Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Poortje 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Poortje 11 (niet bekend) (niet bekend) E-143 E-142
Naastliggers vanPoortje 11
ten oostende Drie Roemersteeg
ten zuidenPoortje 13
ten westenhet Poortje
ten noordenPoortje 9


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0122v van 12 dec 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0141r van 13 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Poortje 11Poortje OZ 7/9/11 [staat: op de plaats in de Poort]drie kamers of woningen
 
koperFaes Nieses c.u.400-00-00 GG
koperDirck Jans c.u.
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg [niet vermeld]]
naastligger ten zuidenGeorgien Hiddes
naastligger ten westenPoortje [niet vermeld]
naastligger ten noordende weduwe van Marthen Feddes
verkoperNeel Marijns, weduwe van
verkoperwijlen Sipcke Syoertz


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0010v van 28 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Poortje 11Poortje OZ, hethuis
 
koperRutger Goslings, gehuwd metmr. metselaar260-07-00 GG
koperTettie Piers
naastligger ten oostenEllert Jansen
naastligger ten zuidenEllert Jansen
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordenWerp Heins
verkoperTrijntie Heins, gehuwd met
verkoperPhilippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderij


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0163r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenRutger Goslings, gehuwd metmr. metselaar
naastligger ten noordenTettie Piers


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0262r van 14 mrt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRutger Goslings


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0114v van 11 dec 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenRutger Goslings


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0244v van 17 nov 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Poortje 11Poortje tussen de Lanen en de Kleine Bredeplaatswoning
 
koperMigchiel Freerks, gehuwd metmatroos op het Statenjacht632-00-00 CG
koperAukjen Douwes
huurderJan Teunis Beitschat c.u.
naastligger ten oostenDrie Romerssteeg
naastligger ten zuidenTyttje Harkes
naastligger ten westenPoortje
naastligger ten noordende weduwe van Evert Akkringa
verkoperPier Rutgers Ackringamr. metselaar


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0170v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Poortje 11Poortje OZ, tussen de Lanen en de Bredeplaats in hethuis
 
koperTeeke Jans, gehuwd metvarensgezel325-00-00 CG
koperYetske Yedes
huurderWiemer Siebrands c.u.
naastligger ten oostenDrie Roemerssteeg
naastligger ten zuidenHarke van der Stok
naastligger ten zuidenOcke van der Stok
naastligger ten westenPoortje, het
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen de weduwe van E. Ackringa
verkoperMigchiel Freerksoud matroos op het geweesen Staate Jagt


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0112v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Poortje 13, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTaeke Jans


1814 - bewonersadresnaamgegevens
E-143Poortje 11Taeke S Veenstra... inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
E-143Poortje 11Taeke J Veenstra Taeke J Veenstra varensgesel


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1245Poortje 11wed. Taeke VeenstraHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-143Poortje 11Itske Feenstraoud 64 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-143; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-143Poortje 11Jan Talsmaoud 28 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk E-143; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
E-143Poortje 11Japke Zijlstrageb 1810 Sexbierum, huwt met Jan Teyes Tolsma op 20 jun 1839 HRL, wonende te HRL, dv Sieds Annes Z, en Rinske Ates Hofstra; BS huw 1839; oud 29 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk E-143; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-143Poortje 11Niels Niels Walgreen, overleden op 21 maart 183911 dg, overleden Laanen E 143, zoon van Niels Walgreen, timmermansknecht en Tjamkje Jans van der Korf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
E-143LaanenJan Talsma28 jTzummarumgezin 1, m, protestant, gehuwd
E-143LaanenJapke Zijlstra29 jSexbierumgezin 1, v, protestant, gehuwd
E-143LaanenEeke Talsma3 mHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-143LaanenItske Feenstra64 jSerusterveengezin 2, v, protestant, weduwe
E-143LaanenItske Feenstra17 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
E-143Poortje 11Sies Tolsma, overleden op 7 juni 1843(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 23/4/1842), overleden Lanen E 143. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-143Poortje 11Boukje van Gorkum... aug 1860 uit Zwolle, dv Dirk vG, en Antje Johannes Frank BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-023, wijk E-143; oud 49 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
E-143Poortje 11Jeltje Jelmers Steenhuizengeb 8 sep 1801 Kommerzijl, huwt met David Jans Sluiter, (gk), N.H., Vst 3 jun 1856 uit Midlum, A 13 jun 1861 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-143, wijk F-347, wijk G-283, supp wijk D-195, supp wijk G-408


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1245E-143 (Drie Romersteeg)Anna Kroese vrouw van Joseph Roelof Markesteinwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1245E-142 (Het Poortje)Adolph B. Manckwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1245Poortje 11 (E-142)Liekele Hazenberg (te Amsterdam)woonhuis


1911 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 17 nov 1911
E-143Poortje 11Woning het Poortje 11. Finaal verkocht op 22 nov 1911 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 228..


1928 - adresboekadresnaamberoep
Poortje, 't 11H.Klumperkoetsier
Poortje, 't 11B.Klumpertransportarbeider
Poortje, 't 11J.Kwastbetonwerker
  terug