Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 89
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 895-0635-063/25-058F-180F-172


Naastliggers vanLanen 89
ten oostenGrote Kerkstraat 2
ten zuidenLanen 91
ten westende Lanen
ten noordenLanen 87


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0063r van 16 okt 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Intes


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0144r van 4 feb 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Intes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0187v van 15 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: OZ] bij de school410‑00‑00 gghuis daert Blauw Schaap uutsteeckt
koperClaes Cornelis, gehuwd metbakkerhet Blauwe Schaap
koperSywcke Symens
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Augustinus Jans 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHomme Gatses
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenJacob Alberts
verkoperCornelis Intes, gehuwd met
verkoperAuck Beerns, en hun zoon
verkoperClaes Cornelis
tekst in de margeMaria Lenerts, brouster vande Hamer tot Delft, protesteert per Jacobaeum dat haer d'vercoopinge van de geproclameerde huysinge ontschadelyck sal sijn nopende haere competentie, doch, holdende haer recht opte cooppenningen, mach lijden dat d'vercoopinge voortganck neme. Actum den 5en february 1614.
tekst in de margeCornelis Inteszn. per Burum protesteert de nullitate van de voorgaende protestatie, seggende den protestante opte geproclameerde huysinge geen hypoteeck t'hebben, ende offererende in cas van wijdere molestatie hem liti. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff voorgaende protestatien opten 5en february 1614.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Cornelis, bakker x Sjuucke Symens kopen een huis daert blauue schaap uutsteeckt op het oosteinde van de Lanen bij de [Latijnse] school, waar zijn nu zelf wonen. Ten Z. Homme Gatses, ten N. Jacob Alberts. Grondpacht 30 st aan erven Augustinus Jans. Gekocht van Cornelis Intes x Auck Beerns, de ouders van voors. Claes, voor 410 gg.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0276v van 14 mei 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Cornelis


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0157r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: OZ]425‑00‑00 gghuis daer het Blauue Schaap uuthanght
koperThomas Pieters, gehuwd metvetermakerhet Blauwe Schaap
koperEecke Willems
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Augustini Jans 1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenHomme Gatses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenSicke Sempkes
verkoperClaes Cornelis, gehuwd metbakker
verkoperSyucke Symens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Pieters, vetermaker x Eecke Willems kopen huis daer '`t Blauwe Schaap' uythanght, op `t oosteynd vande Lanen. ten N. Sicke Sempkes, ten Z. Homme Gatses. Grondpacht 30 st aan erven Augustini Jansen. Grondpacht 30 st aan erven Augustini Jans. Gekocht van bakker Claes Cornelis x Syucke Symens voor 425 GG.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0049r van 16 feb 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: bij de school]201‑14‑00 gggrondpacht van 1-10-00 cg uit het huis daer het Blauw Schaep uuthanght
koperJacob Tyebbes Popta koopmanhet Blauwe Schaap
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis daer t Blauue Schaep uuthanght N. N.1‑10‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Rijckyen Stevens Craput, gehuwd met
verkoper van 1/2Lieuwe Jarichs
verkoper van 1/6Jan Beyma, gehuwd met
verkoper van 1/6Aeltie Augustini
verkoper van 1/6de lasthebbenden van Trijntie Augustini, gehuwd met
verkoper van 1/6doctor Joanne Revio
verkoper van 1/6de lasthebbenden van Dieucke Augustini, weduwe van
verkoper van 1/6wijlen dr. Johanne Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Tyebbes Popta, koopman, koopt (2 gg grondpacht uit een huis het witte hoefijser op de Oosterdijk te Sneek, en) (b) 28 st grondpacht uit een huis waar bakker Jan Tyallings uit versturven is, tegenover de brouwerij van Jan Claeses. Gekocht van Rijckyen Stevens Craput [Crapoot] x Lieuue Jarichs voor 1/2 en van Jan Beyma x Aeltie Augustini, ook als lasthebbers van Trijntie Augustini x doctore Joanne Revio [Revius], en van Dieucke Augustini wv doctor Johannes Vos voor 1/2, voor (Sneek+a+b) 201 gg.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenThomas Pyters


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0076r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koperse Yttie Willems


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0150r van 18 jan 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Minnes


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0005r van 27 nov 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: OZ] zuidzijde Wortelhaven]1025‑00‑00 gghuis waar het Blau Schaep in de gevel staat
koperJoucke Piers, gehuwd methet Blauwe Schaap
koperWelmoed Jacobs
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCathalina Jans
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Dirck Pytters
naastligger ten westenLanen
naastligger ten noordenhet kind van Wyger Annes
naastliggerPytter Cornelis
naastliggerClaes Cornelis
verkoperPytter Minnes Loenen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoucke Piers x Welmoed Jacobs kopen een huis waar het blau schaep in de gevel staat, met een put in de kelder en een back in de stoep, op `t oosteind v.d. Lanen, zz. Wortelhaven. Ten O. Cathalina Jans en een steeg noordwaarts naar de Kerkstraat, ten Z. wd. Dirck Pytters, ten W. de straat, ten N. het kind van Wyger Annes. Gekocht van Pytter Minnes Loenen voor 1025 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0065v van 25 nov 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoucke Piers


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019va van 18 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0148r van 10 mrt 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSjouckjen Douwes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063 , folio 98Lanen 89huis
eigenaarPieter Minx
gebruikerFeite Christiaens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063 , folio 64rLanen 89huis
eigenaarPieter Minks
gebruikerFeite Christiaens
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan5‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063 , folio Lanen 89huis
eigenaarPyter Minks
gebruikerBerber Jeppes cum soc.
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0049r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis gekocht door Pieter Dirx c.u.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0048r van 11 nov 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: OZ] zuidzijde Wortelhaven]234‑00‑00 gghuis
koperPyter Dirk, gehuwd metturfdragerhet Blauwe Lam
koperJetske Jans
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 cg
huurderMarten Johannes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenburgerhopman Harmen van 't Vliet c.s.
naastligger ten zuidenTjeerd Pieters
naastligger ten westenLanen [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenhuis gekocht door Jan Pieters Vettevogel
naastligger ten noordende koper Pyter Dirk, gehuwd metturfdrager
naastligger ten noordenJetske Jans
verkoperAntie Joukes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Minks te Achlum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Dirks x Jetske Jans koopt het huis waar 'het Blauw Lam' in de gevel staat, op `t oosteinde van de Lanen aan de Z. kant van de Wortelhaven, met een steeg ten oosten. Ten Z. Harmen van Vliet en Tjeerd Pieters, ten N. Jan Pyters Vettevogel en de kopers, ten W. de straat. Gekocht van Antie Joukes wv Pieter Minks.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063/2 , folio 64vLanen 89huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
opmerking[hier vermeld als 5-063]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0036r van 7 jun 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0090r van 24 jan 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis het Blauw Lam


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063/2 , folio 64vLanen 89huis
eigenaarHuge Gerrits
gebruikerJacob Joosten cum soc.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063/2 , folio 65vLanen 89huis
eigenaarHuige Gerryts
gebruikerJacob Joosten c.s.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0084v van 25 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis het Blauw Lam


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-063/2 , folio 65vLanen 89huis
eigenaarHuige Gerryts
gebruikerJacob Joosten c.s.
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-058 , folio 112vLanen 89huis
eigenaarSierk Pieters
gebruikerSierk Pieters
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0306r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89achterLanen NZ [niet vermeld]140‑00‑00 cgachterhuis
koperJan Jacobs Schaafsma, gehuwd metmr. huistimmerman
koperAaltje Cornelis Blok
naastligger ten oostenJan Jacobs Schaafsma, gehuwd metmr. huistimmerman
naastligger ten oostenAaltje Cornelis Blok
naastligger ten zuidenJan Jacobs Schaafsma, gehuwd metmr. huistimmerman
naastligger ten zuidenAaltje Cornelis Blok
naastligger ten westenDouwe Vettevogel, broer vankoopman
naastligger ten westenJohannes Vettevogel koopman
naastligger ten noordenhuis genaamd het Blaau Lam het Blauwe Lam
verkoperDouwe Vettevogel, gebroederskoopman
verkoperJohannes Vettevogel, gebroederskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs Schaafsma, mr. huistimmerman x Aaltje Cornelis Blok kopen achterhuis met vrij in- en uitgang noordwaarts door een steeg naar de Grote Kerkstraat. Ten O. en Z. de koper, ten W. de verkopers, ten N. het huis het 'Blaau Lam' genaamd. Bestaande uit een beneden- en bovenkamer met solder, en een halve plaats tussen dit huis en de noordelijke naastligger. Thans door militairen en anderen bewoond. Geen grondpacht. Gekocht van Douwe en Johannes Vettevogel, gebroeders en cooplieden, voor 140 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-058 , folio 112vLanen 89huis
eigenaarSjierk Pieters
gebruikerSjierk Pieters
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0146v van 25 okt 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ oosteinde aan zuidzijde Wortelhaven400‑21‑00 gghuis
koperJohannes Adema, gehuwd methet Blauwe Lam
koperAaltje van Dalzen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAaltje Norel
naastligger ten zuidenD. Vettevogel
naastligger ten zuidenP. Vettevogel
naastligger ten zuidenJ. W. Vettevogel
naastligger ten westenLanen
naastligger ten noordenSjerk Pieters
naastligger ten noordenMeinte Willems de Jager
verkoperElbrigje Pieters, gehuwd met
verkoperWybren Clasesuitdrager


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0085v van 13 jan 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89achterHeiligeweg NZ [staat: onder de groene bomen]100‑00‑00 cggedeelte timmerwinkel
koperJohannes Adema koopman
huurderJohannes Adema
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAnna Norel bejaarde vrijster


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0127v van 1 sep 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: OZ] zuidzijde Wortelhaven]750‑00‑00 gghuis
koperJacobus Geermans mr. keurslijfmakerhet Blauwe Schaap
huurderJohannes Adema c.u.25‑00‑00 cg
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAnna Norel c.s.
naastligger ten westenLanen [niet vermeld]
naastligger ten noordenMeinte Jager
verkoper q.q.oud burgemeester Hotze Romkes Binksma, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Lammerts van der Veen, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Johannes Adema, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltje van Dalsen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Germans, mr. keurslijfmaker koopt een huis oosteinde Lanen en zz. Wortelhaven, 'het Blauwe Schaap'. Het huis is voor korte jaren geheel nieuw vertimmerd. Ten oosten een in- en uitgang naar de Kerkstraat, waarin ook het huis van burgemeester Jouke Olinjus een in- en uitgang heeft. Koper mag zijn turf langs de trap in de steeg ten noorden naar zijn zolder laten brengen en moet ook de winkelinventaris overnemen. Ten O. de steeg, ten Z. Anna Norel, ten W. de straat, ten N. Meinte Jager. Gekocht van de curatoren over de boedel van Johannes Adema x Aaltje van Dalsen.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-058 , folio 112vLanen 89huis
eigenaarSjerk Pieters
gebruikerSjerk Pieters
huurwaarde totaal22‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
grondpacht vanSjerk Pieters
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑15‑00 cg
aanslag grondpacht00‑03‑12 cg


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0020v van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 87, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJacobus* Geermans


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0068r van 14 jan 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd het Blauwe Lam van Jacobus Germans


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0205r van 15 dec 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 89Lanen NZ [staat: Wortelhaven ZZ aan het oosteinde van de Lanen]1400‑00‑00 cghuis genaamd het Blaauw Schaap
koperWytze Feddema, gehuwd metstadsschrijf- en rekenmeesterhet Blauwe Schaap
koperYtje Aukes
huurderJan Visser c.u.
naastligger ten oostensteeg naar de Kerkstraat
naastligger ten zuidende verkoper Jacobus Germans
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMeinte Willems Jaager
verkoperJacobus Germansdistillateur en koopman


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-062, pag. 75Lanen 89Willem Feddema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0017r van 22 nov 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 91, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenW. Feddema c.u.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-058 , pag. 108Lanen 89Uiltje Dirks 2‑00‑00 cghuis


1812 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 123 van 20 jun 1812
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-180Lanen 89koopaktefr. 462huis aan de Wortelhaven F-180
 
verkoperMeinte Willems Jager (gehuwd met Antie Hendriks)
koperUiltje Dirks Eykhoudt


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Bart Klazes Bambach... geb 1811, ovl 1812, huw 1818, huw 1820, ovl 1836, ovl 1856; Bambach, Bart N. (icolaas) gebruiker van wijk F-180; eigenaar is Uiltje D. Eikhout, 1814. (GAH204); Bartholomeus Nicolaas Bambag en Anna Maria Schoot, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Uiltje Dirks Eikhout... ovl 1827, ovl 1871; eigenaar en gebruiker van wijk F-179, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-180; gebruiker Bart N. Bambach, 1814; (GAH204); id. van wijk G-213; gebruiker Gijsbert Foss? vrouw, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-180Lanen 89Uiltje D EikhoutBart M Bambach


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1039Lanen 89Edde Edsjos schreinwerkerHarlingenpakhuis (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Anna J Kroeseoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-180; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Joseph Roelofs Markenstein... moeder ovl in 1839; BS huw 1839; oud 31 jaar, geb Sliedrecht en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-180; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-180WortelhavenJoseph Markensteyn31 jwinkelierSliedrechtm, protestant, gehuwd
F-180WortelhavenAnna J Kroese28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-180WortelhavenDirk Markensteyn1,5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-180WortelhavenJan Markensteyn3 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-180WortelhavenJohanna de Vrugt23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-180Lanen 89Jan Josephs Markenstein, overleden op 12 november 18412 jr (geboren 11/9/1839), overleden Spekmarkt F 180. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 41) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Eva Sjoerds van der Weide... HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd Jans vdW, en Hendrikje Roelofs vd Zee; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-155; VT1839; geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-180Lanen 89Jan Sjoerds van der Weide... zv Sjoerd Jans vdW, en Hendrika Roelofs vd Zee; BS geb 1821, huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-155; VT1839; geb 1 dec 1791, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1039Wortelhaven F-180Daniel S. Hollenga en mede eig.woonhuis


1864 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49062 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 117 van 20 aug 1864
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-180Lanen 89koopaktefl. 1100pakhuis F-180
 
koperGerlof van Asperen
verkoperHermanus Bernardus Hoogmolen
verkoperHeinrich Franz Wehberg
verkoperEugenius Bernardus Winkler


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3634De Lanen F-173 Hermanus Bernardus Hoogmolen woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3634Lanen 89 (F-173)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 89A. Dreijerverzekeringsagent


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 89, HarlingenLanen 89H. Blom & zn.decoratie-, verf-, behang-, glaswerken


2023
0.068281888961792


  terug