Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 107-0347-0347-034C-081aC-076


Naastliggers vanNoordijs 10
ten oostenhet Noordijs
ten zuidenNoordijs 12
ten westende Voorstraat
ten noordenNoordijs 8


aangrenzende stegen
adresheeft
Noordijs 10naamloze steeg ten zuiden


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0073v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJantgien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dircx Wolffs*


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0201v van 6 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende weduwe Jantien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirck Wolffs*


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0023r van 18 feb 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende weduwe Jantien Jacobs*, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Dirck Wolffs*


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073r van 9 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 10Noordijs WZ [staat: Oosterwal]0‑00‑00 cgkamer
koperN. N.
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Wolter Uulckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerryt Benniers
verkoper q.q.Hessel Tiaerdts, namens
verkoperde twee oudste weeskinderen van wijlen Dirck Wolffs c.u.
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, namens
verkoperde twee middelste weeskinderen van wijlen Dirck Wolffs c.u.
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, namens
verkoperhet jongste weeskind van wijlen Dirck Wolffs c.u.
erflaterwijlen Dirck Wolffs, gehuwd met
erflaterwijlen Jantien Jacobs


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0076v van 30 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 10Noordijs WZ [staat: Oosterwal]195‑00‑00 ggkamer
koper provisioneelTiepcke Seerps
naastligger ten oostenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMaycke, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Wolter Uulckes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerryt Benniers
verkoperde stad Harlingen: huiszittende armen q.q., alimentatores van
verkoperhet jongste nagelaten weeskind
verkoperHessel Tiaerdts q.q., alimentator van
verkoperde twee oudste nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Wolffs, gehuwd met
verkoperwijlen Jantien Jacobs


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende brouwerij van Gerryt Wouters


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0273r van 23 jul 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Wouters


1665 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 206 folio 206r van 20 feb 1665 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noordijs 10
inventarisantwijlen Gerrit Wouters, gehuwd met
inventarisantwijlen Aefke Cornelis
requirant q.q.Abel Pytters, curatorkoopman
requirant q.q.Eelke Rinnerts, curatoren overkoopman
requirantBeert Gerrits minderjarige nagelaten zoon
requirantDirck Gerrits minderjarige nagelaten zoon
requirant en aangeverWouter Gerrits meerderjarige nagelaten zoon
requirantCornelis Gerrits meerderjarige nagelaten zoon
inleiding bij de boedelinventarisatie[0306r] Inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten sterfhuise van wijlen Gerrit Wouters ende Aefke Cornelis echteluiden, van alle d'goederen uit ende inschulden aldaer bevonden, ten overstaen van den burgemeester Wytse Michiels in desen verordonneerde commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Abe Pytters en Eelke Rinnerts coopluiden als curatoren over Beert ende Dirck Gerrits beide nagelatene minderiarige sonen van de echteluiden voornoemt, requiranten, ende Wouter sampt Cornelis Gerrits beijde maior annis ende mede sonen van meergenoemde echteluiden, ende soo 't samen erfgenamen van de selve requireerden, sijnde alsoo tot d'beschrivinge geprocedeert, op 't aengeven van Wouter Gerrits die de belofte om alles getrouwelijck te sullen doen heeft gedaen in handen van welgedachte commissaris, desen 20e februari 1665.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0025va van 12 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerrit Wouters


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0248r van 7 jan 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Rinnert Eelckes c.soc.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-034 , folio 132Noordijs 10huis
eigenaar van 1/2Claes Rinties
eigenaar van 1/2Jacob Boukes
gebruikerHendrik Rijchers
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-034 , folio 86vNoordijs 10huis
eigenaarJan Hendrix nom. ux. cum soc.
gebruikerDirk Hessels
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan27‑4‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0092r van 22 dec 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 10Noordijs WZ [staat: Oosterwal]235‑10‑00 cghuis
koper door niaarTjeerd Bentes Bonck koopman
geniaarde koperJacob Jansen c.u.turfdrager
naastligger ten oostenNoordijs [staat: Oosterwal of straat]
naastligger ten zuidensteeg, ten dele overdekt
naastligger ten zuidenDieuke Pyters Hoogstra
naastligger ten westenhet pakhuis van burgemeester Menalda
naastligger ten noordenFreerk Tijssen
verkoper van 1/2Hylkje Jacobs Bonk, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen Jan Hendrix
verkoper van 1/2Maria Zuringar, gehuwd met
verkoper van 1/2Voordanotaris


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-034 , folio Noordijs 10huis
eigenaarTjeerd Bentes
gebruikerDirk Douwes
huurwaarde totaal30‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0042v van 13 mrt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen gemeensman Dirk Siderius


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0087r van 13 nov 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 10Noordijs WZ [staat: Oosterwal]425‑14‑00 gghuis
koperLaes Spannenburgh winkelier
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenReinier Dirks Fontein
naastligger ten westende weduwe van wijlen burgemeester Rein Sikkes Menalda
naastligger ten noordenoud burgervaandrig Jan Schonebeek
verkoperYfke Tjeerds Bonk, weduwe van
verkoperwijlen gemeensman Dirk Douwes Siderius


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0102r van 4 dec 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen vroedsman Dirk Douwes Siderius


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-034 , folio 87rNoordijs 10huis
eigenaarwed. Dirk Douwes
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑13‑06 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0118r van 15 apr 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLaes Spannenburgh


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0025v van 15 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLaas Spannenburg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-034Noordijs 10Laas Spannenburg, bestaande uit 3 personen15‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-034 , folio 87rNoordijs 10huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0262v van 9 feb 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLaas Spannenburgh


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
7-034, fol. 120vNoordijs 10Laas Spannenburgh cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en geen kinderenkladferver41:15:00 cg6:19:00 cgbestaet maetigh wel


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0089r van 9 sep 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 12, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenLaas Spannenburg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-034 , folio 88rNoordijs 10huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0019v van 15 jan 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjebbe Spannenburg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-034 , folio 88rNoordijs 10huis
eigenaarLaas Spannenburg
gebruikerLaas Spannenburg
huurwaarde totaal34‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-034 , folio 148vNoordijs 10huis
eigenaarJohannes Spannenburg
gebruikerGerryt de Jong
huurwaarde48‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0072r van 26 okt 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 8, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjebbe Spannenburg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-034 , folio 148vNoordijs 10huis
eigenaarJohannes Spannenburg
gebruikerA. Tabes
huurwaarde85‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal83‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑01‑12 cg


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0123r van 28 jun 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 10Noordijs WZ1120‑00‑00 gghuis
koperServaas van Beemen, gehuwd metkoster van de nieuwe kerk
koperMaria Lourens
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenbesloten steeg
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Salvarda
naastligger ten westenM. Blok
naastligger ten noordenM. Blok
naastligger ten noordenals bewoners Jacob Tjallingii c.u.
verkoperoud burgerhopman Johannes Spannenburg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-034 , folio 148vNoordijs 10huis
eigenaarS. van Beemen
gebruikerS. van Beemen
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0303r van 22 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 10Noordijs WZ731‑00‑00 cghuis, thans ledig
koperPiebe Pieters Postma
bewonerde weduwe van wijlen Servaas van Beemen
naastligger ten oostenNoordijs
naastligger ten zuidenbesloten steeg
naastligger ten zuidende weduwe Salverda
naastligger ten westenM. Blok
naastligger ten westenals bewoner M. Blok
naastligger ten noordenM. Blok
naastligger ten noordenals bewoner Claas Blok
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, geauthoriseerde curator overnotaris
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Servaas van Beemenkoster van de nieuwe kerk
verkoper q.q.Jacob Wassenaar, curator bonorum overnotaris
verkoperde geabandonneerde boedel van Marya Louws, gehuwd met
verkoperHendrik Bisschopsoldaat


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-032, pag. 106Noordijs 10P. Postmabierdraager


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-034 , pag. 145Noordijs 10Piebe Postma 2‑00‑00 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 684Noordijs 10Jan Nak schoenmakerHarlingenhuis en erf (72 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 684Oosterwal C-081Cornelis J. Teves woonhuis


1876 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3877Noordijs 10


1877 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 10, HarlingenNoordijs 10Hidma, T WT.W. HIDMA
oud 4 jaar.
5 Juni 1877.'


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3965Noordijs C-076 Okke de Boer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3965Noordijs 10 (C-076)T. & H. Hidmawoonhuis


1924 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-8043
Noordijs 10Pieter de Vries


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 10Th. Smitvethandelaar


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 10C. (Cornelis) Kuijper


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 10beeldbepalend pand8 van 10


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 3966Noordijs 10


2023
0.093414068222046


  terug