Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 45
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 456-096 6-093 E-190E-183


Naastliggers vanLanen 45
ten oostenLanen 47
ten zuidende Lanen
ten westenLanen 43
ten noordende Lanen


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ124‑00‑00 CGgrondpacht van 0-15-00 CG
koperClaes Bents te Achlum
verpachter grondIsbrant Anius Vos 0‑15‑00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit de huisstede van wijlen Beernt Leckerbier
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Mancke Philips
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob slager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperIsbrant Anius Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Bents te Achlum koopt de volgende grondpacht: (e) 20 st uit de huisstede van Gerliff Jacobs in een steeg op de Lanen in te gaan bij de huisstede van Beernt Leckerbuers. Ten Z. erven [Beernt] Leckerbuers, ten N. Jan Melis. Gekocht van Isbrant Annis Vos, voor (a+b+c+d+e+f) 124 CG.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Beernt Leckkerbier


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0182v van 27 nov 1613 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45achterLanen NZ [staat: in een steeg op de Lanen ingaande bij Beernt Leckerbier]124‑00‑00 CGgrondpacht van 1-00-00 CG
koperClaes Bents te Achlum
verpachter grondIsbrant Anius Vos 1‑00‑00 CG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Gerliff Jacobs
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Beernt Leckkerbier
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJan Meles
verkoperIsbrant Anius Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Bents te Achlum koopt de volgende grondpacht: (d) 35 st uit een kamer van Jan Melis in de Crommenellenboogh. Gekocht van Isbrant Annis Vos, voor (a+b+c+d+e+f) 124 CG.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0049r van 23 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar uit hoofde van grondheerschap. Een grondheer is de eigenaar van het perceel waarop een onroerend goed gebouwd is. Deze persoon of instelling rekent meestal grondpacht aan de gebruiker van de grond, d.i. de eigenaar van het onroerend goed. Bij de verkoop van dit onroerend goed telt de grondheer in deze zin als mede-eigenaar en hij kan om die reden de voorgenomen koop verhinderen ('verspieren'). Meestal wordt dit slechts ingezet als dwangmiddel als de verkoper van het onroerend goed een betalingsachterstand heeft op de grondpacht. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ608‑00‑00 GGhuis
koperdoctor Georgius Piphron, gehuwd met
koperMaycke Sickes
verpachter grondburgemeester Dirck Gerryts 0‑08‑00 CG
protesteert vanwege twee hypothekenJacob Tyebbes Popta, gehuwd met
protesteertAntie Pieters Ens
afgewezen niaarnemer uit hoofde van grondheerschapburgemeester Dirck Gerryts
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisJacob Tyebbes Popta, gehuwd met
afgewezen niaarnemer ratione vicinitatisAntie Pieters Ens
naastligger ten oostende vrouw van het weeskind van Tyerck Hessels
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westensteeg waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenhet huis bewoond door Claes Claesen
naastligger ten noordende hof van Jacob Tyebbes
verkopermr. Doecke Gossis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Georgius Piphron x Maycke Sickes kopen een huis nz. Lanen. Ten O. Tyerck Hessels weeskynts wijff, ten Z. die straat, ten W. het huis waar Claes Claesen woont, ten N. de hof van Jacob Tyebbes [Popta] (die geniaard heeft). Vrij mede-gebruik van de steeg ten westen. Grondpacht 8 st aan burgemeester Dirck Gerryts. Gekocht van mr. Doecke Gossis, voor 608 GG.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050r van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhuis genaamd de Blauwe Pot


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0050r van 18 nov 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45achterLanen NZ recht achter het huis van de Blauwe Poth410‑00‑00 CGhuis
koperClaes Jansen, gehuwd metboelgoedschrijver
koperDieucke Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen dr. Georgius Piphron
naastligger ten zuiden*huis genaamd de Blauwe Pot de Blauwe Pot
naastligger ten westenhet huis van Wybe Mellis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Anskes c.u.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Claes Jansen (Sanstra?), boelgoedschrijver x Dieucke Jans koopt een huis nz. Lanen, recht achter het huis 'de Blauwe Pot', met vrij in- en uitgang in het steegje waar d' Coningh op de ene hoek en Take Jacobs Haspelman op de andere hoek woont. Ten O. erven dr. Georgius Piphron, ten W. Wybe Melles. Gekocht van Jan Stufkes?


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0189r van 17 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ851‑00‑00 GGhuis alwaar de Blauwe Pot uitgehangen heeft
koperClaes Adams de Blauwe Pot
naastligger ten oostenRogier Jansen de Cock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Cornelis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFedde Tieerds c.soc.lakenkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Adams koopt huis Lanen nz. 'alswaer de blauue pot uytgehangen heeft'. Ten O. Rogier Jansen de Cock, ten W. Claes Cornelis. Gekocht van Fedde Tieerds, lakenkoper c.soc. voor 851 GG.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0011r van 18 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenReyner Claessen


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0084r van 27 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Blauwe Pott


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0178r van 15 feb 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ775‑00‑00 GGhuis genaamd de Blauwe Pott, met tuintje, loods en plaats
koper van 1/2oud burgemeester Gellius Vetzensius, gehuwd metde Blauwe Pot
koper van 1/2Aaltje Dirks
koper van 1/2Claas Willems Burger bakker en tichelaar
naastligger ten oostenGerben Gattjes
naastligger ten zuidenLanen [staat: diept]
naastligger ten westenWillem Gerrits Boontje
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Anskes
verkoperReyer Clasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGellius Vetzensius, oud-burgemeester x Aeltie Dirks koopt 1/2 en bakker Claas Willems Burger koopt 1/2, van een huis en tuin, loods, plaets, put en bak, 'de Blauwe Pot', nz. Lanen. Ten O. Gerben Gatties, ten Z. het diept, ten W. Willem Gerrits Boontie, ten N. erven Jan Anskes. Gekocht van Reyner Claessen voor 785 gg.?


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ450‑09‑00 GGhuis genaamd de Blauwe Pot
koper provisioneelN. N. de Blauwe Pot
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper
naastligger ten zuidenLanen en diept
naastligger ten westende weduwe van Willem Gerrits Boontie
naastligger ten noordende kamer van de weduwe van Douwe Jacobs
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius, gehuwd met
verkoperAeltie Dirx Harderwijck


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0197v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Blauwe Poth
naastligger ten zuidenwijlen Lijsbeth Boontie


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0197v van 5 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45achterLanen NZ60‑00‑00 GGhuis
koperBeern Stint
koperLammert de Gavere
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Blauwe Poth de Blauwe Pot
naastligger ten zuiden*wijlen Lijsbeth Boontie
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDieucke Jansuitdraagster
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Berent Stint en Lammert de Gavere kopen huis nz. Lanen, recht achter 'de Blauwe Pot', met vrij in- en uitgang door de steeg tussen 'de Blaue Pot' en het huis bewoond door Lijsbeth Boontie. Gekocht van uitdraagster Dieucke Jans, voor 60 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 45achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis genaam de Blauwe Pot
naastligger ten zuidenLijsbeth Boontie


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0219r van 10 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45achterLanen NZ recht achter het huis genaamd de Blauwe Pot70‑00‑00 CGleeg erf, woning door de verkopers afgebroken
koperCornelis Joosten Heyns wijnkoper
koperIJsbrant Joosten Heyns wijnkoper
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuiden*het huis genaam de Blauwe Pot de Blauwe Pot
naastligger ten zuiden*Lijsbeth Boontie
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Lammert de Gavere
verkoper van 1/2Barent Stintmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Cornelis- en IJsbrant Joosten Heyns kopen een ledig erf of plaets, door de verkopers afgebroken, nz. Lanen, recht achter 'de Blauwe Pot'. Vrije in- en uitgang door de steeg tussen dat huis en Lijsbeth Boontie's huis. Gekocht van Lammert de Gavere en Berent Stintius ieder voor 1/2.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0247r van 24 jun 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ375‑00‑00 CG3/5 huis genaamd de Blauwe Poth
koperJan Jansen, gehuwd metsmalschipperde Blauwe Pot
koperLijsbeth Andries
eigenaar van 2/5Jan Jansen, gehuwd metsmalschipper
eigenaar van 2/5Lijsbeth Andries
naastligger ten oostenSierck Andries wijdschipper
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende weduwe van Willem Gerrits Boontje
naastligger ten noordende kamer van de weduwe van Douwe Jacobs
verkoperJan Eekesmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen (Pot) smalschipper x Lijsbeth Andries koopt 3/5 van een huis met tuin, loods en plaets, 'de Blauwe Pot', nz. Lanen, waarvan ze al 2/5 bezitten. Ten O. wijdschipper Sierck Andries, ten Z. de straat en diept, ten W. wd. Willem Gerrits Boontje, ten N. wd. Douwe Jacobs. Deze laatste heeft vrije in- en uitgang over de plaats en door de steeg. Gekocht van mr. kleermaker Jan Ekes, voor 325 CG.


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0022r van 18 dec 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0104r van 3 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Jansen Post schipper


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-096Lanen 45huis
eigenaarJan Jansen Pott
gebruikerJan Jansen Pott
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-096Lanen 45huis
eigenaarJan Jansen Pott
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-096Lanen 45huis
eigenaarJan Jansen Post
gebruikerJan Jansen Post
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0214v van 12 dec 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ bij de Woudemansbrug390‑00‑00 GGhuis
koperDouwe Jelles Vettevogel mr. chirurgijn
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Sjierx brouwer en koopman
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westen*steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenJan Jansen glasmaker
naastligger ten noordenoud burgemeester Heyns
verkoperJan Symons, voor zich en als boedelredder vanolieslager en koopman
verkoperAndries Harings, voor zich en als boedelredders vanmr. tingieter
verkoperde nalatenschap van wijlen Jan Jansen Post, voor zich en als boedelredders vanmr. tingieter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jelles Vettevogel, mr. chirurgijn, koopt een huis nz. Lanen omtrent de Woudemanssteeg, dat door wl. Jan Jansen Pot is nagelaten. Ten O. erven koopman Andries Sjierx Brouwer, ten Z. die straat en diept, ten W. glazenmaker Jan Jansen, ten N. de oud-burgemeester Heins. Er is een steeg naast waarlangs de naastliggers ten N. ook een in- en uitgang hebben. Gekocht van koopman Jan Symons Olyslager en mr. tinnegieter Andries Harings, voor zichzelf en als gelastigden v.d. andere erfgenamen van Jan Jansen Pot, voor 390 gg.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0174v van 14 dec 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ bij de Woudemansbrug775‑00‑00 CGhuis
koperSchelte Uiftes koopman
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Andrys Sierks brouwer
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmaker
naastligger ten noordenburgemeester Vincent Heinsius
verkoperDouwe Jelles Vettevogelmr. chirurgijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSchelte Uiftes, koopman, koopt een huis met diverse vertrekken, plaets en tuin nz. Lanen omtrent de Woudemansbrug, met een steeg ter zijden waardoor ook het huis ten N. in- en uitgang heeft naar de Lanen. Ten O. wd. en erven Andries Sierks Brouwer, ten Z. de straat, ten W. wd. en erven glazenmaker Jan Jansen, ten N. burgemeester Vincent Heinsius. Gekocht van mr. chirurgijn Douwe Jelles Vettevogel voor 775 cg.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0351r van 21 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ bij de Woudemansbrug900‑00‑00 CGhuis
koperGosse Pieters, gehuwd metsmakschipper
koperAntie Dirks
voormalig bewonerSchelte Uifteskoopman
naastligger ten oostende weduwe van Andrys Sjerks brouwer
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jansen glasmaker
naastligger ten zuidenLanen [staat: Woudemansbrug]
naastligger ten noordenoud burgemeester Vincent Heinsius c.f.
verkoper van 1/3Maertie Scheltes, gehuwd met
verkoper van 1/3Yke Goverts Potkastmr. gortmaker en koopman
verkoper van 1/3Foppe Jansmr. schoenmaker
verkoper van 1/3Folkert Jans van der Plaatsboekbinder en -verkoper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-096Lanen 45huis
eigenaarGosse Pyters
gebruikerGosse Pyters
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0067v van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGosse Pieters schipper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-096 Lanen 45Gosse Pieters, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg03‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-096Lanen 45huis
eigenaarGosse Pytters
gebruikerGosse Pytters
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0180v van 16 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGosse Pieters


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0059r van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van G. P. Persijn commissaris


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0191r van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 51, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJetze Jelles


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0193v van 5 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ bij de Woudemansbrug556‑21‑00 GGhuis, tuin en bleek
koper door niaarBaarnt Hylkes schipper
geniaarde koperJetze Jelleskoopman
naastligger ten oostenMeinte Brouwer
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenvroedsman Claas Wijngaarden
naastligger ten noordenSchelte Wybinga n.u.
verkoper q.q.Augustus Robertus van Dalsen, executeurnotaris
verkoper q.q.Jacob Pieters Nieuwboer, executeurs van
verkoperhet testament van wijlen Trijntje Jelles Reinalda, weduwe van
verkoperwijlen Gosse Pieters Persijn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarent Hylkes, schipper, koopt, na niaar ratione sanguinis, een mooi huis met tuin en bleek, omtrent de Woudemansbrug, nz. Lanen. Ten O. Meinte Brouwer, ten Z. de Lanen, ten W. vroedsman Claas Yedes Wijngaarden, ten N. Schelte Wybinga. Gekocht van Trijntje Jelles Menalda wv Gosse Pieters Persijn.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0018v van 18 mrt 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Hylkes


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0043r van 2 sep 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ bij de Woudemansbrug700‑00‑00 CGhuis
koperJaartje Ruitinga, weduwe van
koperwijlen Albert Olinjus
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperBarend Hylkeskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJaartje Ruitinga wv Albert Olinjus, koopt een huis nz. Lanen omtrent de Woudemansbrug. Geen naastliggers genoemd, maar er is sprake van een steeg. Geen grondpacht. Gekocht van koopman Barend Hylkes voor 700 cg.


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0028v van 19 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 47, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van Olinjus


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0096v van 17 jun 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 43, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Hylkes


1800 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0227r van 23 mrt 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ480‑00‑00 CGhuis, tuintje en bleekveld
koperTeunis Norbruis mr. koperslager
huurdersT. Copieters c.u.luitenant
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans
naastligger ten zuidenLanen NZ
naastligger ten westensteeg [niet vermeld]
naastligger ten westenHartman Sybrens
naastligger ten noordenCornelis D. Zijlstra
verkoperJaartje Ruitinga, weduwe van
verkoperwijlen Wilt T. van der Meulengortmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeunis Norbruis, mr. koperslager, koopt een huis nz. Lanen. Ten W. een vrije steeg. Ten O. Wybrandus Christiaans, ten Z. de straat, ten W. Hartman Sybrens, ten N. Cornelis D. Zijlstra. Geen grondpacht. Gekocht van Jaartje Ruitinga, laatst wv gortmaker Wilt T. van der Meulen, voor 480 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
6-094 , pag. 97Lanen 45Hendrik Norbruis, 32 jaar, gehuwd


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0198v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 45Lanen NZ wijk E-190750‑10‑00 CGhuis
koperHubert Jans
huurderJan C. Wagenaar 28‑00‑00 CG
huurderAndrieske Eelkes
naastligger ten oostenWybrandus Christiaans
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan C. van der Molen c.s.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen S. Wybenga
verkoperT. Norbruiskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHubert Jans koopt huis nz. Lanen, wijk E-190. Ten O. Wybrandus Christiaans, ten Z. de Lanen, ten W. Jan C. v.d. Molen, ten N. erven S. Wybinga. Gekocht van T. Norbruis, voor 250 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-093, pag. 134Lanen 45Hubert Jans2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-190Lanen 45Hendrik Rink... ; BS huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1851, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; gebruiker van wijk E-190, metzelaar; eigenaar is Hubert J. Wagenaar, 1814. (GAH204); H.R. en Clara Nak, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-190Lanen 45Hubert Jans Wagenaar... houthandelaar 1805-1809; BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1827; eigenaar van wijk E-190; gebruiker Hend. Rink, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-054, houtstek, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-190Lanen 45Roelof Feenstra... Wielinga, sjouwer, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gerkesklooster en wonende te HRL. 1839, tuinman, wijk E-190; VT1839; R.F. eigenaar van perceel nr. 1278 te HRL, tuinier, woonplaats HRL, legger nr. 210, huis en erf, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-190Lanen 45Hubert J Wagenaar Hendrik Rink metzelaar


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 58 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-190Lanen 45Wybrandus Christiaans van Straten, overleden op 15 juli 1821schuitschipper (Laanen E 190), vader van afwezige Christiaan (administrator is notaris Jacob Hanekuyk), Geertje (tekent met ' Tettje', vrouw van Sije Beekhof, arbeider Leeuwarden), Klaas, varensgezel en minderjarige Hans Wybrandus van Straten (voogd is Johannes P. Lanting, mr. verver/glasmaker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 107 van 30 nov 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-190Lanen 45koopaktefl. 700huis E-190
 
verkoperHubert Jans Wagenaar
koperWybrandus Reins Vettevogel


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 89 van 10 okt 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-190Lanen 45koopaktefl. 850huis E-190 aan de noordkant van de Lanen
 
verkoperWybrandus Reins Vettevogel
koperRoelof Feenstra (gehuwd met Alida Heins)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1278Lanen 45Roelof FeenstratuinierHarlingenhuis en erf (1 m²)


1835 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 10 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-190Lanen 45Jochum Eliazer Speyer, overleden op 11 oktober 1835zoon van Eliazer Abrahams Speyer, koopman (Vijverstraat E 190) en Saartje Jochum de Vos. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-190Lanen 45Aleida Heins... DTB N.H. HRL , BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-224; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-190; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-190Lanen 45Harmen van der Zeegeb 19 nov 1806 HRL, ovl 21 dec 1856 HRL, ongehuwd, werkman, Rooms Katholiek, zv Geert vdZ, en Geertruida Harmens; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk H-251; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-190; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-190LaanenRoelof Feenstra66 jtuinmanGerkeskloosterm, protestant, gehuwd
E-190LaanenAlyda Heyns66 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 188 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-190Lanen 45Coenraad Johannes Baron, overleden op 4 augustus 18407 mnd, overleden Laanen E 190, zoon van Johannes Baron, timmerman en Sytske Gonggrijp, broer van minderjarige Hendrik, Petronella en Jurjen Johannes Baron. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 343 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-190Lanen 45Roelof Feenstra, overleden op 19 augustus 184168 jr hovenier, geboren Gerkesklooster 10/7/1773, overleden Laanen E 190, man van Alida Klazes Heins, idem (geboren 9/8/1773, gedoopt 31/8, getrouwd Hichtum 1803, dochter van Klaas Heins en Anna van Arsen) (enige testamentair erfgenaam), broer van Sybren Feenstra, te Haarlem, halfbroer van wijlen NN (vader van kinderen wier namen en woonplaats aangeefster onbekend zijn). Saldo fl. 931,65. Bijgevoegd is suppletoire memorie ingediend 28/6/1844 (verhoging saldo met fl. 25,-). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1278de Lanen E-190Hendrik H. Faberwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1278De Lanen E-183Hendrik Faberwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1278Lanen 45 (E-183)Afke J. Tolsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 45B. Keyzerkleermaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 45G. (Gerrit) v.d. Meulen


1983 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Lanen 45Bouw ws. tweede helft achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1983


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 45rijksmonument 20496
  terug