Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kerkpoortstraat 55
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 553-113 3-135 G-279G-295
 huisnummer lager  huisnummer hogerKerkpoortstraat 553-113 3-135 G-280G-295


Naastliggers vanKerkpoortstraat 55
ten oostende Kerkpoortstraat
ten zuidenhet Rapenburg
ten westende Kerkpoortstraat
ten noordenKerkpoortstraat 53


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0179r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRioerd Tiaerdts


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0129v van 29 sep 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat NZ [staat: Rapenburg]997‑14‑00 GGhuis
koperJeppe Willems c.u.
naastligger ten oostenOene Eeuwes* wever
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHans Lammerts
verkoperRuyrd Tieerds c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Willems c.u. kopen een huis omtrent Rapenburg.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0201r van 22 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZ300‑00‑00 GGhuis of kamers
koperWesselus Acronius, gehuwd metpredikant
koperRomckien Bauckes Rheen
naastligger ten oostende kamer van Jan Knijff
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenJeppe Willems
naastligger ten noordenHans Lammerts
verkoperOenne Euwes, gehuwd met
verkoperIdtie Geerts


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0259r van 17 jan 1657 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZ250‑00‑00 CGhuis of kamers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende kamers van Jan Knijff
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenJeppe Willems
naastligger ten noordenHans Lammerts
verkoper q.q.Belida, curator ad actum over resp.rector
verkoperAntie Pytters
verkoperImck Pytters
verkoperBaucke Pytters
verkoper q.q.Epaeus Kiestra, curator ad actum overnotaris
verkoperAntie Pyers Rheen
verkoperIpe Bauckes Rheendeurwaarder Staten van Friesland
erflaterwijlen ds. Wesselus Accronius, gehuwd metpredikant
erflaterwijlen Romckien Bauckes Rheen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0380v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van Rapenburg]210‑00‑00 GG2/3 huis
koperRuyrd Sybes Bontekoe, gehuwd met
koperPyttie Martens
eigenaar van 1/3Ruyrd Sybes Bontekoe
naastligger ten oostende kamers van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs
naastligger ten zuidenRapenburgh
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenals huurder Gijsbert bakker
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]Saepke Ysax Groenewolt, weduwe van
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]wijlen Willem Jeppes
verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte]Fedderick Jeppesmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Sybes Bontekoe x Piettie Martens koopt een huis waarvan hij al 2/3 bezit, op de hoek van Rapenburg. Ten O. de camers van erven Janke Jacobs, ten W. de straat, ten Z. Rapenburg, ten N. Gijsbert Backer? als huurder. Gekocht van Saepcke Ysax Groenewolt in qlt. voor 1/3, en mr. bakker Feddrick Jeppes voor 1/3, voor 210 gg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0130r van 20 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZ57‑15‑00 GGwoning
koper door niaarRuyrd Sybes Bontekoe wijdschipper
geniaarde koperJacob Jansen Bostijnmr. linnenwever
naastligger ten oostende hopman Grauda
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenRuyrd Sybes Bontekoe
naastligger ten noordenGijsbert Gerrits bakker
verkoper van 1/2dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Friesland te Makkum
verkoper van 1/2Mayke Haersma, gehuwd met
verkoper van 1/2Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Friesland


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0266r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRuird Bontekoe


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-113Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarRuird Sybes Bontekoe
gebruikerJan Jansen
huurwaarde05‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-113Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerJan Jansen
huurwaarde05‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-113Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarRuird Bontekoe
gebruikerPyter Jentjes
huurwaarde05‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑17‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-113Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarerven Ruird Bontekoe
gebruikerJentie Wybrens
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑16‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-113 Kerkpoortstraat 55Geeske Beerns, bestaande uit 2 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-113Kerkpoortstraat 55kamer
eigenaarTaetske R. Bontekoe
gebruikerGeeske Beerns
huurwaarde11‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0184v van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat OZ [staat: op de hoek van Rapenburg]441‑00‑00 GGhuis
koper door niaar ratione sanguinisBeerend Fok bontwever
geniaarde koperRimmert Teunis, gehuwd metmr. scheepstimmerman
geniaarde koperAntje Gerryts
huurder voor 2 jaren van een gedeelteRegina Jans c.s.36‑00‑00 CG
naastligger ten oostende gedachte kopers Rimmert Teunis c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Hans Jetses
verkoper q.q.Tjepke Gratema, administratorkoopman
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, administratoren over de goederen engerechtsfiscaal
verkoperde kinderen van Hein Reinders, gehuwd metopzichter te Workum
verkoperGeertje Martens, aanbestorven van te Workum
erflaterwijlen Attie Ruirds Bontekoe bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Fok, bontwever, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Rimmert Teunis, mr. scheepstimmerman x Antie Gerryts, een huis op de hoek van Rapenburg, bewoond door Regina Jans c.s. De koper moet ook de quotele slatgelden aan de Rozengracht betalen. Ten O. de koper met wie de achtergevel van dit huis mandelig is, ten W. de straat, ten Z. Rapenburg, ten N. wd. Hans Jetses. Gekocht van (de administratoren over de goederen v.d. kinderen van) Hein Reinders, opzichter x Gertje Martens te Workum, hun nagelaten door Attie Ruurds Bontekoe te Harlingen volgens testament, voor 441 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0186r van 17 nov 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZ167‑00‑00 GGhuis bestaande uit een kamer en weefwinkel
koper door niaarBeerend Fok
geniaarde koperRimmert Teunis, gehuwd metmr. scheepstimmerman
geniaarde koperAntje Gerryts
huurderJan Beerns c.u.26‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRuth Tjerks
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westende gedachte kopers Rimmert Teunis c.u.mr. scheepstimmerman
naastligger ten noordende weduwe van Hans Jetses
verkoper q.q.Tjepke Gratema, administratorkoopman
verkoper q.q.Bernardus Dreyer, administratoren over de goederen engerechtsfiscaal
verkoperde kinderen van Hein Reinders, gehuwd metopzichter te Workum
verkoperGeertje Martens, aanbestorven van te Workum
erflaterwijlen Attie Ruirds Bontekoe bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBeernd Fok, bontwever, koopt tevens, na niaar ratione sanguinis tegen Rimmert Teunis, een huis in de STRAAT Rapenburg, aan en achter het vorig gekochte huis. Het is een kamer met weefwinkel en zolder, bewoond door Jan Beerns. Ten O. Roelof? Tjerks, ten W. de koper met een mandelige gevel, ten Z. de straat, ten N. wd. Hans Jetses. Gekocht van de zelfden als voren, voor 167 gg.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0113r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat NZ [staat: op de hoek van Rapenburg]330‑07‑00 GGhuis
koperGerryt Harmens stof- en bontreder te Franeker
eigenaar en bewonerAaltje Jans
naastligger ten oostenhet tweede perceel in deze akte
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenWillem Bakker
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Beerend Fok, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltjen Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerryt Harmens, stof- en bontreeder te Franeker koopt (a) een huis achter de Oude Kerk, op de hoek van Rapenburg. Ten O. perceel b), ten W. de straat, ten Z. Raapenburg, ten N. Willem Bakker. (b) een huis en weefwinkel in de straat Rapenburg achter a), waarmee de gevel mandelig is. Ten O. Teunis Fransen, ten W. perceel a), ten Z. de straat, ten N. Willem Bakker. Gekocht van (de curator over de verlaten boedel van) Beerend Fok x Aaltjen Jans, voor 330 gg. 7 st.


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0113r van 2 sep 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZ330‑07‑00 GGhuis en weefwinkel
koperGerryt Harmens stof- en bontreder te Franeker
huurderEngbert Bruining c.u.22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Fransen
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten noordenWillem Bakker
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Beerend Fok, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltjen Jans


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0092v van 25 jun 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55Rapenburg NZ achter de nieuwe kerk, hoek van605‑00‑00 GGhuis
koperBernardus Koelmans koopman
bewonerG. H. ten Fin
bewonerJan Frederiks
naastligger ten oostenJohannes
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWillem C. Bakker
verkoper q.q.Age Johannes, boedelredder vankoopman te Grettingaburen onder Almenum
verkoperwijlen Gerryt Harmens ten Finfabrikeur in bonten


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0170r van 29 nov 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat NZ [staat: hoek Rapenburg]1200‑00‑00 CGhuis
koperYede Wybes, gehuwd met te Franeker
koperPietje Ynzes te Franeker
naastligger ten oostenJohannes
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenW. Coenraads bakker
verkoperAge Johanneskoopman


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0098r van 3 feb 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0309v van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat [staat: achter de grote kerk]285‑12‑00 CGhuis
koperMichael Dirk van Otterlo bankhouder onder Almenum
huurderJohannes Willems Jager
naastligger ten oostende weduwe van Cornelis Tromp
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenDirk van der Werf
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, geauthoriseerde curatornotaris
verkoper q.q.W. Eyck, geauthoriseerde curatoren overgezworen klerk van Menaldumadeel te Marssum
verkoperYde Wybes c.u. te Berlikum


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0088r van 15 apr 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55Kerkpoortstraat OZ [staat: Rapenburg op de hoek achter de Kerk]175‑00‑00 GGhuis
koperJohannes Eeuwes, gehuwd metscheepstimmerman
koperMarijke Harmanus IJskam
huurderSjoerd Joosten de Vries
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenRapenburg [staat: straat]
naastligger ten westenKerkpoortstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMichel Dirk van Otterlookassier in de Bank van Lening te Leeuwarden


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0002v van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes van der Heide


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0066r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJohannes van der Heide [staat: Werf]


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0078r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55Rapenburg NZ op de hoek440‑00‑00 CGhuis
koperAnthony Bruins, gehuwd met
koperMarijke Lourens
naastligger ten oostende weduwe van Johannes van Zeist
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenKerkpoortstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenP. J. Lanzenberg
verkoperJohannes Eeuwes, gehuwd metmeesterknecht bij Mollema en Wieger Harmens
verkoperMarijke Harmanus IJskam


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0148r van 16 jun 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kerkpoortstraat 53, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnthony Bruins


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-135, pag. 62Kerkpoortstraat 550‑00‑00 cgafgebrooken


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0093r van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kerkpoortstraat 55achterRapenburg NZ wijk G-28020‑15‑00 CGhuis
koperAntoon Bruins
naastligger ten oostenSytze Gerrits
naastligger ten zuidenRapenburg
naastligger ten westenBruin Antoon
naastligger ten noordenAtze Lubbes
verkoperSytske Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Roelofs


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Anthony Bruins Westerhof... eigenaar van wijk E-109; gebruiker Bruin Westerhof, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk G-279, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-280, weefwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-042; gebruiker ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Kerkpoortstraat 55 Anth.B. Westerhofffl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-279Kerkpoortstraat 55Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof wewer
G-280Kerkpoortstraat 55Anthonie B Westerhof Anthonie B Westerhof weefwinkel


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 68 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-279Kerkpoortstraat 55Anthony Sipkes Spoelstra, overleden op 15 juli 1824zoon van Sipke Gerrits Spoelstra, wever (Rapenburg G 279) en wijlen Lijsbeth Anthoons Westerhof, broer van minderjarige Sjeuke/ Sjouke en Antje Sipkes Spoelstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1779Kerkpoortstraat 55Sipke Gerrits SpoelstrawinkelierHarlingenhuis en tuintje (150 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-279Kerkpoortstraat 55S Spoelstra stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-279Sipke G Spoelstra54 jweverKimswerdm, rooms katholiek, gehuwd
G-279Grietje C Kanneée34 jWorkumv, rooms katholiek, gehuwd
G-279Gerryt Spoelstra23 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-279Sjoeke Spoelstra8 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
G-279Klaas Hantjes25 jscheepstimmerknegtHeegm, protestant, ongehuwd
G-279Rinze L Zijlstra17 jscheepstimmerknegtIJlstm, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 361 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-279Kerkpoortstraat 55Geert Johannes Smit, overleden op 17 oktober 1842bijna 1 1/2 jr (geboren 1/5/1841), overleden Molenpad G 279, zoon van Johannes Harmens Smit, werkman en Catharina Benthem, broer van minderjarige Regina, Maria, Jan en Harmen Johannes Smit. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Aaltje Cleb?... Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, wijk D-049, wijk G-279; oud 37 jaar, (geslnm: Clebec), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-007; VT ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Fetje Gerrits Olenjus... Johannes en IJtje Wouters; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-279, supp wijk G-382; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-279Kerkpoortstraat 55Haring Harmens Haringa... zv Harmen Cornelis en Dieuwke Sietses; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1779Rapenburg G-279Gerrit S. Spoelstra en mede eig.woonhuis


1863 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 11-11-1863
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Kerkpoortstraat 55, HarlingenKerkpoortstraat 55J.J. Hazelhoffbakkerij


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 180 van 3 dec 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-279Kerkpoortstraat 55provisionele toewijzingfl. 2333huis met bakkerij G-279 en G-280
 
verkoperGerrit Sipkes Spoelstra
provisioneel koperTjepke Zoete


1873 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 188 van 11 dec 1873
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-279Kerkpoortstraat 55koopaktefl. 2700huis met bakkerij G-279 en G-280
 
verkoperGerrit Sipkes Spoelstra
koperWillem Tjerks Bekius


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1779Kerkpoortstraat G-295Willem Tjerks Bekiuswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1779Kerkpoortstraat 55 (G-295)Tjerk Bekiuswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kerkpoortstraat 55 Tjerk Bekiusbroodbakkerf. 600f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 55Tj. Bekiusbroodbakker


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kerkpoortstr.J. Bijlsma718Br.- en banketb.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kerkpoortstraat 55J. (Jan) Bijlsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Kerkpoortstraat 55rijksmonument 20455


1996 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kerkpoortstraat 55 (zuidgevel (Rapenburg)), HarlingenKerkpoortstraat 55 (zuidgevel (Rapenburg))AFRONDING
STADSVERNIEUWINGSPLAN
ALMENUM
1981 -- . -- 1996'


1996 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Kerkpoortstraat 55Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1996
  terug