Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 36
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 365-1645-1645-179F-213F-205


Naastliggers vanLanen 36
ten oostenLanen 38
ten zuidenSchritsen 27
ten westenLanen 34
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 36naamloze steeg ten westen


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0030v van 27 feb 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenThonys Symons


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0233r van 14 dec 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ100‑00‑00 cghuis daer den Draeck uutsteckt, en plaats
koperN. N. de Draak
bewonerTonys Symons, en
bewonerJanverver
naastligger ten oostenJacob Reynerts Tempelman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenReyner Frans
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Joanne Vincentio, gehuwd met
crediteur (triumphant)Teth Wilcke, erfgenaam van
crediteur (triumphant)Wilcke Syourdts
verkoper (gesuccumbeerde)Tonys Symons, gehuwd met
verkoper (gesuccumbeerde)Anne Eedes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Joannes Vincentio als man en voogd over Tieth Uulckes en namens de erfgenamen van Uulcke Syourdts, een huis zz. Lanen, daer den draeck uutsteckt, nu bewoond door verver Tonys Symons. Ten O. Jacob Reyners Tempelman, ten W. Reyner Frans.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0273v van 25 sep 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ van teen water tot het ander0‑00‑00 cghuis met ledige plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenJacob Tempel
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Fransen
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Pieter van Buyten, curator over
crediteur (triumphant)het sterfhuis van wijlen Oratio Provana
verkoper (gesuccumbeerde)Thoenis Symens c.u.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0281v van 24 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ tot aan de Schritsen231‑14‑00 gghuis daer den Gulden Draeck uuythangende is
koperSyrck Tyaerts, gehuwd metde Gouden Draak
koperFeycke Wybes
koperRobijn Wybes, gehuwd met
koperMary Tyaerts
verpachter grondeen man te Staveren 0‑08‑00 cg
protesteert vanwege een vorderingGaats, weduwe van te Terschelling
protesteert vanwege een vorderingwijlen Binnert Foppens
niaarnemer ratione sanguinisSymon Thonis, zoon van
niaarnemer ratione sanguinisde verkoper Thonys Symons
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Meynert Pieters
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg in gezamenlijk gebruik
naastligger ten westenhet huis van Reynder Franssen
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThonys Symons, gehuwd met
verkoperAnne Aede
tekst in de margeVincentii nomine proprio protesteert dat hem dese vercoopinge ontschadelyck sal sijn, des noot d'selve oock verspierende, mitsdien ter tijt hij voldaen sal zijn neffens hondert carolusguldens principael sampt costen, schaden ende intressen volgens zijn condemnatie ende executorialen acte, in de secretary den 27e january 1602.
tekst in de margeGaats Binnert Foppens weduwe wonende op Terschelling protesteert dat haer de vercoopinge der geproclameerde huisinge ontschadelyck sal zijn neffens d'somme van 300 gulden over? 't principaell volgende haer ?, doch houdende haer recht op de penningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortgaet.
tekst in de margeSymon Thonis als soon van Thonis zijn vader ratione sanguinis versouckt het niaer, tot dien fine consignerende 6 gulden 12 stuivers tot roepgelt ende consentgelt, presenterende des eerstes voopers handen costeloos ende schadeloos te holden, mits dat de spieringe ende niaernemers sullen rechtelyck disputeren.
tekst in de margeFoppens nomine Gaats Binnerts, gehoort hebbende d'verclaring van Symon Thonis, desisteert van 't niaer, mogende lijden dat 't gewijsde op Symon voors. voortgaet, den 29? february 1602
tekst in de margeSymen Thoenys staet aff van den niaerneminge, mach lijden dat het gewijsde op den eersten copers ende proclamanten toegewesen wordt. Actum den 5 marty 1602.
tekst in de margePieter van Buyten, gehoort hebbende de verclaringe ende desistement van voors. niaernemers, inhereert zijn spieringe ende protestatie voren gedaen. Actum in judicio den 6 martii 1602.
tekst in de margePieter van Buyten desisteert van zijn spieringe en protesteert neffens zijn competentie in forma, 20 february 1602.
tekst in de margePieter van Buyten als curator over Oratio Provana ende zijn huisvrouw kinderen, in dier qualiteit onder beneficie van inventaris erffgenamen van deselven, verspiert bij desen ? expresselyck de gaerwijsing ende consequentelycke coop in desen geroert, door dies de vercoper hem verspierende als triumphant desen huysinge hebben uytgewesen van zijn achterwesen daer aen te bekomen ende alsoo dat de vercoopers nyet hebben vermocht d'huysinge selffs daer bij hem triumphant te laeten vercoopen, besonderlyck tot zijne preiudatie als connende hij verspierder doordien d'selve huysinge ? penningen niet conen gelden, den 28 january 1602.
tekst in de margeFoppens nomine Gaats Binnert Foppens weduwe versouckt ratione sanguinis 't niaer der geproclameerde huysinge als zijnde de vercooper van
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSyrck Tyaerts x Feycke Wybes en Robijn Wybes x Marij Tyaerts kopen huis op de zz. Lanen daer de Gulden Draeck uuythangende is, met een doorgaande steeg ten westen. Ten O. Meynert Pieters, ten Z. Reiner Frans, ten W. Reyner Fransz. Grondpacht 8 st aan een man van Staveren. Gekocht van Thonis Symons x Anne Aedes, voor 231 GG 14 st.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0053r van 17 nov 1616 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ0‑00‑00 ggbeide helften van een huis
koperN. N.
eigenaar van 1/2Syrck Tyaerdtsscheepstimmerman
naastligger ten oostenFreerck Jacobs kuiper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReyner Franssen Templer
naastligger ten noordenLanen
betrokkenehet huis de Brandaris van Jacob Wibrantsde Brandaris
betrokkeneHette Watzes bij de Zuiderpoort
verkoper q.q.Sibolt Birdes Buma, voormombermederechter van Wymbritseradeel
verkoper q.q.Aleff Benedicti, voormomber
verkoper q.q.Sibolt Benedicti, voormombers van
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Benedicti te IJsbrechtum


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0057v van 19 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ500‑00‑00 gghuis en plaats waar de Gulden Draeck uitsteekt
koperN. N. de Gouden Draak
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper van 1/2Sierck Tiaerdtstimmerman
verkoper van 1/2de curatoren over de weeskinderen van Pieter Benedicti


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137r van 27 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ tot de Schritsen [staat: Zuiderwal]00‑00‑00 cghuis alwaer den Vergulden Draeck uutsteeckt
aanhandelaarJan Annes Beeck, gehuwd metde Gouden Draak
aanhandelaarAntie Jochums
verpachter grondN. N. 0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenFrans Janssen kuiper
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: Zuiderwal]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Franssen Tempeler
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verwandelaarJohannes Hylckes, gehuwd metscheepstimmerman
verwandelaarBeyts Ulbes


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0137v van 27 jun 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ tot de Schritsen [staat: Zuiderwal]550‑00‑00 gghuis met een ledige plaats daarachter
koperDouwe Pieters, gehuwd met
koperSiouck Oenes
verpachter grondN. N. 0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenFreerk Jansen kuiper
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: Zuiderwal]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenReyner Franssen Templair
naastligger ten noordenLanen
verkoperJan Annes Beeck, gehuwd met
verkoperAntie Jochums


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0277r van 12 mei 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouue Pieters brouwer


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0125v van 20 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ800‑00‑00 gghuis, brouwerij, mouterij en gereedschappen
koperJan Dircxs, gehuwd met
koperAntie Rijks
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Gerryt Jops 0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenLaas Dirx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westen*Reiner Frans Templair
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperMaicke Dirx, gehuwd met
verkoperFocke Fockes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0097r van 14 mrt 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenReynck Fransen Tempelaer koopman


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0047v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0047v van 19 feb 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ [staat: noordzijde]1225‑07‑00 gghuis, brouwerij en mouterij
koperFocke Fockes, gehuwd met
koperMaycke Dircks
verpachter grond huis en brouwerijde stad Harlingen0‑08‑00 cg
verpachter grond mouterijde stad Harlingen1‑08‑00 cg
naastligger ten oostenLaes Dircks metselaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van wijlen Wigbolt Freercks
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperJan Dircks, gehuwd met
verkoperAntie Rijcks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Fockes x Maycke Dirks kopen een huis, brouwerij en mouterij met een steeg ten westen, met alle brouwgereedschap, aan de nz. [moet zijn: zz.] Lanen. Ten O. metselaar Laes Dircks, ten W. wd. Wigbolt Freercks. Grondpacht 8 st op het huis en de brouwerij, 1 gg op de mouterij. Gekocht van Jan Dircks x Antie Rijcks voor 1225 gg 7 st.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0115v van 12 okt 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van Focke Fockes


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076r van 16 jan 1639 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ tot op de Schritsen0‑00‑00 gghuis en brouwerij met mouterij
koperN. N. het Klaverblad
naastligger ten oostenLaes Dirx
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenFrans Reyners Templar
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperNancke Dirx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild door Mayke Dirx wv Focke Fockes, een huis, brouwerij en mouterij daer de claverblad uytsteeckt, zz. Lanen en strekkende tot op de Schritsen. Ten O. Laes Dirx, ten W. Frans Reyners Templar en een steeg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0041v van 15 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van Sipke Symens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0059v van 5 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende brouwerij van Sipke Symens


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0085v van 8 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ strekkende tot aan de Schritsen1100‑00‑00 gghuis met mouterij en brouwerij
koper door niaarFrans Reiners Templar
geniaarde koperSipke Symens c.u.brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
toehaaktwee rozenobels
naastligger ten oostenLaes Dircxen
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westenFrans Reyners
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperMayke Dircx, weduwe van
verkoperwijlen Focke Fockes, met steun van haar zwager
verkoper q.q.Dirck Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFrans Reiners Templar koopt, na niaar ratione proximitatus tegen brouwer Sipke Symens c.u., een huis, brouwerij en mouterij, zz. Lanen, strekkende tot de Schritsen. Ten O. Laes Dircx, ten W. Frans Reyners [Templar]. Grondpacht 8 st. Gekocht van Maycke Dircks wv Focke Fockes, gesterkt met haar zwager Dirck Cornelis, voor 1100 gg en 2 Rosenobels.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0249v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ2500‑00‑00 cghuis met brouwerij en mouterij
koperMinck Harmens c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenLaes Dircksen
naastligger ten oostenIdger Feddes
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westende verkoper Frans Templaer
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperFrans Templaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinck Harmens c.u. kopen een huis, brouwerij en mouterij op de Lanen. Ten O. Laes Dircksen en Edger Feddes, ten W. de verkoper. Grondpacht 8 st. Gekocht van Frans [Reiners] Templaer voor 2500 cg.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0003v van 21 nov 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinck Harmens* brouwer


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0247v van 10 dec 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenMinck Harmens, gehuwd metbrouwer
naastligger ten oostenRixtie Teeckes


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0047r van 17 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMinck Harmens brouwer


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten noordenLanen


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0200v van 29 nov 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ doorlopend tot aan de Schritsen2050‑00‑00 gghuis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg ten westen
koperSytse Gerbens brouwer
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
huurderSytse Gerbens c.u.
naastligger ten oostenPieter Sonderlant
naastligger ten oostenop de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenop de Lanen van het huis van Mink Harmens c.u.
naastligger ten westenop de Schritsen de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolts
naastligger ten noordenLanen
verkoperMink Harmens c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Gerbens, brouwer, koopt huis, brouwerij, turfhuis en nieuwgebouwde mouterij, zz. Lanen en doorgaande tot op de Schritsen. Op de Lanen ten O. Pieter Sonderlant, ten W. de verkoper en een vrije steeg tot aan de mouterij op de Schritsen. Ten O. grootschipper Edger Douwes, ten Z. de Schritsen, ten W. erven Hendrik Wigbolts, ten N. de Lanen. Grondpacht 8 st. Gekocht van Mink Harmens c.u. voor 2050 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0027v van 19 nov 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet voormalige huis van Mink Harmens


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0039r van 18 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1666 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 207 folio 105r van 10 sep 1666 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 36
inventarisantSytse Gerbens, weduwnaar vanbrouwer
wijlen Grietie Gerlofs
Fedde Tieerts, curator overkoopman
aangeverDirck Gerlofs
Jan Gerlofs Deken
Riemcke Gerlofs, weduwe van
wijlen Gerben Gatties
aangeverLijsbet Cornelis het sterfhuis gefrequenteerd hebbende
inleiding bij de boedelinventarisatie[0105r] Inventarisatie ten overstane van de burgermeesteren Ewout Steensma ende Harmen Synes Nauta als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, gedaen ten sterfhuise van wijlen Sytse Gerbens brouwer, ende Grietie Gerlofs, in tijden echteluiden op de Lanen alhier versturven, van alle de goederen uit ende inschulden, actien, crediten, ende gerechtigheden bij de overledenen nagelaten, ende aldaar bevonden. Geschiedende dese inventarisatie aanlangende wijlen Sytse Gerbens nagelatene goederen, ter requisitie van de samentlijcke gemene creditoren van de selve, uit krachte van welgedachte commissarien commissie gedateert bij appointement den 26e julij 1666. Zonder dat diegenen die anderszins erfgenamen ab intestato van de gedachte Sytse Gerbens zouden zijn, (bij desen praesent) hun erfgenamen willen dragen, nochte hem den boedel immesceren daeraf protesterende bij desen. Ende beroerende [0105v] Grietie Gerlofs nagelatene goederen, zijn alhier requiranten de erfgenamen van dien, namentlijck coopman Fedde Tieerts als curator over Dirck Gerlofs, Jan Gerlofs Deken voor hem selfs, ende Riemcke Gerlofs weduwe van wijlen Gerben Gatties mede voor haar selffs, so vele nodig gesterkt met de gedachte Fedde Tieerdts, adierende de selve goederen ende erffenisse bij haar overledene suster nagelaten, nemende aen, ende beloven bij desen tesamen, ende elx in solidum, omme d'schulden, staande echte bij haar suster opgelecht voor de helfte te voldoen, ende betalen daervoren verbindende hare geen exempte goederen met submissie so nae rechte, waarop tot de beschrivinge is geprocedeert op 't aengeven van Jan Gerlofs voornoemt, ende Lijsbet Cornelis, die tot dato als bewaarster 't sterfhuis heeft gefrequenteert onder [0106r] ede solomneel van getrouwigheit in handen van de praesiderende burgermeester Harmen Synes Nauta desen 10e september 1666.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLanen
naastligger ten noordenLanen


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0091r van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ tot aan de Schritsen1300‑00‑00 gghuis, brouwerij, mouterij en turfhuis
koperoud burgemeester de heer Theodorus Keth ontvanger van de boelgoederen
verpachter grondde stad Harlingen0‑08‑00 cg
naastligger ten oostenop de Schritsen: Edger Douwes
naastligger ten oostenB. Ziricus notaris
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten westenop de Schritsen: de erfgenamen van wijlen Hendrik Wigbolt
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.burgemeester Evout Stiensma, commissaris
verkoper q.q.Harmen Synes Nauta, commissaris over
verkoperde boedel van wijlen Sytse Gerbensbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Keth, oud-burgemeester en ontvanger der boelgoederen, koopt een huis, brouwerij, mouterij en turfhuis zz. Lanen, strekkende tot de Schritsen met een vrije eigen steeg ten westen. Op de Lanen ten O. notarius publicus B. Ziricus, ten W. kistmaker Dirk Auckes. Op de Schritsen ten O. Edger Douwes, ten W. erven Hendrik Wigbolts. Grondpacht 8 st. Gekocht van (burgemeester Evout Stiensma en burgemeester Harmen Synes Nauta als redders van de boedel van) wl. brouwer Sytse Gerbens voor 1300 gg.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0154r van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0153v van 1 mrt 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen strekkende van voren tot het achterste pakhuis aan toe484‑04‑00 gghuis en plaats
koperHaercke Siercks Kussendrager c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Bavius Ziricus notaris
naastligger ten zuideneen pakhuis van N. N.
naastligger ten westenDirck Auckes kistmaker
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
eerdere eigenaardit was het sterfhuis van Sytse Gerbens c.u.
verkoperde erfgenamen van wijlen juffrouw Uilckien van Viersen, weduwe van
verkoperwijlen de heer Keth
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarcke Siercks Kussendrager c.u. kopen een huis en plaets op de Lanen, eerder eigendom van Sytse Gerbens c.u., strekkende tot het achterste pakhuis dat er van afgescheiden zal worden. Ten O. mede-vroedschap en notarius publicus Bavius Ziricus, ten W. kistmaker Dirck Auckes. Geen grondpacht. Gekocht van Vikkien van Viersen wv Keth, als universeel erfgenaam, voor 484 gg 4 st.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 23vLanen 36Harcke Sierxf. 5500-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219v van 6 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarcke Sjerx


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0140r van 23 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219v van 10 sep 1682 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ250‑00‑00 cghuis
koperSymon Syboldi Beelsma
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Dirck Auckes kistmaker
naastligger ten zuidenElingh Douwes
naastligger ten westenFreerck Heyns* timmerman
naastligger ten noordenLanen
voormalig eigenaar van een huis uitkomende op de Schritsenwijlen Wigbolt Hendrix
verkoper q.q.Cornelis Symons, curator over Wigbolt Hendrix in 1654 te Franeker
verkoperAefke Pieckes, weduwe van
verkoperwijlen Sybolt Symens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Syboldi Beelsma koopt een huis c.a. zz. Lanen. Ten O. wd. kistmaker Dirck Auckes, ten Z. Elingh Douwes, ten W. timmerman Freerk, ten N. de Lanen. De grond pacht van dit gekochte huis wordt betaald voor de grond vanaf de Lanen tot halverwege de plaets tussen dit huis en het huis dat op de nz. Schritsen uitkomt en dat eerder van Wigbolt Hendricks was. Gekocht van Aeffke Pieckes wv mr. Sybolt Symens (de ouders van de koper), voor 250 cg.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0042r van 4 mei 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarcke Sierx Cussendrager


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0068v van 18 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarcke Sierx Kussendrager


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0009va van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Harke Sierx Cussendrager


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0379v van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Harke Zierx Cussendrager


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-164 , folio 108Lanen 36huis
eigenaardr. Titus Sloterdijk
gebruikerHaentie schuitvoerder
huurwaarde totaal14‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑16‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-164 , folio 70vLanen 36huis
eigenaardr. Sloterdijk
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingdoet geen huir


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0058v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ145‑00‑00 gghuis
koperDirck Jansen c.u.mr. ijzersmid
naastligger ten oostenAntie Rommerts
naastligger ten zuidenGerlof Jansen Buma
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDouwe Sickes
naastligger ten noordenLanen
verkopervroedsman dr. Tytus Sloterdijk te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Jansen koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Antie Rommerts, ten W. Douwe Sickes, ten Z. Gerlof Jansen Buma, ten N. de straat en diept. Gekocht van dr. Titus Sloterdijk.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0186r van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Jansen ijzersmid


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-164 , folio Lanen 36huis
eigenaarDirk Jansen
gebruikerDirk Jansen cum soc.
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0347r van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ154‑07‑00 gghuis
koperDouwe Jelles Vettevogel, gehuwd metmr. chirurgijn
koperTjetje Guilker
huurderTaeke c.u.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Rommerts
naastligger ten zuidenSchelte Uyfkes
naastligger ten westensteeg die overbouwd mag worden, zoals nu zichtbaar is
naastligger ten westende weduwe van wijlen Douwe Sickes
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperDirk Jansen van Dooren, gehuwd metmr. ijzersmid
verkoperSytske Dirks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jelles Vettevogel, mr. chirurgijn x Tietje Guilker koopt een huis zz. Lanen. Ten O. wd. Jan Rommerts, ten W. wd. Douwe Sickes?, ten Z. Schelte Uyftes, ten N. die straat en diept. Het huis is verhuurd en heeft ook aan de wz. een eigen steeg, die is overgebouwd, en als de naastligger ten Z. daarvan gebruik zou willen maken zal de koper daar geen bezwaar tegen hebben. Gekocht van mr. smid Dirk Jansen [van Dooren?] x Sytske Dirks voor 154 gg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0122r van 19 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDouwe Jelles Vettevogel


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0138r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0169v van 7 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ280‑00‑00 cghuis
koperTijs Hendriks, gehuwd metmr. scheepstimmerman
koperTrijntie Yedes
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jan Rommerts
naastligger ten zuidenWopkens predikant
naastligger ten westenSioerd Johannis* mr. timmerman
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoperDouwe Jelles Vettevogel, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperTieertie Guilker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-164 , folio 71rLanen 36huis
eigenaarTijs Hendriks
gebruikerTijs Hendriks
gebruikerAntie Baukes
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑03‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-164Lanen 36Tijs Hendriks, bestaande uit 5 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-164 , folio 71rLanen 36huis
eigenaarThijs Hendriks
gebruikerThijs Hendriks cum soc.
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0224v van 16 jun 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 27, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenThijs Hendrix


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-164, fol. 97rLanen 36Tijs Hendriks cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en geen kinderenscheepstimmerknegt24:1:00 cg4:0:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-164 , folio 72rLanen 36huis
eigenaarTijs Hendriks
gebruikerTijs Hendriks c.s.
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0012v van 13 jul 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ tussen de twee houten brugjes195‑07‑00 gghuis
koperJan Gerryts, gehuwd met
koperAaltje Wybes
naastligger ten oostenRomke Jans kleermaker
naastligger ten zuidenvroedsman Abraham Wijngaarden
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sjoerd Johannes
naastligger ten noordenLanen
verkoperTijs Hendriks, gehuwd metscheepstimmerbaas onder Franeker
verkoperTrijntje Yedes onder Franeker


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-164 , folio 72rLanen 36huis
eigenaarJan Gerrits Schone
gebruikerJan Gerrits Schone
huurwaarde totaal19‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-179 , folio 124rLanen 36huis
eigenaarJan G. Schone
gebruikerJan G. Schone
huurwaarde19‑00‑00 cg
gebruikerJacob Jacobs
huurwaarde18‑04‑00 cg
huurwaarde totaal37‑04‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑15‑02 cg


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0150v van 18 okt 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenJan Gerryts Schoone


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0191v van 27 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ tussen de twee houten bruggen520‑00‑00 cghuis
koperPieter Tijsses, gehuwd met
koperAaltje Gerryts
eigenaar en bewonerAaltje Wybes
huurderJacob Tuik c.u.
naastligger ten oostenRomke Jans kleermaker
naastligger ten zuidenvroedsman Abram Wijngaarden
naastligger ten westenDooytze Teunis* kooltjer
naastligger ten noordenLanen
verkoperAaltje Wybes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerryts Schooneschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tijssen x Aeltje Gerrits koopt een huis zz. Lanen, tussen de twee houten bruggen aldaar, gedeeltelijk door hunzelf bewoond als eigenaar. Ten O. schoenmaker Romke Jans, ten Z. Abraham Wijngaarden, ten W. Dooitse Teunis, ten N. de Lanen. De steeg ten westen is massaal met de naastligger ten westen. Gekocht van Aaltje Wybes wv schipper Jan Gerryts Schoone, voor 520 cg.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0137r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Tijssen


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-179 , folio 124rLanen 36huis
eigenaarPieter Tijssen
gebruikerGerryt Roelofs wed.
huurwaarde27‑00‑00 cg
gebruikerSimon Jansen
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal43‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑18‑02 cg


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0264r van 7 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Tijssen


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-179 , folio 125rLanen 36huis
eigenaarPieter Thijssen
gebruikerSytze Jansen
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerRommert Wybes
huurwaarde15‑12‑00 cg
huurwaarde totaal45‑12‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal44‑02‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑06 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0212r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ261‑05‑00 cghuis
koperCarel Hendrik Roeser trompetter op het Admiraliteitsjacht
huurder voorste deelSytse Jans c.s.30‑00‑00 cg
huurder achterste deelRommert Wybes 0‑06‑00 cg
naastligger ten oostenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenAbraham Wijngaarden
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenDooytze Theunis
naastligger ten noordenLanen
verkoperPieter Thijssenscheepstimmerman


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0182v van 22 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 36Lanen ZZ55‑00‑00 cghuis
koperZytse Jans, gehuwd met
koperAntje Jans
huurder vooraan de straatZytse Jans 30‑00‑00 cg
huurder vooraan de straatAntje Jans
huurder achterClaas steenvoerder0‑06‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden
naastligger ten westenDooitze Teunis
naastligger ten noordenLanen
verkoperCarel Hendrik Roezer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Jans x Antje Jans koopt een huis zz. Lanen. Ten O. en Z. erven Abraham Wijngaarden, ten W. Doytse Teunis, ten N. de Lanen. De kopers wonen voor aan de straat en erachter wonen anderen. De steeg is massaal met de naastligger ten westen en de put en bak met de naastligger ten oosten en met Jelle Jetses op de nz. Schritsen. Gekocht van rooyer Carel Hendriks voor 55 cg.


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0183v van 29 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0286r van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 34, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg met deur waarlangs vrije in- en uitgang volgens contract 2 april 1772
naastligger ten oostenSytse Jans


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0104ar van 23 mei 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[als bewoner] Pieter Thijssen


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-181, pag. 84Lanen 36wed. Zytse Jans


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0140r van 20 apr 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZytse Jans


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0044v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 38, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZytse Jans


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-179 , pag. 120Lanen 36Zytze Jans wed.1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-213Lanen 36Sietze Jansovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk F-213, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-213Lanen 36wed Sietze Jans wed Sietze Jans


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1360Lanen 36Hendrik Roorda metzelaarsknegtHarlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-213Lanen 36Elisabeth Harmanus Holmans... en Trijntje IJedes Mooi; BS huw 1817, ovl 1848, ovl 1857; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-213; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-213Lanen 36Hendrik Sietses van der Laan... F-271, wijk H-099, wijk H-200, supp wijk G-402; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk F-213; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-213Laanen48 jmetzelaarHarlingenm, protestant, gehuwd
F-213Laanen48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-213Laanen17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-213Laanen14 jschoenmakerHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-213Laanen8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1003 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-213Lanen 36Elizabeth Hermanus Holmans, overleden op 25 februari 184857 jr (geboren april 1790), overleden Lanen F 4 (moet zijn: 213), vrouw van Hendrik Sietzes Rooda, metselaar, moeder van Sietse, barbier en minderjarige Trientje Hendriks Rooda. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-213Lanen 36Anna Rink... Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1360Lanen F-213Klaas en Hendrik Johan Bleeker woonhuis
Sectie A nr. 1360Lanen F-214Teije Hilarius woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4084De Lanen F-205 Anne Reinders Blijstra woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4084Lanen 36 (F-205)Antje A. Blijstra (wed. T.H. van Slooten)woonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 36S. (Sjouke) Jorna


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 36rijksmonument 20509


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7635Lanen 36


2023
1.1225481033325


  terug