Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 74
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 745-1395-1395-161F-194F-185


Naastliggers vanLanen 74
ten oostenLanen 76
ten zuidenSchritsen 63
ten westenLanen 72
ten noordende Lanen


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 74Loonsteeg ten oosten


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0071v van 11 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGerryt Gerryts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066r van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCent Reyners grootschipper


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCent Reyners grootschipper


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0061v van 13 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 74Lanen ZZ520‑21‑00 gghuis, strekkende achter aan Tierck Alberts huis
koperTyomme Syoerdts, gehuwd met
koperAelcke Haeyes
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
bewonermr. Sibrant c.u.chirurgijn
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenTierck Alberts
naastligger ten westenJacob Hessels hinxtevanger
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperPieter Gerryts, gehuwd met
verkoperApolonia Jans


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0158r van 8 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tiomme Sjoerds


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0183v van 15 jan 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAeltie Haies


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0062r van 4 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAeltie Hayes


1665 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 206 folio 354r van 17 feb 1665 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Lanen 74
inventarisantwijlen Sioerd Tiommesgrootschipper
aangeverHaye Tiommes, oom en geauthoriseerde curator
Eling Sickes, oomen en geauthoriseerde curatoren over
Trijntie Sioerdts nagelaten kind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0354r] Inventarisatie ende beschriviginge gedaen ten overstaen vande burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh gadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris ten sterfhuise van Sioerd Tiommes, in leven grootschipper binnen Harlingen, ten versoecke van Haye Tiommes ende Elingh Sickes oomen ende gauthoriseerde curatores over Trijntie Sioerdts nagelaten kint van Sioerdt Tiommes voornoemt van alle de goederen soo uit- als inschulden aldaer bevonden, alles geschiet op 't aengeven van Haye Tiommes des selfs kints mede curator die daerop de belofte om alles aen te geven in handen van de burgemeester Paulus Wiltfangh heeft gepraesteert Actum Harlingen den 17e februari 1665.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0028va van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten westenHaye Tjommes


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0184r van 10 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAeltie Hayes


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0016r van 23 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Aeltie Hayes


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0265r van 10 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 74Lanen ZZ110‑02‑00 gghuis
koper door niaar ratione vicinitatisHans Hendrix executeur
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
geniaarde koperRixtie Harmens, weduwe vankoopvrouw
geniaarde koperwijlen Jan Claessen
huurderJan Jansen Wierdsma met zijn moedermr. huistimmerman
naastligger ten oostendoorgaande steeg van de Lanen naar de Schritsen
naastligger ten oostenJan Hendrix knoopmaker
naastligger ten zuidenhet achterhuis van Hans Hendrix executeur
naastligger ten westenServaes van Bemen
naastligger ten noordenLanen [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2Trijntie Sioerds, gehuwd met
verkoper van 1/2Obbe Hansen Bockgrootveerschipper
verkoper van 1/4Cornelis Takeleskoopman
verkoper van 1/4Tiomme Takeleskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Hendrix, executeur, koopt na niaar ratione vicinitatis tegen Rixtie Harmens wv Jan? Claessen Burgerts, een huis zz. Lanen. Ten O. een doorgaande steeg naar de Schritsen, en knoopmaker Jan Hendrix, ten Z. het achterhuis van de koper, ten W. Servaas van Beemen, ten N. de Lanen en het diept. Het is verhuurd aan mr. huistimmerman Jan Jansen Wierdsma. Gekocht van Trijntje Sioerds x grootschipper Obbe Hansen Bock voor 1/2, en kooplieden Cornelis en Tiomme Takeles voor 1/2, voor 110 gg.


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0268r van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen Wiersma mr. timmerman


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0337v van 9 mei 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Jansen Wiersma


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0164r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 74Lanen ZZ295‑00‑00 cghuis
koperClaas Jansen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
naastligger ten oostenJan Hendrix knoopmaker
naastligger ten zuidenClaes Upkes* briefbesteller
naastligger ten westende weduwe van wijlen Servaas van Beemen
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoper q.q.Pyter Elias Rijckart, curator over te Leeuwarden
verkoperde kinderen van wijlen Jan Jansen Wiersmamr. timmerman


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0202v van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg tussen Lanen en Schritsen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-139 , folio 106Lanen 74huis
eigenaarClaes Jansen
gebruikerClaes Jansen
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0009v van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenClaes Jansen c.u.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0014v van 27 feb 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 74Lanen ZZ550‑00‑00 cghuis
koperImmetie Intema ongehuwde dochter
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
huurderN. N. 16‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Hendrix
naastligger ten zuidende verkopers Claes Jansen c.u.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Servaas van Bemen
naastligger ten noordenLanen
verkoperClaes Jansen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaImmetie Intema, vrijster, koopt huis zz. Lanen. Ten O. erven Jan Hendrix, ten Z. de verkoper, ten W. wd. Servaas van Beemen, ten N. de Lanen. Gekocht van Claes Jansen.


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0018r van 24 apr 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenYmmetie Intema
naastligger ten westensteeg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-139 , folio 69rLanen 74huis
eigenaarImmetie Intema
gebruikerImmetie Intema
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059v van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenImmetje Yntema


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-139 , folio Lanen 74huis
eigenaarImmetie Intema
gebruikerImmetie Intema
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0289r van 11 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 74Lanen ZZ500‑00‑00 cghuis
koperAnne Dirks, gehuwd metmr. kleermaker
koperGrietje Baukes
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Hendriks knoopmaker
naastligger ten zuidenRuird Geerts mr. schoenmaker
naastligger ten westende weduwe van wijlen Feite Christiaens
naastligger ten noordenLanen
verkoperEmmetje Intema


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0009v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-139 , folio 69vLanen 74huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerJan Janes
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑13‑06 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129r van 30 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0271r van 25 nov 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnne Dirks
naastligger ten westendoorgaande steeg waarin vrij in- en uitgang


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-139Lanen 74Willem Gerrits, bestaande uit 6 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-139 , folio 69vLanen 74huis
eigenaarAnne Dirks
gebruikerWillem Gerrits
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0113r van 16 jan 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 74Lanen ZZ600‑00‑00 cghuis
koperDirk Jacobs, gehuwd metmr. sleefmaker
koperTyttje Claases
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
naastligger ten oostenH. Pesma procureur
naastligger ten zuidenAntje Claeses
naastligger ten westenJudickjen Joukes
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Dirk Annes, vader vankoster van de Doopsgezinde vergaderplaats
verkoperAnne Dirksmr. kleermaker te Zaandam


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0241v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jacobs mr. sleefmaker


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0123r van 2 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Jacobs


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0237v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-139 , folio 70vLanen 74huis
eigenaarDirk Jacobs
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-139 , folio 70vLanen 74huis
eigenaarDirk Jacobs
gebruikerDirk Jacobs
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0162v van 29 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 74Lanen ZZ465‑00‑00 gghuis
koperCornelis Johannes, gehuwd metmr. kleermaker
koperSjoukje Jans
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
huurderDirk Jacobs mr. sleefmaker40‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJohannes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrik Paulus
naastligger ten noordenLanen
verkoperDirk Jacobsmr. sleefmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Johannes, mr. kleermaker x Sjoukje Jans koopt huis zz. Lanen, met vrij in- en uitgang door een steeg ten O. Ten O. Johannes n. n., ten W. Hendrik Poulus, ten N. de Lanen. Gekocht van Dirk Jacobs, mr. sleefmaker.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0063r van 6 dec 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Cornelis mr. kleermaker


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-161 , folio 122/2rLanen 74
eigenaarCornelis Abrahams
gebruikerCornelis Abrahams
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0255v van 5 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0023v van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Johannes


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0291v van 12 nov 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenCornelis Johannes


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0288r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-161 , folio 122rLanen 74huis
eigenaarCornelis Johannes
gebruikerCornelis Johannes
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑14‑08 cg
opmerking[de tweede maal folio 122]


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0284r van 30 mrt 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 74Lanen ZZ350‑00‑00 gghuis
koperGerben Andries, gehuwd metmr. wieldraaier
koperGrietje Harmanus
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
naastligger ten oostenMichiel Wassenaar
naastligger ten zuidenMichiel Pieters
naastligger ten westenGerben Andries mr. wieldraaier
naastligger ten noordenLanen
verkoperCornelis Johannes, gehuwd metmr. kleermaker
verkoperSjouwkje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Andries, mr. wieldraaier x Grietje Harmanus koopt een huis zz. Lanen. Ten O. Michiel Wassenaar en een vrije steeg, ten Z. Michiel Pieters, ten W. de koper, ten N. de Lanen. Gekocht van mr. kleermaker Cornelis Johannes x Sjouwkje Jans voor 350 gg.


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0268r van 21 nov 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLanen ZZ en Schritsen, steeg tussen


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0313v van 27 mrt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerben Andries


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-161 , folio 123rLanen 74huis
eigenaarGerben Andries
gebruikerHans Elias
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑17‑00 cg
huurwaarde totaal37‑03‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑15‑00 cg


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0216v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 72, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHilbrand Coster


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0215v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 74Lanen ZZ400‑00‑00 cghuis
koperHilbrand Coster, gehuwd metapotheker
koperZijke Jager
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑00 cg
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenMichiel Pieters
naastligger ten westenAuke Meinderts
naastligger ten noordenLanen
verkoperGrietje Mulder, weduwe van
verkoperwijlen Gerben Andries


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0227v van 2 mrt 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 76, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westendoorgaande steeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-161 , pag. 119Lanen 74Hilbrand Coster 2‑00‑00 cg


1811 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0157v van 24 feb 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 63, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenT. van Benthem q.q.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-194Lanen 74Barent Martens van Hoften... 1815, huw 1818, huw 1819, ovl 1821, ovl 1832, ovl 1841, ovl 1854, ovl 1864, ovl 1874; gebruiker van wijk F-194, blikslager, eigenaar is Hilbrand Koster erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-194Lanen 74Hilbrand Jacobs Koster... Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1805, BS huw 1828, ovl 1836; erven H.K. eigenaar van wijk F-194, gebruiker is Barent M. van Hoften, blikslager, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-194Lanen 74erven Hilbrand KosterBarent M van Hoftenblikslager


1821 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 24 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-194Lanen 74Barend Martens van Hoften, overleden op 26 februari 1821blikslager (Laanen F 194), man van Jantje Oeges, vader van Geertruida, Barend, Oege, Marten en minderjarige Coenraad, Nancy en Tietje Barends van Hoften (allemeerderjarigen tekenen als 'van Hoften': in akte ' Hoffen') Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1318Lanen 74Klaas Wassenaar uurwerkmakerHarlingenhuis en erf (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-194Lanen 74Jetske Jans van der Wal... 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-244; oud 39 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, wijk F-194; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-194Lanen 74Klaas Klazes Wassenaar... ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-244; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk F-194; VT1839; K.K.W. eigenaar van perceel nr. 1318 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr. 769, 70 m2, ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-194Lanen 74K K Wassenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-194Laanen38 jhorologiemakerHarlingenm, protestant, gehuwd
F-194Laanen39 jDeinumv, protestant, gehuwd
F-194Laanen15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-194Laanen4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-194Laanen2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-194Laanen10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-194Laanen9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 4 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-194Lanen 74Johanna Annes Wytsma, overleden op 11 januari 184612 dg (geboren 1/1/1846), overleden Lanen F 194, dochter van Anne Klazes Wytsma, schipper en Janneke Schimmelpenning, zuster van minderjarige Grietje Annes Wytsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-194Lanen 74Renske Velkers... HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk E-234, wijk F-070, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-194Lanen 74Trijntje Postmusgeb jul 1801 Kimswerd, ovl 19 dec 1874 HRL, huwt met Pieter de Vries, (gk), N.H., dv Engele P, en Tietje ... ; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk F-194, wijk I-003


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1318Lanen F-194Pieter de Vries Binksma en mede eig.woonhuis


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 06 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-194Lanen 74Een huis c.a. aan de zuidzijde van de Lanen, in gebruik bij K., Wassenaar. Provisioneel verkocht op 11 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra.


1871 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van zaterdag 20 okt 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
F-194Lanen 74Een huis c.a. aan de zuidzijde van de Lanen, in gebruik bij K., Wassenaar. Finaal verkocht op 25 okt 1871 in de Korenbeurs bij Fekkes door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1370.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1318De Lanen F-185 Klaas Blavier woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1318Lanen 74 (F-185)Sybrigje de Vries (wed. K. Blavier)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 74P. Wagenaarkleermaker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 74F.J. (Frederik) Koopmans


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 74rijksmonument 20521


2023
1.3916039466858


  terug