Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Kleine Bredeplaats 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Kleine Bredeplaats 12 6-158 6-155 E-116 E-116
Naastliggers vanKleine Bredeplaats 12
ten oostende Kleine Bredeplaats
ten zuidende Hondenstraat
ten westenHondenstraat 13
ten noordenKleine Bredeplaats 10


aangrenzende stegensteeg
Kleine Bredeplaats 12naamloze steeg ten noorden


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0120r van 18 jun 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0282v van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1656 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0055r van 6 jan 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ [staat: brede plaats]huis, loods en plaatsje
 
koperMarten Martens c.u.werkbaas1025-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: brede plaats]
naastligger ten zuidenHeere Symens koster
naastligger ten westenWybe Jacobs
naastligger ten westenClaes Jonas
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Jacobs
naastligger ten noordenhet achterhuis van burgemeester Alema
verkoper van 1/2de crediteuren van het sterfhuis van wijlen Biene Wybrants
verkoper van 1/2Bottie Wybrens, gehuwd met
verkoper van 1/2Carst Meinerts


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0111v van 24 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats [staat: de Plaats]huis
 
kopermr. Augustinus Lieuues c.u.chirurgijn1050-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenHere Symens koster
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenTrijntie bakster
verkoperMarten Martens c.u.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0211r van 17 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenmr. Augustinus Siersma


1667 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 12, HarlingenKleine Bredeplaats 12'Anno' en '1667'


1667 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 12, HarlingenKleine Bredeplaats 12Afbeelding van een gebouw in renaissance-stijl, waarvan verondersteld wordt dat het de vroegere stadsherberg zou zijn


1667 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 12, HarlingenKleine Bredeplaats 12Dreijer, Bernardus;Geest, Alida Van DerAfbeelding van 2 wapenschilden met 'B.D.' en 'A.v.d.G.'BD = Bernardus Dreijer
AvdG = Alida van der Geest


1667 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Kleine Bredeplaats 12 (geveltop), HarlingenKleine Bredeplaats 12 (geveltop)Topsteen: leeuw met het wapen van Harlingen


1674 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 212 folio 161r van 13 jan 1674 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Kleine Bredeplaats 12
 
overledenemr. Augustinus van Siersma, gehuwd metchirurgijn Admiraliteit in Friesland
aangeverWeintien Huyberts
Saco van Isinga, geauthoriseerde curator overontvanger
Willemijntie Wiaarda, nagelaten weeskind van
wijlen dr. Hendrick Wiaarda
wijlen Ytsche Balck
Johannes Balck veniam aetatismedisch student
Pyttje Gerrits voor haar vier kinderen, weduwe van
wijlen Wytse Siersma
inleiding bij de boedelinventarisatie[0161r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen ten sterfhuyse van mr. Augustinus van Siersma in leven chirurgus van 't Collegie der Edel Mogende heren Raden ter Admiraliteyten in Frieslandt, van alle sodanige goederen actien ende crediten als bij den selven metter doodt ontruymt ende nagelaten sijn, op 't versoeck van de heer ontvanger Saco van Idsinga als geauthoriseerde curator over Willemijntie Wiaarda nagelaten weeskindt van wijlen dr. st ? Hendrick Wiaarda en Ytsche Balck in tijden echteluiden, ende Joannes Balck medisch student ? voor hem selfs als veniam atatis bij den Hove van Frieslandt becomen hebbende, sampt Pyttje Gerryts wedu van wijlen Wytse Siersma als moeder ende legitima tutrix over haer vier kinderen bij den selve haer wijlen man in echte verweckt, alles op 't aengeven van Weintien Huyberts weduwe van gedachte Augustinus Siersma, die den belofte van alles wel ende getrouwelijck te sullen aengeven in handen van de mede commissaris Lourens Asperen heeft gepraesteert ten wiens overstaen, geadsocieert met Dre Dominico Wringer secretaris, dese beschrievinge geschiet is so volgt desen 13 januari 1674.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0028ra van 7 mrt 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ [staat: op de Bredeplaats]1/2 huis, plaats en kamer ten zuiden
 
koper provisioneelN. N. 1125-00-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenVijverstraat
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen de weduwe van Here Symens koster
naastligger ten westenMeynert bakker
naastligger ten noordenhet huis nagelaten door wijlen Doedtie Piers
naastligger ten noordenhet achterhuis van Rintie Claesen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de heer Junius Alema
verkoperde erfgenamen van wijlen mr. Augustinus van Siersma


1675 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0212r van 19 dec 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van mr. Augustinus Ziersma


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0162v van 22 sep 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats die nevens de Vismerkt over is][niet vermeld]
 
koperds. Henricus Boekholt, gehuwd metpredikant815-00-00 GG
koperjuffr. Johanna Rosnigh
naastligger ten oosteneen plaatske
naastligger ten zuidenJanke Orsinga
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenvroedsman Nolles
naastligger ten noordenjuffr. Foekjen van Alema, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Nauta
verkoperHubert Feddes
verkoperClaeske Feddes
verkoperClaes Feddes
verkoperPieter Feddes


1716 - reëelkohieradresgebruik
6-158Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaards. Boekholt
gebruikerds. Boekholt
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
6-158Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaards. Boekholt
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan10-4-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0039v van 26 feb 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidendr. Henricus Boekholt


1726 - reëelkohieradresgebruik
6-158 Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaards. Boekholt
gebruikerds. Boekholt
huurwaarde50-00-00 CG
aanslag huurwaarde08-06-08 CG


1731 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0069r van 16 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ [staat: Bredeplaats] naast de Vismarkthuis
 
koperGabbe Sakes Sybesma, gehuwd metvisafslager1010-00-00 GG
koperRomkjen Brongers
huurderdominee Wopkens
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: Bredeplaats]
naastligger ten zuidenJanke Gerrits Orsinga
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westenburgemeester Jan Nollides
naastligger ten noordenkapitein Stapert c.s.
verkoperSibbeltje van Sloten, erfgenaam van haar eerste manTzum
verkoperwijlen Fredricus Boekholt
verkoperSibbeltje van Sloten, gehuwd metTzum
verkoperds. Egbertus Johannes WiardipredikantTzum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGabbe Sakes Sybesma x Romckjen Brongers, koopt een huis wz. Breedeplaats die neffens de Vismarkt is. Ten O. de Breedeplaets, ten Z. Janke Gerrits Orsinga en de Vijverstraat [Hondenstraat], ten W. Jan Nollides, ten N. de kapitein Stapert. Gekocht van Sibbeltje van Slooten x ds. Egbertus Johannes Wiardi, als erfgename van haar eerste man Fredricus Boekholt.


1736 - reëelkohieradresgebruik
6-158 Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaarGabe Sybersma
gebruikerGabe Sybersma
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
6-158 Kleine Bredeplaats 12Gabe Sybesma, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal20-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
6-158 Kleine Bredeplaats 12huis
eigenaarGabe Sybesma
gebruikerGabe Sybesma
huurwaarde63-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-09-00 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0263v van 23 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteegje waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0175v van 28 nov 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZhuis
 
koperBernardus Dreyer procureur fiscaal1091-14-00 GG
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Janke Gerryts Orsinga
naastligger ten westende weduwe van Nollides
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Stapert kapitein
verkoperRomkjen Brongers, weduwe van
verkoperwijlen Gabe Sybesmavisafslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, proc. fiscaal, koopt deftige huisinge op de Breedeplaats. Ten O. de Breedeplaats, ten Z. erven Janke Gerryts Orsinga (met een mandelige muur) en de Vijverstraat [Hondenstraat], ten W. wd. Nollides, ten N. erven de kapitein Stapert. Gekocht van Romkjen Brongers wv visafslager Gabe [Sakes] Sybesma, voor zich en als boedelhouderse van diens nalatenschap, voor 1091 gg 14 st.


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0091v van 23 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ1/4 huis
 
koperBernardus Dreyer, gehuwd metgerechtsfiscaal125-00-00 CG
koperAlida van der Geest
huurderGerryt van Hoek
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBernardus Dreyer c.u.gerechtsfiscaal
naastligger ten noordenBernardus Dreyer c.u.gerechtsfiscaal
verkoperongehuwde meerderjarige dochter Janke Meinderts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer x Alida van der Geest, koopt 1/4 van een huis aan de wz. van de Breedeplaats. Ten O. en Z. de straat, ten W. en N. de kopers. Gekocht van Janke Meinderts van Hoek.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0140r van 3 feb 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 12Grote Bredeplaats NZ1/2 huis
 
koperBernardus Dreyer, gehuwd metgerechtsfiscaal275-00-00 CG
koperAlida van der Geest
eigenaar van 1/2Bernardus Dreyer, gehuwd metgerechtsfiscaal
eigenaar van 1/2Alida van der Geest
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBernardus Dreyer
naastligger ten noordenBernardus Dreyer
verkoper q.q.de stad Harlingen: armvoogdij, alimentatores van
verkoperTrijntie Meinderts van Hoek, nagelaten kind
verkoperAntie Meinderts van Hoek, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Meindert van Hoek, gehuwd met
erflaterwijlen Baetje Feltsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, gerechtsfiscaal x Alida van der Geest koopt 1/2 huis op de Breedeplaats. Ten W. en N. de kopers, ten O. en Z. de straat. De kopers bezitten reeds de andere helft van dat huis. Geen grondpacht. Gekocht van (de voogden van de kamer der huiszittende armen, als alimentatores over) Trijntie en Antie Meinderts van Hoek en Baetje Feltsma, voor 275 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0150v van 12 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZ1/4 huis
 
koperBernardus Dreyer, gehuwd metgerechtsfiscaal125-00-00 CG
koperAlida van der Geest
eigenaar van 1/4Bernardus Dreyer, gehuwd metgerechtsfiscaal
eigenaar van 1/4Alida van der Geest
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBernardus Dreyer c.u.
naastligger ten noordenBernardus Dreyer c.u.
verkoperGerryt Meinderts van Hoekblikslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBernardus Dreyer, gerechtsfiscaal x Alida van der Geest koopt 1/4 van een huis aan de wz. van de Breedeplaats, waarvan hen 1/4 [1/2?] toebehoort. Ten W. en N. de kopers, ten O. en Z. de straat. Gekocht van Gerryt Meinderts van Hoek, blikslager, voor 125 cg.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0258v van 10 feb 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Grote Bredeplaats 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang [naar de Kleine Bredeplaats]


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0247v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Kleine Bredeplaats 12Kleine Bredeplaats WZhuis en tuin
 
koperMonte Wiarda, gehuwd metcommies convooien en licenten1910-00-00 GG
koperAukjes van der Brug
naastligger ten oostenKleine Bredeplaats
naastligger ten zuidenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
naastligger ten westende heer J. Nollides
naastligger ten noordende heer E. Nieuwenhuis
begunstigde van een lijfrenteGeeske Arjens, weduwe van100-00-00 CG
begunstigde van een lijfrentewijlen Aris Pieters Dreyer
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overgezworen klerk
verkoperde verlaten boedel van Bernardus Dreyer, gehuwd met
verkoperAlida van der Geest
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMonte Wiarda, commies v.d. Convooien en Licenten x Aukje v.d. Brug koopt een huis en tuin wz. Bredeplaats. Ten O. die straat, ten W. Jan Nollides, ten Z. de Vijverstraat (Hondenstraat), ten N. Evert Nieuwenhuis. De koper moet overnemen alle losse goederen tegen taxatie. Gekocht van de curator over de verlaten boedel van Bernardus Dreyer x Alida v.d. Geest, voor 1910 gg. en een jaarlijkse lijfrente van 100 cg. aan Geeske Arjens wv Arjen Pieters Dreyer, zolang zij leeft, en zolang de koopsom strekt.


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0276v van 18 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWiarda oud commies


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0175r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenM. Wiarda oud commies


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0159v van 1 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoerd Wiarda schipper


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0254v van 31 aug 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoerd Wiarda schipper


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0078v van 13 mrt 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Kleine Bredeplaats 10, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenSjoerd P. Wiarda


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
6-155 Kleine Bredeplaats 12S P Wierda7-00-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Anna Huidecopergeb 1810 ... , ovl 5 jan 1812 HRL; wijk E-116, wonende te op de Bredeplaats dv Jan H, en Janke IJsenbeek; BS ovl 1812


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Jan Huidecoper... geb 1811, ovl 1812, huw 1827, huw 1832, huw 1833, ovl 1846, ovl 1878, regattdv1826-93; gebruiker van wijk E-116, koopman, eigenaar is S.P. Wiarda, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Sjoerd Piebes Wiarda... 1814. (GAH204); id. van wijk E-050; gebruiker H. Leyenaar, metzelaar, 1815. (GAH204); id. van wijk E-116; gebruiker Jan Huidecoper, koopman, 1814. (GAH204); S.P.W. ende Anna Pieters van der Meulen (!), beide van ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-116Kleine Bredeplaats 12S P Wiarda Jan Huidecoper koopman


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-116Kleine Bredeplaats 12Lijsbertus van Goch, overleden op 14 november 1821tekenmeester (Kleine Bredeplaats E 116), wednr. Dieuke Oedzes Spoelstra, man van Hendrikje Gabini (legaat fl. 500,-, geen kinderen), vader van Maaike Lijsbertus van Goch en minderjarige Oets Lijsbertus Spoelstra-van -Goch (voogd is Gerbrandus Pettinga, wijnhandelaar Kleine Bredeplaats E 113) (uit 1ehuwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1158Kleine Bredeplaats 12Isaak Ou?nbroekHarlingenkantoorbediendehuis en erf (180 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-116Kleine Bredeplaats 12Maria Catharina Isaacs Ouwenbroek, overleden op 15 december 1832dochter van Isaac Ouwenbroek, boekhouder (Kleine Bredeplaats E 116) en Johanna Gerrebracht, zuster van minderjarige Alida, Isabella-Fransina, Johannes, Johanna, David-Adrianus en Arnoldus Isaacs Ouwenbroek. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-116Kleine Bredeplaats 12Isabella Francina Meyer, overleden op 27 september 1834wed. Johannes Gerrebracht, moeder van Johanna Johannes Gerrebracht (vrouw van Isaak Ouwenbroek, boekhouder Kleine Bredeplaats E 116). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1836 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1158 Isaac OuwenbroekHarlingenverfraaid en veel verbeterd


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Isaak Ouenbroekoud 44 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, boekhouder en commissionair, wijk E-116; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Johanna Gerrebragtsoud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-116; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-116Kleine BreedeplaatsIsaäk Ouenbroek44 jRotterdamm, protestant, gehuwd, boekhouder en commissionair
E-116Kleine BreedeplaatsJohanna Gerrebragt45 jRotterdamv, protestant, gehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsDavid Ouenbroek14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd, zeevarende
E-116Kleine BreedeplaatsArnoldus Ouenbroek10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsIsaäk Ouenbroek6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsAlida Ouenbroek23 jRotterdamv, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsIsabella Ouenbroek21 jRotterdamv, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsJohanna Ouenbroek17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-116Kleine BreedeplaatsAntje [Anna] Idzerda [Idserda]26 j*Makkumv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Albertje Jans Fokkema... Feenstra; BS huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Johannes van Texel... Rinse Feikes vT, en Janke Johannes; BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-116Kleine Bredeplaats 12Nicolaas Jacobus Schenkius... S, en Japke W. Zeilmaker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-116, wijk F-091, wijk G-027l; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; geb 10 sep 1810, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1158E-116 (Kleine Breedeplaats)Albertina van Altena wed. IJ. Rodenhuis Bz.woonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1158E-116 (Kleine Breedeplaats)Albertina van Altena, wed. IJ. Rodenhuis Bz.woonhuis


1902 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49103 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 1980, 1992 en 1994 van 17 sep 1902
adressoortbedraggebruik
E-116Kleine Bredeplaats 12provisionele en finale toewijzingherenhuis met binnenplaats en tuin op de hoek van de kleine Bredeplaats en de Hondenstraat
 
verkoperYpe Rodenhuis (te Apeldoorn)
koperJohannes Norel


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1158Kleine Bredeplaats 12 (E-116)Jan Postmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Kl. Breedeplaats 12 Jan Postmasecretaris thesaurier
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 2000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Kleine Breedeplaats 12J.Postmagep. secr. thes. armvoogdij


1931 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 1158Kleine Bredeplaats 12


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 12Oud Harlingen Magazine 1994Walbaas SSM hr. De Lange, daarvoor: stoffenhandel R. Huese (woonhuis), hr. Postma thesaurier armbestuur, mej. Rodenhuis, H. Donath (gem. huis)


1945 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 12Oud Harlingen Magazine 1994daarna: aannemer W. Buisman


1965 - adresboekadresnaam
Kleine Bredeplaats 12W. (Willem) Buisman


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Kleine Bredeplaats 12rijksmonument 20479


1993 - variaadresbronbericht
Kleine Bredeplaats 12Oud Harlingen Magazine 1994L.R. Bornhaupt en G.P. Verstraeten
  terug