Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kromme Elleboogsteeg 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKromme Elleboogsteeg 7(niet bekend)(niet bekend)G-238G-390


Naastliggers vanKromme Elleboogsteeg 7
ten zuidenKromme Elleboogsteeg 9
ten westende Kromme Elleboogsteeg
ten noordenKromme Elleboogsteeg 5


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0023r van 4 sep 1642 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen ledige plaats


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0218v van 16 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 7Kromme Elleboogsteeg WZ97‑00‑00 GGhuis
koperMeile Ollema koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 CG
naastligger ten oostenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten zuidenClaes Hendrix
naastligger ten westenSikke Hendrix
naastligger ten noordenHendrik Tomas
verkoper van 2/3de kinderen van Hendrik Hendrix, gehuwd met
verkoper van 2/3Eelkjen Pyter
verkoper q.q.Sikke Hendrix, gelastigde van zijn halfbroerkoemelker
verkoper van 1/3Pyter Hendrix, halfbroer


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0225v van 23 jan 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 7achterKromme Elleboogsteeg ZZ160‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Melchers, gehuwd met
koperFenne Beerts
naastligger ten oostenHarmen Melchers, gehuwd met
naastligger ten oostenFenne Beerts
naastligger ten zuidenClaes Hendrix
naastligger ten westenClaes Hendrix
naastligger ten noordenKromme Elleboogsteeg
verkoperBeern Alphen, gehuwd met
verkoperHiltje Tijssen


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0107v van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 5, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte, van wijlen Jetze Jelles


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0107v van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 7Pijpmakerssteeg aan het einde119‑10‑00 CGhuis
koperArend Barteling mr. bontwever
huurderClaas Wybes c.u.0‑06‑00 CG
naastligger ten oostendr. S. Stijl
naastligger ten zuidensteeg, doorgaande
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenhet tweede perceel in deze akte, van de erfgenamen van wijlen Jetze Jelles
verkoperJelle Boomsma, kind
verkoperBouwe Boomsma, kind
verkoperAnna Boomsma, kind
verkoperRuird Jans Builard, erfgenaam vantrekveerschipper op Leeuwarden
erflaterwijlen Jetze Jelleskoopman


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-238Kromme Elleboogsteeg 7Gerryt Jans Kleihuisgeb 1734 ... , ovl 8 jan 1813 HRL; wijk G-238; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-238Kromme Elleboogsteeg 7Adam Caspers Dinhart... Gleistra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1822, huw 1826, ovl 1830, ovl 1837; gebruiker van wijk G-238, sjouwer; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); A.D. ende A.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-238Kromme Elleboogsteeg 7 Armekamer Adam Dinkart sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 917Kromme Elleboogsteeg 7Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis (24 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49025 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 62 en 66 van 21 mrt 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-238Kromme Elleboogsteeg 7provisionele en finale toewijzingfl. 41woning in de Zoutstegen G-238
 
verkoperHendrik Witte
koperLolle Sytses Goverts


1832 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 mrt 1832
vermeld alsgeschat adresbericht
G-238Kromme Elleboogsteeg 7Dubbelde woning met G-237 in de Zoutstegen. Finaal verkocht op 28 mrt 1832 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-238Kromme Elleboogsteeg 7Sjierk Christiaans Riem... en Marijke Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-057, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 917Achter de groote kerk G-238Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-238Kromme Elleboogsteeg 7Eene woning bij de Nieuwe Kerk, verhuurd aan J., Dijkstra. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 in de Koornbeurs door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 917Achter de Groote kerk G-390Anne Reinders Blijstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 917Kromme Elleboogsteeg 7 (G-390)Harmen Jans van 't Vlietwoonhuis
  terug