Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 66-1316-1316-128F-229F-225


Naastliggers vanLanen 6
ten oostenLanen 12
ten zuidenLanen 8
ten westenLanen 4
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 6naamloze steeg ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0148r van 25 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6Lanen ZZ250‑00‑00 gghuis
koperEelcke Gerbrants, gehuwd met te Leeuwarden
koperGeert Jansen te Leeuwarden
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑06‑00 cg
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmus
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Bockes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJancke Jansen, gehuwd met
verkoperTrijn Ariens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelcke Gerbrants x Geert Jansdr. te Leeuwarden kopen een huis zz. Lanen. Ten O. mr. Jan Wilhelmus en de steyge, ten W. Cornelis Bockes. Grondpacht 6 st aan de armenvoogden. Gekocht van Jancke Jans x Trijn Ariens voor 250 GG.


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0148v van 25 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6Lanen ZZ00‑00‑00 cghuis
aanhandelaarmr. Saeckele Jansen, gehuwd met
aanhandelaarIcke Rutgers
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑06‑00 cg
protesteert vanwege een vorderingburgemeester Dirck Hendricx
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmus
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Bockes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verwandelaarEelcke Gerbrants te Leeuwarden
verwandelaarGeert Jansen te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde Elsingamr. Saeckele Jans x Icke Rutgers kopen een huis zz. Lanen. Ten O. mr. Jan Wilhelmus en de steeg, ten W. Cornelis Bockes. Grondpacht 6 st aan de armenvoogden. Door wandel verkregen van Eelcke Gerbrants x Geert Jansdr.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0242r van 18 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6Lanen ZZ327‑00‑00 gghuis
koperPieter Waatzes, gehuwd met
koperAnne Jans
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑06‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmus
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Bockes
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Saeckle Jansen, gehuwd metbarbier
verkoperItcke Rutgers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Waatzes x Anne Jans kopen huis zz. Lanen. Ten O. Jan Wilhelmus en een steeg, ten W. Cornelis Bockes. Grondpacht 6 st aan de armenvoogden. Gekocht van meester barbier Saeckle Jans en Itske Rutgers voor 327 gg.


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0512v van 18 mei 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0147r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6Lanen ZZ350‑02‑00 cghuis
koperPyter Syoerdts
koperMeynert Wytses
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Jan Pybes 0‑06‑00 cg
bewonerHendrick Lieuuiskloksteller
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenwijlen mr. Jan Wilhelmi
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Bockes
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperTaecke Uulckes, gehuwd met te Leeuwarden
verkoperYtgie Rutgers te Leeuwarden
tekst in de margeAlso den coop in desen mede concerneert den kynderen van wijlen Saacke Janszn. ende van wegen d'selve kynderen d'selve nog also niet wel solde mogen bestaan, so zijn mettenom Carolus Petri B? als last hebbende van Take Wiebes ende Idtgien Rutgers op huyden in den secretarye alhier comparerende, mitten voors. proclamanten geaccordeert conditionaliter, in voegen d'voors. Carolus in voorgaende qualiteyt ende voor d'voors. Idtien hier mede annemen, in plaatse van de coop die hier mede ge[..]seert wordt voor yder hondert van de negen hondert delen in de coopbrieve ende proclamatie verhaelt aen de proclamanten te betaelen Jacobi ancomende, doch veertien dagen inbegrepen acht ende dartich caroliguldens achtien stuyvers mette interessen vandien, seven ten hondert te rekenen, met oock den wijncoop ende ongelden over den vercopinge gevallen, des indien d'voors. somma weder betaelt mochte werden, dat zij d'intressen naar advenant in gelijcke voegen zullen mogen coreten, ende zo d'betalinge in voegen voors. niet gepasseert wort, sal d'coop ende proclamatien boven geroert effect sorteren. Actum tusschen de comparanten ende proclamanten bovengenoemd [...?] den 19en marty 1613.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0250v van 5 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6Lanen ZZ387‑00‑00 gghuis en plaatsje
koperCornelis Sibolts, gehuwd met
koperJantien Taeckles
naastligger ten oostenmr. Jan Wilhelmi
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenCornelis Bockes
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Sioerts
verkoperMeynert Wytses


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0141v van 4 apr 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJantien Taklis


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0178r van 3 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJantien Taeckeles


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0182r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWybe Melles


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0062r van 7 apr 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJantie Taeckles


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0181v van 6 mrt 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6Lanen ZZ311‑00‑00 gghuis met een ledige plaats
koperJohannis Johannes c.u.kleermaker
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij0‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Piphron
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouwe Meyntes
naastligger ten noordenLanen
verkoperJantien Tackles, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Sibolts, en huidige echtgenote van
verkoperTierck Keympes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannis Johannes, kleermaker c.u. kopen een huis zz. Lanen. Ten O. erven dr. Piphroen en een steeg, ten W. Douwe Meyntes. Grondpacht [onleesbaar] aan de huiszittende armen. Gekocht van Jantien Tackes wv Cornelis Sibolts, nu huisvrouw van Sierck Keympes, voor haar zelf en voor haar kind en mede-erfgenamen van wl. Cornelis Sibolts, voor 311 GG.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0112V van 16 feb 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAeffke Hessels


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0250r van 15 jan 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6Lanen ZZ450‑00‑00 gghuis
koperJan Eercx c.u.grootschipper
verpachter grondde stad Harlingen0‑06‑00 cg
toehaakeen rijksdaalder tot een verering
naastligger ten oostenSymen Jouckes
naastligger ten zuidenburgerhopman Jan Knijff
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Douwe Meintes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTyietske Lupkes, weduwe van
verkoperwijlen Joannes Jannes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0071r van 1 mrt 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Erix


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0199r van 9 apr 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0129v van 23 nov 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSioerd Offkes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-131 , folio 125Lanen 6huis
eigenaarSioerd Offkes wed.
gebruikerJacob Aleffs wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-131 , folio 81vLanen 6
eigenaarschipper Jan Ydes
gebruikerschipper Jan Ydes
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0045r van 16 apr 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6Lanen ZZ bij de Lange Pijp245‑00‑00 cghuis
koperJan Ydes c.u.schipper
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenMaike Hiddema
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Jacobs Reus
naastligger ten westenSytse Jacobs kuiper
naastligger ten noordenLanen
verkoperTrijntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Sierd Offkesmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Ydes [de Groot?], schipper, koopt een huis zz. Lanen bij de Lange Pijp. Ten O. een steeg en het huis van Maike Hiddema, ten W. Sytse Jacobs, ten Z. wd. Jan Jacobs Reins, ten N. de Lanen. Gekocht van Trijntje Jans wv Sioerd Offkes, kleermaker.


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0127r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Ydes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-131 , folio Lanen 6huis
eigenaarJan Ydes schipper
gebruikerJan Ydes schipper
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0074r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6Lanen ZZ350‑00‑00 cghuis
koperWybe Syberens, gehuwd metmatroos op het Admiraliteitsjacht
koperAntje Minnes
naastligger ten oostenhet Oude Raadhuis het Oude Raadhuis
naastligger ten zuidenBouwe Willems makelaar
naastligger ten westenSjerk Saepes
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Ydes de Grootwijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Sybrens, matroos op het Admiraliteit jacht x Antje Minnes koopt het huis naast 'het Old Raadhuis'. Ten O. 'het Old Raadhuis', ten Z. makelaar Bouwe Willems, ten W. Sierk Sapes, ten N. de Lanen. Gekocht van wijdschipper Jan Ydes de Groot.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0077r van 25 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJan Ydes


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0265r van 2 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenWybe Sybrens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-131 , folio 82rLanen 6huis
eigenaarWybe Sybrens
gebruikerWybe Sybrens
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0139v van 18 nov 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenWybe Sybrants Backer


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-131Lanen 6wed. Wybe Sybrands, bestaande uit 1 persoon03‑00‑00 cg01‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-131 , folio 82rLanen 6huis
eigenaarWybbe Sybrens
gebruikerWybbe Sybrens
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-131, fol. 113vLanen 6Wybe Bakker weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenrenteniersche14:15:00 cg2:9:00 cggemeen


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0122r van 21 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Wybe Sybrands Backer


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0012v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybe Sybrens


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0190r van 8 dec 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybe Sybrens


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0204v van 6 apr 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wybe Sybrens


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-131 , folio 83rLanen 6huis
eigenaarWybe Sybrens
gebruikerWybe Sybrens
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0067r van 17 apr 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6[niet vermeld]60‑00‑00 cgbovenverdieping vh huis vd verkoper
koperTrijntje Claeses, weduwe van
verkoperwijlen Stittert Bontekoe
verkoperAntje Minnes, weduwe van
verkoperwijlen Wybe Sybrands Backergrootschipper


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0081v van 30 aug 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 6Lanen ZZ bij de Lange Pijp400‑00‑00 cghuis
aanhandelaarRinske Reinders, weduwe van
aanhandelaarwijlen Yede Jans de Groot
naastligger ten oostende stal van de heer Nieuwenhuis
naastligger ten zuidenMarten Fockes
naastligger ten westenRobijn Cornelis
naastligger ten noordenLanen
verkoperMinne Feddesschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinske Reinders wv Yde Jans de Groot


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-131 , folio 83rLanen 6huis
eigenaarWybe Sybrens
gebruikerWybe Sybrens
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-128 , folio 141rLanen 6huis
eigenaarYede de Groot wed.
gebruikerYede de Groot wed.
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerRintje Claazen
huurwaarde17‑00‑00 cg
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0018r van 19 jan 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 12, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRinske Reinders, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Yede de Groot


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0053v van 1 jun 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Yede de Groot


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-128 , folio 141rLanen 6huis
eigenaarReinder de Groot
gebruikerReinder de Groot
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerPieter Roorda
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal38‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑19‑00 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-128 , folio 141rLanen 6huis
eigenaarReinder de Groot
gebruikerReinder de Groot
huurwaarde totaal38‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑19‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-129, pag. 100Lanen 6Reinder de Groot


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0166v van 4 dec 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReinder de Groot


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-128 , pag. 137Lanen 6Reinder de Groot 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Cornelis Foppes de Vries... 1812, huw 1815, ovl 1827; eigenaar van wijk F-190; gebruiker IJke Jacobs, 1814. (GAH204); gebruiker wijk F-229, metzelknegt; eigenaar en medegebruiker Reinder IJ. de Groot wed., 1814. (GAH204); geb 10 dec 1792, ged 13 ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Reinder Yedes de Groot... de Groot, geb 16 jun 1790, ged 20 jul 1790 Grote Kerk HRL; wed. R. IJ. dG. eigenaar en gebruiker van wijk F-229, winkeliersche, medegebruiker is Cornelis F. de Vries, metzelknegt, 1814. (GAH204); R. IJ. dG. ende Pijtje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-229Lanen 6wed Reinder Y de Grootwed Reinder Y de grootwinkeliersche
F-229Lanen 6wed Reinder Y de GrootCornelis F de Vriesmetzelknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1395Lanen 6Dirk Faber gleibakkersknegtHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Dirk Feikes Tadema... 1806 BS huw 1834, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-302; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Geertje de Jongoud 33 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Jan M Blomoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Jetta Levijoud 70 jaar, geb Nijwijk en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Lodewijk Strak... ovl 1815, ovl 1840, ovl 1854, ovl 1859; oud 70 jaar, geb Nassau Dietz, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Roosje Hertogoud 78 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Sierk Laases Wijnalda... HRL 1851 wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Tjietske de Vriesoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-229Lanen 6D F Tadema stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-229LaanenDirk Tadema33 jgeenHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
F-229LaanenTjietske de Vries28 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenHouwkje Tadema5 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLeentie Tadema2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenFeikje Tadema6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenJan B Blom28 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, weduwnaar
F-229LaanenVokeltie Blom26 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenPietje Blom22 wHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
F-229LaanenJetta Levy70 jNijwijkgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenRoosje Hertog78 jRotterdamgezin 2, v, israëliet, weduwe
F-229LaanenLodewijk Strak70 jNassauw Diethsgezin 3, m, protestant, gehuwd
F-229LaanenBerber de Vries45 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenJantie Strak14 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGrietje Strak9 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenSjierk L Wijnalda38 jhuistimmermanHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd
F-229LaanenGeertjie de Jong33 jJouregezin 4, v, protestant, gehuwd
F-229LaanenElisabeth Wijnalda13 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenLieuwkje Wijnalda4 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenGerrytje Wijnalda10 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd
F-229LaanenKoosje Molenaar6 mHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 591 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-229Lanen 6Homme Ynzes Kuiper, overleden op 1 januari 18464 mnd (geboren 8/9/1845), overleden Lanen F 229, zoon van Ynze Goverts Kuiper, zeilmaker en Zwaantje Hommes Poort, broer van minderjarige Govert Ynzes Kuiper. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1833 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-229Lanen 6Petrus Jacobus Vaes, overleden op 9 juni 1849overleden Dordrecht/ZH, man van Eelkje Tiemstra, winkeliersche (hoek Grote en Kleine Kerkstraat F 229), vader van minderjarige Catharina-Margaretha, Anna-Maria-Elisabeth en Petrus-Jacobus Petrus Vaes. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Berber Jans de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-167, wijk E-119, wijk H-210; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Harmana van Beemen... winkeliersche in 1851, dv Servaas vB., en Froukje Alles; BS huw 1820, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-229Lanen 6Taltje van Beemen... Servaas, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en Vroukje ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1395Lanen F-229Meinardus R. Koopmans woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1395De Lanen F-225 Jan Lubbertus Kroese woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4847Lanen 6 (F-225)Jan Sybrand van Hulstwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 6bovenH. Prinshuisschilder


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 6S. (Siebe) Attema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 6beeldbepalend pand5 van 10


2023
0.096503973007202


  terug