Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNoordijs 132-1482-1482-181D-016D-012


Naastliggers vanNoordijs 13
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenNoordijs 15
ten westenhet Noordijs
ten noordenhet Noordijs


1683 - genealogie bron: huwelijk gerecht Harlingen op 31 nov 1683
Koppeling tussen deze gebeurtenis en dit adres berust niet op brongegevens maar is handmatig tot stand gebracht
Jacob Meile Ollema, wonende te Harlingen
Geertie Seerps Gratama, wonende te Harlingen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-148Noordijs 13huis
eigenaarJacob Meles erven
gebruikerWybe Hanekuik
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-148Noordijs 13huis
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerWybe Hanekuik
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan18‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-148Noordijs 13huis
eigenaarWybe D. Hanekuik
gebruikerWybe D. Hanekuik
aanslag huurwaarde09‑03‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-148Noordijs 13huis
eigenaarWybe Hanekuik
gebruikerWybe Hanekuik
aanslag huurwaarde09‑03‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-148Noordijs 13huis
eigenaarwed. Wybe Hanekuik
gebruikerJacob Hanekuik
aanslag huurwaarde16‑03‑10 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-148, fol. 35rNoordijs 13Jacob Hanekuik cum uxore, bestaande uit 3 volwassenen en 2 kinderencoopman en bontreeder80:0:00 cg13:7:00 cgbestaet wel


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0178v van 28 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 13Noordijs OZ tot achter aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]2800‑00‑00 cghuis met pakhuis
kopermeerderjarige jongeman Bente Jarigs van der Ley distillateur en koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 cg
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenTheunis van der Ley
naastligger ten westenNoordijs en diept
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordendr. Goitjen Stinstra
verkoper van 1/4Claas Thomas IJsenbeekfabrikant en koopman
verkoper q.q.Eeke Eelkes Wildschut, weduwe van
verkoper q.q.wijlen Jan Thomas IJsenbeekwinkelier
verkoper van 1/4Thomas Jansen IJsenbeek
verkoper van 1/4Grietje Thomas IJsenbeek, gehuwd met
verkoper van 1/4Joost Zeemangerechtsbode
verkoper van 1/4meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek, erfgenamen van hun ouders resp. grootouders
erflaterwijlen Thomas Jansen IJsenbeek, gehuwd met
erflaterwijlen Eelkjen Bentjes, en het recht bij scheiding verkregen hebbend van
erflaterwijlen Bente Thomas IJsenbeek
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBente Jarigs van der Ley koopt sekere schone huisinge met een pakhuis daar agter c.a. op het Noordijs, strekkende voor van `t Noordijs tot agter aan de Soutsloot. Ten O. de Soutsloot, ten Z. Theunis van der Ley, ten W. straat en diept, ten N. dr. Goitjen Stinstra, met een mandelige steeg tussen beiden. Gekocht van Claas Thomas IJsenbeek, fabriequer, Eeke Eelkes Wildschut wd. wijlen Jan Thomas IJsenbeek in leven winkelier, als moeder van haar soontje Thomas Jansen IJsenbeek, Grietje Thomas IJsenbeek gesterkt met haar man Joost Zeeman, geregtsbode, zampt Immetje Thomas IJsenbeek, meerderjarige jonge dogter, allen als erfgenamen van ouders en grootouders Thomas Jansen IJsenbeek en Eelkjen Bentjes, en als erfgenamen van Bente Thomas IJsenbeek. Voor de somma van 2800 cg., te betalen in drie jaren.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-148Noordijs 13huis
eigenaarJacob Hanekuik
gebruikerJacob Hanekuik
aanslag huurwaarde16‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-148Noordijs 13huis
eigenaarJacob Hanekuik
gebruikerJacob Hanekuik
aanslag huurwaarde16‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181Noordijs 13huis en pakhuis
eigenaarJacob Hanekuik
gebruikerJacob Hanekuik
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-181Noordijs 13huis etc.
eigenaarJacob Hanekuik
gebruikerJacob Hanekuik
aanslag huurwaarde16‑07‑04 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-181 , pag. 44Noordijs 13W. en P. Hanekuik 6‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Hielke Minnes Wiersma... BS huw 1812, huw 1814, ovl 1820, ovl 1847, ovl 1871, ovl 1879, ovl 1882; eigenaar en gebruiker van wijk D-016, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-156; gebruikers Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Jacob Wybes Hanekuyk... 178:15:0 voor geleverde 5 1/2 ton seep, ord. no. 23, 26 nov 1782. (GAH1113); erven J.H. eigenaar van wijk D-016, gebruikers zijn Jacob Hanekuik, notaris, en Jurjen J. Braam, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Jurjen Jans Braam... kind: Jan Jurjens B., geb 1794 HRL; BS Franeker huw 1826; vrouw van J.J.B. medegebruiker van wijk D-016; medegebruiker Jacob Hanekuyk, notaris; eigenaar is Jacob Hanekuyk erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-016Noordijs 13erven Jacob HanekuikJacob Hanekuiknotaris
D-016Noordijs 13erven Jacob Hanekuikvrouw Jurjen Braam


1820 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50005 (notaris Wytze Vettevogel) repertoire nr. 48 en 49 van 19 apr 1820
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-016Noordijs 13provisionele en finale toewijzinghuis, stalling en wagenhuis D-016
 
verkoperWybo Jacobs Hanekuyk (rijksadvokaat)


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 27 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-016Noordijs 13Zietske Jacobs Bijlsma, overleden op 4 februari 1824dochter van Jacob T. Bijlsma, belastingentreposeur (Noordijs D 16, wednr. Rinske Jans de Graaf) en Iemkje H. Osinga, zuster van minderjarige Thomas Jacobs Bijlsma, halfzuster van minderjarige Antje en Trijntje Jacobs Bijlsma (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 722Noordijs 13 Jacob Bijlsma entreposeurHarlingenhuis en erf (340 m²)


1832 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 54 en 55 van 5 sep 1832
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-016Noordijs 13provisionele en finale toewijzingfl. 1050a. huis, stalling en wagenhuis D-016, b. huis A-120
 
verkoperBouritius Fontein
koperJetze Lykles Bakker (te Sneek)
koperAbraham Frederiks de Ruiter


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 722Noordijs 13 Jetse l BakkerHarlingende gevel geheel vernieuwd en het huis veel verbeterd en vervraaid


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Frans J. van Enschutoud 33 jaar, geb Harderwijk en wonende te HRL. 1839, griffier kantongerecht, wijk D-016; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Tetje Coopmansoud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-016; VT1839


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 66 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-016Noordijs 13Froukje Pieters Dirksen, overleden op 10 maart 183932 jr, dienstmeid, geboren Sneek, overleden Noordijs D 16 (ten huize van Jetze Lykles Bakker), ongehuwd, dochter van Pieter D. Dirksen, schipper Sneek, zuster van Pietertje (vrouw van Pier Jans Oly, molenmaker aldaar), Cornelia, dienstmeid en minderjarige Dirk en Wessel Pieters Dirksen. Saldo fl. 289,60. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-016NoordijsJan Frans [Frans J] van Enschut33 jgriffier kantongerechtHarderwijkm, protestant, gehuwd
D-016NoordijsTetje Coopmans31 jFranekerv, protestant, gehuwd
D-016NoordijsJan Cornelis van* Enschut5 jFranekerm, protestant, ongehuwd
D-016NoordijsWillem Adriaan van* Enschut2 jFranekerm, protestant, ongehuwd
D-016NoordijsJohan Hendrik van* Enschut9 mFranekerm, protestant, ongehuwd
D-016NoordijsMaria Agnata van* Enschut7 jFranekerv, protestant, ongehuwd
D-016NoordijsAnna d'Achard van* Enschut3,5 jFranekerv, protestant, ongehuwd
D-016NoordijsAnna Magreta Kemper23 jRachdorf in Duitsl.v, rooms katholiek, ongehuwd
D-016NoordijsSierkje Gerbens Bosma20 jFranekerv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Geertruida Oosterbaan... O, en Pietje Oosterbaan; BS huw 1820, huw 1821, huw 1831, BS Franeker ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; oud 50 jaar, geb HRL. (!), en wonende te HRL. 1839, wijk D-013; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-016Noordijs 13Jan Sikkes IJzenbeek... Kloostra; BS huw 1819, huw 1821, huw 1826, huw 1827, ovl 1828, huw 1831, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; eigenaar en gebruiker van wijk D-013, koopman, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1851 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51029 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 55 van 11 okt 1851
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-016Noordijs 13koopaktefl. 2400huis, stalling en wagenhuis D-016
 
verkoperHarke Pottinga
koperDirk Tjallingii


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 722Noordijs D-016erv. Cornelis J. Teves woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 722Noordijs D-012 Dirk Tjallingii woonhuis


1893 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 13 (noordzijde van de voordeur), HarlingenNoordijs 13 (noordzijde van de voordeur)O, JJ O'baksteeninscriptie


1893 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 13 (zuidzijde van de voordeur), HarlingenNoordijs 13 (zuidzijde van de voordeur)1893'baksteeninscriptie


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5316Noordijs 13 (D-012)Sybrand Tjallingiiwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Noordijs 13wed Sijbrand Tjallingiifabrikantf. 12000f. 12000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 13Th. Roorda52Lid fa. Roorda en Zonen, Exportslager en Vellenblooter


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 13Th. Roorda52Lid fa. Roorda en Zonen, Exportslager en Vellenblooter


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 13Th. Roorda52Lid fa. Roorda en Zn., Exp.sl. en Vellenblooter


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 13Th. Roorda52Lid fa. Roorda en Zn., Exp.sl. en Vellenblooter


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-11068
Noordijs 13Jacobus Cornelis Roorda


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 13wed. Th. Roorda-
Noordijs 13B. Roordafabrikant
Noordijs 13Jac. Roordafabrikant


1929 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-13490
NoordijsJacobus Cornelis Roorda


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-30264
Noordijs 13Fa. H. Roorda en Zn.


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31068
Noordijs 13Gerhard Johannes Roorda


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs 13S.J. Roorda933Lid Fa. Roorda & Zn., Lederfabr.


1950 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-39391
Noordijs 13Paul Marie Theodor Roorda


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsS.J. Roorda933Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsS.J. Roorda933Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr.


1955 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsS.J. Roorda933Lid Fa. Roorda & Zn., lederfabr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 13S.J. (Sidonius) Roorda


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 13rijksmonument 20611


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8123Noordijs 13  terug