Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 16
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 16(niet bekend)(niet bekend)D-101D-144


Naastliggers vanNieuwstraat 16
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 18
ten westenOoievaarsteeg 15
ten noordenNieuwstraat 14


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0029v van 3 dec 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteegje


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0145v van 6 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 16Nieuwstraat OZ [staat: Anjelierstraat]177‑00‑00 GGhuis
koperAntie Lyckeles, weduwe van
koperwijlen Jacob Taekes voerman
bewoner en voormalig eigenaarSjoerd Hylckes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Thallings
naastligger ten westenOoievaarsteeg [staat: straat]
naastligger ten noordenYede Pieters
verkoper q.q.Hendrick Hendrix, gecommitteerde
verkoper q.q.Claes Andries, gecommitteerden over
verkoperde boedel van Sjoerd Hylckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Lijckles wv Jacob Taekes, voerman, koopt huis oz. Angelierstraat. Ten O. de Stadsvesten, ten W. die straat, ten Z. een doorgaande steeg en wd. Jan Tjallings, ten N. Yede Pieters. Gekocht van de curatoren over de boedel van Sjoerd Hylckes.


1682 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 216 folio 430r van 11 dec 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Nieuwstraat 16
overledeneAntie Lyckles, weduwe van
wijlen Jacob Tekesvoerman
aangeverPieter Lyckles enige oom, geauthoriseerde curator over
Trijntie Jacobs enige nagelaten dochter
ene oude Susanna ligt met belroos te bedde
inleiding bij de boedelinventarisatie[0430r] Ontzegelinge ende respectieve inventarisatie ende beschrijvinge van goederen gedaen ten overstaen van de heere praesiderende burgemeester Sybrandus Pauw als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Antie Lyckles weduw van wijlen Jacob Tekes voerman, bij de overledene metter doot ontruymt ende nagelaten ende aldaer ten sterfhuyse bevonden ende dat ter instantie van Pieter Lyckles eenige oom ende geauthoriseerde over Trijntie Jacobs, des overledeens eenighste nagelaten dochter, en also seker olde vrouw Susanna genaemt, den behoorlycke eede soude hebben gedaen om alles getrouwelyck aen te geven, vermits somwijlen desen sterfhuyse gefrequenteert heeft ende tegenwoordigh aen de belroos [= wondroos, Erysipelas] syek te bedde is leggende heeft sulx niet connen geschieden, ende also men niemant anders daertoe heeft conen gebruycken seide de voornoemde curator dat hij selfs desen sterfhuyse noch meest heeft gefrequenteert, ende dat hij om desen ook volkomen te vreden was, persisterende, so veel [0430v] nood bij sijn eede, so aenstonds bij sijn authorisatie gedaen, om alles getrouwelyck te sullen aengeven, waerop dan also tot de beschrijvinge is geprocedeert so volght. Actum den 11e december 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0035v van 22 jan 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZ20‑00‑00 CGkamer
koper door niaarJohannes Hylkes
geniaarde koperNanning Willems
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenhet pothuis van Schelte Jans
naastligger ten westenSimke Tomas
naastligger ten noordende stal van Harmen Johans
verkoper q.q.Simon Jacobs, curator over de kinderen van zijn broer
verkoperwijlen Dirk Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Jarigs Bretton koopt een huis zz. Blauwe Trappen. Ten O. en Z. de vroedsman Nollides, ten W. ds. Botterwegh, ten N. de straat. Gekocht van de hypotheek crediteuren van oud-burgemeester en not. publ. Jacobus Goslings.


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0157r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg en stal


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0145r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenburgervaandrig Johannis Hylkama


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0114r van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0159r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0344r van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0123v van 9 sep 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0212v van 24 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0224r van 25 feb 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendoorgaande steeg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0129v van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 18, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0066v van 31 mei 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0063v van 18 mrt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZ [staat: Nieuwestraat]43‑00‑00 CGkamer
koperTomas Lammerts bontwever
huurderGerryt Langezaal
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwestraat]
naastligger ten zuidenHendrik Boekhold
naastligger ten westenLieuwe Epkes
naastligger ten noordenSybren Jogchems
verkoperAaltje Meinerts, gehuwd met
verkoperSteven Albertsbontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Lammerts, bontwever, koopt een camer wz. Nieuwstraat. Ten O. die straat, ten W. Lieuwe Epkes, ten Z. Hendrik Boekholt, ten N. Sybren Jogchems. Gekocht van Aaltje Meinerts x Steven Alberts, bontwever, voor 43 cg.


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0063r van 24 jun 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0014r van 23 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZ [staat: Nije straat]56‑00‑00 GGhuis
koperHille Harmens Hollander, gehuwd metmr. bontwever
koperTrijntje Beernts
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenHendrik Boekhold
naastligger ten westenHein Gerrits Brouwer
naastligger ten noordenGerryt Hulscher
verkoperThomas Lammerts van Heesoud fabrikeur


1772 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0002ra van 30 aug 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFokke Jans


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0230r van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 14, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Ecama schoolmeester


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0230v van 15 okt 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZ30‑00‑00 CGhuis
koperDirk Ecama schoolmeester
naastligger ten oostenNieuwstraat
naastligger ten zuidenHendrik Boekhold
naastligger ten westenHein G. Brouwer
naastligger ten noordende weefwinkel gekocht door Dirk Ecama schoolmeester
verkoperCatharina Beernds, gehuwd met
verkoperHarmen Jans Weghuismr. bontwever


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0198r van 19 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0198r van 19 sep 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZ 14/16125‑00‑00 GGtwee nieuw getimmerde woonkamers
koperMinne Abes Faber, gehuwd metmr. grofsmid
koperAntje Lieuwes
huurderCasper Dillard
huurderWillem Alama
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFokke Carsten
naastligger ten noordenJ. Ruitinga
verkoper q.q.vroedsman Claas Poort, gelastigde van zijn schoonbroer
verkoperDurk Ecama


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0012r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 16, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten zuidendoorgaande steeg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0012r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 16Nieuwstraat WZ 14/16 [niet vermeld]144‑00‑00 GGtwee nieuw getimmerde woonkamers
koperOene Fokkes, gehuwd met
koperHendrikje Everts
huurderBruin Rimmerts
huurderAndele Folkerts
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Nieuwe straat]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenFokke Carsten
naastligger ten noordenB. van der Ley
verkoper van 1/2Antje Ydes, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Abe Minnes
verkoper van 1/2Wijke Jans, gehuwd met te Birdaard
verkoper van 1/2Jarig Jans, erfgenamen van hun kindskindarbeider te Birdaard
erflaterwijlen Antje Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOene Fokkes x Hendrikje Everts kopen twee voor eenige jaaren nieuw betimmerde woonkamers, thans bij Bruin Rinnerts en Andele Folkerts in gebruik. Geen grondpacht. Ten O. de Nieuwe straat, ten Z. een doorlopende steeg, ten W. Fokke Carsten, ten N. B. van der Ley. Gekocht van Antje Ydes wd. Abe Minnes voor de ene helft, en Gerryt Hettes, mr. wagenmaker als lasthebber van Wijke Jans, huisvrouw van Jarig Jans, arbeider te Birdaard voor de andere helft, voor 144 gg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0035r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOene Fokkes


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0173r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 15, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenOene Fokkes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-101Nieuwstraat 16Gerrit Jans Veenstra... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-141, beurtschipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-101; gebruiker Wiebe Klaasen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-102; gebruiker Marten Visser, wafelbakker, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-101Nieuwstraat 16Wiebe Claasenovl voor 1815; gebruiker van wijk D-101, eigenaar is Gerrit J. Veenstra, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-101Nieuwstraat 16Gerrit J Veenstra Wiebe Klaasen wed


1830 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 105 en 109 van 1 dec 1830
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-101Nieuwstraat 16provisionele en finale toewijzingfl. 79a. woning D-101 en b. woning D-102
 
verkoperJan Gerryts Feenstra (te Lollum)
verkoperJohannes Alta
koperSaartje Wolff Parvumeur (wv Wolff Friedman Parvumeur, in de b.s. is de familienaam: Parfumeur)
borgJacob Levie de Beer


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
D-101Nieuwstraat 16Woning in de Nieuwstraat. Finaal verkocht op 8 dec 1830 in het Heeren-logement door mr. J. Hanekuijk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 829Nieuwstraat 16erven Gerrit Jans VeenstraHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-101Nieuwstraat 16Fetje Renaldesoud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-101; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-101Nieuwstraat 16Jan J Tichelaaroud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-101; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-101NieuwstraatJan J Tichelaar38 jgeenHarlingenm, protestant, gehuwd
D-101NieuwstraatFetje Renaldes37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-101NieuwstraatMeindert Tichelaar8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-101NieuwstraatArnoldus Tichelaar5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-101NieuwstraatJeltie Tichelaar3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-101NieuwstraatJetske Tichelaar14 dHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-101Nieuwstraat 16Sake Blok, overleden op 12 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 16/11/1844), overleden Nieuwstraat D 101. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, juni (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-101Nieuwstraat 16Anthoon Anthoons Bouma, overleden op 9 juni 1846(Certificaat van onvermogen), 12 1/2 jr, geboren Makkum 10/12/1833, overleden Nieuwstraat D 101. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-101Nieuwstraat 16Befke Blok, overleden op 2 november 1846(Certificaat van onvermogen), 5 jr (geboren 2/9/1841), overleden Nieuwstraat D 101. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 829Nieuwstraat D-101Friedman Wolf Parfumeurwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 829Nieuwstraat D-144Wolf Friedman Parfumeurwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 829Nieuwstraat 16 (D-144)Eelke Bootsmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Nieuwstraat 16 Johannes M. van der Heidestokerf. 600f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 16G. Visserletterzetter
  terug