Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 9
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Noordijs 92-1452-1452-178D-013D-010


Naastliggers vanNoordijs 9
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenhet Noordijs
ten westenhet Noordijs
ten noordenhet Noordijs


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0313v van 16 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0314r van 16 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFredrick Wiggers


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0082r van 15 okt 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 9Noordijs OZ [staat: aan de westkant van de voors. noordees]427‑14‑00 gg2/6 huis en de kamer daarachter
koperjuffrouw Doed van Aysma, gehuwd met
koperdoctor Dirck Scheltinga procureur generaal Friesland
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLambert Hobbes
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenJohannes Bauckes
verkoperjuffrouw Taesk van Doyem, gehuwd met
verkoperjonker Sibrant van Bonga


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0170v van 9 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 7, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Dirck Lieuwes Doyma


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0116r van 24 apr 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 9Noordijs OZ1000‑00‑00 cghuis met erf en tuin
koperFrans Pytters de Fries, gehuwd metkoopman
koperYnske Thomas
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
naastligger ten oosten[het tweede perceel in deze akte van] Frans Pyters de Fries
naastligger ten zuidenFeitema koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenTjerk Feddriks koopman
verkoperAmelia Suringar, gehuwd met
verkoperds. Henricus Renemanpredikant te Buitenpost


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-145 , folio 36Noordijs 9huis
eigenaarJancke Feddriks
gebruikerJancke Feddriks
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-145 , folio 22vNoordijs 9huis
eigenaarJancke Feddriks
gebruikerJancke Feddriks
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-145 , folio Noordijs 9huis
eigenaarJancke Feddriks erven
gebruikerJancke Feddriks erven cum soc.
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑06‑08 cg


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0273v van 5 jul 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 9Noordijs OZ naast de Juffersbrug1400‑00‑00 cghuis, tuin en achterhuis
koper door niaarPyter Jansen Scheltema
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
geniaarde koperGerard Sybrand Suringarzoutzieder
bewonerYfke Fransen de Vries meerderjarig ongehuwd
bewonerSjoukjen Fransen de Vries meerderjarig ongehuwd
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenElisabeth Botsma, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Pyter Feytema koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Aytse Arjens Mahu
verkoperYfke Fransen de Vries meerderjarig ongehuwd
verkoperSjoukjen Fransen de Vries meerderjarig ongehuwd


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0065v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 9Noordijs OZ naast de Jufferbrug, tot de Zoutsloot1850‑00‑00 cghuis, tuin en woning
koperLiesbeth Hiddes de Baers, weduwe van
koperwijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda
verpachter grondde stad Harlingen0‑07‑08 cg
huurderSikke Reyns Menalda c.u.koopman52‑00‑00 cg
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Feitema koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ayse Arjens
verkoperPyter Jansen Scheltamafabrikant
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLiesbeth Baars wv Reyn Sikkes Menalda koopt huis en hof en nog een woning erachter, op het Noordijs bij de Juffersbrug, strekkende tot aan de Zoutsloot. Ten O. de Zoutsloot, ten W. de straat, ten Z. erven Pyter Feitema, ten N. erven Aise Arjens (Mahui?). Gekocht van Pyter Jansen Scheltema.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-145 , folio 23rNoordijs 9huis
eigenaarJanke Feddriks erven
gebruikerFrans Andrys
huurwaarde totaal40‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑16‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-145Noordijs 9Jan Andrys, bestaande uit 4 personen10‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-145 , folio 23rNoordijs 9huis
eigenaarFeddrik A. Mahui
gebruikerJan Andrys
huurwaarde totaal40‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑08‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-145, fol. 35rNoordijs 9Jan Andries , bestaande uit 2 volwassenen en 1 kindtimmerman, mr.28:0:00 cg4:14:00 cgvan gemeen bestaen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-145 , folio 23rNoordijs 9huis
eigenaarF. A. Mahiu erven
gebruikerJan Andries
huurwaarde totaal40‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑08‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-145 , folio 23rNoordijs 9huis
eigenaarF. A. Mahui erven
gebruikerJan Andries
huurwaarde totaal40‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑08‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-178 , folio 43vNoordijs 9huis en graanzolders
eigenaarwed. dr. Stinstra
gebruikerJacob Hendriks
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerJacob Hibbema
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerB. van der Meulen
huurwaarde70‑00‑00 cg
gebruikerSteven Damast
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal176‑00‑00 cg
af: lasten08‑02‑00 cg
huurwaarde totaal167‑18‑00 cg
aanslag huurwaarde30‑10‑08 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-178 , folio 43vNoordijs 9huis en graanschuur
eigenaarJelle Wildschut
gebruikerFreerk Lykles
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerJelle Wildschut
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
gebruikerAlle Fopkes
huurwaarde totaal15‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
huurwaarde totaal95‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑07‑08 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0191v van 18 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 9Noordijs OZ6159‑02‑00 cghuis
koperFrans Tjallingii, gehuwd met
koperCatharina Feitema
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen S. Feitema koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende heer Jelle Wildschut n.u.
verkoperR. Smittsecretaris van Barradeel onder Sexbierum


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-178 , folio 43vNoordijs 9huis en graanzolders
eigenaarJelle Wildschut
gebruikerJan Douwes
huurwaarde50‑00‑00 cg
gebruikerJelle WIldschut
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerYede Jurjens
huurwaarde14‑00‑00 cg
huurwaarde totaal94‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑01‑12 cg
lotten vanJelle WIldschut
lotten aanstad Harlingen
lotten totaal02‑02‑00 cg
aanslag lotten00‑10‑08 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-178 , pag. 43Noordijs 9Jelle Wildschut 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Jan Sikkes IJzenbeek... Oosterbaan op 28 apr 1831 HRL, koopman in 1855, olijslager in 1862, A 25 jun 1855 Wijnaldum, ovl wijk D-013, huw.get. bij D. Beth en G. Mollema, neef bruid. 1819, id. bij S. Stinstra en A. Fontein, schoonbroeder ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 9Jan IJsenbeekfl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-013Noordijs 9Jan IJsenbeekJan IJsenbeekkoopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 715Noordijs 9Jan IJzenbeek koopmanHarlingenpakhuis en erf (210 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 716Noordijs 9Jan IJzenbeek koopmanHarlingenhuis en erf (220 m²)


1837 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7009 aktenr. 201 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-013Noordijs 9Jan Jansen de Groot, overleden op 16 oktober 1837pakhuisknecht, vader van Jantje, Gerritje (vrouw van Sjoerd Geerts de Beer, molenaarsknecht Almenum) en afwezige Abraham Jans de Groot in rijksdienst in Oostindien (administrator is Jan Sikkes IJzenbeek, koopman Noordijs D 13). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Geertruida Oosterbaan... Franeker ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; oud 50 jaar, geb HRL. (!), en wonende te HRL. 1839, wijk D-013; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, augustus (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-013Noordijs 9Jan Dirks Bakker, overleden op 2 augustus 183952 jr, werkman, geboren Franeker, overleden Noordijs D 13, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 71) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-013NoordijsJan IJzenbeek60 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
D-013NoordijsGeertruida Oosterbaan50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
D-013NoordijsRiehold Lonneman18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-013NoordijsAndina Meinsma24 jMakkumv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 210 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-013Noordijs 9Pietje Jacobs Oosterbaan, overleden op 8 oktober 184685 jr (geboren 29/7/1761), overleden Noordijs D 13, wed. Evert Oosterbaan, moeder van afwezige Heere (in 1813 met franse leger naar Rusland vertrokken en sindsdien niets van hem gehoord: dood verklaard bij vonnis rechtbank Leeuwarden d. d. 7/9/1841), Geertruida (erft lijfdracht, moeder van Maria-Petronella-Visser Lonneman: erft juwelen), Allard (man van Hyke Noordenbos: legaat fl. 200,-), Jacob (man van Cornelia-Hendrika Nije: legaat fl. 200,-, vader van Gerrit, Petronella, Evert, Cornelia-Hendrika, Geertruida en Anna-Catharina Jacobs Oosterbaan) en wijlen Age-Douwe Everts Oosterbaan (man van Gerdina Keth: fl. 100,-, vader van Pieter-Agatheus Ages Oosterbaan), verder legaten voor zusterlijke nicht Neeltje Hanekuyk en kinderen van zusterlijke neef Folkert Oosterbaan, met name Baudina en Folkertje Folkerts Oosterbaan. Saldo fl. 601,80. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Iede Holmans... geb 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1821, huw 1822, huw 1842, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013, supp wijk E-320; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-017; VT1839; IJde H.H., ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Rinske Tjeerds Stoker... Reins S, en Lieske Adams Prikkenaar; BS geb 1811, huw 1822, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-021, wijk D-013 supp wijk E-320; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-017; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-013Noordijs 9Sophia Zinkelaargeb 1795 prov, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-123, wijk D-013, wijk G-361


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 716Noordijs D-013Hendricus Huisman woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3514Noordijs D-010 Jacob Noyon woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 717Noordijs 9 (D-011)Catharina Tjallingii (wed. S. Popta)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 9P. de Vriesschipper


1931 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-16076
Noordijs 9Klaas de Vries


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 9P. de Vries437Brandst.h.
NoordijsK. de Vries437Brandst.h.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsK. de Vries437Brandst.h.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsK. de Vries437Brandst.h.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 9K. (Klaas) de Vries


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 9rijksmonument 20609


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8797Noordijs 9


2023
0.13393712043762


  terug