Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kleine Bredeplaats 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerKleine Bredeplaats 26-1526-1526-151E-121E-121


Naastliggers vanKleine Bredeplaats 2
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidenKleine Bredeplaats 4
ten westende Grote Bredeplaats
ten noordende Grote Bredeplaats


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0161v van 14 nov 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de hoek van de Plaets]675‑00‑00 gghuis
koperJan Piers, gehuwd met
koperTrijn Beernts
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Onnes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [niet vermeld]
verkoperBente Tiallings, gehuwd met
verkoperGeertie Douues
verkoperBoldewijn Jans, gehuwd met
verkoperAntie Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Piers x Trijntie Beernts kopen huis op de hoek van de plaats. Ten O. de Bredeplaats, ten W. Hendrik Onnes. Gekocht van Geertie Douwes en Antie Douwes, dochters van Douwe ...?


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0099v van 13 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Piers


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0101v van 18 jan 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: Plaets]1950‑00‑00 cghoekhuis
koperGeert Alberts c.u.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Plaets]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Onnes
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperJan Piers c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Alberts koopt 2/3 huis op de Bredeplaats. Ten O. die straat, ten W. Hendrick Onnes, ten N. de straat. Gekocht van Jan Piers voor 1950 CG.


1658 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 203 folio 103r van 27 mei 1658 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Kleine Bredeplaats 2
requireerde en aangeverGeert Alberts van Minnen, weduwnaar (1) van
wijlen Antie Jans
requireerde en aangeverGeert Alberts van Minnen, gehuwd (2) met
Eva Viro
requirant q.q.Jacob Juriens, geauthoriseerde curator ad actum divisionis over
requirantde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Antie Jans
inleiding bij de boedelinventarisatie[0103r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ende gemaeckt sampt estimatie ende warderinge bij ons Pybe Oedses, ende doctor Jacobus Hillebrandts presiderende Burgemeesteren ende bij den Gerechte [deser] Stad verordonneerde Commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris deser Stede Harlingen, ten sterffhuijse van Antie Jans overledene huijsvrouwe van Geert Alberts van Minnen sich in ad secunda vota begeven hebbende met Eva Viro bij desen present, ende dat op versoeck van Jacob Juriens als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over de twe naegelatene weeskinderen van wijlen Antie Jans bij de vermelde Geert Alberts van Minnen in echte getogen in dier qualiteit erffgenamen van haer wijlen moeder, ende dat op 't aengeven van de voornoemde Geert nae dat hij den ede solemneel hadde gedaen, aen handen van de bovengemelte Commissaris Pybe Oedsen om alles getrouwelijck te sullen [0103v] aengeven, ende sijn de goederen gewardeert door Auck Jans ende Geert Willems onse Stadts geswoeren wardeersters. Actum den 27e Maij 1658.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0055r van 14 okt 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeert Albarts


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0197r van 14 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 24rKleine Bredeplaats 2Geert Alberts van Minnenf. 6000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0185r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: Vismerktspijp]257‑00‑00 gg1/3 huis
koperClaes Willems
eigenaar van 2/3Geert Alberts van Minden
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Joannes Tjebbes
naastligger ten westenRintie Claesen
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperGeeske Geerts van Minden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Willems Burger, koopt 1/3 huis, waarvan Geert Alberts van Minden? al 2/3 bezit. Het hoekhuis staat wz. Vismarktspijp. Ten O. en N. de straten, ten Z. Joannes Tiebbes, waarin dit huis met een openbare muur beklemd is, ten W. Rintie Claesen [Botsma]. Gekocht van Geeske Geerts van Minden?, voor 257 gg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014r van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: zuidwestzijde van de Vismarktspijp]150‑00‑00 gg1/3 huis
koperTaecke Tjerx, gehuwd metmr. hoosbreider
koperAntie Gerbens
eigenaar van 2/3Geeske Geerts van Minden, gehuwd met
eigenaar van 2/3Beernt Sibrens Ekelmr. kleermaker
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van wijlen Johannis Tjebbes grootschipper
naastligger ten westenClaes Rintjes Botsma koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperJeltie Douwes, weduwe vanwinkelierse
verkoperwijlen Sioerdt Elses


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0005ra van 4 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125r van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de hoek van de Brede Plaats]310‑00‑00 gg2/3 huis
koperTaeke Tierx, gehuwd metmr. hoosbreyder
koperAntie Gerbens
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Brede Plaats]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperGeetske Geerts, gehuwd met
verkoperBeern Ekelmr. kleermaker


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0296r van 3 nov 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTaeke Tjerx* mr. hoosbreider


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312r van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 2Grote Bredeplaats ZZ [staat: Voorstraat aan de zuidwestkant van de Vismerktspiep]350‑00‑00 gghuis
koperSyds Pietters, gehuwd metapotheker
koperElsje Hendrix
bewonerTaecke Tjerx c.u.
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten zuidenhet huis van Hans Fransen c.u.
naastligger ten westenClaes Rinties Botsma koopman
verkoper q.q.Jetse Jelles Stijl, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahui, gecommitteerden uitkoopman
verkoperde crediteuren van Taeke Tjerx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyds Pieters, apotheker x Elsje Hendrix koopt huis zz. Voorstraat aan de zuidwestkant van de Vismarktspijp, nu bewoond door Taecke Tjerx c.u. Ten O. en N. de straten, ten Z. Hans Fransen c.u., ten W. koopman Claes Rinties Botsma. Geen grondpacht. Gekocht van (de crediteuren van) Taeke Tjerx, voor 350 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152 , folio 127Kleine Bredeplaats 2huis
eigenaarSyds Pieters wed.
gebruikerSyds Pieters wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152 , folio 83rKleine Bredeplaats 2huis
eigenaarSyds Pieters wed.
gebruikerSyds Pieters wed.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan10‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152 , folio Kleine Bredeplaats 2huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0028v van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgerhopman Benjamin Schaeff


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152 , folio 83vKleine Bredeplaats 2huis
eigenaarwed. Syds Pyters
gebruikerwed. Syds Pyters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0142v van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenElsje Schaaf


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152 , folio 83vKleine Bredeplaats 2huis
eigenaarwed. Syds Pytters
gebruikerwed. Syds Pytters
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0263v van 23 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Elsje Schaef e.a.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152 , folio 84vKleine Bredeplaats 2huis
eigenaarburgemeester Schaaff
gebruikerFreerk Sybrens
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0258v van 10 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 26, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Elsje Schaaf


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-152 , folio 84vKleine Bredeplaats 2huis
eigenaarburgemeester Schaaff
gebruikerAndle Bonnes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0203r van 5 okt 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer burgemeester Schaaf


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0104v van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester H. Schaaf


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0180r van 6 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester H. Schaaf


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151 , folio 143vKleine Bredeplaats 2huis
eigenaarSchaaff wed.
gebruikerWytze Hendriks
huurwaarde50‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
huurwaarde totaal47‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑12‑10 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0026v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen oud burgemeester Schaaff


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0059r van 22 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ [staat: Voorstraat aan de ZW-zijde van de Vismerkspijp]900‑00‑00 cghuis
koperCornelis Adriaans Jonker, gehuwd metschuitschipper
koperSympke Pieters Backer
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenHarke Jurjens
naastligger ten westende heer Jacob Roorda
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperburgemeester Syds Schaaff
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Adriaans Jonker, schuitschipper x Sympke Pieters Backer kopen een huis zz. Voorstraat aan de Z.W. kant v.d. Vismarktspijp. Ten O. en N. de straten, ten W. Jacob Roorda, ten Z. Harke Jurjens [van der Stok]. Geen grondpacht. Gekocht van burgemeester Syds Schaaff.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0279r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kleine Bredeplaats 2Kleine Bredeplaats WZ op de hoek940‑00‑00 cghuis
koperThijs Johannes Stoeff, gehuwd met
koperAntje Claazes Houtkoper
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHarke Jurjens van der Stok
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten noordenGrote Bredeplaats [staat: straat]
verkoperCornelis Adriaans Jonker, gehuwd metschuitschipper
verkoperSimontie Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Johannes Stoeff x Antje Claazes Houtkoper kopen een huis op de hoek van de Kleine Bredeplaats. Ten Z. Harke Jurjens van der Stok, ten W. Jacob Roorda, ten N. de straat. Geen grondpacht. De toonbank en winkelplanken kosten 10 cg. Gekocht van schuitschipper Cornelis Adriaans Jonker x Simontie Pieters voor 940 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151 , folio 143vKleine Bredeplaats 2huis
eigenaarTijs Johannes Stoeff
gebruikerTijs Johannes Stoeff
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-151 , folio 143vKleine Bredeplaats 2huis
eigenaarTijs Johannes
gebruikerTijs Johannes
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0154r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThijs Johannes


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-152, pag. 102Kleine Bredeplaats 2Thijs Stoef
6-152, pag. 102Kleine Bredeplaats 2Johannes Stoef, 39 jaar, gehuwdinwooning, beurtschipper


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0040r van 15 apr 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThijs Johannes Stoef


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0175r van 10 nov 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Bredeplaats 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTijs J. Stoeff


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-151 , pag. 140Kleine Bredeplaats 2Thijs Johannes 2‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-121Kleine Bredeplaats 2Thijs J. /Matthijs Stoef... S, geb ...; BS ovl 1816; 1825 overlijdens, ovl 1828, ovl 1831, ovl 1855; eigenaar en gebruiker van wijk E-121, oud schipper, 1814. (GAH204); Johannes Tijssen Stoef ende Rigt Sijbrens de Boer, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-121Kleine Bredeplaats 2Thijs J StoefThijs J Stoefoud schipper


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 53 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-121Kleine Bredeplaats 2Antje Klases Houtkoper, overleden op 12 juli 182184 jr (Kleine Bredeplaats E 121), wed. Thijs Stoef, moeder van Pietje, bollenverkoopster, Berber, winkelierster, Jetske, arbeidster, Sytske, naaister, Marijke, idem en wijlen Johannes Thijssen Stoef (vader van Sjoukje Johannes Stoef, vrouw van Leonardus Conradi, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1163Kleine Bredeplaats 2Freerk Fontein zeehandelaarHarlingenhuis (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-121Kleine Bredeplaats 2Cornelis Eeltjes Tigchelaar... ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-150; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-121; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-121Kleine Bredeplaats 2Johanna Gilhardoud 28 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk E-121; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-121Kleine Bredeplaats 2Symon Gilhardoud 66 jaar, geb Schoonhoven en wonende te HRL. 1839, zilversmidsknecht, wijk E-121; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, januari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-121Kleine Bredeplaats 2Simon Galjard, overleden op 31 december 183965 jr, zilversmidsknecht, geboren Schoonhoven, overleden Kleine Bredeplaats E 121, weduwnaar. (CzOG nr. 25) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-121Kleine BreedeplaatsCornelis Tichelaar29 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsJohanna Gilhard28 jAlmenumv, protestant, gehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsEeltie Tichelaar5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsSymon Tichelaar8 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsAnna Tichelaar16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsLiskje Tichelaar2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-121Kleine BreedeplaatsSymon Gilhard66 jzilversmidsknegtSchoonhovenm, protestant, weduwnaar


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 108 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-121Kleine Bredeplaats 2Simon Cornelis Tigchelaar, overleden op 17 maart 18445 jr (geboren 27/2/1838), overleden Bredeplaats E 121, zoon van Cornelis E. Tigchelaar, pakhuisknecht en Johanna Galjard, broer van minderjarige Eeltje, Liskje, Sophia en Cornelis Cornelis Tigchelaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-121Kleine Bredeplaats 2Jetje Johannes de Boer... dienstmeid. N.H., dv Johannes Sjoerds en Trijntje Dirks; BS huw 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-121, 126, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1163Kleine Breedeplaats E-121Jan Freerk Fontein woonhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 40088 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 23 en 29 van 25 feb 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-121Kleine Bredeplaats 2provisionele en finale toewijzingfl. 1425huis hoek Kleine Bredeplaats E-121 kad. A-1163
 
gelastigdeJan Hubertus van Droge
verkoperDirk Fontein Freerkzoon
Jan Bouwknecht


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1163Kleine Breedeplaats E-121 Jan Bouwknegt woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1163Kleine Bredeplaats 2 (E-121)Jan Bouwknechtwoonhuis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsM.H. Ouendag43Sigarenfabrikant en grossier in rookart. en sigaretten


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. BreedeplaatsM.H. Ouendag43Sigarenfabrikant en grossier in rookart. en sigaretten


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 2M.H. Ouendag43Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 2M.H. Ouendag43Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 2M.H. Ouendag43Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Breedeplaats 2M.H. Ouendag43Sigarenfabr. en gross. in rookart. en sigaretten


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 2J. Ouendagschoenmaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kleine Bredeplaats 2H. (Henderina) Posthuma wv de Vrij


2023
0.18533205986023


  terug