Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 29
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 292-0792-0792-109B-048B-052


Naastliggers vanHoogstraat 29
ten oostenHoogstraat 31
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 27
ten noordende Hoogstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Hoogstraat 29naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0012v van 16 jan 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: in de nieuwe stad]128‑00‑00 ggledige plaats
koperGijsbert Gijsberts, gehuwd met
koperAnna Willems
naastligger ten oostenThymen Hobbes
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende ledige plaats van Romcke Romckes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDoecke Wybes, gehuwd met
verkoperAeff Boues
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbert Gijsberts x Anna Willems kopen een ledige plaats in de nieuwe stad. Als er gebouwd gaat worden moeten drie voeten met de oysdruypen als een steeg vrijgehouden worden. Ten O. Thymen Hobbes, ten W. de ledige plaats van Romcke Romckes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Doecke Wybes x Aeff Buwes voor 128 gg.


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0044v van 17 apr 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: in de voorstraat die loopt naar de Franekerpoort en strekkende achter tot aan de Droogstraat]437‑00‑00 gghuis alwaer althans Collum uythangct, met een ledige plaats
koperTymen Hobbes Kollum
naastligger ten oostenlege plaats van Tymen Hobbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenschuur en ledige plaats van Suyck Jaspers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperOlffert Jansen, gehuwd metmesmaker te Leeuwarden
verkoperFij Jansen te Leeuwarden
verkoperBronger Alberts, gehuwd metkistmaker te Leeuwarden
verkoperHouck Oeges te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTymen Hobbes koopt een huis met een ledige plaats, strekkende achter tot aan de Droogstraat, in de Voerstraet daer men gaet nae Franicker poort. Ten O. een ledige plaets van de proclamant, ten W. een schuur en ledige plaets van Syuck Jaspers, alwaer althans Collum uythangt. Gekocht van mesmaker Olffert Jans te Leeuwarden voor zichzelf en als man en voogd over Fij Jans, en kistmaker Bronger Alberts te Leeuwarden hoor zichzelf en als man en voogd over Houck Oeges voor 437 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0004v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort]749‑00‑00 gghuis met ledige plaats
koperThymannus Obbonis, gehuwd metschoolmeester
koperLijsbeth Reyns
naastligger ten oostenLourens Hansen
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenhet houtstek van Pieter Robijns c.soc.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGijsbert Gijsberts, gehuwd metmr. timmerman
verkoperAnna Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThymannus Obbonis [Thymen Hobbes] x Lijsbet Reyns koopt huis met ledige plaats die daarbij behoort, in de straat als men naar de Franekerpoort gaat. Ten O. Lourens Hansen, ten W. het houtstek van Pieter Robijns c.s., met vrij gebruik en eigendom van de steeg ten W. Geen grondpacht. Gekocht van mr. timmerman Gijsbert Gijsberts x Anna Willems, voor 749 gg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0017r van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29achterHoogstraat NZ [staat: droge straat bij de drie pijpen]150‑00‑00 ggkamer
koperDirck Jansen, gehuwd met
koperFenne Jacobs
naastligger ten oostenLourens Hansen [staat: Jansen]
naastligger ten zuiden*Gijsbert Gijsberts
naastligger ten westenhet houtstek van Pyter Robijns
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang
naastligger ten noordende verkopers Jacob Tziercks c.u.
verkoperJacob Tziercks, gehuwd met
verkoperRintske Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jans x Femme Jacobs kopen een kamer in de Droogstraat bij de drie pijpen. Ten O. Lourens Jans, ten W. Pyter Robijns, ten N. de verkopers. Vrije uitgang door de steeg naar de straat tussen Gijsbert Gijsberts en Pyter Robijns houtstek. Geen grondpacht. Gekocht van Jacob Tzierks x Rintske Dirx voor150 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0240v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: in de straat naar de Franekerpoort]704‑00‑00 gghuis
koperDouue Riencks, gehuwd met
koperTrijncke Dircx
naastligger ten oostenhuis en ledige plaats van Lourens Hansen
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westeneen houtstek
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTimanno Obbonides, gehuwd metpastor te Kimswerd
verkoperLijsbeth Reyns te Kimswerd
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Riencks x Trijncke Dircx koopt een huis en getimmerte in de straat die naar de Franekerpoort gaat. Ten O. Lourens Hansen en een ledige plaats, ten W. het houtstek. Gekocht van Thymannus Obbonis [Thymen Hobbes], pastor in Kimswardt x Lysbeth Reynsdr.


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0361r van 5 jul 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29achterDroogstraat ZZ124‑14‑00 ggkamer en plaatsje
koperJosias van Aersen te Arum
naastligger ten oostenLourens Hansen
naastligger ten zuiden*Douue
naastligger ten zuiden*steeg tussen Kempo Cornelis en Douue
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Kempo Cornelis
naastligger ten noordenhet andere huis van de koper Josias van Aersen te Arum
verkoperDirck Jansen, gehuwd met
verkoperFenne Jacobs


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0073v van 14 jun 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort]608‑00‑00 gghuis met een plaats daarachter
koperDouwe Gatses, gehuwd met
koperHylck Lolles
naastligger ten oostenLourens Hansen
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJan Claeses
naastligger ten noordende plaats en kamer van Josias van Aersen
verkoperDouwe Riencks mede voor zijn kinderen, weduwnaar vantimmerman
verkoperwijlen Trijntie Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Gatses


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0140r van 27 feb 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29achterHoogstraat NZ424‑00‑00 ggkamer met schuur en ledige plaats daarachter
koperJan Clasen Leyenaer, gehuwd metbrouwer
koperWelmoed Haenties
naastligger ten oostenLourens Hansen [staat: Jansen]
naastligger ten zuidensteeg naar de Hoogstraat
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Clasen Leyenaer
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJosias van Arsen, gehuwd met te Arum
verkoperHack Upckes Tallum


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0111r van 26 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort strekkende]585‑00‑00 gghuis met steeg, en plaatske daarachter
koperDouwe Jans, gehuwd met
koperAeltie Jacobs
naastligger ten oostenLourens Hanses
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westen*steeg
naastligger ten westenJan Claesen brouwer
naastligger ten noordenJan Claesen brouwer
verkoperDouwe Gatses, gehuwd met te Arum
verkoperHylck Lolles te Arum


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0121av van 15 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp730‑00‑00 gghuis alwaer de Hond uithanght
koper door niaarburgerhopman Claes Jansen Falcken, kind en erfgenaamde Hond
koper door niaarLykl Jans, kind en erfgenaam
koper door niaarHaentie Jans Leyener, kinderen en erfgenamen van
erflaterwijlen Jan Clasen Leyenerbrouwer
geniaarde koperAsmis Carstes c.u.
naastligger ten oostenClaes Sipkes Amelander
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenburgerhopman Claes Falcken
naastligger ten noordenburgerhopman Claes Falcken
eerdere eigenaarwijlen Douwe Jansenkleinreder
verkoperde erfgenamen van wijlen Jan Douwes


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0247v van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ110‑00‑00 cg1/3 huis en erf
koperHendrick Haenties te Nieuwlandt
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eigenaar van 2/3Welmoed Haenties te Berlikum
verkoperHessel Haenties te Goinga
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Haantjes, mr. kuiper te Nieuwland koopt 1/3 huis en erf c.a. nz. Hoogstraat., waarvan de koper en Welmoed Haenties te Berlikum al 2/3 toebehoren. Gekocht van Hessel Haenties te Gooienga, voor 110 cg.


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0248r van 25 okt 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ78‑00‑00 gg1/3 huis en plaatske
koperJan Hendricks schuitvoerder
huurderDouwe Harmens c.u.
naastligger ten oostenDouwe Harmens mr. kuiper
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenbrouwerij genaamd de Lely de Lelie
naastligger ten noordenbrouwerij genaamd de Lely de Lelie
verkoperWelmoed Haenties, gehuwd met te Berlikum
verkoperGijsbert Idsesmr. kuiper te Berlikum


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0091r van 17 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ bij de Lombardspijp400‑00‑00 cghuis met loods en plaats
koperDouwe Claasen mr. brouwer
huurderWillem Hayes c.u.graandrager
naastligger ten oostenDouwe Harmens mr. kuiper
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenDouwe Claasen c.u.mr. brouwer
naastligger ten noordenDouwe Claasen c.u.mr. brouwer
verkoperHendrik Haantiesmr. kuiper te Nieuwland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Claasen, mr. brouwer x Tjitske Ymes? koopt een huis, loods en plaets en het mede-gebruik en onderhoud van de steeg ten W., nz. Hoogstraat omtrent de Lommertspijp. Ten O. Douwe Harmens, mr. kuiper, ten W. en N. de koper, ten Z. die straat. Gekocht van Hendrik Haenties, mr. kuiper te Nieuwland, voor 400 cg.


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0150v van 8 mrt 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ op de hoek bij de pijp van de rode ploeg, alwaar de Lely in de putstoel staat266‑25‑00 gg4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal
koperTjietske Ymes, weduwe van
koperwijlen Douwe Claessen
naastligger ten oostenClaes Douwes Valkens
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperde hypothecaire crediteuren van oud burgervaandrig Claes Douwes Valkensmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjietske Ymes wv Douwe Claesen, koopt 4/9 van een brouwerij, mouterij, huis met nog een aparte camer en een wagenhuis, stal en hof op de hoek bij de Rode Ploegspijp, waar 'de Lely' op de putstoel staat. Ten O. het andere huis van de verkoper, ten W. het diept, ten Z. de Hoogstraat, ten N. de Droogstraat. Gekocht van de hypothecaire crediteuren van Claes Douwes Valken, mr. brouwer.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-079Hoogstraat 29huis
eigenaarDouwe Claessen wed.
gebruikerHessel Jansen Mosk
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-079Hoogstraat 29huis
eigenaarTietzke Ymes erven
gebruikerHessel Jansen cum soc.
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan4‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-079Hoogstraat 29huis
eigenaarTjietske Ymes erven
gebruikerHessel Jansen cum soc.
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
opmerking[vermeld als 2-078]


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-079Hoogstraat 29huis
eigenaarwed. Tjitske Ymes erven
gebruikerHessel Jans
aanslag huurwaarde04‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-079Hoogstraat 29huis
eigenaarJacobus Nauta wed.
gebruikerClaas Douwes wed.
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-079Hoogstraat 29huis
eigenaarJacobus Nauta wed.
gebruikerClaas Douwes wed.
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0138r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ800‑00‑00 cghuis
koperYsak Jans Faber mr. kuiper
huurderFoppe Steevens
naastligger ten oostenHarmen Hessels
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende brouwerij van Jan Elshof
naastligger ten noordenJan Elshof
verkoperHotse Romkesschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYsaack Jans Faber, mr. kuiper, koopt een huis nz. Hoogstraat, verhuurd aan Foppe Steevens. De stal op de plaats is mandelig met de eigenaars v.d. brouwerij ten W. Ten O. Harmen Hessels, ten W. en N. Jan Elshof, ten Z. die straat. Gekocht van Hotse Romkes, schipper, voor 800 cg. en een mooie zilveren lepel.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-079Hoogstraat 29huis
eigenaarJacobus Nauta wed.
gebruikerClaas Douwes wed.
aanslag huurwaarde14‑10‑14 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109Hoogstraat 29huis
eigenaarIsaac Jans
gebruikerIsaac Jans
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerBeernd Adams
huurwaarde11‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑11‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-109Hoogstraat 29huis
eigenaarIsaac Jansen
gebruikerIsaac Jansen
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerJeltje Hayes
huurwaarde10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0097r van 15 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 29Hoogstraat NZ500‑00‑00 cghuis
koperJan Ysaacks Faber, gehuwd metkuipersknecht
koperJetske Tjeerds
naastligger ten oostenUlbe Jacobs
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenDouwe Claasen
naastligger ten noordenDouwe Claasen
verkoperYsaack Jans Faber
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ysaacks Faber, kuipersknecht x Jitske Tjeerds koopt een huis nz. Hoogstraat. Ten O. Ulbe Jacobs, ten W. en N. Douwe Claasen, ten Z. de straat. Verkoper Ysaack Jans Faber, voor 500 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-109 , pag. 37Hoogstraat 29Jan Ysaacks 0‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-048Hoogstraat 29Jan Ysaaks Faber... BS huw 1811, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1835, ovl 1841, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk B-048, kuiper, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-004, pakhuis, eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-048Hoogstraat 29Jan Y FaberJan Y faberkuiper


1831 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7006 aktenr. 218 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-048Hoogstraat 29Jan Walings Faber, overleden op 19 november 183164 jr, bakker, broer van Trijntje (enige testamentair erfgenaam), wijlen Antje (moeder van Christina Fulsma) en wijlen Hiltje Walings Faber (moeder van Trijntje Jacobs Panjer), testamentair executeur is Jan Yzaaks Faber, mr. kuiper Hoogstraat B 48, Jan Walings Faber zelf voogd was over de kinderen van Broer Broersma. Saldo fl. 362,44. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 415Hoogstraat 29 Jan Faber kuiperHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-048Hoogstraat 29Hiskje/Hiske Besling/Bessing... Bernardus B., en Aukje Berends; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1849, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-048, wijk G-375; oud 30 jaar, (geslnm als: Bessing), geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-265; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-048Hoogstraat 29Iza?K Jans Faber... Spanjaar; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1844; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-048; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-048Hoogstraat 29Jetske Tjeerds Spanjaar/Spanjer... Kerk HRL 1805, 1806, BS ovl 1841, ovl 1844; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiperse, wijk B-048; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-048Hoogstraat 29Leentje Faberoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-048; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-048HoogstraatJetske Spanjaard70 jkuiperscheHarlingenv, protestant, weduwe
B-048HoogstraatIzaäk J Faber32 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-048HoogstraatLeentje Faber34 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 347 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-048Hoogstraat 29Jetske Tjeerds Spanjaar, overleden op 27 oktober 184172 jr (geboren 25/4/1768), overleden Hoogstraat B 48, wed. Jan Yzaaks Faber, moeder van Yzaak, mr. kuiper en Leentje Jans Faber, naaister. (in tafel 'Spanjer') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 154 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-048Hoogstraat 29Isaac Jans Faber, overleden op 22 juli 184437 jr (geboren 10/12/1806), kuiper, overleden Hoogstraat B 48, ongehuwd, broer van Leentje Jans Faber. Saldo fl. 270,82. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 415Hoogstraat B-048Aafke Tjallingii vrouw van mr. A.G. Velsen Wiersma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 415Hoogstraat B-052 Douwe C. Boersma woonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 29, HarlingenHoogstraat 29 van der Meer, Gez.kleding, corsetten, boezelaars, handschoenen


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4356Hoogstraat 29 (B-052)Anne Zeilmakerwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 29mej. D. v/d Meerwinkelierster


1932 - advertentiebron: Winter Programma 1932-1933, Instituut voor arbeiders-ontwikkeling afdeeling Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 29, HarlingenHoogstraat 29P. Woudstrakleding, stoffen


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr. 29P. Woudstra873Manufact.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P. Woudstra873Manuf.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P. Woudstra873Manuf.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.P. Woudstra873Manuf.


1954 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 29, HarlingenHoogstraat 29P. Woudstramanufacturenhandel, tricotages, bedrijfskleding, kousen


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 29A.P. (Arjen) Miedema  terug