Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 22
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 226-1246-1246-120F-222F-214


Naastliggers vanLanen 22
ten oostenLanen 24
ten zuidende Schritsen
ten westenLanen 20
ten noordende Lanen


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0016v van 28 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 22Lanen ZZ807‑00‑00 gghuis
koperHendrick Mouts mr. goudsmid
naastligger ten oostenFredrick Samuels
naastligger ten zuidenvrije uitgang naar de Schritsen
naastligger ten westenJop Jansen zeilmaker
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperTyes Hendricx c.u.metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Mouts, mr. goudsmid, koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Fredrick Samuels, ten W. zeilmaker Jop Jansen. Geen grondpacht. Vrij uitgang naar de Schritsen. Gekocht van metselaar Tyes Hendricx voor 807 gg.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0110r van 20 okt 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 22Lanen ZZ770‑00‑00 gghuis met een ledige plaats erachter een vrije uitgang naar de Schritsen
koperEeke Jansen c.u.mr. kleermaker
verpachter grondHendrick Moudts mr. goudsmid1‑04‑00 cg
naastligger ten oostenFredrick Samuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJop Jansen
naastligger ten noordenLanen
verkoperHendrick Moudtsmr. goudsmid


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0013va van 2 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 22Lanen ZZ770‑00‑00 gghuis
koper provisioneelEke Jansen kleermaker
verpachter grondHendrick Mouts zilversmid1‑04‑00 cg
naastligger ten oostenFredrick Samuels
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJop Jansen zeilmaker
naastligger ten noordenLanen
verkoperHendrick Mouts voor zijn kinderen, weduwnaar vanzilversmid
verkoperwijlen Antie Jacobs Forsenburgh


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0211v van 2 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 22Lanen ZZ300‑00‑00 gg3/4 huis
koperJan Eekes, gehuwd metmr. kleermaker
koperYpkjen Ulbes
eigenaar van 1/4Jan Eekes c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenSamuel Fredriks
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrije in- en uitgang naar de Schritsen
naastligger ten zuidenHendrik Harmens
naastligger ten westenoud burgemeester Jacob Sprottinga q.q.
naastligger ten noordenLanen
verkoper van 1/4Sioerd Ekesschipper op Sneek
verkoper van 1/4Hylcke Dirx Pettinga, gehuwd met te Bolsward
verkoper van 1/4Siouke Ekes
verkoper van 1/4Gerben Ekeschirurgijn


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-124Lanen 22huis
eigenaarJan Ekes
gebruikerMarten Sibrens
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-124Lanen 22huis
eigenaarJan Ekes erven
gebruikerMarten Sibrens
aanslag huurwaarde05‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-124Lanen 22huis
eigenaarJan Ekes
gebruikerFrans Martens cum soc.
aanslag huurwaarde04‑13‑00 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0290r van 24 nov 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 22Lanen ZZ320‑00‑00 cghuis
koperPytter Keimpes, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperSjoukjen Douwes
naastligger ten oostenJan Hendriks bontwever
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrije in- en uitgang naar de Schritsen
naastligger ten zuidenReinder Sybes
naastligger ten westenDirk Jansen mr. smid
naastligger ten noordenlanen [staat: straat]
verkoperEeke Jans, gehuwd metmr. bakker
verkoperAntie Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Keimpes, mr. scheepstimmerman x Sjoukjen Douwes koopt een huis zz. Lanen. Ten O. bontwever Jan Hendriks, ten Z. Rein Sybes, ten W. mr. ijzersmid Dirk Jansen, ten N. die straat. Met vrij in- en uitgang etc. naar de Schritsen. Gekocht van mr. bakker Eeke Jans [Menalda] x Antie Poppes.


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0070v van 11 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 22Lanen ZZ975‑00‑00 cghuis
koperBauke Cornelis, gehuwd metscheepstimmerman en winkelier
koperGeertie Arjens winkelier
huurderN. N. 30‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJan Hendriks mr. bontwever
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrije in- en uitgang naar de Schritsen
naastligger ten zuidenPyter Jetses
naastligger ten westenDirk Jansen van Doorn mr. ijzersmid
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperPyter Keimpes sr.oud mr. scheepstimmerman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-124Lanen 22huis
eigenaarPieter Keimpes erven
gebruikerBauke Cornelis
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-124Lanen 22huis
eigenaarBauke Cornelis
gebruikerBauke Cornelis
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-124, fol. 112vLanen 22Bauke Cornelis cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenscheepstimmerman30:14:00 cg5:2:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-124Lanen 22huis
eigenaarBauke Corneles
gebruikerBauke Corneles
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-124Lanen 22huis
eigenaarBauke Corneles
gebruikerBauke Corneles
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120Lanen 22huis
eigenaarBauke Cornelis
gebruikerBauke Cornelis
aanslag huurwaarde05‑09‑00 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0007ar van 8 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 22Lanen ZZ1000‑00‑00 cghuis en stalling ?
koper door niaarWillem Styckel, gehuwd met
koper door niaarAnna Halbes
koperKlaas Hansen kofschipper
toehaakeen gouden dukaat en zilveren lepel
naastligger ten oostenHarmen Jans bontwever
naastligger ten zuidenWillem Stickel leerkoper
naastligger ten westenHeere Meiles blauwverver
naastligger ten noordenLanen
verkoperBauke Cornelis, gehuwd metoud scheepstimmerman
verkoperGertie Arjens


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0034r van 9 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 22Lanen ZZ700‑00‑00 cghuis
koperSchelte Sipkes mr. timmerman
huurderWillem Rou mr. kousenwever
naastligger ten westenHerre Meiles
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
naastligger ten oostenHarmen Jans bontwever
naastligger ten zuidenWybe Baukes
verkoperWillem Styckel, gehuwd metkoopman te Groningen
verkoperBarbara Wilkens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Sipkes koopt huis zz. Lanen. Ten O. Harmen Jans, ten W. Heere Meiles, ten Z. Wybe Baukes, ten N. de straat. Verkoper Willem Stijckel x Barbara Wilkens.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-120Lanen 22huis
eigenaarSchelte Sipkes
gebruikerWillem Rouw
huurwaarde55‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑12 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0009r van 7 jun 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 22Lanen ZZ450‑00‑00 cghuis
koperLolke Sybrens, gehuwd methuistimmerman
koperJantje Willems
huurderTjietsche Scheltes
naastligger ten oostenHarmen Besling
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Wybe Baukes
naastligger ten westende weduwe van wijlen Heere Meyles
naastligger ten noordenLanen
verkoperDieuke Scheltes, gehuwd met
verkoperTjepke Sakes Blokmr. blokmaker
verkoperAntje Scheltes, gehuwd met
verkoperPier Freerkshuistimmerman
verkoperTjietske Scheltes, weduwe van
verkoperwijlen Sybren Lolkesvarensgezel
verkoperPieter Minnes, weduwnaar vanhuistimmerman
verkoperwijlen Aukje Scheltes, namens hun kinderen
verkoperMinne Pieters
verkoperHiltje Pieters
verkoperYzaac Jans Faber, weduwnaar vanmr. kuiper
verkoperwijlen Geertruid Scheltes, namens hun dochter
verkoperGeertruid Yzaacs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-120 , pag. 137Lanen 22Lolke Sybrens 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-222Lanen 22Lolke Siebrens Zwaal... huw 1815, huw 1833, ovl 1844, ovl 1849, ovl 1856, ovl 1872, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-222, timmerman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-249; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-222Lanen 22Lolke S ZwaalLolke S Zwaaltimmerman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1377Lanen 22 Lolke Zwaal timmermanHarlingenhuis en erf (80 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 11 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-222Lanen 22Auke Jans Donker, overleden op 5 oktober 1832zoon van Jan Jarigs Donker, pakhuisknecht (Laanen F 222) en Grietje Aukes de Boer, broer van minderjarige Lieuwkje, Jantje en Jarigje Jans Donker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 29 nov 1837
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-222Lanen 22koopaktefl. 500huis aan de Laanen F-222
 
verkoperLolke Sybrens Zwaal (gehuwd met Jantje Willems, zie ook Jantje Willems Molenaar)
koperJan Lolkes Zwaal (gehuwd met Aaltje Jans Molenaar)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-222Lanen 22Aaltje Molenaargeb 23 mrt 1809 Sneek, huwt met Jan Zwaal, N.H., A 6 nov 1872 Nieuwe Diep; bev.reg. HRL 1851 wijk F-287, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-222; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-222Lanen 22Jan Lolkes Zwaal... in 1851, huw.get. bij W.L. Zwaal en H.J. van Slooten, timmerbaas, broeder bruidegom, 1836, ovl wijk F-222, zv Lolke Sibrands Z, en Jantje Willems Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, ovl 1863, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-222LaanenJan L Zwaal30 jzeevarendeHarlingenm, protestant, gehuwd
F-222LaanenAaltie Molenaar31 jSneekv, protestant, gehuwd
F-222LaanenJan J Zwaal2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-222LaanenLolke Zwaal22 wHarlingenm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 213 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-222Lanen 22Lolke Jans Zwaal, overleden op 30 augustus 184014 mnd, overleden Schritsen/Laanen F 222, zoon van Jan Lolkes Zwaal, stuurman en Aaltje Jans Molenaar, broer van minderjarige Jan Jans Zwaal. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-222Lanen 22Rinske Sjoerds van der Vorm... Adams; hu Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222, wijk G-168 oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; kind: Sjoerd Barends de Vries, ... (alles)


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-222Lanen 22Germen Lieuwes Blom... B., en Grietje Tabes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-222; oud 38 jaar, (vnm: Gerben), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839; Gerben L.B., houtvlotter, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1377Lanen F-222Meindert Zee c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1377De Lanen F-214 Willem Jans van der Meer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1377Lanen 22 (F-214)Ybeltje Brouwer (wed. W.J. v.d. Meer)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 22 Wilhelmus Flipsencoupeurf. 1500f. 1500


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 22J. van Droogeexpediteur


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 22J. (Jacob) Wouters


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 22rijksmonument 20504


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1377Lanen 22  terug