Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 191-008 1-012 A-012A-012


Naastliggers vanNoorderhaven 19
ten oostenNoorderhaven 21
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 17


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0238r van 11 dec 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd Wandschapen


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0151r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ2316‑00‑00 GGhuis genaamd de Arcke Noae
koperBastiaen Jansen, gehuwd met te westeind van Vlieland de Ark van Noach
koperAeff Cornelis te westeind van Vlieland
naastligger ten oostenClaes Freercx Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDirck Ariens brouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperRomck Sebastiaens
verkoperAntie Lyckles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBastiaen Jansen x Aeff Cornelis op `t Westeynd van Vlieland, kopen een huis nz. Noorderhaven, streckende vandaer tot achter aen de Soltsloot, genaemt 'de Arcke Noae'. Ten O. Claes Freercx Braam, ten W. brouwer Dirck Ariens. Gekocht van Romck Sebastiaens x Antie Lyckles, voor 2316 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0035v van 26 feb 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ3225‑00‑00 GGhuis
koperWillem Dircx
naastligger ten oostenClaes Freercx Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWillem Dircx
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Dircx koopt een huis, genaamd 'de Arcke Noae' of 'het Wanschapen', aan de nz. Noorderhaven, strekkende van daar tot aan de Zoutsloot. Ten O. Claes Freerx Braam, ten W. de koper zelf. Gekocht van Cornelis Cornelis, voor 3225 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122v van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0122r van 22 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ1600‑00‑00 GGhuis het Groot Wanschapen of Noachs Ercke genaamd, bestaande uit verscheidene woningen en plaatsen
koperHoyte Hoites c.u.het Grote Wanschapen
naastligger ten oostenClaes Freercks Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende verkopers, de erfgenamen van wijlen Willem Dirx brouwer
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van wijlen Willem Dirxbrouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoyte Hoytes koopt een huis nz. Noorderhaven, 'het Groot Wanschapen', ook wel 'Noacks Ark' genoemd. Het huis bestaat uit verscheidene woningen en plaetsen, strekkende van voren tot achter aan de zz. Zoutsloot. Ten O. Claes Freercks Braam, ten W. de verkopers. Gekocht van erven Willem Dircx, brouwer, voor 1600 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0180r van 3 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ1600‑00‑00 GGhuis genaamd het Groot Wanschapen en bestaand uit verscheidene woningen en plaatsen
koperJan Auckes, gehuwd metwijdschipperhet Grote Wanschapen
koperAntie Poppis
naastligger ten oostenClaes Freercks Braem
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenhet kleine huis van Hoyte Hoytes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde crediteuren van Hoyte Hoytes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Auckes, wydschipper x Antie Poppes koopt 'het Groot Wanschapen', bestaande uit verscheidene woningen en plaetsen en strekkende tot achter aan de Zoutsloot. Ten O. Claes Freerks Braam, ten Z. de Noorderhaven, ten N. de Zoutsloot. Het huis is belast met het onderhoud van de stenen dijk. Veel bedingen. Gekocht van de crediteuren van Hoyte Hoytes.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0231r van 2 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] bij het huis genaamd het Groot Wanschapen1525‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats daarachter
koperThomas Auckes c.u.wijdschipperhet Groot Wanschapen
naastligger ten oostenMinne Jansen bakker
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Lourens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSweyntie Hendrix, weduwe van
verkoperwijlen Hylcke Joannes Hanekuyck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThomas Auckes [Nauta], wijdschipper, koopt een huis met een ledige plaets erachter, nz. Noorderhaven, omtrent het huis 'het Groot Wanschapen'. Ten O. Minne Jansen, bakker, ten W. erven Pyter Lourens, ten Z.?, ten N. de Zoutsloot. Gekocht van Weyntie Hendrix wv Hylke Johannes Hanekuik.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0156v van 6 mrt 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ1308‑00‑00 GGdwarshuis
koperhuis genaamd het Groot Wanschapen Weyntien Hendrix, weduwe vanhet Groot Wanschapen
koperwijlen Hylcke Joannes Hanekuyck
naastligger ten oostenMinne Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Pyter Louwrens
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervroedsman Thomas Auckes Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWeintie Hendrix wv Hylke Johannes Hanekuik koopt een dwarshuis met een ledige plaets erachter, nz. Noorderhaven omtrent het huis 'Het Groot Wanschapen'. Ten O. Minne Jansen, ten W. Pyter Lourens, ten N. de Zoutsloot. Voorwaarde is, dat het dwarshuis altijd zo zal moeten blijven, maar dat de ledige plaets wel 'enigszins' zal mogen worden bebouwd. Gekocht van Thomas Auckes Nauta, voor 1308 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 19huis
eigenaarJan Minnes
gebruikerLourens Minnes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 19huis
eigenaarJan Minnes
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan7‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 19huis
eigenaarJan Minnes
gebruiker
opmerkingpro deo begeert


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0206v van 28 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ, naast Het groot Wanschapen130‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJacob Douwes, vader en voorstander vankoopman
koper door niaarJan Jacobs
geniaarde koperReyn Sybes
naastligger ten oostenhet Groot Wanschapen
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenWybe Feddes bakker
naastligger ten noordenJacob Douwes
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoper q.q.Pyter Jansen Oldaens, eerste hypothecaire crediteur van
verkoper van 1/2Jan Minnesmr. bakker
verkoper van 1/2Hilbrand Dirxkoster van de Westerkerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Douwes koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Reyn Sybes, voor zijn zoon Jan Jacobs een huis 'het Groot Wanschapen', nz. Noorderhaven. Ten O. de straat, ten W. Wybe Feddes, bakker, ten Z. de straat en haven, ten N. Jacob Douwes zelf en de Zoutsloot. De uit- en ingang van 'het Groot Wanschapen' ligt ten W. van dit gekochte huis. Gekocht van de grootste hypothecaire crediteuren van Jan Minnes, mr. bakker, voor 1/2, en Hilbrand Dirx, koster van de Westerkerk, voor 1/2, voor 130 gg. Ingewikkelde acte.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 19huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerYtie Luities
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-008 Noorderhaven 19Carst Pieters, bestaande uit 1 persoon01‑10‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0099v van 14 nov 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 19Noorderhaven, voor van de haven tot achter aan de Zoutsloot strekkend500‑11‑06 GG5/6 huis
koperJan Jacobs portier van de Franekerpoorthet Grote Wanschapen
eigenaar van 1/6Jan Jacobsportier van de Franekerpoort
huurder bovenste gedeeltewijlen Jacob Douwes 38‑00‑00 CG
huurder achterkamer en keukenJacob Sipkes 22‑00‑00 CG
huurder voorste kelder met aparte ingangMarten Jansen 14‑06‑00 CG
huurder 2e kelder met aparte ingangDirk Harmens 14‑00‑00 CG
huurder 3e kelder met aparte ingangPytter Carstens 14‑00‑00 CG
naastligger ten oostenClaas R. Mahui koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenmedeverkoper Douwe Jacobs bejaarde vrijgezel
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/6Douwe Jacobs bejaarde vrijgezel
verkoper q.q.Auke Bakker, curator
verkoper q.q.Philippus Bakker, curatoren over
verkoper van 1/6Gerlof Wygers minderjarig, en zijn broertje
verkoper van 1/6Jacob Wygers minderjarig
erflaterwijlen Jacob Douwes
verkoper van 1/6Berber Jans Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/6Doede Seerps Bakker
verkoper van 1/6Antje Jans Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/6Robijn Arjens
verkoper van 1/12Gouke Sybrens Hengst
verkoper van 1/12meerderjarige vrijgezel Hessel Sybrens Hengst
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jacobs, portier v.d. Franekerpijp, koopt 5/6 van 'het Groot Wanschapen', waarvan hij al 1/6 bezit. Ten O. Claas Reyers Mahui, ten W. Douwe Jacobs, ten Z. de straat en haven, ten N. de Zoutsloot. Vermelding v.d. indeling v.h. huis, o.a. 3 verhuurde woonkelders met elk een aparte in- en uitgang. Gekocht van Douwe Jacobs voor 1/6, Gerlof- en Jacob Wygers voor 1/6, Auke- en Philippus Bakker, Berber Jans Bakker x Doede Seerps Bakker en Antje Jans Bakker x Robijn Arjens samen voor 2/6 en Gouke- en Hessel Sybrens Hingst ook samen voor 1/6 deel.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-008Noorderhaven 19huis
eigenaarJacob Douwes
gebruikerPytter Karsten
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0122r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0157v van 17 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 21, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJan Jacobs


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0078v van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneigenaar van huis genaamd Wanschapen Jan Jacobs


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0249v van 10 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ355‑00‑00 GG1/2 huis genaamd Groot en Klein Wanschape of Noachs Arke, en groot erf
koperJan Willems timmerknecht te Amsterdam het Groot Wanschapen
koperCarst Willems, gehuwd mettimmerknecht
koperRiemke Harings
naastligger ten oostende weduwe van Drayer
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenHendrik van Laar
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAntje Heerkes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jacobs


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0299r van 10 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhuis genaamd het Wanschaapen


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0165v van 14 mrt 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 19Noorderhaven NZ1000‑00‑00 CGhuis
koperBarend Visser koopmanhet Grote Wanschapen
huurderde weduwe van Carst Willems e.a.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJan Willems Hamerhuistimmerman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBarend Visser, koopman, koopt het huis 'het Groot Wanschapen' of 'Noachs Ark', nz. Noorderhaven, door meerdere gezinnen bewoond. Gekocht van Jan Willems Hamer, huistimmerman te A`dam, voor 1000 gg.


1792 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 19 (westgevel (Zoutsloot)), HarlingenNoorderhaven 19 (westgevel (Zoutsloot))Visser, Grietje B'1792 den 21 Juli
heeft Grietje B.
Visser aan dit ge-
bouw de eerste
steen gelegt oud
16 jaar 2 maanden.'


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0026v van 22 apr 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBarend Visser, gehuwd met
naastligger ten oostenSara Jans


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-009, pag. 2Noorderhaven 19Pieter Rodenhuis, 28 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-012, pag. 2Noorderhaven 190‑00‑00 cgnihil


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Epeus Rodenhuisgeb 26 sep 1810 HRL, ovl 27 mei 1812 HRL; wijk A-012, zv Pieter R, en Margaretha Minses; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rodenhuis en Margrieta H. Mentes


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Pieter Ypes Rodenhuis... BS huw 1811, huw 1817, ovl 1820, huw 1827, huw 1833, ovl 1862, BS Franeker ovl 1826; gebruiker van wijk A-012, koopman; eigenaar is B. Visser & zoon, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-013; gebruikers Jan Feersma, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-012Noorderhaven 19B Visser & zoon P Rodenhuis koopman


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51011 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 17 van 2 feb 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-012Noorderhaven 19koopaktefl. 575huis A-012
 
verkoper en cedentAntje Pieters
koperJurjen Hendriks Baron
koperGeertje Michiels
cessionarisSjoerd Jacobus Hannema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 312Noorderhaven 19erven Pieter RodenhuisHarlingenhuis en erf (330 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Klaas Ymkes Kamminga... K, en Saakje Johannes vd Veen; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012, 123, wijk C-160, wijk E-046, supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. ... (alles)


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 312Noorderhaven 19erven pieter rodenhuis320 gl.16.00 gl.20.000 gl.22.00 gl.25.00 gl.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Hendrika Mentesgeb 1794 Amsterdam, heeft hier gelogeerd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-012


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-012Noorderhaven 19Margaretha Hendrika Mentes... (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-012; Pieter Rodenhuis van HRL. en M.H.M. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied door advokaat Wyma onder ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 312Noorderhaven A-011Barend Visser & zoonwoonhuis
Sectie A nr. 312Noorderhaven A-012Barend Visser & zoonkantoor


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3426Noorderhaven A-012Gerardus Wilhelmus Koningwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3426Noorderhaven 19 (A-012)Maaike Teves (wed. G.W. Koning)woonhuis


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Adv. en Notaris


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29advocaat en notaris


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 17/19A.H. v. Kleffens29Advocaat en notaris


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 19M. Bisschopmachinist
Noorderhaven 19A. Lanserconcierge


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 19A.H. v. Hurck624Mosselh.


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-29621
Noorderhaven 19Alexander H. van Hurck


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32703
Noorderhaven 19Alexander Hendrikus van Hurck


1948 - advertentiebron: Zeehaven Harlingen (Wyga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 19, HarlingenNoorderhaven 19A. van HurckHurck, A.H. vanmosselhandel


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A.H. v. Hurck624Mosselh.


1949 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-37458
Noorderhaven 19Alexander Hendrikus van Hurck


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A.H. v. Hurck624Mosselh.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.A.H. v. Hurck624Mosselh.


1954 - advertentiebron: Handel en Industrie in Harlingen (Wijga, Enne)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Noorderhaven 19, HarlingenNoorderhaven 19A.H. van HurckHurck, A.H. vanmosselhandel


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 19H. (Hille) Ypma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 19rijksmonument 20536


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6719Noorderhaven 19
  terug