Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 105
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 1051-1521-1521-225A-057A-054


Naastliggers vanNoorderhaven 105
ten oostenNoorderhaven 107
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 103
ten noordenDroogstraat 18


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 105naamloze doorlopende steeg ten westen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0011r van 10 dec 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 105Noorderhaven NZ bij de verlaten1250‑00‑00 gghuis en ledige plaats
koperThonys Intes, gehuwd metbakker
koperBarber Foeckes
floreenrente0‑07‑12 floreen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Allert brouwer
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg waarvan eigendom
naastligger ten westende weduwe van wijlen Sydts Floris* timmerman
naastligger ten noordenhet huis bewoond door Fedmer
verkoperYimmen Hobbes, gehuwd met
verkoperDoedke Bartels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThonys Intes bakker x Barber Joestes kopen een huis en ledige plaets nz. Noorderhaven bij de Verlaten, met de eigendom van de steeg ten westen. Strekkende noordwaarts tot de noordergevel van de woning bewoond door Fedmer? Ten O. erven Albert brouwer, ten W. de wv Sydts timmerman. Belast in de algemene aanbreng met 7 st en een blank floreen. Geen grondpacht. Gekocht van Timmen Hobbes x Doedke Bartels, voor 1250 gg. Onvolledig wegens slechte leesbaarheid.


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0263v van 3 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 105Noorderhaven NZ bij de twee vallatenhuis waarachter twee kamers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Cornelis Bauckes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg waarlangs in- en uitgang naar de Droogstraat
naastligger ten westenTiebbe Pytters Dreyer
naastligger ten noordenhet tweede (achter)huis in deze akte, met Hendrick bierdrager
verkoper q.q.Frans Symens, geauthoriseerde curator overkoopman
verkoperSipke Teunis
verkoper q.q.Pytter Tiebbes Dreyer, curator over
verkoperMaycke Teunis
verkoperArien Watses voor zijn kind, weduwnaar vanbakker
verkoperwijlen Berber Teunis
erflaterwijlen gemeensman Teunis Intes
erflaterwijlen Geertie Sippes


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0180v van 1 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 105Noorderhaven NZ [staat: bij de grote sluis]750‑00‑00 cghuis met twee door de steeg bereikbare achterkamers
koperburgerhopman Botte Saekles Workama, gehuwd met
koperAntie Keimpes
huurderBotte Saekles Workama c.u.
huurderYcke Jacobs
huurderCornelis Tjeerds
huurderde weduwe van wijlen sergeant Barnevelt
naastligger ten oostenPytter Oedzes
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenPytter Feddes
naastligger ten noordenDirk Ypes
verkoper van 1/4dr. Wilhelmus Sloterdijk, erfgenaamadvocaat Hof van Friesland te Sneek
verkoper van 1/4oud burgercolonel en -hopman Tjeerd Sloterdijk, erfgenaam
verkoper van 1/8oud rentmeester Andreus Sloterdijk, erfgenaam
verkoper van 1/8dr. Dominicus Sloterdijk, erfgenaamadvocaat Hof van Friesland
verkoperLevina Winter c.u., erfgenaam en gelastigde
verkoperdr. Johannes Winter, erfgenaam en gelastigdestadsmedicus
verkoperburgervaandrig Willem Winter, erfgenaam en gelastigden van te Leeuwarden
verkoperde onmondige kinderen van wijlen Aegjen Winter, weduwe van
verkoperwijlen Jochum Bredero
verkoperdr. Willem Sloterdijk oom en oudoom
verkoperTjeerdt Sloterdijk oom en oudoom
erflaterwijlen Pyttie Sloterdijk moeder en bestemoeder, weduwe van
erflaterwijlen oud burgemeester te Leeuwarden de heer Feyo Winteroud lid Gedeputeerde Staten van Friesland
erflaterwijlen Frouckjen Sloterdijk, laatst weduwe van
erflaterwijlen burgemeester Jacob Hatsma


1713 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0195v van 23 apr 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 105Noorderhaven NZ615‑00‑00 cghuis
koperJohannes Ouwerkerk c.u.mr. bakker
huurderRijkjen Christiaens 8‑00‑00 gg
huurderAntie Wybes 9‑00‑00 gg
huurderWillem Claessen 6‑00‑00 gg
naastligger ten oostenClaes Feikes c.u.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenDina Tiebbes
naastligger ten noordenDirk Ypkes
verkoperAntie Keimpes, weduwe van
verkoperwijlen Botte Sakeles
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Ouwerkerk, mr. bakker, koopt een huis nz. Noorderhaven, waar 'de Weg-eeter' uithangt. Ten O. Claes Feites, ten W. Dina Tiebbes, ten Z. de straat, ten N. Dirck Ypckes. Geen grondpacht. Gekocht van Antie Harings? wv Botte Tekeles? Sakeles?, voor 615 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-152Noorderhaven 105huis
eigenaarJohannes Ouwerkerk
gebruikerJohannes Ouwerkerk
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0302r van 12 sep 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 105Noorderhaven NZ bij het groot vallaat510‑00‑00 cghuis, daer de Wegeeter uithangt met twee besondere woningen daaragter, die apart verhuurd worden
koperTiepke Rienx c.u.mr. bakkerde Wegeeter
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
toehaakeen zilveren ducaton
naastligger ten oostenClaes Feyes
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenJacob Romkes Braam
naastligger ten noordenDirk Ypkes
verkoperburgervaandrig Johannes Ouwerkerk c.u.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-152Noorderhaven 105huis
eigenaarTiepke Rienks
gebruikerTiepke Rienks cum soc.
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-152Noorderhaven 105huis
eigenaarTjepke Rienks
gebruikerReinder Ymkes cum soc.
aanslag huurwaarde06‑13‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-152Noorderhaven 105huis
eigenaarRienk Gosses
gebruikerJan Jansens
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-152Noorderhaven 105huis
eigenaarRienk Gosses
gebruikerJan Jansen cum soc.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-152, fol. 18rNoorderhaven 105Jan Jansen Damast cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 0 kinderenweever25:0:00 cg4:3:00 cgbestaet reedelijk wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-152Noorderhaven 105huis
eigenaarRienk Gosses
gebruikerJan Jans c.s.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0120v van 22 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 105Noorderhaven NZ511‑00‑00 gghuis
koperJogchem Jans metselaar en trekveerschipper
huurderSteeven Jans c.u. en c.s.
naastligger ten oostenAndries Doedes c.s.
naastligger ten zuidenNoorderhaven [staat: straat]
naastligger ten westenHeere Wybrens
naastligger ten noordenJacob Willems
verkoper van 1/2Arjaantje Rients, gehuwd met te Sint Jacobiparochie
verkoper van 1/2Reinder Andriesmr. grofsmid te Sint Jacobiparochie
verkoper van 1/2Gosse Rienksmr. timmerman te Sint Jacobiparochie


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-152Noorderhaven 105huis
eigenaarRienk Gosses
gebruikerJan Jans c.s.
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-225Noorderhaven 105huis
eigenaarJochem Jansz
gebruikerDurk Jansz
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerBanier Schuttenius wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerClaas Claasen wed.
huurwaarde13‑00‑00 cg
gebruikerDirk Douwes
huurwaarde14‑00‑00 cg
huurwaarde totaal57‑12‑00 cg
af: lasten03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑18‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-225Noorderhaven 105huis
eigenaarDirk Jans
gebruikerDurk Jansen
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerHyke Piers
huurwaarde13‑00‑00 cg
gebruikerGerryt Baantjer wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerDirk Douwes
huurwaarde14‑00‑00 cg
huurwaarde totaal57‑12‑00 cg
af: sint jacobi schatting03‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑18‑08 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-225 , pag. 24Noorderhaven 105Jan Dirks 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Akke Doekes... Doksma, dv Jan Sikkes en Marijke Johannes Scheer; BS ovl 1822; 1854 overlijdens; gebruiker van wijk A-057; medegebruiker Uldrik Hilbrands, kleine negotie, Hendrik Douwes wed. ; eigenaar is Jan Dirks van Weerd, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Hendrik Douwesovl voor 1815; wed. H.D. gebruiker van wijk A-057, werkster; medegebruiker Uldrik Hilbrands, kleine negotie, Akke Doekes; eigenaar en gebruiker is Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Jan Dirks van Weerd... 10 jul 1751 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr zonder kinderen; BS ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk A-057, schoenmaker; medegebruikers Uldrik Hilbrands, kleine negotie, Hendrik Douwes wed., werkster, Akke Doekes, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Uldrik Hilbrandsgebruiker van wijk A-057, kleine negotie, medegebruikers Hendrik Douwes wed., werkster, Akke Doekes, eigenaar en medegebruiker is Jan Dirks van der Weerd, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-057Noorderhaven 105Jan Dirks van WeerdJan Dirks van Weerdschoenmaker
A-057Noorderhaven 105Jan Dirks van WeerdUldrik Hilbrands kleine negotie
A-057Noorderhaven 105Jan Dirks van Weerdwed Hendrik Douwes werkster
A-057Noorderhaven 105Jan Dirks van WeerdAkke Doekes


1827 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7004 aktenr. 90 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-057Noorderhaven 105Jacoba Jacobs van Eeken, overleden op 12 januari 1827zoon van Jacob van Eeken, koopman Noorderhaven A 57 en Bregtje Asmus Tuinhout, broer van minderjarige Albert, Fredrik, Evert en Atze Jacobs van Eeken. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 383Noorderhaven 105 Jacob Eeken koopmanHarlingenhuis (90 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Bregtje Asmus Tuinhout... ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-173, 50; oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Douwe Baukes de Jong... Midlum, zv Bauke Douwes en Trijntje Doekes; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057; D.B. dJ. van Midlum en Trijntje Pieters Louwenaar van HRL, zijnde aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Geertje Poppes Valderpoort... Neeltje Jurjens; BS ovl 1862; bev r HRL 1851 wijk F-321; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; VT1839; geb 22 jun 1792, ged 8 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Poppe Geerts Valderpoort en Neeltje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Jan Dreyer... werkman in 1851, zv Andel Dreyer ev Baukje Berends Vogelzang; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-183, supp wijk G-380; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Klaas Barres de Jong... 1820, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk G-136, 230; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL, turfdrager, wijk A-057; VT1839; geb 4 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Barre Klaazes de Jong en Sjoukje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Trijntje P Builoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-057Noorderhaven 105Aaltje Bijlsma, overleden op 10 april 183952 jr, bolloopster, geboren Bolsward, overleden Noorderhaven A 57, weduwe. (CzOG nr. 58) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-057NoorderhavenGeertje Valderpoort47 jgeenHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
A-057NoorderhavenHermanus Buikhuizen26 jDordrechtgezin 2, m, protestant, gehuwd
A-057NoorderhavenRiemke Brouwer22 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
A-057NoorderhavenGeertje Buikhuizen1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-057NoorderhavenGerryt Pook22 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-057NoorderhavenAntje Pook9 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-057NoorderhavenBregtje Tuinhout57 jMinnertschagezin 3, v, protestant, weduwe
A-057NoorderhavenEvert van Eeken24 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
A-057NoorderhavenKlaas de Jong43 jturfdragerHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd
A-057NoorderhavenTrijntie P Buil42 jHarlingengezin 4, v, protestant, gehuwd
A-057NoorderhavenBart de Jong6 jHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd
A-057NoorderhavenMaayke de Jong10 jHarlingengezin 4, v, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-057Noorderhaven 105Jantje van Varel, overleden op 10 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 32 jr (geboren 10/2/1816), overleden Noorderhaven A 57, ongehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 910 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-057Noorderhaven 105Fetsje Johannes Jager, overleden op 13 maart 18485 mnd (geboren okt. 1847), overleden Noorderhaven A 57, dochter van Johannes Willems Jager, mr. slager en Jacoba Pieters Tuinhout, zuster van minderjarige Rinske en Roelofke Johannes Jager. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1850 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7020 aktenr. 1853 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-057Noorderhaven 105Johannes Rommerts Brouwer, overleden op 18 maart 1850geboren 22/6/1843, zoon van Rommert Johannes Brouwer, pakhuisknecht (Noorderhaven A 57) en Itje Tadema, broer van minderjarige Feikje Rommerts Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Anna Dirks van Arum... HRL, dv Dirk Piers vA., en Grietje Sijbrands (Sleeper); BS huw 1843, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, wijk B-087, wijk G-248, 297, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-057Noorderhaven 105Catharina Mesman... dv Antonie M(esdag), en Renske Andries (Hoedtje); BS huw 1834, huw 1839, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-057, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2536Noorderhaven A-057Sjoerd Zaagsma woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2536Noorderhaven A-054 Tjepke Zoete woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4282Noorderhaven 105 (A-054)erv. Tjepke Zoetewoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 105P.A. Smilde & Zonen112exportslagers


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noorderhaven 105 Arend Smildeexportslagerf. 4500f. 5000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 105P.A. Smilde & Zonen112Exportslagers


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 105P.A. Smilde & Zonen112Exportslagers


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 105P.A. Smilde & Zn.112Exp.-slagers


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 105P.A. Smilde & Zn.112Exp.-slagers


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 105P.A. Smilde & Zn.112Exp.-slagers


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 105P.A. Smilde & Zn.112Exp.-slagers


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 105A. Smildeveehandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 105C. (Cornelis) van Heese


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 105rijksmonument 20571  terug