Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpad 24
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpad 244-100 4-093 G-102G-108


Naastliggers vanKerkpad 24
ten oostenhet Kerkpad
ten zuidenKerkpad 26
ten noordenKerkpad 22


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032r van 7 apr 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Job Luyties


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0032r van 7 apr 1616 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 24Kerkpad WZ [staat: kerkhof]133‑00‑00 GG1/2 loods
koperBernt Janssen, gehuwd met
koperImpcke Sydses
eigenaar van 1/2de erfgenamen van de overleden huisvrouw van wijlen Willem Thuenis te Leeuwarden
naastligger ten oostenKerkpad [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Thuenis te Leeuwarden


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0072r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenandere kamer van kopers Sicke Scheltes c.u.
naastligger ten zuidenHans Hansen c.u.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 24huis
eigenaarJoost Carels
gebruikerJoost Carels
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 24huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerHendrick Rienks
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑04‑00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 24huis
eigenaarvroedsman Rowel
gebruikerGerrit Dirks
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑17‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 24kamer
eigenaarDirk Fokkes
gebruikerLolkjen Jans
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-100Kerkpad 242 kamers
eigenaarPytter Clasen Knoop
gebruikerPytter Clasen Knoop
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0195r van 3 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpad 24Kerkpad WZ [staat: groot kerkhof]161‑00‑00 GGhuis en tuintje
koperBauke Klein, gehuwd met
koperAntje Sybes
eigenaar en bewonerwijlen Rein Tjeerds c.u.
naastligger ten oostenKerkpad [staat: kerkhof]
naastligger ten zuidenWybe Johannes
naastligger ten westenCornelis Hendriks
naastligger ten noordenPieter Cornelis
verkoper q.q.vroedsman Hotze Romkes Rinxma, curatorkoopman
verkoper q.q.Hessel Foppes Heerma, curatoren overmr. bakker
verkoperde nalatenschap van wijlen Rein Tjeerds, gehuwd metkoren- en turfdrager
verkoperwijlen Aukje Meinderts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBauke Klein x Antje Sybes kopen huis en tuintje op het Groot Kerkhof, metterdood ontruimd door Rein Tjeerds c.u. Geen grondpacht. Ten O. de straat of kerkhof, ten Z. Wybe Johannes, ten W. Cornelis Hendriks, ten N. Pieter Cornelis. Gekocht van (de executeurs en curatoren van) Rein Tjeerds, in leven koorn- en turfdrager x Aukje Meinderts, voor 161 gg.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0006v van 15 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauke Klein


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0131r van 3 feb 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0071r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBauke Klein


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0245v van 7 mei 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpad 22, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-093, pag. 83Kerkpad 24Gosse Abes1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-102Kerkpad 24Gosse Abes Schipper... Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1817, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk G-106; eigenaar en gebruiker van wijk G-102, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-103; gebruiker Jacobus Wewer, gruttersknegt, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kerkpad 24 Gosse A. Schipperfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-102Kerkpad 24Gosse A Schipper Gosse A Schipper schipper


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 116 van 4 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-102Kerkpad 24koopaktefl. 25huis G-012
 
verkoperDouwe Roelofs Vischer (te Hallum)
koperRoelof Feenstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1655Kerkpad 24Gosse Abes SchipperbalkvlotterHarlingenhuis en erf (143 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-102Kerkpad 24Geertie Molenaaroud 53 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk G-102; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-102Gosse Schippers64 jhoutflotterPingjumm, protestant, gehuwd
G-102Geertie Molenaar53 jAlmenumv, protestant, gehuwd
G-102Abe Schippers18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-102Schelte Schippers15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-102Antie Schippers21 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 291 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-102Kerkpad 24Geertje Scheltes, overleden op 9 juli 184660 jr, geboren Almenum 15/5/1786, overleden Kerkhof G 102, gehuwd, moeder van Grietje (wed. Durk Monsma), Berendje (vrouw van Rinze van Vliet, koopman), Antje en Abe Gosses Schipper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-102Kerkpad 24Elisabeth Sybrens, overleden op 23 september 1847(Certificaat van onvermogen), 74 jr, geboren Workum, overleden Kerkpad G 102, weduwe, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-102Kerkpad 24Meyer Lipmans de Vries... dV, en Hanna Reindorp/Henderina Meyer de Vries; BS huw 1841, huw 1843, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-102, bev r HRL 1860-80; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-100; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3748Kerkpad G-108Adam Lodewijks Hoekwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3748Kerkpad 24 (G-108)Bouke van der Schaafwoonhuis en werkplaats


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpad 24W. Boumanssigarenmaker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpad 24rijksmonument 20452 1873
  terug