 1/4Dirck Douwes, tesamen met
verkoper van 1/4Arrien Douwes


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0176r van 20 dec 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lommertspijp517‑00‑00 gghuis
koperSyds Freercks c.u.
naastligger ten oostenOcke steenvoerder
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Auckes
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJoan Nannes Faber c.u.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0209r van 19 sep 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0019va van 3 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 30achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende kinderen van wijlen Sydts Freerx


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0029va van 19 dec 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombardspijp220‑00‑00 gghuis voorheen de Drie Weiten Bollen genaamd
koper provisioneelJacob Seerps kooltjerde Drie Weiten Bollen
naastligger ten oostenWillem Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Nanne Freerx, oom en curator over te op de Ley
verkoper q.q.Baucke Pieters Rhee, oomen en curatoren overmr. kleermaker
verkoper van 1/2de voorkinderen van wijlen Syts Freercx, gehuwd met
verkoper van 1/2wijlen Antie Pieters
verkoper van 1/2, en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderenJantien Ypes mede voor haar 2 kinderen, weduwe van te Stiens
verkoper van 1/2wijlen Syts Freercx


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0040v van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Seerps kooltjer


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0328r van 28 sep 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lommertspijp202‑00‑00 cghuis genaamd de Drie Weyten Bollen
koperAbbe Seerps kooltjerde Drie Weiten Bollen
naastligger ten oostenWillem Willems
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJacob Seerps, gehuwd metkooltjer
verkoperAntie Gerrits


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0118v van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Scheerstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Jacob


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0333v van 16 jan 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Zeerps kooltjer


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-104 , folio 32Hoogstraat 28huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerDirk Sioerds
huurwaarde totaal17‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-104 , folio 19vHoogstraat 28huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerEelcke Jetses
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-104 , folio Hoogstraat 28huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerGrietje Lolles
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-104 , folio 20rHoogstraat 28huis
eigenaarGerryt Jacobs
gebruikerGerryt Jacobs
opmerking1733 insolvent verklaart 15-00-00


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-104Hoogstraat 28wed. Gerrit, bestaande uit 1 persoon, gealimenteerd00‑00‑00 cg0cooltjer


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-104 , folio 20rHoogstraat 28huis
eigenaarGerrit Jacobs wed.
gebruikerGerrit Jacobs wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerking1737 insolvent verklaart en is onvermogende


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0251r van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ120‑07‑00 gghuis
koper van 1/2Arjen Boikes portier
koper van 1/2Broer Tjeerds zakkendrager
huurderJetske Jacobs c.s.
naastligger ten oostenAge Cornelis
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde Gereformeerde Gemeente
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Boikes, portier en Broer Tjeerds, sakkedrager, kopen huis. Ten O. Age Cornelis, ten Z. wd. Jan Jacobs, ten W. Claas Joosten, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van de Geref. Diaconie.


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0018v van 14 sep 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ38‑03‑08 gg1/2 huis
koperBroer Tjeerds graandrager
eigenaar van 1/2Broer Tjeerds
naastligger ten oostenAge Cornelis
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperArjen Boikesportier van de Havenpoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBroer Tieerds, graandrager, koopt de helft over hoog en laag van een huis in de Hoogstraat. Ten O. Age Cornelis, ten Z. wd. Jan Jacobs, ten W. Claas Joosten, ten N. de Hoogstraat. Bewoond door twee aparte huisgezinnen. De wederhelft behoort al aan de koper. Geen grondpacht. Verkocht door portier van de havenspoort Arjen Boikes, voor 38 gg. 3st. 8 pn.


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0135v van 16 mei 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 30achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-104 , folio 20rHoogstraat 28huis
eigenaarBroer Tjeerds
gebruikerJacob Clazen
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Harmens
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerDaniel Hofsveld
huurwaarde05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0121r van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombardspijp201‑00‑00 cgwoning
koperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
koperAaltje Harkes
huurder benedenJohannis stoker28‑00‑00 cg
huurder bovenEeltje pannenbakker15‑12‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Clamstra
naastligger ten zuidenAntje Fockes
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperMinse Broers meerderjarige vrijgezel
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen Ockes, mr. metselaar x Aaltje Harkes koopt een woning c.a. zz. Hoogstraat, dichtbij de Lombartspijp, beneden en boven verhuurd. Ten O. Pieter Clamstra, ten W. Claas Joosten, ten Z. Antie Fockes, ten N. de Hoogstraat. Het huis bestaat uit verscheiden vertrekken. Gekocht van Minse Broers, vrijgezel, voor 201 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-104 , folio 20rHoogstraat 28huis
eigenaarBroer Tjeerds
gebruikerJacob Clases
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Harmens
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerDaniel Hofveld
huurwaarde05‑00‑00 cg
huurwaarde totaal41‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑09‑00 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0245v van 22 feb 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombardspijp500‑00‑00 cghuis
koperAaltje Oosterveld, weduwe van te Amsterdam
koperwijlen Albert Heurink
huurderAntje Simkes 49‑00‑00 cg
naastligger ten oostenPyter Clamstra
naastligger ten zuidenAnke Fockes
naastligger ten westenClaas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperJurjen Ockes, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAaltje Harkes


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0113v van 16 apr 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ bij de Lombartspijp240‑07‑00 gghuis
koperFreerk Janzen, gehuwd metbontwever
koperMarijke Hendriks
naastligger ten oostenPieter Gerbens Clamstra
naastligger ten zuidenAntje Fokkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Joosten
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.meerderjarige vrijgezel Ruurd Pyters, gelastigde van
verkoperAaltje Oosterveld, weduwe van te Amsterdam
verkoperwijlen Albert Heuvink


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0119v van 14 nov 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ120‑07‑00 gghuis
koperGerrit Gerryts Posthumus mr. schoenmaker
huurderAnth. Harmens 0‑07‑08 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Pieter Gerbens Clamstra
naastligger ten zuidenAntje Fokkes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claas Joostens
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperde Rooms Katholieke Gemeente: armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerryts Posthumus, mr. schoenmaker


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135 , folio 39vHoogstraat 28huis
eigenaarGerryt Gerryts
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaarde22‑00‑00 cg
gebruikerGerben Janzen
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal40‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑06‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135 , folio 39rHoogstraat 28huis
eigenaarGerryts Gerryts
gebruikerGerryts Gerryts
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerYnte Ypes
huurwaarde10‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0173v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Gerryts


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0327v van 24 apr 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerrit schoenmaker


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-135 , folio 39rHoogstraat 28huis
eigenaarGerryt Gerryts
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde10‑00‑00 cg
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0306r van 19 apr 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-128, pag. 28Hoogstraat 28Harmen Dirks turfdrager


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0107r van 9 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Gerryt Hendriks


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0144r van 16 okt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 28Hoogstraat ZZ wijk B-017110‑10‑00 cghuis
koperTjeerd Roelofs Kabbeljauw boekbinder
naastligger ten oostenW. Wolf koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPieter Claasen
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Harmen Winnekes, gelastigdekoopman
verkoper q.q.Jan de Boer, gelastigden vankoopman
verkoperde erfgenamen van wijlen Harmen Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjeerd Roelofs Kabeljauw, boekbinder, koopt huis met loods en bleek erachter, wijk B-017. Ten O. W. Wolf, ten W. Pieter Claasen, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van erven Harmen Dirks.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-135 , pag. 39Hoogstraat 28Tjeerd Roelofs 1‑00‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0064v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 30, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Klaas Jeltes van der Sluis... Kerk HRL 1799, 1801, 1805, 1806, 1808, BS ovl 1815, huw 1828, huw 1832, ovl 1880; gebruiker van wijk B-016, turfdrager; medegebruiker Pieter Plus, gealimenteerd; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Pieter Plusgebruiker van wijk B-016, gealimenteerd; medegebruiker Klaas Jeltes vd Sluis, turfdrager; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204); LUTSCHOUW, ANNA JOHANNES


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Tjeerd Roelofs Kabbeljauw... T.K. eigenaar van wijk A-223, gebruiker is Anne Ages Zeylmaker, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-016, gebruikers zijn Klaas Jeltes van der Sluis, turfdrager, en Pieter Plus, gealimenteerd, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-016Hoogstraat 28wed Tjeerd KabbeljauwKlaas Jeltes van der Sluisturfdrager
B-016Hoogstraat 28wed Tjeerd KabbeljauwPieter Plasgealimenteerd


1830 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 132 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Dirkje Keimpes Kingma, overleden op 1 augustus 183042 jr, vrouw van Gerben Sybrens Dijkstra, plateelbakkersknecht Hoogstraat B 16, moeder van minderjarige Sybren en Rein Gerbens Dijkstra. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 104 en 108 van 1 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-016Hoogstraat 28provisionele en finale toewijzingfl. 142a. huis C-025 en b. huis B-016
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperZytze Rommerts de Jager


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
B-016Hoogstraat 28Huizinge c.a. in de Hoogstraat. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 450Hoogstraat 28erven Tjeerd Kabeljaauw Harlingenhuis (63 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Cornelia Duzijnoud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-016; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Dirk Jans van Stratenoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-016; VT1839; geb 15 jun 1798, ged 26 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan van Straaten en Antje Jans


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Marijke Thysses Stoef... eigenaar is S. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk B-016; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-016HoogstraatDirk van Straten42 jpanbakkerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
B-016HoogstraatCornelia Duzijn44 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
B-016HoogstraatMarijke Stoef56 jnaaivrouwHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 253 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Trijntje Ypes de Groot, overleden op 17 oktober 184456 jr, overleden Hoogstraat B 16, weduwe, moeder van Martinus R. Beidschat. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Cornelia Dusein, overleden op 26 januari 1848(Certificaat van onvermogen), 50 jr, geboren Leeuwarden 19/8/1797, overleden Hoogstraat B 16, gehuwd, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-016Hoogstraat 28Jolle Joukes Kanonrijder, overleden op 2 juli 1848(Certificaat van onvermogen), 32 jr (geboren 1816), overleden Hoogstraat B 16, werkman, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Dina Jans van Straten... en 5 jun HRL. en 5 en 12 jun 1825 Leeuwarden, ook huwt met Catharina vd Heuvel, (gk), panbakker, ovl wijk B-016, zv Jan vS, en Antje Jans van Kampen; bs ha25hu, ovl 1848, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-016Hoogstraat 28Jacobus Stuil... S, en Christina Schey; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1835, huw 1838, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk B-016; oud 33 jaar, (geslnm: Stuul), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk B-013; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 450Hoogstraat B-016Hendrik J. Baron woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3283Hoogstraat B-020 Hessel Kamminga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3283Hoogstraat 28 (B-020)Douwe Hilariuswoonhuis


1905 - arbeidsinspectiebron: Oud Archief gemeente Harlingen, archief Commissaris van Politie
vermeld adresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Hoogstraat D. Hilariusjongens: , meisjes:
vrouwen:
koperslagerij


1909 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 28, HarlingenHoogstraat 28D. Hilariuskoper- en blikslager, handel in asphaltpapier


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 28T. Hilariuskantoorbediende
Hoogstraat 28D. Hilariusloodgieter


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 28T. (Theodorus) Habekothe


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 28rijksmonument 20430


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6925Hoogstraat 28


2023
0.090423107147217


  terug