Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 52-144 2-176 D-011D-009


Naastliggers vanNoordijs 5
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 7
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 1


aangrenzende stegen
adresheeft
Noordijs 5Pakhuissteeg ten noorden


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0267r van 9 aug 1601 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende proclamant Ede Reyns c.u.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0390v van 29 jan 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ [niet vermeld]185‑00‑00 GGhuis
koperIdts Everts
naastligger ten oostenBent Jans
naastligger ten zuidende weeskinderen van wijlen Pieter Dircx
naastligger ten westenNoordijs [staat: diept]
naastligger ten noordenLammert Hobbes
verkoperAdriaen Ariaens, gehuwd metglasmaker te Amsterdam
verkoperMaycke Ducke te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIdts Everts koopt een huis. Ten O. Bent Jansen, ten Z. de weeskinderen van wl. Pieter Dircx, ten W. het diept, ten N. Lammert Hobbes. Gekocht van glazenmaker Adriaen Ariaens x Maycke Doeckes te Amsterdam, voor 185 GG.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0399r van 26 feb 1604 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Adriaen Bartouts


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0009v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Pyter Jans


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0248v van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis genaamd de Lelye Jan Pieters


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0317v van 16 jun 1622 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5[staat: in de noordees]1038‑10‑00 CG1/3 huis met hof daar achter
koper q.q.Wibrant Seerps, curator over
koperFoppe Foppes
eigenaar van 2/3Foppe Foppes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenReyn Edes c.sorore
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFreerck Wygers
verkoperSeerp Sibrants
verkoperMagdalena Sibrants, gehuwd met
verkoperIsbrant Toenis
verkoperPietrick Sibrants, gehuwd met
verkoperHessel Fridses


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0031r van 27 okt 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ [staat: op de Noordees]1700‑00‑00 GGhuis en ledige plaats
koperClaes Martens, gehuwd met
koperTrijnke Arians
naastligger ten oostenJan Pieters Meut
naastligger ten zuidenReiner Franses
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenBouwe* Bouwes kistmaker
verkoperJan Pieters Meut


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0034v van 18 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ [staat: Noordees van voor het diept af tot achter aan de Zoutsloot]0‑00‑00 GGhuis met een loods, plaats en hof daarachter
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen3‑15‑00 CG
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenReiner Fransen
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenLambert Hobbes
verkoperde kinderen, kindskinderen en gezamenlijke erfgenamen van wijlen Bartout Bartouts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0036v van 9 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende koper Jan Pieters Meut c.u.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050v van 29 jan 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordees2516‑02‑08 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenReiner Frans
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLambert Hobbes
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0100r van 14 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Foppe Foppes


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0088r van 24 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordies1350‑00‑00 GGhuis met ledige plaats daarachter
koper door niaarPiter Ariens te op het Bildt
geniaarde koperJan Pieters c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenJan Pieters Meut
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhet gewezen huis van Bouwen Bouwens
verkoperClaes Martens zwager van de kopers, gehuwd met
verkoperTrijntie Ariens zuster van de kopers


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0091v van 3 feb 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Foppe Foppes


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0147v van 7 jun 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFoppe Foppes


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0226r van 5 feb 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ [staat: ten oosten van de vallaten in de Noordijs]2000‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats, tuin en nieuw gebouwde schuur
koperFoppe Foppes c.u.wijdschpper
naastligger ten oostenCornelis Dircx brouwer
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Pytters Leyenaar
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperHendrick Dirckx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Foppes, wydschipper koopt huis en ledige plaets, tuin en nieuw aangebouwde schuur erachter, in de Noordijs ten oosten van de Vallaten. Ten O. brouwer Cornelis Dircx, ten Z. erven Jan Pytters Leyenaar, ten W. de straat, ten N. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg]. Gekocht van Hendrick Dirckx.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0089v van 28 jun 1656 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5achterNoordijs OZ [staat: in de noordies]00‑00‑00 cghuis met een ledige plaats, tuin en nieuw gebouwde schuur
koperIige Gerbens Haersma koopman
naastligger ten oostende loods van de weduwe van Cornelis Dircx
naastligger ten zuidenhet eerste perceel in deze akte
naastligger ten westenFoppe Foppes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWillem Jansen Bockebloed
verkoperMeint Poppes


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0089v van 28 jun 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0119v van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
naastligger ten noordensteeg ten noorden van Foppe Foppes waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0213v van 24 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFoppe Foppes wijdschipper
naastligger ten noordensteeg ten noorden van Foppe Foppes waarin het verkochte een vrije uit- en ingang heeft


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0244r van 21 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ1128‑00‑00 GG8/10 huis
koperAbbas Ecoma gerechtsbode
naastligger ten oostenJacob Reyners Pybema koopman te Berlikum
naastligger ten zuidenJacob Reyners Pybema koopman te Berlikum
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper van 5/10Setske Reyners Pybema, weduwe van
verkoper van 5/10wijlen Foppe Foppeswijdschipper
verkoper van 1/10Setske Foppes, gehuwd met
verkoper van 1/10Sybren Hendricxwijdschipper
verkoper van 1/10Trijntie Foppes, gehuwd met
verkoper van 1/10Tjeerd Feckes
verkoper van 1/10Aaltie Foppes meerderjarige dochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbbas Ecoma, mede-gerechtsbode koopt 8/10 van een huis op het Noordijs, zullende de 2/10 parten per decreet worden geleverd. Er zijn 3 graanzolders boven elkaar en een flinke kelder etc. Ten O. en Z. de mouterij van Jacob Reyners Pybema te Berlikum, ten W. de straat, ten N. een doorgaande steeg [Pakhuissteeg]. Met bouwvoorschriften en -beperkingen. Gekocht van Jetske Reyners Pybema wv wijdschipper Foppe Foppes voor 5/10, van Jetske Foppes x grootschipper Sybren Hendrix voor 1/10, van Aeltie Foppes voor 1/10, en van Trijntje Foppes x grootschipper Tjeerd Fockes voor 1/10.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0066va van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ282‑00‑00 GG2/10 huis
koper provisioneelAbbas Ecoma gerechtsbode
naastligger ten oostenJacob Reyners Pybema koopman te Berlikum
naastligger ten zuidenJacob Reyners Pybema koopman te Berlikum
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordensteeg, doorgaande
verkoperAetske Reyners Pybema, moeder van resp.
verkoperLijsbeth Foppes
verkoperFoppe Foppes de jonge


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0002va van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbbe Aekes
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0165r van 16 jan 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbbas Ecoma
naastligger ten noordensteeg waardoor op- en afslag


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023ra van 15 nov 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ1050‑00‑00 CGhuis met in- en uitgang in de steeg ten noorden
koperJoost Fransen c.u.koekbakker
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten oostenPieter Cornelis
naastligger ten zuidenplaats en mouterij van Sjoerdt Beernts koopman
verkoperSaske Alberts Acker, weduwe van
verkoperwijlen Abbas Ecomagerechtsbode


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0023ra van 13 dec 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ1050‑00‑00 CGhuis met in- en uitgang in de steeg ten noorden
koperJoost Fransen c.u.koekbakker
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten oostenPieter Cornelis
naastligger ten zuidenplaats en mouterij van Sjoerdt Beernts koopman
verkoperSaske Alberts Acker, weduwe van
verkoperwijlen Abbas Ecomagerechtsbode


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0001v van 29 mei 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5achterNoordijs OZ in een steeg achter de mouterij van de koper50‑00‑00 CGlege plek
koperPytter Cornelis trekschipper
naastligger ten oostenPytter Cornelis trekschipper
naastligger ten zuidenPytter Cornelis trekschipper
naastligger ten westende weduwe van Abbe Feites [staat: Eekes]
naastligger ten noordensteeg
verkoperSioerd Beerntskoopman


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0007va van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ493‑21‑00 GG1/2 huis met ledige plaats en tuintje
koper provisioneelburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamer
huurderRein Sickes koopman103‑00‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Cornelis
naastligger ten zuidende mouterij van vaandrig Jarigh Wijma
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper q.q.Abbe Feites, curator overwijdschipper
verkoperde nagelaten weeskinderen van Joost Fransenmr. koekbakker


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0318v van 24 okt 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ493‑21‑00 GG1/2 huis
koperburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamer, gehuwd metmr. koperslager
koperMayke Lourens Asperen
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Cornelis
naastligger ten zuidenhuis, plaats en mouterij van burgervaandrig Jarich Sioerds Wijma
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrije in- en uitgang, doorgaande
verkoperLijsbeth Jacobs, gehuwd met
verkoperAbbe Feiteswijdschipper


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0072v van 9 jun 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ975‑00‑00 CG1/2 huis
koperRein Sikkes koopman
eigenaar van 1/2de koper Rein Sikkeskoopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pytter Cornelis
naastligger ten zuidenvroedsman Jarig Sjoerds Wijma
naastligger ten westenNoordijs [staat: straat en diept]
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoperburgerhopman Jan Jacobs Klinkhamermr. koperslager


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-144Noordijs 5huis
eigenaarburgemeester Weima
gebruikerburgemeester Weima
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
grondpacht aanburgemeester Bilaen erven
grondpacht01‑01‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑04 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-144Noordijs 5huis
eigenaarb[urgem]r. Weima
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan4‑7‑1720
grondpacht01‑01‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑04 CG
grondpacht aanb[urgem]r. Bilaan erven
aansl. grondp. voldaan4‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-144Noordijs 5huis
eigenaarburgemeester Weyma
gebruikerburgemeester Weyma
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑08 CG
grondpacht aanburgemeester Bylaen erven
grondpacht01‑01‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑04 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-144Noordijs 5huis
eigenaarwed. burgemr. Weyma
gebruikerwed. burgemr. Weyma
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑10 CG
grondpacht aanerven burgemeester Bylaan
grondpacht01‑01‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑04 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-144 Noordijs 5wed. burgemr. Weyma, bestaande uit 4 personen32‑00‑00 cg08‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-144Noordijs 5huis
eigenaarburgemr. Weima
gebruikerburgemr. Weima
huurwaarde51‑01‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑05‑08 CG


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0137v van 23 jan 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ1600‑00‑00 CGhuis en erf
koperCornelis Brouwer
huurderPyter Aukes c.u.koopman
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen burgemeester Tabes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Tabes
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordensteeg
verkoperAaltje Menalda, gehuwd met te Franeker
verkoperMathijs Smit J.U.D. te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Brouwer


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0014r van 5 feb 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Brouwer


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0211r van 31 aug 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Cornelis Brouwer


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0093v van 11 nov 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 5Noordijs OZ1616‑00‑00 CGhuis
koperAafke Hibma
naastligger ten oostenFrans Tjallingii
naastligger ten zuidenE. Bonnema
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordendoorgaande steeg
verkoper van 2/3ds. Heere Oosterbaan, erfgenaam, gehuwd met
verkoper van 2/3Aagtje Hanekuik
verkoper van 1/6Pieter Hanekuik, erfgenaam
verkoper van 1/6Wybe Hanekuik, erfgenamen van
erflaterwijlen Hinke Hanekuik
erflaterwijlen Cornelis Brouwer


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-176, pag. 43Noordijs 5Aafke Hibma6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-011Noordijs 5Aafke Jacobs Hibma... 1743 Grote Kerk HRL, dv Jacob Pieters Hibma en Taetske Howerda; geb 1743 HRL, ovl 14 nov 1814 HRL; wijk D-011, dv Jacob H, en ... ; BS ovl 1814; eigenaar en gebruiker van wijk D-011, 1814. (GAH204); woont in 2e ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 5 Aafke Hibmafl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-011Noordijs 5Aafke Hibma Aafke Hibma


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 22 en 31 van 1 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-011Noordijs 5provisionele en finale toewijzingfl. 1750huis op het Noordijs D-011
 
verkoperCornelis Mollema
koperPietje Oosterbaan


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 88 van 6 mei 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-011Noordijs 5koopaktefl. 1750huis op het Noordijs D-011
 
verkoperCornelis Mollema
koperPietje Oosterbaan


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 712Noordijs 5wed. Evert OosterbaanHarlingenhuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-011Noordijs 5Pietje Jacobs Oosterbaan... may 1777. (GAH1060); id. f. 18:7:8, may 1778. (GAH1060); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-011; VT1839; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 80:0:0 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-011NoordijsPietje Oosterbaan78 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-011NoordijsMaria Petronella Visser25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-011NoordijsMayke Broersma20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-011Noordijs 5Aebeltje Davids Fenema, overleden op 28 oktober 1846(Certificaat van onvermogen), 47 jr (geboren 23/3/1799), overleden Noordijs D 11, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1304 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-011Noordijs 5Sophia Maria Cornelis Teves, overleden op 20 augustus 18487 wk, overleden Noordijs D 11, dochter van Cornelis Teves, kantoorbediende en Janna Schaafsma, zuster van minderjarige Teves, Marten, Maaike en Aafke Cornelis Teves. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-011Noordijs 5Folkert Jurritsmageb 1788 Leeuwarden, ovl 15 jan 1858 HRL, huwt met Gesina Jonker, Vst 6 apr 1855 uit Leeuwarden, zv Jan J, en Geertruida ... ; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk D-011


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 712Noordijs D-011Jan Siebes de Vrijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 712Noordijs D-008Jan S. de Vrijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3879Noordijs 5 (D-009)Albert van Bruggen (te Groningen)pakhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 5Chr. Foppendekknecht


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17457
Noordijs 5Siebren Stellingwerf


1932 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1992
adresgegevens
Noordijs 5apr: De heer Foppen opent een moderne zaak in roomijs aan het Noordijs nr. 5


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-18517
Noordijs 5Siebren Stellingwerf


1934 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-20419
Noordijs 5Siebren Stellingwerf


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 5C.E. Foppen323IJsfabr.


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 5C.E. Foppen981IJsfabr.
  terug